Dato for udgivelse
23 sep 2005 11:23
SKM-nummer
SKM2005.384.DEP
Myndighed
Skatteministeriet
Sagsnummer
05-000630
Dokument type
Kommentar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Resumé

Skatteministeriet orienterer om Landsskatterettens kendelse i SKM2005.98.LSR vedrørende reduktion af negativ indskudskonto i virksomhedsordningen i forbindelse med skattefri virksomhedsomdannelse. Kendelsen ændrer Ligningsrådets bindende forhåndsbesked i SKM2004.274.LR. Kendelsen er ikke indbragt for domstolene.

Reference(r)

Virksomhedsomdannelsesloven § 2, stk. 1
Virksomhedsskatteloven § 16, stk. 2

Henvisning

Ligningsvejledningen 2005-2 E.G.2.15.2.2
Ligningsvejledningen 2005-2 E.H.2.1.5

I kendelse af 8. februar 2005 har Landsskatteretten taget stilling til spørgsmålet om, hvilke aktiver, der kan reducere en negativ indskudskonto i virksomhedsordningen i forbindelse med en skattefri virksomhedsomdannelse. Kendelsen er offentliggjort i SKM2005.98.LSR.

Det er efter virksomhedsomdannelsesloven § 2, stk. 1, nr. 5, en betingelse for skattefri virksomhedsomdannelse, at en eventuel negativ indskudskonto er udlignet inden omdannelsen.

Udligning af den negative indskudskonto sker efter virksomhedsskatteloven § 16, stk. 2, 1. pkt. ved, at den skattepligtige inden omdannelsen overfører et beløb til virksomheden, der gør, at indeståendet på indskudskontoen bliver nul eller positivt. Beløbet anses for indskudt på indskudskontoen med virkning fra udløbet af indkomståret forud for omdannelsesåret, jf. virksomhedsskatteloven § 16, stk. 2, sidste pkt.

Efter virksomhedsomdannelsesloven § 2, stk. 1, nr. 2, 1. pkt. er det endvidere en betingelse for skattefri virksomhedsomdannelse, at alle aktiver og passiver i virksomheden overdrages til selskabet. Af bestemmelsens 2. pkt. følger dog, at ejeren af en blandet benyttet ejendom kan vælge at holde ejendommen uden for omdannelsen eller at overdrage den samlede ejendom til selskabet, selvom en del af ejendommen ikke har været anvendt erhvervsmæssigt.

I sagen for Landskatteretten var det efter virksomhedsomdannelsesloven § 2, stk. 1, nr. 2, 1. pkt. en betingelse for skattefri virksomhedsomdannelse, at en aktiepost blev overdraget til selskabet, idet der var tale om et aktiv i virksomheden. Endvidere ville ejeren efter bestemmelsens 2. pkt. overdrage den private boligdel af en blandet benyttet ejendom til selskabet sammen med den erhvervsmæssigt anvendte del af ejendommen.

Aktieposten og den private boligdel af ejendommen havde indtil omdannelsen ikke kunnet indgå i virksomhedsordningen, jf. virksomhedsskatteloven § 1, stk. 2 og 3.

Landsskatteretten udtaler i kendelsen, at indskud til reduktion af en negativ indskudskonto, i forbindelse med en skattefri virksomhedsomdannelse, ikke forudsætter, at der udelukkende er tale om aktiver, som uden for omdannelsessituationen kan indgå i virksomhedsordningen. Landsskatteretten fandt derfor, at en negativ indskudskonto kunne reduceres med værdien af aktieposten og den private boligværdi af den blandet benyttede ejendom.

I kendelsen har Landsskatteretten lagt vægt på sammenhængen i bestemmelserne i virksomhedsomdannelsesloven § 2, stk. 1 og virksomhedsskatteloven § 16, stk. 2, samt at forarbejderne til virksomhedsskatteloven § 16, stk. 2 - lov nr. 252 af 28. april 1999 - ikke indeholder nogen bemærkninger herom.

Kendelsen ændrer Ligningsrådets bindende forhåndsbesked af 15. juni 2004, hvor Ligningsrådet fandt, at der ikke kunne ske reduktion af negativ indskudskonto med værdien af aktieposten og den private boligværdi af den blandet benyttede ejendom i forbindelse med en skattefri virksomhedsomdannelse, idet disse aktiver ikke kan indgå i virksomhedsordningen, jf. virksomhedsskatteloven § 1, stk. 2 og 3. Ligningsrådets bindende forhåndsbesked er offentliggjort i SKM2004.274.LR.

Skatteministeriet har besluttet ikke at indbringe Landsskatterettens kendelse for domstolene.

Skatteministeriet finder på baggrund af kendelsen, at reduktion af en negativ indskudskonto i forbindelse med en skattefri virksomhedsomdannelse, ikke forudsætter, at der sker indskud af aktiver, der uden for omdannelsessituationen kan indgå i virksomhedsordningen. Der kan således ske udligning af en negativ indskudskonto i henhold til virksomhedsskatteloven § 16, stk. 2 med aktiver, der ikke før den skattefri virksomhedsomdannelse kunne indgå i virksomhedsordningen.