Dato for udgivelse
05 aug 2005 14:22
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
13 maj 2005 13:37
SKM-nummer
SKM2005.330.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
6. afdeling, S-2404-04
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Spilleautomat, gevinstgivende, godkendelse, konfiskation, bødestørrelse
Resumé

T var tiltalt for i perioden 13. december 2002 - 2. december 2002 at have opstillet 15 gevinstgivende spilleautomater i en spillehal uden tilladelse, uden synsgodkendelse, uden godkendelse af en bestyrer, uden opkobling til det centrale overvågningssystem og derudover kunne automaterne overskride gevinstmaksimum. Der var nedlagt påstand om en bøde på 26.000 kr. og konfiskation af automaterne med en tilhørende fjernbetjening/styrepult. Der blev afgivet en teknisk forklaring omkring automaternes funktioner. Der var ikke i sagen bevis for, at der blev betalt kontantindsatser i forbindelse med spillet og heller ikke udbetaling af kontanter som gevinster. Byretten idømte T en bøde på 26.000 kr. under henvisning til spilleautomatlovens generelle forarbejder, lovens § 2 og bemærkningerne hertil, som bl.a. anfører, at vundne beløb kan gemmes i automaten (kredit) og anvendes til fortsat spil eller blive udbetalt. Automaterne og styrepulten blev konfiskeret. - I landsretten blev der tillige afgivet forklaring af direktøren for Dansk Automat Brancheforening. Landsretten lagde efter den tekniske forklaring og rapport til grund, at automaterne via fjernbetjeningsenheden var indrettet til at modtage indskud og udbetale beløb. Vundne kreditter kunne bruges til fortsat spil, men kunne også via fjernbetjeningsenheden danne grundlag for udbetaling af kontante pengebeløb. På den baggrund fandt landsretten, at automaterne kunne anses som gevinstgivende spilleautomater, der var omfattet af spilleautomatlovens § 2, stk. 1. Ordlyden af lovens § 16 og den omstændighed, at der ikke var penge involveret i spillene kunne ikke føre til andet resultat. Landsretten fandt herefter T skyldig i groft uagtsom overtrædelse af spilleautomatloven og bekendtgørelsen og stadfæstede byretsdommen med den ændring, at bøden blev nedsat til 10.000 kr. Hertil bemærkede landsretten, at der blev taget udgangspunkt i de generelle retningslinier for bødefastsættelse (bødecirkulæret), men navnlig under hensyn til, at det ikke var bevist, at der er opnået økonomisk vinding ved brugen af automaterne, fandtes den samlede bøde at burde fastsættes til 10.000 kr.

Reference(r)

Lovbekendtgørelse nr. 631 af 25. juli 2002 (spilleautomatloven)
Bekendtgørelse nr. 1084 af 8. december 2000 om gevinstgivende spilleautomater
Straffelovens § 75
Administrative bødefastsættelser ved overtrædelse af spilleautomatloven af 30. april 2002

Vestre Landsrets dom af 13. maj 2005, 6. afdeling, S-2404-04

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Anders Mygind, Århus)

Afsagt af landsdommerne

Kristian Petersen, Lisbeth Parbo og Peter Buhl

----------

Århus Byrets dom af 18. august 2004, 8. afdeling, SS 8.02998/2003

Tiltalen og parternes påstande

T er tiltalt for overtrædelse af

lov nr. 631 af 25. juli 2002 om gevinstgivende spilleautomater, § 6, stk. 1 og § 17, stk. 1 samt § 18, stk. 2, jfr. § 40, stk. 1 samt bekendtgørelse nr. 1084 af 8. december 2000, § 3 og § 10 samt § 12

ved i tiden fra den 13. september 2002 til den 2. december 2002, som rådighedshaver i spilleklubben i SPgade at have

  1. opstillet 15 gevinstgivende spilleautomater og udbudt spil på minimum 9 af disse, uden tilladelse fra spillemyndigheden, 
  2. undladt inden opstillingen af de gevinstgivende spilleautomater at foranledige godkendelse af et af spillemyndigheden akkrediteret institut, med en erklæring fra et sådant institut med en gyldighed i indtil tre år, 
  3. undladt at lade spillemyndigheden godkende en bestyrer,
  4. undladt at have tilsluttet de gevinstgivende automater til spillemyndighedens centrale overvågningssystem, 
  5. udbudt spil på opstillede gevinstgivende automater hvor indsatsen kan overstige kr. 0,50 og gevinsten overstige kr. 300 pr. spil.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om en bøde på 26.000 kr. og konfiskation af 15 spilleautomater med tilhørende "Fjern-100"-enhed og 1 spilleautomat af typen double-Dice.

Tiltalte har påstået frifindelse.

Sagen drejer sig om, hvorvidt tiltalte har handlet i strid med lovgivningen om gevinstgivende spilleautomater ved at have opstillet sådanne i et lejemål.

Oplysningerne i sagen

Anklageskrift er modtaget den 27. juni 2003.

Efter at retten havde givet tilladelse til ransagning af de omhandlede lokaliteter, blev der foretaget en ransagning af tiltaltes lejemål den 3. december 2002. Ifølge ransagningsrapporten blev der i lokaliteterne fundet forskellige underholdnings- og morskabsautomater og herudover en række spilleautomater, hvoraf de 9 var tilsluttet og af typen "Pokermaskiner".

Force Technology deltog som teknisk sagkyndig i ransagningen, og ifølge en rapport af 19. december 2002 blev der udover en række delvis defekte underholdningsmaskiner ved ransagningen konstateret 1 "Joker"-automat - ikke tilsluttet -, 5 stk. bord-tv-automater ("Poker-type") - heller ikke tilsluttet, 1 DAE-toptavle - ikke tilsluttet -, 1 double-Dice-automat - ikke tilsluttet - og 10 tv-spilleautomater - alle aktive og tilsluttet 1 stk. DAE "Fjern-100"-enhed. Ifølge rapportens konklusion er de undersøgte aktive spilleautomater at betragte som gevinstgivende spilleautomater, idet vundne points (kredit) kan anvendes til fortsat spil eller udbetales. Det er videre i rapporten anført, at de enkelte aktive automater ved undersøgelsen ikke opfyldte kravene til godkendelse i henhold til gældende retningslinier, herunder er enkelte af automaterne forsynet med en key-down-funktion ligesom automaterne kunne overskride indsats/maksimum for gevinstgivende spilleautomater. Automaterne overholdt heller ikke reglerne om gevinstmaksimum. En key-down-funktionen er en funktion, der anvendes til at nulstille de i automaten registrerede kreditter. I praksis foregår det ved, at en spiller, der ønsker at få udbetalt kreditter (gevinster), i stedet for at trykke på udbetalingsknappen og få kreditterne udbetalt i spillemærker via automaten, får udbetalt kreditterne i kontanter af en opsynsmand. Denne person nulstiller herefter automaten. Den pågældende DAE "Fjern-100"-enhed er beskrevet som en enhed eller pult, hvorfra en operatør ved forskellige trykknapper kan tilføre kreditter til en forudbestemt tilsluttet automat. Ligeledes kan operatøren for pulten nulstille key-down-kreditmeteret/kreditfeltet på en given tilsluttet automat. Pulten indeholder bogholderiprogram for blandt andet total ind- og total udtællere for hver enkelt automat.

Forklaringer

Under sagen er der afgivet forklaring af tiltalte, konsulent MR og prøvningstekniker HM, Force Technology.

Tiltalte har forklaret, at hans bror lejede SPgade. Broderen fik tilladelse til at opstille automater, men det var der ingen penge i, og det ophørte så få dage efter. Da lokalerne alligevel stod tomme, lejede han stedet, som det fremgår af den fremlagte lejekontrakt. Han opstillede nogle gamle automater, som han fik fra broderen, men det var ikke dem, broderen havde haft stående tidligere. De var så ca. 20 personer, som dannede en slags forening, og som udgangspunkt måtte andre ikke komme på adressen. De så dog gennem fingre med, at et medlem medbragte en gæst ved særlige lejligheder. Kort efter kom nogle personer fra Told Skat to gange og besigtigede stedet, uden at det gav anledning til bemærkninger. Ved en af lejlighederne sad en person og spillede på en af automaterne, men da han fortalte at det ikke kostede noget at spille, forlod de pågældende stedet igen. Medlemmerne deltes om huslejen og andre faste udgifter og betalte et månedligt beløb i kontingent. Han betalte 600 kr. om måneden, men det kunne svinge lidt afhængig af, hvor meget man havde fortæret i klubben. Foreningens vedtægter var under udarbejdelse, da politiet kom. Der var åbent, når nogen havde lyst til at være der. Det kostede ikke noget at spille i automaterne, da dette var inkluderet i kontingentet. I et vist omfang kan man betegne de pågældende spilleautomater som pokerautomater, men den eneste automat, der kunne give gevinst, lod politiet stå. De øvrige automater er nærmest tv-spil. Ingen fik udbetalt gevinst, heller ikke i form af tilgodebeviser eller lignende. Den "Fjern-100"-enhed, der blev fundet ved ransagningen, en slags fjernbetjening, som kan sammenlignes med en joystick. Den bruges til at fjernbetjene maskinerne, så man er fri for at åbne dem. Lejemålet er senere blevet opsagt.

Tiltalte har supplerende forklaret, at når virksomheden på et tidspunkt blev afmeldt, skyldtes det, at den daværende ejer, hans bror, ikke kunne få det til at løbe rundt. Dengang puttede man penge i automaterne - "enarmede tyveknægte" - og fik evt. gevinst udbetalt. Det var andre maskiner end dem, der indgår i sagen.

I spilleklubben fungerede maskinerne indtil ransagningen således, at man inden spillestart blev krediteret nogle points, som man så kunne spille op. Dette blev styret fra DAT-enheden. Der skete ingen betaling herfor. Eventuel gevinst kunne styres via "Fjern 100"-enheden. Hvis man vandt, blev man udelukkende krediteret points - altså fik lov at spille videre - og der blev ikke udbetalt nogen form for gevinst, heller ikke i form af penge, poletter eller andet.

Konsulent MR har forklaret, at hun er ansat ved spillemyndigheden, ToldSkat. Hun indgav politianmeldelse i sagen, da hun kunne konstatere, at der stadig var en spilleklub, selv om den tidligere tilladelse hertil var returneret i juni 2002. Hun besøgte lokaliteterne den 13. december 2002, hvor der var nogle personer til stede. Hun husker ikke hvem. Hun husker heller ikke, hvad der måtte være blevet talt om. Hun havde tidligere fået forevist automater mage til dem, der stod i forretningen, som værende ulovlige, og derfor konkluderede hun, at det måtte de pågældende automater også være. Hun deltog i ransagningen sammen med repræsentanter fra politiet og en repræsentant fra Forceinstituttet. Ved ransagningen fandt man en række forskellige automater, bl.a. poker-automater - bordmodeller - og flipper-spil.

Nogle af automaterne var tilsluttet lysnettet og kunne spilles på. Der var ikke fra myndighedernes side givet tilladelse til opstilling af automaterne, og ToldSkat har ingen henvendelser modtaget vedrørende den virksomhed, der blev drevet i lokaliteterne.

Prøvningstekniker HM, Force Technology, mødte som vidne og blev gjort bekendt med vidnepligten og vidneansvaret. Vidnet forklarede, at han deltog i ransagningen. Der blev som anført i hans rapport ved ransagningen fundet en række automater, bl.a. 15 pokerautomater. De 9 af automaterne var tilsluttet en "Fjern-100"-enhed, som kan bruges til at give kreditter i forbindelse med spil på automaterne, herunder som gevinster. I tilfælde af gevinst kan spilleren således få kredit - ekstra points - via den pågældende enhed. Der var også tilslutning til en key-down-funktion, hvorved man kan nulstille den pågældende maskine. Der blev tillige fundet en double-Dice maskine. Maskinerne opfyldte ikke kravene til gevinstgivende spilleautomater, herunder maksimum for indsats og gevinst, ligesom de ikke kan tilkobles ToldSkats fjernovervågningssystem. Key-down-funktionen er heller ikke tilladt. Maskinerne kan ikke bringes til at opfylde gældende regler, undtagen måske double-Dice-automaten.

Procedure

Anklagemyndigheden har særlig henvist til, at de omhandlede automater er at betragte som gevinstgivende spilleautomater, som der i strid med lovgivningen ikke er søgt om tilladelse til, og tiltalte har herefter overtrådt de i tiltalen anførte bestemmelser. Bødeberegningen er fastsat som summen af de bøder, der gælder for de enkelte bestemmelser. De automater, som er omfattet af tiltalen, er gevinstgivende, da de kreditter/points, som maskinerne gav ved gevinst, ikke er at betragte som frispil efter lovens § 16.

Tiltalte har anført, at ingen af automaterne kan betragtes som gevinstgivende, da retten til frispil eller forlænget spilletid ikke anses for gevinst efter lovens § 16. Tiltalte har subsidiært anført, at der ikke er basis for at udmåle en bøde i overensstemmelse med anklagemyndighedens påstand.

Rettens begrundelse og afgørelse

Det lægges allerede efter tiltaltes forklaring til grund,

at han ikke havde tilladelse til opstilling af automaterne,
at disse ikke var godkendt af spillemyndigheden,
at der ikke var godkendt en bestyrer,
at automaterne ikke var tilsluttede spillemyndighedernes automatiske overvågningssystem, og
at indsatsen og gevinsten kunne overstige henholdsvis 50 øre og 300 kr. pr. spil.

Efter forarbejderne til den gældende lovgivning om gevinstgivende spilleautomater (Folketingstidende 1990-2000, tillæg A, sp. 7520 ff.) tilsigtedes der en lovregulering af alle gevinstgivende spilleautomater opstillet i spillehaller, private spilleklubber, på forlystelsessteder og i restauranter m.v. Undtaget var kun opstilling i private hjem. Tiltalte har da heller ikke bestridt, at de lokaliteter, hvorfra virksomheden blev udøvet, er omfattet af lovens område.

Efter lovens § 2 defineres en gevinstgivende spilleautomat som mekaniske eller elektroniske maskiner, der anvendes til spil, hvor spilleren mod en indsats af økonomisk værdi kan vinde en gevinst bestående af penge eller spillemønter. I bemærkninger til denne bestemmelse blev det blandt anført, at evt. vundne beløb kan gemmes i automaten (kredit) og anvendes til fortsat spil eller blive udbetalt.

Det kontingent, medlemmerne af "foreningen" betalte, må sidestilles med køb af spil. Da de kreditter, som de opstillede automater gav ved gevinst, efter det anførte ikke kan betegnes som frispil, jf. § 16, har tiltalte herved udbudt spil som uden tilladelse, også selv om det ikke er bevist, at der blev udbetalt gevinster fra automaterne.

På denne baggrund er tiltalte skyldig efter anklageskriftet.

Der er efter Vestre Landsrets dom af 17. december 2002 ikke anledning til at fravige det bødeniveau, som anklagemyndighedens påstand hviler på.

Straffen fastsættes herefter til en bøde på 26.000 kr., jf. lov nr. 631 af 25. juli 2002 om gevinstgivende spilleautomater, § 40, stk. 1, jf. § 6, stk. 1, § 17, stk. 1, og § 18, stk. 2, jf. bekendtgørelse nr. 1084 af 8. december 2000, § 3, § 10 og § 12.

Forvandlingsstraffen er fastsat nedenfor.

Anklagemyndighedens konfiskationspåstand tages til følge efter straffelovens § 75, stk. 2, nr. 1.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte T skal straffes med en bøde på 26.000 kr.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 14 dage.

Hos tiltalte konfiskeres 15 spilleautomater med tilhørende Fjern-100 enhed og 1 double-Dice maskine.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

----------

Vestre Landsrets dom af 13. maj 2005, 6. afdeling, S-2404-04

Retten i Århus, 8. afdeling, har den 18. august 2004 afsagt dom i 1. instans (SS 8.02998/2003).

Tiltalte, T, har påstået frifindelse, subsidiært formildelse.

Anklagemyndigheden har påstået dommen stadfæstet.

Forklaringer

Tiltalte og vidnerne MR og HM har for landsretten i det væsentlige forklaret som i 1. instans.

Der er endvidere afgivet forklaring af SG.

Tiltalte har supplerende forklaret, at han startede foreningen, efter at han havde overtaget lejemålet. Huslejen var 4.500 kr. om måneden, som medlemmerne betalte i fællesskab. Medlemmerne var hans venner og kammerater. Ikke enhver kunne blive medlem. De fik spilleautomaterne foræret af hans bror, og de brugte dem som morskabsautomater - de kunne ikke vinde noget. Når et medlem ville spille, tastede medlemmet på den fælles styringsenhed en kredit ind, som han så spillede for. Der var ikke mulighed for møntindkast i maskinerne, og hvis man vandt, fik man ikke noget udbetalt, men man kunne lade vundne kreditter blive stående.

MR har supplerende forklaret, at der var åbent, og man kunne bare gå ind, da hun besøgte spilleklubben den 13. september 2002 efter en anmeldelse. Hun mener ikke, hun talte med nogen. Tiltalte var der ikke. I tiden mellem den 13. september og den 2. december 2002 var der hende bekendt ikke andre fra spillemyndigheden, der aflagde besøg i klubben. De automater, hun så ved et besøg i den lovlige spilleklub, som tiltaltes bror i en kort periode i foråret 2002 drev fra lokalerne, var ikke de samme, som hun så ved besøget den 13. september 2002. De automater, hun så ved besøget i september 2002, lignede dem, hun så i lokalerne, før tiltaltes bror i december 2001 fik tilladelse til at drive spilleklub.

HM har supplerende forklaret, at Force Technology er et prøvningsinstitut med ca. 1000 ansatte. Instituttet afprøver en lang række produkter. Selv har han speciale i at afprøve spillemaskiner. Ved ransagningen fandt man bl.a. en fjernbetjening, der erstatter indkast og udbetaling fra de enkelte maskiner. Der behøver ikke at være penge som baggrund for indtastede beløb på fjernbetjeningsenheden, men i enheden registreres det, der tastes ind eller opnås gennem spil, som beløb i kroner. I lovlige spillelokaler kan der ikke benyttes en fjernbetjening som den, der blev fundet. Der skal benyttes møntindkast. Det fremgår ved afprøvning af de enkelte automater, hvor meget der kan satses, og hvor meget der kan udbetales. Bl.a. fordi automaterne ikke kan kobles op på kontrolmyndighedens overvågningssystem, kan de ikke gøres lovlige. Ved frispil kan vundne kreditter anvendes til at spille videre for. Fortsat spil henføres til morskabsautomater, hvor man ved dygtighed får mulighed for forlænget spilletid. Der er den forskel, at der ikke sker nulstilling af kreditter i forbindelse hermed.

SG har forklaret, at han er direktør i Dansk Automat Brancheforening. Foreningen omfatter både producenter og opstillere af automater og repræsenterer ca. 90 % af danske opstillere. I branchen forekommer frispil i forbindelse med behændigheds- eller videnspil, f.eks. en flipper. Forlænget spilletid kan forekomme både ved morskabsautomater og gevinstgivende spilleautomater. Typisk er det noget, der ikke betales for. Fortsat spil foregår på gevinstgivende spilleautomater, hvor man vinder kreditter, som giver mulighed for at fortsætte spillet, men som forudsætter brug af nyt indskud/kredit, dvs. en indsats af økonomisk værdi. Frispil har altid i branchen været knyttet til underholdningsautomater, hvor man ikke kan få gevinster, men højst point for at få ret til fortsat spil. Forståelsen af frispil, fortsat spil og forlænget spilletid har ikke altid været den samme i branchen, men har været det under den nuværende lovgivning. Efter branchens opfattelse har tiltaltes maskiner altid været ulovlige, da de giver mulighed for gevinst.

Landsrettens begrundelse og resultat

Efter bevisførelsen, herunder Force Technologys rapport af 19. december 2002 og HMs forklaring, lægges det til grund, at de pokerautomater mv., der blev fundet ved ransagningen, via fjernbetjeningsenheden var indrettet til at modtage indskud og udbetale beløb, der i enheden blev benævnt som kroner. Vundne kreditter kunne bruges til fortsat spil, men kunne også via fjernbetjeningsenheden danne grundlag for udbetaling af kontante pengebeløb. Automaterne anses derfor som gevinstgivende spilleautomater, der er omfattet af § 2, stk. 1, i lovbekendtgørelse nr. 631 af 25. juli 2002 om gevinstgivende spilleautomater, idet bestemmelsen i § 16, 2. pkt., efter automaternes indretning ikke kan medføre nogen ændring heri. Det forhold, at automaterne efter tiltaltes forklaring alene blev brugt som morskabsautomater, uden at der var penge involveret i spillene, kan af samme grund heller ikke føre til, at automaterne ikke anses for omfattet af lovens § 2, stk. 1.

Tiltalte har erkendt, at automaterne var opstillet uden tilladelse fra spillemyndigheden og uden godkendelse fra et akkrediteret institut. Han havde ikke fået godkendt nogen bestyrer, og automaterne var ikke tilsluttet myndighedernes centrale overvågningssystem. Efter Force Technologys rapport og HMs forklaring gav de opstillede automater mulighed for en indsats på over 50 øre og en gevinst på over 300 kr. Herefter og efter oplysningerne om tiltaltes tilknytning til spillemiljøet bl.a. gennem sin familie er det bevist, at han ved grov uagtsomhed har gjort sig skyldig i den rejste tiltale, dog at han frifindes for den del af tiltalen i forhold e., der vedrører overtrædelse af bekendtgørelse nr. 1084 af 8. december 2000 om gevinstgivende spilleautomater § 10, stk. 1, idet overtrædelse af denne regel ikke er strafbelagt efter bekendtgørelsens § 26.

Ved fastsættelsen af straffen, der vedrørende overtrædelse af bekendtgørelse om gevinstgivende spilleautomater § 3 og § 12 tillige fastsættes efter bekendtgørelsens § 26, tager landsretten udgangspunkt i de generelle retningslinjer for bødefastsættelse. Navnlig under hensyn til at det efter tiltaltes forklaring ikke kan anses for bevist, at der er opnået økonomisk gevinst ved brugen af spilleautomaterne, findes den samlede bøde dog at burde fastsættes til 10.000 kr. med forvandlingsstraf som nedenfor bestemt.

Dommens bestemmelse om konfiskation stadfæstes.

Med de anførte ændringer stadfæster landsretten dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom ændres således, at straffen nedsættes til en bøde på 10.000 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 10 dage.

I øvrigt stadfæstes dommen.

Statskassen skal betale sagens omkostninger for landsretten.