Dokumentets dato
17 Aug 2005
Dato for offentliggørelse
23 Aug 2005 10:42
Cirkulærets nummer
2005-20
Ansvarlig fagkontor
Ret; Proces
Sagsnummer
99/05-610-00278
Overordnede emner
Afgift + Skat + Straf
Redaktionelle noter

Ophævet.

Link til Retsinformation: http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/C20050006709-regl 

Sidst i 1. afsnit er tilføjet: den 27. august 2005.

Told- og Skattestyrelsens cirkulære nr. 131 af 18. november 2002 (TSS-cirkulære 2002-32) om behandling af skatte- og afgiftsstraffesager - indhentelse af oplysninger hos tredjemand ophæves den 27. august 2005.

Dette sker som følge af lov om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter.

Told- og Skattestyrelsen meddeler herefter følgende vedrørende indhentelse af oplysninger hos tredjemand:

Skattekontrollovens oplysningsmidler kan anvendes til indhentning af oplysninger fra tredjemand, hvis det kan udelukkes, at de oplysninger, som søges tilvejebragt, kan have betydning for bedømmelsen af en formodet strafbar overtrædelse. Er der konkret mistanke om, at skatteyder har begået en lovovertrædelse, der kan medføre straf, kræves der direkte samtykke fra den mistænkte til indhentelse af oplysninger hos tredjemand. Samtykket skal være skriftligt og meddeles på et frivilligt, specifikt og informeret grundlag.

Oplysningspligten bortfalder således både for skatteyder og tredjemand ved konkret mistanke om, at skatteyderen har begået en strafbar overtrædelse.

Oplysningspligten gælder fortsat for alle forhold, der ikke vedrører den formodede strafbare overtrædelse.

 

Ole Kjær

 

 

/Michael Bjørn Hansen

Reference(r)

Skattekontrolloven, afsnit 2
Lov om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter § 9
Lov om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter § 10

Henvisning
Procesvejledningen 2005-2 P.3