Dato for udgivelse
23 Aug 2005 11:06
SKM-nummer
SKM2005.352.LR
Myndighed
Ligningsrådet
Sagsnummer
05-003134
Dokument type
Bindende forhåndsbesked
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Fast ejendom, nedrivning, beboelse, ubebygget grund, ejendomsavance
Resumé
Ligningsrådet fandt, at fortjeneste ved afståelse af en nu ubebygget grund, der tidligere var bebygget med parcelhus, som efter beskadigelse ved en fyrværkeriulykke var revet ned, ikke var fritaget for beskatning efter ejendomsavancebeskatningsloven.
Reference(r)
Ejendomsavancebeskatningsloven
Henvisning

Ligningsvejledningen 2005-2 E.J.1.1.

Ligningsrådet har i en bindende forhåndsbesked taget stilling til, hvorvidt fortjeneste ved afståelse af en nu ubebygget grund, der tidligere havde været bebygget med et parcelhus, som var revet ned efter en fyrværkeriulykke, var omfattet af skattefritagelsesbestemmelsen i § 8, stk. 1, i ejendomsavancebeskatningsloven (parcelhusreglen).

Spørgsmål 1.

Vil fortjeneste ved salg af den nu ubebyggede grund A, der tidligere var bebygget med et parcelhus, der efter beskadigelse ved fyrværkeriulykken i X-by er nedrevet, være skattefri efter ejendomsavancebeskatningsloven? 

Spørgsmål 2.

 

Hvis spørgsmål 1 besvares med et nej, ønskes oplyst, om ejendommen vil kunne sælges skattefrit, hvis der inden salget opføres et parcelhus på grunden?

 

Svar

Ad spørgsmål 1.

Nej, se sagsfremstilling og begrundelse.

Ad spørgsmål 2.

Ja, under forudsætning af, at bopælskravet i ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1 (parcelhusreglen), er opfyldt, inden ejendommen sættes til salg, se sagsfremstilling og begrundelse. 

Beskrivelse af de faktiske forhold

Skatteyder købte i foråret 1989 beboelsesejendommen A.

Skatteyder har siden 1989 benyttet ejendommen til familiebolig.

Ejendommen blev i efteråret 2004 ramt af en fyrværkeriulykke. Skatteyder havde før ulykken sat ejendommen til salg. Salget i fri handel blev dog umuliggjort på grund af ulykken.

Ved taksatoropgørelsen viste det sig, at ejendommen ikke kunne anses for at være mere end 50 pct.-beskadiget i forhold til nyværdien, men forsikringsselskabet tilbød at betale et beløb for selve bygningsskaden på huset samt en kontanterstatning til nedrivning af de beskadigede bygningsdele.

Bygningerne blev ryddet, hvorefter skatteyder satte grunden til salg.

På dette tidspunkt fik skatteyder fra anden side oplyst, at der kunne blive tale om avancebeskatning i henhold til lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom ved salg af grunden. Ved repræsentantens nærmere henvendelse til skatteforvaltningen i kommunen har man henvist til, at man føler sig bundet af SKD 1977/130. 

Styrelsens indstilling og begrundelse

Ad spørgsmål 1

Fortjeneste ved afståelse af fast ejendom, der ikke er erhvervet som led i den skattepligtiges næring ved handel med fast ejendom, skal medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst efter reglerne i ejendomsavancebeskatningsloven.

Skattefritagelsesreglen i § 8, stk. 1, i ejendomsavancebeskatningsloven omfatter kun fortjeneste ved afståelse af en- og tofamilieshuse eller ejerlejligheder. Bestemmelsen indeholder ikke hjemmel til skattefritagelse af fortjeneste ved afståelse af et ubebygget grundareal, selvom arealet tidligere forud for afståelsen har været bebygget. Dette gælder også, selv om hele den pågældende ejendom i bebygget stand kunne være solgt skattefri forud for nedrivningen, jf. SKDM 1977,130.

Styrelsen indstiller derfor, at spørgsmålet besvares med et nej.

Ad spørgsmål 2

Som nævnt skal fortjeneste ved afståelse af fast ejendom, der ikke er erhvervet som led i den skattepligtiges næring, medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst efter reglerne i ejendomsavancebeskatningsloven.

Dette gælder dog ikke fortjeneste ved afståelse af en- og tofamilieshuse eller ejerlejligheder, hvis ejendommen har tjent til bolig for ejeren eller dennes husstand i en del af eller hele den periode, hvori denne har ejet ejendommen, og hvor ejendommen har opfyldt betingelserne for at kunne afstås skattefrit, jf. ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1. Det er dog en betingelse for skattefrihed, at ejendommens samlede grundareal er mindre end 1.400 m2, eller at der ifølge offentlig myndigheds bestemmelse ikke fra ejendommen kan udstykkes grund til selvstændig bebyggelse.

På baggrund af de foreliggende oplysninger om grundarealets størrelse, må arealbetingelsen for skattefritagelse anses for opfyldt.

Herudover er det også en betingelse for skattefritagelse, at boligkravet i § 8, stk. 1, i ejendomsavancebeskatningsloven er opfyldt - dvs. i den konkrete situation, at skatteyder reelt har etableret bolig i og beboet det nye parcelhus på ejendommen/matriklen, inden ejendommen sættes til salg. Om bopælskravet har været opfyldt, inden ejendommen sættes til salg, afgøres af de lignende skattemyndigheder.

Det er styrelsens indstilling, at spørgsmålet besvares med et ja under forudsætning af, at boligkravet i det genopførte parcelhus har været opfyldt, inden ejendommen blev sat til salg, jf. ovenfor.

Det er ved besvarelsen forudsat, at skatteyder ikke er næringsdrivende ved handel med fast ejendom.

Ligningsrådet tiltrådte indstillingerne.