Dato for udgivelse
22 sep 2005 09:55
SKM-nummer
SKM2005.383.TSS
Myndighed
Told- og Skattestyrelsen
Sagsnummer
05-006508
Dokument type
Meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Bonus, præmie, gruppelivsforsikring, genoptagelse
Resumé
HK ansatte er i årene 2001-2003 blevet beskattet af arbejdsgiverens præmie til gruppelivsforsikring i Alka for de ansatte. HK ansatte har overfor nogle told- og skatteregioner fremsat anmodning om genoptagelse af skatteansættelserne for de pågældende indkomstår, fordi Alka har udbetalt bonus til arbejdsgiveren. Efter told- og skattestyrelsens opfattelse er betingelserne for genoptagelse ikke til stede, idet der ikke er tale om tilbagebetaling af præmie til arbejdsgiveren for de pågældende indkomstår.
Reference(r)
Pensionsbeskatningsloven
Henvisning

Ligningsvejledningen 2005-2 A.C.3.3.1.4

Der er overfor en række regioner fremsat ønske fra ansatte i HK om genoptagelse af skatteansættelserne for indkomstårene 2001-2003. De ansatte er i de pågældende år blevet beskattet af præmie til en gruppelivsforsikring i forsikringsselskabet Alka, som er oprettet og betalt af HK.

I 2004 får HK udbetalt bonus fra Alka. Efter de ansattes opfattelse har præmien til gruppelivsforikringen  i årene 2001-2003 derfor været for høj, hvorfor de ønsker at blive nedsat med et beløb svarende til en forholdsmæssig del af den udbetalte bonus.

ToldSkat København, region København, der er arbejdsgiverkontrollør for bl.a HK, København har undersøgt forsikringsforholdet nærmere.

Det er på grundlag af denne undersøgelse styrelsens opfattelse er der ikke grundlag for en genoptagelse af de HK-ansattes ansættelserne for 2001-2003.

Bonus er forskellen mellem de forudsætninger vedr. rente, risiko og omkostninger, som er fastlagt i forsikringsselskabernes tekniske grundlag, og de tilsvarende faktiske størrelser. Overskud på de nævnte parametre fordeles tilbage til forsikringstagerne i form af bonus. Det kan ske ved nedsættelse af prisen for den fremtidige dækning, ved forhøjelse af de eksisterende dækninger eller ved kontant udbetaling.

I den konkrete sag har det vist sig, at den oprettede forsikring i Alka set over en 3 årig periode (2001-2003) har givet overskud. Dette overskud kan udbetales kontant til forsikringstageren HK. Det kan også bruges til en forhøjet dækning af de HK-ansatte i tiden fremover, eller beløbet kan bruges til nedsættelse af den fremtidige præmie. I ingen tilfælde er der tale om tilbagebetaling af præmie.

Aftalen mellem HK og ALKA Forsikring er med virkning fra 1. januar 2004 ændret, således at fremtidig bonus indgår på en præmiereguleringskonto, der dels fungerer som buffer til sikring af udbetalinger fremover, dels efter forsikringsselskabets vurdering medfører en jævn og tilstrækkelig præmie over tid. Denne ændring af forsikringsaftalen omfatter også den bonus, der er optjent for perioden 2001 til 2003.

Præmien i 2001-2003 har således været korrekt og det er ligeledes korrekt, at de pågældende personer er blevet beskattet af en forholdsmæssig del af præmien. Fremover vil HK ansatte imidlertid nyde godt af det henlagte overskud, idet bonussen vil nedsætte den fremtidige præmie, hvorfor de ”kun” vil blive beskattet af en lavere præmie.

Den udbetalte bonus vil således kun have virkning fremover og kan ikke danne grundlag for en genoptagelse af tidligere års ansættelser.