Dato for udgivelse
28 Sep 2005 14:09
SKM-nummer
SKM2005.391.LR
Myndighed
Ligningsrådet
Sagsnummer
99/05-4312-00448
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Sambeskatning, søsterselskabssambeskatning, fornyet sambeskatning
Resumé
D1 A/S og D2 A/S har i årene 1999-2001 været sambeskattet med moderselskabet M0 A/S. I 2002 overdrager M0 A/S aktierne i D1 A/S og D2 A/S til Fonden F, som ejer M0 A/S. Fonden F videreoverdrager aktierne i D1 A/S og D2 A/S til det norske selskab M ASA, som har en række andre danske datterselskaber. Fonden F vederlægges ved overdragelsen af aktierne i D1 A/S og D2 A/S til M ASA med aktier i M ASA. Idet D1 A/S udpeges som hovedsøsterselskab, anmodes om sambeskatning af en række danske selskaber. Anmodningen om tilladelse til sambeskatning for 2004 anses for D1 A/S og D2 A/S som anmodning om tilladelse til fornyet sambeskatning.
Reference(r)

Selskabsskatteloven § 31
TSS-cirkulære 2003-40 af 16. december 2003 om sambeskatning af selskaber m.v.
TSS-cirkulære 2004-42 af 20. december 2004 om sambeskatning af selskaber m.v.

Henvisning
Ligningsvejledningen 2005-2 S.D.4

På vegne af selskabet D1 A/S som hovedsøsterselskab ansøges om tilladelse til sambeskatning med søsterselskaberne D2 A/S, D3 A/S, D4 A/S, DD4 A/S (datterselskab af D4 A/S) og D5 A/S for indkomståret 2004, jf. selskabsskattelovens § 31, stk. 4.

D1 A/S og samtlige de ovenfor nævnte selskaber er 100 % ejet af det norske moderselskab M ASA.

Selskaberne D1 A/S og D2 A/S har for indkomstårene 1999-2001 været sambeskattede efter selskabsskattelovens § 31, stk. 1, med selskabernes danske moderselskab, M0 A/S.

M0 A/S overdrog i 2002 aktierne i D1 A/S og D2 A/S til Fonden F, som ejer M0 A/S. Fonden F videreoverdrog aktierne i D1 A/S og D2 A/S til det norske selskab M ASA, der siden da har været 100 % ejer af de ovennævnte datterselskaber. Fonden F blev ved overdragelsen af aktierne i D1 A/S og D2 A/S til M ASA vederlagt med aktier i M ASA. Fonden F blev herved mindretalsaktionær i M ASA.

D3 A/S er etableret ved en skattefri grenspaltning af D2 A/S med virkning fra den 1. januar 2004.

Der ansøges om søsterselskabssambeskatning efter selskabsskattelovens § 31, stk. 4, idet der ønskes en økonomisk og forretningsmæssig optimering af koncernstrukturen på det danske marked, herunder muligheden for at opgøre selskabernes samlede skattemæssige resultat under ét.

De almindelige betingelser for sambeskatning er efter ansøgers vurdering opfyldt, herunder at:

  • Alle de ovenfor nævnte selskaber har samme regnskabsår, jf. pkt. 1 i sambeskatningscirkulæret, TSS-cirkulære 2004-42.
  • M ASA ejer alle datterselskaberne 100 %, jf. selskabsskattelovens § 31, stk. 4, 2. pkt.
  • M ASA har ejet alle datterselskaberne i hele indkomståret 2004, således at ejerforholdet har bestået i hele moderselskabets indkomstår.

Ophør af sambeskatning med den tidligere ejer M0 A/S er efter ansøgers oplysninger forretningsmæssigt begrundet. M0 A/S har anlagt en ny forretningsstrategi, der indebærer, at man investerer i bestående firmaer inden for branchen med en ejerandel på op til 50 %. Således har M0 A/S udover M ASA, Norge, investeret i danske selskaber inden for branchen med en ejerandel på under 50 %.

Ønsket om fornyet sambeskatning skal ses i sammenhæng med, at det norske moderselskab M ASA ønsker at anvende de danske regler om søstersambeskatning med virkning fra 1. januar 2004, således at moderselskabets danske underkoncern ifølge ansøger også i skattemæssig henseende behandles som én forretningsmæssig enhed.

M ASA's aktivitet på det danske marked er af forretningsmæssige grunde organiseret i forskellige selskaber, hvor selskaberne D1 A/S, D2 A/S og D3 A/S står for indkøb og design. I D4 A/S, DD4 A/S og D5 A/S ligger koncernens egne butikker.

M ASA ønsker således ifølge ansøger af påviselige forretningsmæssige årsager at etablere en søsterselskabssambeskatning, hvilket efter ansøgers vurdering er i overensstemmelse med selskabsskattelovens § 31 og sambeskatningscirkulæret, TSS-cirkulære 2004-42, desuagtet at søsterselskaberne tidligere har indgået i en sambeskatning med M0 A/S.

Der ikke i denne konkrete situation ifølge ansøger tale om en traditionel ind- og udtræden af sambeskatning inden for samme enhed, men alene en situation, hvor to ud af fem søsterselskaber tidligere har indgået i en sambeskatningsenhed med selskabernes tidligere ejer.

Såvel udtræden af den tidligere sambeskatning, for så vidt angår D1 A/S og D2 A/S, som indtræden i søsterselskabssambeskatning mellem ovennævnte selskaber må således efter ansøgers opfattelse anses som forretningsmæssigt velbegrundet.

Ansøger fremhæver, at det må være i overensstemmelse med sambeskatningsreglernes formål, at en ekstern køber - her M ASA - har mulighed for at etablere sambeskatning mellem de tilkøbte datterselskaber (søsterselskaber) i Danmark, selvom datterselskaberne tidligere har indgået i en sambeskatningsenhed med et moderselskab, der i øvrigt ingen koncernforbindelse har med køberselskabet på overdragelsestidspunktet. Dette bør ifølge ansøger sammenholdes med, at ønsket om sambeskatning ikke er motiveret af spekulation i ind- og udtræden, men derimod alene båret af forretningsmæssige årsager.  

I henhold til ovenstående henstiller ansøger til, at Ligningsrådet giver tilladelse til (fornyet) sambeskatning efter SEL § 31, stk. 4.

Høring af skatteansættende myndigheder

Skatteansættende myndighed A er skatteansættende myndighed for D1 A/S, D4 A/S og DD4 A/S.

Angående hvilken myndighed, som er kompetent til at behandle anmodningen om tilladelse til sambeskatning, har Skatteansættende myndighed A ved brev af 18. marts 2005 tilskrevet skatteyders repræsentant således:

"Vedrørende Deres brev af 18. marts 2005, søstersambeskatning D1 A/S m.fl.

Der ønskes etableret en søstersambeskatning, jf. den nye bestemmelse i selskabsskattelovens § 31, stk. 4 mellem D1 A/S, D2 A/S, D3 A/S, D4 A/S, DD4 A/S og D5 A/S, som alle er ejet 100 % af M ASA.

De har oplyst, at D1 A/S og D2 A/S tidligere har indgået i en sambeskatning med M0 A/S som moderselskab.

De har oplyst, at det norske selskab M ASA i løbet af 2002 erhvervede D1 A/S og D2 A/S.

Det er Deres vurdering, at der er tale om en ny sambeskatning, idet selskaberne ikke indtræder i en sambeskatning med det oprindelige moderselskab M0 A/S.

De ønsker en tilkendegivelse af, om der er problemer i den henseende.

TSS-cirkulære 2004-42, sambeskatningscirkulæret.

Det fremgår af cirkulærets betingelse 1.3, at fornyet sambeskatning, efter at selskaberne selv har foranlediget en tidligere sambeskatning ophævet, kun tillades, hvis denne ophævelse samt genindtræden er forretningsmæssigt begrundet. Ansøgning om fornyet sambeskatning forelægges Ligningsrådet.

Denne bestemmelse er indført ud fra et beskyttelseshensyn for at imødegå ind- og udtræden af sambeskatning efter forgodtbefindende.

Ligningsrådet har i en afgørelse offentliggjort i TfS 2000, 1001 bemærket, at enhver genetablering af sambeskatning mellem to tidligere sambeskattede selskaber som altovervejende hovedregel er en "fornyet" sambeskatning omfattet af betingelse 1.3 i sambeskatningscirkulæret. Udgangspunktet gælder uanset om de tidligere sambeskattede selskaber indbyrdes placering er ændret i perioden mellem den tidligere og den senere sambeskatning. ...

Sambeskatningsansøgning skal derfor sendes til Ligningsrådet. ..."

Skatteansættende myndighed A fandt ikke, at der var forhold, der talte imod at tillade fornyet sambeskatning af D1 A/S og D2 A/S.

De to øvrige skatteansættende myndigheder fandt ej heller, der var forhold, som talte imod at tillade fornyet sambeskatning.

Told- og Skattestyrelsens indstilling

De nye regler om sambeskatning (L 121) som er vedtaget den 31. maj 2005 har generelt virkning for indkomstår, der påbegyndes den 15. december 2004 eller senere. Den foreliggende anmodning vedrørende indkomståret 2004 (1/1 - 31/12 2004) afgøres derfor efter de hidtil gældende regler.

På grundlag af de ovenstående oplysninger er det Told- og Skattestyrelsens opfattelse, at de almindelige betingelser for sambeskatning er opfyldt.

D1 A/S, D2 A/S, D3 A/S, D4 A/S, DD4 A/S og D5 A/S opfylder kravet om samme regnskabsår, jf. selskabsskattelovens § 31, stk. 4, jf. stk. 1, 2. pkt., sambeskatningscirkulærets betingelse 1.1. og Ligningsvejledningen Selskaber og aktionærer, afsnit S.D.4.5.

M ASA ejer direkte alle datterselskaberne 100 %, jf. selskabsskattelovens § 31, stk. 4, 2. pkt.

M ASA opfylder kravet i sambeskatningscirkulærets betingelse 1.2. om at have ejet alle datterselskaberne i hele moderselskabets indkomstår 2004 eller fra datterselskabernes stiftelse.

For så vidt angår D1 A/S og D2 A/S må den søgte sambeskatning for 2004 betragtes som fornyet sambeskatning. Fornyet sambeskatning, efter at selskaberne selv har foranlediget en tidligere sambeskatning ophævet, tillades kun, hvis denne ophævelse samt genindtræden er forretningsmæssigt begrundet, jf. sambeskatningscirkulærets betingelse 1.3. og Ligningsvejledningen Selskaber og aktionærer, afsnit S.D.4.7. Det er Told- og Skattestyrelsens opfattelse, at denne betingelse er opfyldt.

Told- og Skattestyrelsen indstiller på dette grundlag, at den søgte sambeskatning tillades.

Ligningsrådet tiltræder Told- og Skattestyrelsens indstilling.