Dokumentets dato
26 Aug 2005
Dato for offentliggørelse
19 Sep 2005 11:25
Cirkulærets nummer
2005-21
Ansvarlig fagkontor
Retsafdelingen; Aktionær- og udbyttebeskatningskontoret
Sagsnummer
99/05-4340-00231
Overordnede emner
Skat
Redaktionelle noter

Ophævet.

Link til Retsinformation: http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/C20050007609-regl

1. Højesteret har ved dom af 17. maj 2005 underkendt skattemyndighedernes tidligere praksis vedrørende beskatningen i tilfælde af flere personers rådighed over den samme båd.

2. Skattemyndighederne havde henholdt sig til, at der i den til og med indkomståret 2000 gældende ligningslovens § 16, stk. 6 ikke var hjemmel til at reducere beskatningen forholdsmæssigt, når en båd var stillet til rådighed for flere personer.

3. Højesteret bemærkede imidlertid i sine præmisser, at der ved fastlæggelsen af, i hvilket omfang hovedaktionæren i 1998 havde haft båden til rådighed, måtte tages udgangspunkt i længden af den periode, hvori hovedaktionærens selskab i kraft af samejeaftalen med en ansat i selskabet selv havde råderetten over båden.

Højesteret lagde til grund, at selskabet – i det omfang båden ikke blev benyttet til personaleudflugter og lignende – stillede den til rådighed for hovedaktionæren og dennes bror, således at de selv indbyrdes måtte fordele, i hvilke perioder de hver for sig havde råderet over båden.

Højesteret fandt, at den skattepligtige værdi af råderetten over båden efter den dagældende § 16, stk. 6 i ligningsloven i et sådant tilfælde måtte opgøres i forhold til, hvordan perioderne måtte antages at være fordelt mellem dem.

4. Som følge af dommen vil der efter anmodning kunne tillades genoptagelse af skatteansættelser vedrørende rådighed over båd i tilfælde, hvor den skattepligtige værdi af råderetten ikke er fastsat i overensstemmelse med Højesterets dom.

5. I henhold til skattestyrelseslovens § 34, stk. 2, kan der ske genoptagelse af skatteansættelser, hvis anmodning herom fremsættes senest den 1. maj i det 4. år efter udløbet af de pågældende indkomstår. Er den skattepligtiges indkomstår ikke sammenfaldende med kalenderåret, regnes fristen fra udløbet af det år, som indkomsten træder i stedet for, jf. skattestyrelseslovens § 34, stk. 6.

6. Hvis fristen i skattestyrelseslovens § 34, stk. 2, er udløbet, kan der i henhold til skattestyrelseslovens § 35, stk. 1, nr. 7, endvidere efter anmodning ske ekstraordinær genoptagelse fra og med det indkomstår, der har været til prøvelse, eller fra og med det indkomstår, der er påbegyndt, men endnu ikke udløbet 5 år forud for underkendelsen af praksis.

7. Højesterets dom har taget stilling til skatteansættelsen for indkomståret 1998. Der kan derfor ske genoptagelse fra og med indkomståret 1998 og frem til og med indkomståret 2000, idet nye regler regulerer området fra og med indkomståret 2001.

8. Efter skattestyrelseslovens § 35, stk. 2, skal anmodning om genoptagelse efter skattestyrelseslovens § 35, stk. 1, nr. 7, fremsættes inden 6 måneder efter, at den skattepligtige er kommet til kundskab om det forhold, der begrunder fravigelse af fristen i § 34.

Fristen regnes fra offentliggørelsen af dette cirkulære på ToldSkats hjemmeside.

Anmodning om genoptagelse af skatteansættelsen skal indgives til den skatteansættende myndighed, jf. skattestyrelseslovens § 35, stk. 3.

9. De skatteansættende myndigheder bedes genoptage ansættelserne for de pågældende år, hvis de bliver bekendt med, at der er personer, der er lignet forkert, eller hvis de bliver anmodet herom.

10. Cirkulæret bortfalder den 1. marts 2006.

Ole Kjær

/Henrik Møller Nielsen

 

Reference(r)
Ligningsloven § 16, stk. 6
Skattestyrelsesloven
Henvisning
Ligningsvejledningen 2005-2 A.B.1.9.7.
Ligningsvejledningen 2005-3 S.F.2.2.1.