Dato for udgivelse
11 aug 2005 09:52
SKM-nummer
SKM2005.339.LR
Myndighed
Ligningsrådet
Sagsnummer
99/05-4312-00459
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Sambeskatning, genindtræden
Resumé
På vegne af selskaberne A A/S og B A/S anmodede rådgiver om tilladelse til genindtræden i sambeskatning for indkomståret 2003. Ligningsrådet imødekom anmodningen, da ophør af sambeskatning såvel som genindtræden i denne fandtes forretningsmæssigt begrundet.
Reference(r)
Selskabsskatteloven § 31
Henvisning
Ligningsvejledningen 2005-2 S.D.4

A ApS og B ApS var indtil 1997 en del af en koncern. C ApS var moderselskab, og ejede 100% af aktiekapitalen i datterselskaberne A ApS, B ApS og D A/S.

Som følge af forskellige ønsker om koncernens fremtidige strategi valgte de to hovedanpartshavere i C ApS at opdele koncernen mellem sig, hvorefter C ApS og D A/S blev overdraget til den ene anpartshaver, medens A ApS og B ApS blev erhvervet af den anden anpartshaver.

I forbindelse med denne opdeling af koncernen udtrådte A ApS og B ApS af sambeskatningen.

Rådgiver anfører i sin anmodning, at der hermed var en forretningsmæssig begrundelse for, at sambeskatningen måtte ophøre.

Rådgiver anfører endvidere, at det som følge af underskud i henholdsvis A ApS og B ApS findes hensigtsmæssigt, at der etableres sambeskatning mellem disse selskaber. Selskaberne anvender bl.a. samme lejemål, og der foretages intern afregning af selskabernes anvendelse af fællesfaciliteter.     

Kommunen udtaler, at moderselskabet i selvangivelsen for indkomståret 2003 har tilkendegivet, at der ønskes sambeskatning med datterselskabet, og at der er opgjort en sambeskattet indkomst.

Kommunen anfører endvidere, at selskaberne indtil indkomståret 1997 var søsterselskaber og sambeskattet med det fælles moderselskab C ApS. 

Endelig er kommunen af den opfattelse, at der er tale om en ny sambeskatning, hvorfor anmodningen ikke skal forelægges Ligningsrådet.  Kommunen er dog - under forudsætning af, at der fra indkomståret 2003 kræves tilladelse til genindtræden i sambeskatning - enig med Told- og Skattestyrelsen i, at såvel det oprindelige ophør som genindtræden i sambeskatning må anses for forretningsmæssigt begrundet, og at anmodningen kan imødekommes.

Den regionale told- og skattemyndighed udtaler, at regionen ingen indvendinger har mod, at der gives tilladelse til fornyet sambeskatning.  Såvel oprindelig udtræden som genindtræden findes forretningsmæssigt begrundet jf. sambeskatningsvilkår 1.3. Sambeskatning kan derfor meddeles med virkning fra 2003, idet anmodning af d. 25. maj 2004 er rettidig indgivet, jf. sambeskatningsvilkår 1.4.

Af TSS-cirkulære 2004-42 om sambeskatning af selskaber mv. fremgår af betingelse 1.3, at fornyet sambeskatning efter at selskaberne selv har foranlediget en tidligere sambeskatning ophævet kun tillades, hvis denne ophævelse samt genindtræden er forretningsmæssigt begrundet. I nærværende tilfælde findes ophør såvel som genindtræden i sambeskatning at være forretningsmæssigt begrundet.        

Det bemærkes, at enhver genetablering af sambeskatning mellem to tidligere sambeskattede selskaber som altovervejende hovedregel betragtes som en fornyet sambeskatning. Dette udgangspunkt finder anvendelse, uanset om de tidligere sambeskattede selskabers indbyrdes placering er ændret i perioden mellem den tidligere og den senere sambeskatning, jf. TfS 2000, 1001 LR. Dette gælder således også, selvom det ultimative moderselskab i den senere sambeskatning er et andet end moderselskabet i den tidligere sambeskatning, jf. SKM2004.339.LR.  

Ligningsrådet tiltræder Told- og Skattestyrelsens indstilling.