Dato for udgivelse
10 aug 2005 09:05
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
18 aug 2004 10:22
SKM-nummer
SKM2005.335.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
12. afdeling, S-1959-04
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Afgiftsunddragelse, spiritusafgift, emballageafgift
Resumé

T var tiltalt for overtrædelse af spiritusafgiftsloven og emballageafgiftsloven ved den 22. oktober 2001 i forening med og efter aftale med en person, hvis sag er afgjort, med forsæt til unddragelse af afgifter at have forsøgt at overdrage 660 fl. uberigtiget vodka, 37,5 %, i 1 liters flasker, idet T overlod sin varebil til den pågældende, der fra en container fyldte bilen med de nævnte flasker vodka, med henblik på, at disse skulle overdrages til T, hvilket mislykkedes, idet den pågældende blev anholdt af politiet, alt hvorved statskassen blev unddraget 69.118 kr. i afgifter. Ved sagens behandling ved landsretten blev der afgivet forklaring af den pågældende, der var blevet overladt T's varebil med henblik på levering af den pågældende vodka. Den af den pågældende afgivne forklaring i grundlovsforhøret den 23. oktober 2001 og under domsforhandlingen i byretten den 4. november 2003 afgivne forklaring blev herefter dokumenteret. Landsretten bemærkede, at den pågældendes forklaring for landsretten fremstod som utroværdig. Herefter og i øvrigt af de af byretten anførte grunde blev det tiltrådt, at T var fundet skyldig efter anklageskriftet. Landsretten stadfæstede i det hele byrettens dom, således at T blev straffet med en bøde på 25.000 kr. og tilpligtet at betale i alt 69.118 kr. i spiritusafgift og emballageafgift in solidum med den allerede dømte medgerningsmand.

Reference(r)

Spiritusafgiftsloven § 31, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 6, jf. § 2a
Emballageafgiftsloven § 18, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 6, jf. § 1

Østre Landsrets dom af 18. august 2004, 12. afdeling, S-1959-04

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Knud Vedelsby, besk.)

Afsagt af landsdommerne

Lodberg, Michael Dorn og Maria Bruun Laursen (kst.)

----------

Københavns Byrets dom af 27. april 2004, 35. afdeling, 35.1364/03

Politidirektøren i København har ved et anklageskrift af 15. januar 2003 rejst tiltale mod T for

overtrædelse af spiritusafgiftslovens § 31, stk 3, jf. stk. 1, nr. 6, jf. § 2a og emballageafgiftslovens § 18, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 6, jf. § 1,

ved den 22. oktober 2001 kl. 16.20, på ..., i forening og efter aftale med N.N., hvis sag er afgjort, med forsæt til unddragelse af afgifter, at have forsøgt at overdrage 660 fl. uberigtiget vodka, 37,5 % i 1 liters flasker, idet T overlod sin bil, reg.nr. ... til N.N., der fra en container fyldte bilen med de nævnte flasker vodka, med henblik på disse skulle overdrages til T, hvilket mislykkedes, idet N.N. blev anholdt af politiet, alt hvorved statskassen blev unddraget 69.118 kr. i afgifter.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf.

Der er endvidere i medfør af spiritusafgiftslovens § 34, stk. 2, nedlagt påstand om, at tiltalte skal betale 68.062 kr. i spiritusafgift, og der er i medfør af emballageafgiftslovens § 20 nedlagt påstand om, at tiltalte skal betale 1.056 kr. i emballageafgift in solidum med N.N.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Forklaringer

Der er afgivet forklaring af tiltalte og N.N. samt vidnet V.1. Forklaringerne er gengivet i retsbogen.

Tiltalte er tidligere straffet, senest

ved

Retten i Roskildes dom af 7. december 1998 for overtrædelse af lov nr. 193 af 24. maj 1972 om fyrværkeri, som senest ændret ved lov nr. 1096 af 21. december 1994 om fyrværkeri § 2, stk. 1, jf. § 7, stk. 1 og § 3, nr. 3, jf. § 7, stk. 2, jf. bekendtgørelse nr. 871 af 23. oktober 1992 om fyrværkeri, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1141 af 21. december 1994 om fyrværkeri og senest ændret ved bekendtgørelse af 20. oktober 1997 om fyrværkeri § 13, stk. 3, jf. § 17 samt toldlovens § 73, stk. 3, jf. stk. 2, med fængsel i 3 måneder. Konfiskation af 1.587,7 kg knaldfyrværkeri og 33 flasker vodka. Løsladt den 9. maj 1999. Prøvetid indtil den 9. maj 2000. Reststraf 33 dage.

Rettens bemærkninger

Efter N.N.s forklaring finder retten, at N.N. den 22. oktober 2001 fik udleveret den omhandlede varebil, som tilhørte tiltaltes hustru, ved en tankstation, idet N.N. havde fået at vide, at han skulle bruge varebilen til at transportere nogle kasser med vodka.

Efter bevisførelsen og henset til ovennævnte samt til at N.N. har udpeget tiltalte i en fotomappe som værende den person, der udleverede varebilen til ham, finder retten det bevist, at tiltalte har gjort sig skyldig i overensstemmelse med anklageskriftet.

Straffen fastsættes efter de ovennævnte bestemmelser til en bøde på 25.000 kr. Forvandlingsstraffen er fængsel i 14 dage.

Påstanden om betaling af spiritus- og emballageafgifter tages til følge som nedenfor bestemt.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte T straffes med en bøde på 25.000 kr.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 14 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger, herunder 4.800 kr. + moms i salær til den beskikkede forsvarer, advokat Knud Vedelsby. Herudover skal statskassen betale yderligere 2.400 kr. + moms i salær til den beskikkede forsvarer, advokat Knud Vedelsby.

Tiltalte skal endvidere inden 14 dage betale 68.062 kr. i spiritusafgift og 1.056 kr. i emballageafgift in solidum med N.N..

----------

Østre Landsrets dom af 18. august 2004, 12. afdeling, S-1959-04

Ved Københavns Byrets 35. afdelings dom af 27. april 2004 (35.1364/03) blev T straffet med en bøde på 25.000 kr. med forvandlingsstraf af fængsel i 14 dage for at have forsøgt at overdrage 660 flasker uberigtiget vodka, idet han overlod sin bil til N.N., der fra en container fyldte bilen med den nævnte flasker vodka med henblik på disse skulle overdrages til T, hvilket mislykkedes, idet N.N. blev anholdt af politiet, alt hvorved statskassen blev unddraget 69.118 kr. i afgifter.

Tiltalte har anket dommen til frifindelse.

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse.

Forklaringer

Tiltalte har i landsretten vedstået sin forklaring for byretten.

Der er endvidere afgivet forklaring af N.N., der har forklaret, at han skulle hente uberigtiget vodka i containeren. Den bil, han lånte, var mørk. Han erindrer i dag ikke, hvem der overleverede ham bilen, eller hvor dette skete. Han kender ikke tiltalte personligt. Det er højst sandsynligt tiltaltes bil, han lånte. Han genkendte tiltalte på de foreviste billeder, idet han havde set ham før. Det af politiet i politirapporten af 19. november 2001 herom anførte, herunder at tiltalte blev udpeget med 100 % sikkerhed, som den person, der gav tiltalte bilen er korrekt, idet dette på daværende tidspunkt var hans opfattelse. Han havde ingen personlig aftale med tiltalte. Så vidt han erindrer, havde tiltalte ikke noget med sagen at gøre.

Den af N.N. i grundlovsforhøret den 23. oktober 2001 og under domsforhandlingen i byretten den 4. novembe 2003 afgivne forklaring blev herefter dokumenteret.

Den i byretten af vidnet V.1 afgivne forklaring er dokumenteret i medfør af retsplejelovens § 965 c, stk. 4.

Landsretten skal udtale

Landsretten bemærker, at den af N.N. for landsretten afgivne forklaring fremstår som utroværdig. Herefter og i øvrigt af de af byretten anførte grunde, tiltrædes det, at tiltalte er fundet skyldig efter anklageskriftet.

Straffen findes passende.

Landsretten stadfæster derfor dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom i sagen mod T stadfæstes.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.