Dato for udgivelse
28 sep 2005 08:38
SKM-nummer
SKM2005.387.TSS
Myndighed
Told- og Skattestyrelsen
Sagsnummer
05-006745
Dokument type
Meddelelse
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Afgifter
Emneord
EF-dom, firmabil, kvartalsafgift, brændstoføkonomisk, brugte personbiler
Resumé

Firmabilsagen

EF-domstolen afsagde den 15. september 2005 dom i den danske firmabilsag. Det er i dommen fastslået, hvornår der skal betales registreringsafgift af en udenlandsk firmabil, der bruges af en dansk bosiddende arbejdstager ansat i en udenlandske virksomhed. Der vil således fortsat kunne opkræves registreringsafgift, når firmabilen "i det væsentlige varigt" anvendes i Danmark.

Der fastsættes en ændret praksis indtil lovændring er gennemført.

Brændstoføkonomiske brugte personbiler

På baggrund af skatteministeriets iværksættelse af et lovforberedende arbejde vedrørende præcisering af registreringsafgiftslovens § 4, stk. 14, 2. punktum, fastsættes der også en ændret praksis for nedsættelse af afgiftssatserne for særligt brændstoføkonomiske brugte personbiler.

Reference(r)
Registreringsafgiftsloven, LBK nr. 977/2002, § 3 a, og § 4, stk. 14, 2. punktum
Henvisning
Punktafgiftsvejledningen

EF-dommen

EF-domstolen afsagde den 15. september 2005 dom i den danske firmabilsag.

Det er i dommen fastslået, hvornår der skal betales registreringsafgift af en udenlandsk firmabil, der bruges af en dansk bosiddende arbejdstager ansat i en udenlandske virksomhed.

Der vil således fortsat kunne opkræves registreringsafgift, når firmabilen "i det væsentlige varigt" anvendes i Danmark.

Dommen tilsidesætter samtidig det kriterium, der er indeholdt i den nuværende lovgivning, at ansættelsesforholdet skal være den ansattes hovederhverv.

Efter en EF-dom er en medlemsstat forpligtet til snarest muligt at træffe de fornødne foranstaltninger til at opfylde dommen. Det gælder også selvom den nationale lovgivning ikke straks ændres. Det forudsætter imidlertid, at dommens konsekvenser er klare og entydige. Og det er ikke tilfældet med formuleringen "i det væsentlige varigt".

Det er derfor nødvendigt at afvente Folketingets stillingtagen ved en ændring af lovgivningen.

Det er på denne baggrund besluttet, at den hidtidige ordning med betaling af kvartalsafgift mv. videreføres - indtil ny lovgivning er vedtaget -med følgende ændringer:

  • Der kan ikke stilles krav om, at beskæftigelsen ved den udenlandske virksomhed, der stiler firmabilen til rådighed, skal være den ansattes hovederhverv.

En udenlandsk firmabil stillet til rådighed for en herboende, der har en bibeskæftigelse i den udenlandske virksomhed, vil således kunne godkendes efter reglerne om betaling af kvartalsafgift efter registreringsafgiftslovens § 3 a.

  • Ekspeditioner med betaling af dagsafgift stilles i bero indtil videre, idet der i disse sager er en formodning om, at bilerne i det væsentlige varigt anvendes i udlandet. Det gælder såvel de løbende som nye ekspeditioner med betaling af dagsafgift efter registreringsafgiftslovens § 3 a, stk. 7. 

Der vil dog fortsat kunne opkræves dagsafgift i de tilfælde, hvor der købes dagsbeviser for mere end et halvt år ad gangen.

Det forventes, at den ændrede lovgivning er gennemført inden årsskiftet 2005/06. Der vil til den tid på sædvanlig vis blive udsendt et genoptagelsescirkulære. For firmabiler, hvor benyttelsen efter de nye lovregler vil kunne ske uden betaling af registreringsafgift, skal der i givet fald ske tilbagebetaling.

Nedslag i registreringsafgiften for særligt brændstoføkonomiske brugte personbiler

Skatteministeriets departement arbejder på et udkast til ændring af lovens § 4, stk. 14, 2. punktum, hvorefter der i perioden indtil år 2005 foretages nedsættelse af afgiftssatserne for særligt brændstoføkonomiske brugte personbiler.

I lovforslaget vil det blive præciseret, at det i sin tid var hensigten, at ordningen for de brugte personbiler skulle gælde til og med 2005. Bestemmelsen vil endvidere blive udvidet til at gælde frem til og med 2010.

Styrelsen har anmodet regionerne om at administrere ordningen i overensstemmelse med de påtænkte præciseringer.