Dato for udgivelse
28 sep 2005 14:04
SKM-nummer
SKM2005.390.LR
Myndighed
Ligningsrådet
Sagsnummer
99/04-4312-00402
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Sambeskatning, selvangivelsesomvalg
Resumé
To selskaber havde foranlediget sambeskatningen af selskaberne ophævet fra og med indkomståret 2001. Ifølge de to selskaber var sambeskatningen bragt til ophør som følge af en retsvildfarelse. Betingelserne for selvangivelsesomvalg vedrørende ophævelsen af sambeskatningen efter skattestyrelseslovens § 37 D var ikke opfyldt. Selskaberne opnåede tilladelse til fornyet sambeskatning fra indkomståret 2002.
Reference(r)

Skattestyrelsesloven § 37 D
Selskabsskatteloven § 31
TSS-cirkulære 2001-41 af 17. december 2001 om sambeskatning af selskaber mv.

Henvisning
Ligningsvejledningen 2005-2 S.D.4

Det hollandske selskab S BV ejer på tidspunktet for ansøgningen samtlige aktier i det danske selskab Holding A/S, som ejer samtlige aktier i bl.a. de danske datterselskaber D1 A/S, D2 A/S og D3 A/S

Selskaberne indgår i en større koncern, hvis ultimative moderselskab er det tyske S GmbH. I 2001 blev det besluttet at omstrukturere den danske del af koncernen. Overvejelserne omkring omstrukturering mundede ud i, at den danske del af koncernen skulle samles under et dansk moderselskab, som igen skulle være ejet af S BV. I den danske del af koncernen fandtes et "tomt" selskab, D4 A/S, der ønskedes anvendt som dansk moderselskab. D4 A/S blev derfor omdøbt til Holding A/S.

D1 A/S og D4 A/S var sambeskattede til og med 2000, idet D4 A/S i denne periode var et datterselskab af D1 A/S.

Omstruktureringen forgik ved, at aktierne i Holding A/S (tidligere D4 A/S) ved et skattepligtigt salg d. 31. december 2001 blev overdraget til S BV. Den 1. januar 2002 blev aktierne i D1 A/S ved et skattepligtigt salg overdraget fra det hollandske moderselskab S BV til Holding A/S. Tillige den 1. januar 2002 erhvervede Holding A/S aktierne i D2 A/S og D3 A/S koncerninternt fra et belgisk selskab, som ejedes af S BV.

Som anført var Holding A/S og D1 A/S til og med indkomståret 2000 sambeskattede, med sidstnævnte som moderselskab. Da man var af den opfattelse, at sambeskatning ikke kunne finde sted for 2001 pga. salget af Holding A/S fra D1 A/S til S BV d. 31. december 2001, blev Holding A/S opført som udtrådt af sambeskatningen ved indsendelse af selvangivelsen for D1 A/S for indkomståret 2001. Herefter ønskede man at fortsætte sambeskatningen fra og med indkomståret 2002.

Rådgivers bemærkninger

Den oprindelige sambeskatning mellem D1 A/S og Holding A/S blev bragt til ophør pga. en fejlagtig opfattelse af mulighederne for at fortsætte sambeskatningen. Sambeskatningen mellem de to selskaber kunne have været videreført uden afbrydelse, idet der alene var tale om en koncernintern omstrukturering, jf. TfS 1994, 369 LR. Derefter kunne de to øvrige selskaber have været inddraget under sambeskatningen.

Da den oprindelige sambeskatning blev bragt til ophør som følge af en fejl anmodes om, at ophøret bliver annulleret, og at den oprindelige sambeskatning videreføres uændret mellem Holding A/S og D1 A/S, og altså med virkning for indkomståret 2001. Sambeskatningen udvides herefter fra og med indkomståret 2002 med D2 A/S og D3 A/S.

Som anført var tilkendegivelsen om ophør af sambeskatning i selvangivelsen for 2001 affødt af en fejlagtig opfattelse af muligheden for fortsættelse af sambeskatningen. En sådan fejlagtig opfattelse af muligheden for sambeskatning bør ikke komme selskaberne til skade i en situation, hvor sambeskatningen klart kunne være fortsat, og hvor ophævelsen ikke på nogen måde er relateret til et ønske om at spare eller udskyde skatter. Den fejlagtige ophævelse af sambeskatningen giver således ingen fordele i forhold til hverken dansk eller udenlandsk skattelovgivning, ligesom alle aktieoverdragelser i forbindelse med omstruktureringen foregik som almindelige skattepligtige salg.

Skulle Ligningsrådet ikke være enig i, at den oprindelige sambeskatning kan videreføres, er betingelserne for fornyet sambeskatning opfyldt, således at selskaberne kan sambeskattes fra og med indkomståret 2002. Fornyet sambeskatning kan efter sambeskatningscirkulærets betingelse 1.3 ske, når ophævelse af den hidtidige sambeskatning og genindtræden er forretningsmæssigt begrundet.

Den forretningsmæssige begrundelse for fornyet sambeskatning er til stede. Ophævelsen af sambeskatningen skete som led i en omstrukturering af den danske del af en større koncern. Omstruktureringen skete alene af forretningsmæssige årsager, og skete ikke på nogen måde for at udnytte hverken danske eller udenlandske skatteregler. Tværtimod blev der ved den (forkerte) ophævelse af sambeskatningen fortabt et mindre underskud i Holding A/S, som ellers kunne være modregnet i positiv indkomst hos D1 A/S. Heller ikke ved fortsættelse af sambeskatningen opnås der nogen fordele, der ikke ville have været aktuelle ved en fortsættelse af sambeskatningen og efterfølgende udvidelse med de to tilkøbte selskaber.

Omstruktureringen skete for at samle den danske aktivitet i koncernen i en selvstændig forretningsenhed. De i den forbindelse nødvendiggjorte overdragelser af selskaber skete alle som beskattede salg af aktier, der ikke på nogen måde har udskudt eller sparet skatter.

Fornyet sambeskatning bør derfor kunne tillades, specielt når henses til, at sambeskatningen i øvrigt kunne have været fortsat uden afbrydelse, hvis man havde været opmærksom på, at omstruktureringer inden for en sambeskatningskreds normalt ikke medfører ophævelse af en sambeskatning.

For god ordens skyld gøres opmærksom på, at betingelserne for sambeskatning er opfyldt, jf. brev fra den skatteansættende myndighed.

Rådgiver havde vedlagt en kopi af brev af 3. oktober 2000 fra rådgivningsfirmaet til D1 A/S, som beskriver omstruktureringen, for at sandsynliggøre, at det udelukkende var forretningsmæssige overvejelser, der lå bag omstruktureringen af den danske del af koncernen.

Forelæggelse for den skatteansættende myndighed

Ved brev af 18. februar 2004 har rådgiver forelagt spørgsmålet om fortsættelse af den oprindelige sambeskatning for den skatteansættende myndighed.

Den skatteansættende myndighed har ved afgørelse af 29. juli 2004 meddelt, at betingelserne for videreførelse af sambeskatningen efter skattestyrelseslovens § 37 D ikke anses for opfyldt.

Den skatteansættende myndighed har anført følgende:

"... Det skal herefter meddeles, at skatteafdelingen ikke anser betingelserne for videreførelse af sambeskatningen for opfyldt, jf. nedenfor.

Det fremgår af Deres brev, dateret den 10-09-2003, at: den fejlagtige ophævelse af sambeskatningen giver således ingen fordele i forhold til hverken dansk eller udenlandsk skattelovgivning.

Af forarbejderne til skattestyrelseslovens § 37 D fremgår det at: betingelserne for at tillade ændringer efter bestemmelsen for det første forudsætter, at det tidligere trufne valg som følge af myndighedernes korrektion eller ændring af skatteansættelsen ikke har de skattemæssige virkninger, der var forudsat, da valget blev truffet. Desuden forudsætter det, at den skattepligtige kan godtgøre, at det vil have økonomiske konsekvenser, såfremt valget opretholdes.

Det kan herefter konkluderes, at idet der ikke er økonomiske konsekvenser forbundet med ophævelsen af sambeskatningen, kan betingelserne for omgørelse efter skattestyrelseslovens § 37 D ikke anses for værende opfyldte, hvorefter der ikke kan gives tilladelse til at videreføre den tidligere sambeskatning. Der skal endvidere henvises til TfS 1992.203.

At omstruktureringen er sket for at samle den danske aktivitet i koncernen i en selvstændig forretningsenhed, er i denne forbindelse ikke tillagt vægt, idet denne del anses for værende uden betydning for omgørelse efter skattestyrelseslovens § 37 D. ..."

Told- og Skattestyrelsens afgørelse

Ved brev af 9. august 2004 har rådgiver bed Ligningsrådet genoptage behandlingen af sagen.

Skattestyrelseslovens § 37 D er indsat ved lov nr. 410 af 2. juni 2003 (L 175 2002/03). Bestemmelsen har efter lov nr. 410 af 2. juni 2003 "virkning for anmodninger, der indgives den 12. marts 2003 eller senere." Rådgiver har først ved brev af 10. september 2003 anmodet om, at ophøret af sambeskatning mellem D1 A/S og Holding A/S for indkomståret 2001 annulleres. Denne anmodning må som udgangspunkt anses som omfattet af skattestyrelseslovens § 37 D.

Det er en betingelse for tilladelse til ændring af selvangivelsesvalg efter skattestyrelseslovens § 37 D, at det tidligere trufne valg som følge af myndighedernes korrektion eller ændring af skatteansættelsen ikke har de skattemæssige virkninger, der var forudsat, da valget blev truffet, og at den skattepligtige kan godtgøre, at det vil have økonomiske konsekvenser, såfremt valget opretholdes. Denne betingelse kan ikke anses for opfyldt, hvorfor der ikke kan ske ændring af selvangivelsesvalget efter skattestyrelseslovens § 37 D. Der er ikke andet grundlag for at "omgøre" ophævelsen af sambeskatning mellem D1 A/S og D4 A/S (svarende til Holding A/S) for indkomståret 2001.

Spørgsmålet er herefter, om der kan tillades fornyet sambeskatning. Fornyet sambeskatning, efter at selskaberne selv har foranlediget en tidligere sambeskatning ophævet, tillades kun, hvis denne ophævelse samt genindtræden er forretningsmæssigt begrundet, jf. sambeskatningscirkulærets betingelse 1.3.

I Ligningsvejledningens afsnit S.D.4.8 anføres:

"Hvis afbrydelse af sambeskatningen er sket ved et koncerninternt salg, kan der normalt ikke forventes tilladelse til fornyet sambeskatning, jf. TfS 1998, 335 LR samt TfS 1998, 342 LR. Se også TfS 2000, 1001 LR hvor Ligningsrådet fandt at der var tale om en fornyet sambeskatning - og ikke ny sambeskatning. Ligningsrådet imødekom herefter ikke ansøgningen om tilladelse til fornyet sambeskatning, da der ikke var dokumentation for, at ophøret af den oprindelige sambeskatning var forretningsmæssigt begrundet. ...

Ved afgørelsen SKM2003.57.LR meddelte Ligningsrådet afslag på anmodning om tilladelse til sambeskatning. I konsekvens heraf udtrådte datterdatterselskaberne af sambeskatningen. Sambeskatningen ønskedes etableret på ny for det følgende år. Da det ikke havde været hensigten, at de pågældende selskaber skulle udtræde af sambeskatningen, og da aktieombytningen, der havde medført ophævelsen af sambeskatningen, i øvrigt i relation til sambeskatningsenheden ansås for forretningsmæssigt begrundet, meddelte Ligningsrådet tilladelse til fornyet sambeskatning, jf. SKM2003.361.LR."

Det er oplyst, at baggrunden for, at Holding A/S blev anført som udtrådt af sambeskatningen ved indsendelse af selvangivelsen for D1 A/S for indkomståret 2001 var en fejlagtig opfattelse af, at sambeskatningen ophørte som følge af den gennemførte omstrukturering. Omstruktureringen må anses for forretningsmæssigt begrundet.

Fornyet sambeskatning fra 2002 af Holding A/S og D1 A/S - samtidig med at D2 A/S og D3 A/S indgår i sambeskatning med Holding A/S - må anses for forretningsmæssigt begrundet.

På dette grundlag er det Told- og Skattestyrelsens opfattelse, at der skal tillades fornyet sambeskatning af Holding A/S og D1 A/S for 2002, jf. sambeskatningscirkulærets betingelse 1.3.

Ligningsrådet tiltræder med den anførte begrundelse Told- og Skattestyrelsens indstilling.