Dato for udgivelse
10 Aug 2005 09:04
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
05 Aug 2004 15:19
SKM-nummer
SKM2005.334.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
4. afdeling, S-0034-04
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Smugleri, køb af smuglercigaretter
Resumé

T var i en sag behandlet efter retsplejelovens § 922 tiltalt for overtrædelse af toldlovgivningen ved i tidsrummet fra den 20. marts 2003 til den 12. maj 2003 forsætligt at have købt 56.000 cigaretter, der stammede fra smugleri, hvorved statskassen blev unddraget i alt 77.150 kr. i told og afgifter. T var af byretten blevet straffet med betinget fængsel i 40 dage og en tillægsbøde på 70.000 kr. og dømt til at betale et told- og afgiftsbeløb på 77.150 kr. til ToldSkat. Sagens behandling ved landsretten angik strafudmålingen, idet T påstod formildelse, således at den idømte tillægsbøde bortfaldt, medens anklagemyndigheden tiltrådte påstanden om frifindelse for idømmelse af tillægsbøde, men påstod i øvrigt skærpelse, således at frihedsstraffen blev gjort ubetinget. Landsretten tiltrådte, at frihedsstraffen var fastsat som sket, herunder at straffen var gjort betinget med vilkår som anført i dommen, og efter parternes samstemmende påstande blev T frifundet for den idømte tillægsbøde. Landsretten ændrede byrettens dom, således at T blev frifundet for den idømte tillægsbøde, og i øvrigt stadfæstedes dommen.

Reference(r)

Toldloven § 73, stk. 3, jf. stk. 2

Vestre Landsrets dom af 5. august 2004, 4. afdeling, S-0034-04

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Jens Møller).

Afsagt af landsdommerne

John Lundum, Mogens Heinsen og Karsten Juul-Dam (kst.) med domsmænd

----------

Herning Byrets dom af 18. december 2003, 1. afdeling, SS 1-1960/2003

Denne sag er behandlet efter retsplejelovens § 922.

Retsmødebegæring er modtaget den 25. november 2003.

T er tiltalt for "overtrædelse af

toldlovens § 73, stk. 3, jf. stk, 2.

ved i tidsrummet fra den 20. marts 2003 til den 12. maj 2003 i ... og i ... af N.N. forsætligt at have købt 56.000 cigaretter, der stammede fra smugleri."

Der nedlægges påstand om betaling af de på cigaretterne hvilende told- og afgiftsbeløb, i alt 77.150 kr.

Tiltalte har erkendt sig skyldig.

Forklaringer

Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte.

Rettens bemærkninger

Tiltalte har uden forbehold erkendt sig skyldig. Tilståelsen støttes af de oplysninger, der i øvrigt foreligger. Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig.

Straffen fastsættes til fængsel i 40 dage, jf. toldlovens § 73, stk. 3, jf. stk. 2.

Straffen skal ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte overholder de betingelser, som er angivet nedenfor, jf. straffelovens § 56, stk. 2.

Tiltalte skal herunder udføre samfundstjeneste i 50 timer, jf. straffelovens § 62.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 70.000 kr., jf, straffelovens § 58, stk. 2, med forvandlingsstraf af fængsel i 30 dage.

En nedlagt påstand om betaling af told- og afgiftsbeløb tages til følge som nedenfor bestemt.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte, T, skal straffes med fængsel i 40 dage.

Straffen skal ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte overholder følgende betingelser:

  1. Tiltalte må ikke begå noget strafbart i en prøvetid 1 år fra i dag
  2. Tiltalte skal inden for en længstetid på 1 år udføre ulønnet samfundstjeneste i 50 timer
  3. Tiltalte skal være under tilsyn af Kriminalforsorgen i prøvetiden.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 70.000 kr.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 30 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

Inden 14 dage skal tiltalte betale told- og afgiftsbeløb på 77.150 kr. til ToldSkat

----------

Vestre Landsrets dom af 5. august 2004, 4. afdeling, S-0034-04

Retten i Herning, 1. afdeling, har den 18. december 2003 afsagt dom i sagen i 1. instans (SS 1-1960/2003).

Tiltalte, T, har påstået formildelse, herunder således at den idømte tillægsbøde bortfalder.

Anklagemyndigheden har tiltrådt påstanden om frifindelse for idømmelse af tillægsbøde, men i øvrigt påstået skærpelse, således at frihedsstraffen gøres ubetinget.

I forbindelse med ankesagen har Kriminalforsorgen foretaget en personundersøgelse, dateret den 10. februar 2004.

Landsrettens begrundelse og resultat

Det tiltrædes, at frihedsstraffen er fastsat som sket, herunder at straffen er gjort betinget med vilkår som anført i dommen.

Efter parternes samstemmende påstande frifindes tiltalte for den idømte tillægsbøde på 70.000 kr.

Med den anførte ændring stadfæster landsretten dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom ændres, således at tiltalte frifindes for den idømte tillægsbøde.

I øvrigt stadfæstes dommen, idet dog prøvetiden af længstetiden regnes fra denne landsretsdom.

Statskassen skal betale sagens omkostninger for landsretten.

Det idømte told- og afgiftsbeløb skal betales inde 14 dage.