Dato for udgivelse
10 aug 2005 09:07
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
27 aug 2004 09:49
SKM-nummer
SKM2005.336.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
9. afdeling, S-4011-02
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Momssvig, urigtige momsangivelser, skattesvig, udeholdte indtægter
Resumé

T var tiltalt for med forsæt til at unddrage statskassen afgift som indehaver af et pizzeria at have afgivet urigtige momsangivelser for perioden 1. august 1996 - 30. september 1998, idet T i perioden angav i alt 73.772 kr. i momstilsvar, uagtet det korrekte beløb var 243.492 kr., hvorved statskassen led et tab på 169.720 kr. T var tillige tiltalt for overtrædelse af skattelovgivningen ved med forsæt til at unddrage det offentlige skat i sine selvangivelser for 1996 og 1997 til skattemyndighederne at have angivet sine skattepligtige indkomster for lavt, idet han udeholdt indtægter fra sit pizzeria med 68.796 kr. i 1996 og 161.277 kr. i 1997, alt hvorved det offentlige samlet blev unddraget 102.727 kr. i skat. T var endelig tiltalt for overtrædelse af arbejdsmarkedsfondsloven ved med forsæt til at unddrage staten bidrag for indkomstårene 1996 og 1997 i sine selvangivelser at have afgivet urigtige oplysninger om bidragsgrundlaget, hvorved staten for 1996 blev unddraget 4.815 kr. i bidrag og for 1997 12.903 kr. i bidrag. Sagen mod T var opstået, efter at politiet ved en ransagning af T's bankboks fandt 848.600 kr., 4.006 US-dollar og 480 DM. Under domsforhandlingen i landsretten fandt retten det på grundlag af vidneforklaring fra en politiassistent bevist, at T ved afhøringen den 16. september 1998 forklarede, at nogle af pengene var "sorte penge", nogle var tjent i T's pizzaforretning og andre vundet på casino senest for 5 år siden. Landsretten tiltrådte, at den forklaring, som T efterfølgende var fremkommet med, blev afvist som utroværdig. Ud over de af byretten anførte grunde, lagde landsretten bl.a. afgørende vægt på en vidneforklaring i landsretten, der tilsidesatte en efterfølgende forklaring om pengenes tilhørsforhold. Landsretten kunne af de af byretten anførte grunde tiltræde, at et beløb på 848.600 kr. harmonerede med den omsætning, der kunne udledes af z-bonerne, og som ikke var uforenelig med en bruttoavanceberegning. Landsretten tiltrådte herefter, at T var skyldig som fastslået af byretten, og at straffen som fastsat af byretten var passende, herunder at der ved fastsættelse af betinget straf var taget hensyn til sagens varighed. Landsretten stadfæstede byrettens dom, hvorefter T som en tillægsstraf blev straffet med betinget fængsel i 40 dage og en tillægsbøde på 290.000 kr.

Reference(r)

Momsloven § 81, stk. 3, nr. 1
Skattekontrolloven § 13, stk. 1
Arbejdsmarkedsfondsloven § 18, stk. 2, jf. stk. 1, litra a
Straffeloven § 50, stk. 2

Østre Landsrets dom af 27. august 2004, 9. afdeling, S-4011-02

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Kåre Pihlmann, besk.)

Afsagt af landsdommerne

Bloch Andersen, Østerborg og Ivan Larsen (kst.) med domsmænd

----------

Københavns Byrets dom af 13. september 2002, 3. afdeling, 3.-7439/02

Politidirektøren i København har ved et anklageskrift af 15. marts 2002 rejst tiltale mod T for

1.

momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1 (seneste lovbekendtgørelse nr. 804 af 16. august 2000)

ved med forsæt til at unddrage statskassen afgift som indehaver af den momsregistrerede virksomhed A.A.'s Pizzeria, ... København at have afgivet urigtige momsangivelser for perioden 1. august 1996 - 30. september 1998, idet tiltalte i perioden angav i alt 73.772 kr. i momstilsvar, uagtet det korrekte beløb var 243.492 kr., hvorved statskassen led et tab på i alt 169.720 kr.

2.

skattekontrollovens § 13, stk. 1 (seneste lovbekendtgørelse nr. 726 af 13. august 2001)

ved med forsæt til at unddrage det offentlige skat i sine selvangivelser for 1996 og 1997 til ... kommune at have angivet sine skattepligtige indkomster for lavt, idet han udeholdt indtægter fra virksomheden A.A.'s Pizzeria, ... København med 68.796 kr. i 1996 og 161.277 kr. i 1997 i alt 203.073 kr., hvorved det offentlige blev unddraget samlet 102.727,01 kr.

3 .

lov om arbejdsmarkedsfonde §18, stk. 2, jf stk, 1, litra a (seneste lovbekendtgørelse nr. 79 af 2. februar 2001)

ved med forsæt til at unddrage staten bidrag for indkomstårene 1996 og 1997 i sine selvangivelser til ... kommune at have afgivet urigtige oplysninger om bidragsgrundlaget, hvorved staten for 1996 blev unddraget 4.815 kr. i bidrag og for 1997 12.903 kr. i bidrag.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om straf.

Anklagemyndigheden har endvidere nedlagt påstand om, at der hos tiltalte i medfør af retsplejelovens § 1002, stk. 1, jf. § 801, stk. 1, nr. 2, fortsat beslaglægges 848.600,00 D.kr., 4006 US $ og 480 DM.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Forklaringer

Der er afgivet forklaring af tiltalte samt af vidnerne politiassistent V.1, V.2, V.3, V.4, V.5 og V.6. Forklaringerne er gengivet i retsbogen.

Tiltalte er tidligere straffet

ved

Københavns Byrets dom af 29. maj 2000 efter våbenloven og lov om euforiserende stoffer samt efter politivedtægten med hæfte i 7 dage, betinget. Prøvetid 1 år.

Domsmandsrettens bemærkninger

Efter vidnet politiassistent V.1s forklaring lægges det til grund, at der ikke var afgørende sproglige hindringer under den første afhøring. Dette støttes af tiltaltes egen forklaring om, at han læste med på skærmen. Retten lægger derfor til grund, at tiltalte har oplyst til politiet, at der var tale om sorte penge, og at tiltalte ikke under den første afhøring har ændret forklaring på dette punkt.

Den forklaring, som tiltalte efterfølgende er kommet med, findes meget usandsynlig, og findes på afgørende punkter præget af usikkerhed. Det forhold, at tiltaltes forklaring vedrørende pengene, som han skulle have modtaget til opbevaring for en forretningsmand, i retten delvis er blevet bekræftet af 3 vidner, hvoraf den ene er tiltaltes daværende kæreste og de to andre er familiemedlemmer, finder retten ikke kan tillægges betydning. Retten har herved lagt vægt på, at disse vidner ikke tidligere under sagen har afgivet forklaring, og at deres forklaringer i retten efterlod det indtryk, at de var nøje forberedte og afstemte.

For så vidt angår tiltaltes brors og svogers forklaringer vedrørende deres lån til tiltalte finder retten ligeledes at kunne se bort fra disse forklaringer. Begge forklaringer forekommer med hensyn til opsparingsmuligheder, opsparingsformen, og det forhold, at de udbetalte de store beløb, uden at tiltalte havde et konkret behov, usandsynlige. Dertil kommer, at såvel broderens som svogerens forklaringer var præget af usikkerhed.

Retten har derimod lagt vægt på, at ToldSkats beregninger stemmer overens med den kasseregistrering, der fandt sted i perioden fra 17. september til 5. november 1997. På denne baggrund har retten fundet det bevist, at det forholder sig som af tiltalte til politiet oprindeligt oplyst, og at tiltalte således er skyldig i overensstemmelse med tiltalen.

Straffen fastsættes efter momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1, skattekontrollovens § 13, stk. 1, og lov om arbejdsmarkedsfonde § 18, stk. 2, jf. stk. 1, litra a, jf. straffelovens § 89 til en tillægsstraf på fængsel i 40 dage.

Retten finder det imidlertid efter omstændighederne upåkrævet, at den idømte frihedsstraf fuldbyrdes. Straffuldbyrdelsen udsættes derfor i medfør af straffelovens § 56, stk. 2, som nedenfor bestemt.

I medfør af straffelovens § 50, stk. 2, idømmes tiltalte en tillægsbøde på 290.000 kr., subsidiært fængsel i 40 dage.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte T straffes med en tillægsstraf på fængsel i 40 dage.

Fuldbyrdelsen af straffen udsættes og bortfalder efter en prøvetid på 1 år på betingelse af,

at

tiltalte ikke begår strafbart forhold i prøvetiden.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 290.000 kr. Forvandlingsstraffen er fængsel i 40 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

----------

Østre Landsrets dom af 27. august 2004, 9. afdeling, S-4011-02

Københavns Byrets 3. afdelings dom af 13. september 2002 (3.7439/02) er anket af T med påstand om frifindelse.

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse.

Forklaringer

Der er i landsretten afgivet supplerende forklaring af tiltalte og vidnerne politiassistent V.1, V.2, V.3, V.4, V.5 og V.6, der alle har forklaret i det væsentlige som i byretten. Der er endvidere afgivet vidneforklaring af V.7 og V.8.

Endelig er der afgivet vidneforklaring af V.9 under et retsmøde den 28. april 2004 afholdt i medfør af retsplejelovens § 747. Forklaringerne er gengivet i retsbogen, som vedhæftes dommen.

Landsretten skal udtale

Politiet fandt ved ransagning af tiltaltes bankboks 848.600 kr., 4.006 US-dollar og 480 DM. Landsretten finder det på grundlag af politiassistent V.1s forklaring bevist, at tiltalte ved afhøringen den 16. september 1998 forklarede, at nogle af pengene var "sorte penge", nogle var tjent i tiltaltes pizzaforretning og andre vundet på Casino, senest for ca. 5 år siden. Tiltalte har da også vedstået, at han bl.a. havde forklaret, at det var "sorte penge". Landsretten må tilsidesætte tiltaltes forklaring om, at der var væsentlige sproglige problemer under afhøringen. Landsretten har herved lagt vægt på, at tiltalte efter ca. 10 års ophold i Danmark må antages at forstå dansk i rimelig grad, hvilket understøttes af, at tiltaltes broder, V.2, under sin vidneforklaring for landsretten virkede overrasket over, at tiltalte ikke kunne dansk, og at tiltalte har bekræftet, at han under afhøringen forklarede, at han havde "sparet" disse penge op i de sidste 10 år. På grundlag af sidstnævnte udtalelse under afhøringen må det ligeledes afvises, at tiltalte skulle have ment, at pengene stammede fra det sorte marked i Iran.

Landsretten tiltræder, at den forklaring som tiltalte efterfølgende er fremkommet med, er afvist som utroværdig. Ud over de af byretten anførte grunde, har landsretten lagt afgørende vægt på civilingeniør V.8s forklaring. Af denne fremgår blandt andet, at V.9 over for V.8 oplyste, at han ikke havde turde tage sine penge med til Iran, men at han havde sine penge (my fortune) på et sikkert sted i Danmark, at han først blev introduceret for tiltalte i 1999, og at V.8 selv monterede hjælpemotorerne. Dette harmonerer ikke med de af V.9 og tiltalte afgivne forklaringer om, at V.9 vekslede penge på det sorte marked i Iran, og at tiltalte skulle have en væsentlig rolle i V.9s forretningssamarbejde med V.8, herunder montere hjælpemotorerne.

Landsretten har endvidere lagt vægt på, at ingen af pengestrømmene mellem de involverede personer kan dokumenteres, at vidnerne ved dokumentet af 24. maj 1998 har afgivet urigtig erklæring, idet de ikke har overværet pengeovergivelsen den 9. maj 1997, at kvitteringen benævnt "andelaftale" ikke stemmer med de faktiske forhold, og at det eneste dokument, hvis datering kan fastlægges gennem udenforstående, er fuldmagten fra V.9 til tiltalte, der er udstedt den 11. oktober 1998, hvilket er efter ransagningen. Landsretten kan derfor ikke tillægge V.9s forklaring betydning.

Landsretten kan af de af byretten anførte grunde tiltræde, at et beløb på 848.600 kr. harmonerer med den omsætning, der kan udledes af Z-bonerne, og som ikke er uforenelig med en bruttoavanceberegning.

Landsretten tiltræder herefter, at tiltalte er skyldig som fastslået af byretten.

Straffen, der fastsættes efter de af byretten nævnte lovbestemmelser, jf. nu lovbekendtgørelse nr. 703 af 8. august 2003 af momsloven og lovbekendtgørelse nr. 694 af 20. august 2002 af lov om arbejdsmarkedsfonde, findes passende.

Landsretten bemærker, at der ved fastsættelse af betinget straf er taget hensyn til sagens varighed.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom i sagen mod tiltalte T stadfæstes, dog således at prøvetiden regnes fra landsrettens dom.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.