Dato for udgivelse
05 aug 2005 14:16
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
26 nov 2004 12:02
SKM-nummer
SKM2005.328.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
19. afdeling, S-2757-04
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Spilleautomater, gevinstgivende, tilgodebeviser, forlænget spilletid, klub
Resumé

T (som var et selskab) var tiltalt for i perioden 1. januar 2002 - 30. juni 2002 at have medvirket til medtiltalte G's overtrædelser af spilleautomatloven, idet sidstnævnte i en spillehal havde opstillet 14 såkaldte pokerautomater uden tilladelse, uden synsgodkendelser, uden opkobling til det central overvågningssystem, uden godkendelse af en bestyrer og derudover kunne gevinsterne overstige det tilladte maximum og endelig kunne ind- og udbetaling ikke ske direkte på automaterne. Automaterne var udlejet til G af T. T blev den 15. september 2003 ved udeblivelsesdom dømt for de nævnte forhold. Byretten frifandt T under henvisning til, at det af spilleautomatlovens § 16 fremgår, at retten til frispil eller forlænget spilletid ikke anses for gevinst. Retten lagde til grund, at en ubrugt gevinst alene kunne bruges til viderespil på en anden maskine straks eller spilleren kunne få et tilgodebevis, således at spillet kunne fortsættes en anden dag. Retten fandt herefter, at der alene har været tale om, at spillere kunne vinde ret til frispil eller forlænget spilletid, hvorfor spilleautomaterne ikke har været omfattet af spilleautomatloven. 

Statsadvokaten ankede dommen med tilladelse fra Procesbevillingsnævnet. 

Landsretten lagde efter bevisførelsen til grund, at de udleverede tilgodehavendebeviser "matadorpenge" ikke kan sidestilles med "spillemønter", idet de ikke på nogen måde har kunnet bruges i omsætningen, men udelukkende til fortsat spil. Herefter stadfæstede landsretten frifindelsen under henvisning til lovens § 2, stk. 1 og § 16 og en betænkning afgivet i 1997 af Justitsministeriets Forlystelsesudvalg (Bet.nr. 1344 om spil på forlystelsessteder) samt med henvisning til bemærkningerne til lovforslagets § 2.

Reference(r)

Lovbekendtgørelse nr. 631 af 25. juli 2002 (spilleautomatloven) § 2, stk. 1
Lovbekendtgørelse nr. 631 af 25. juli 2002 (spilleautomatloven) § 16
Bekendtgørelse nr. 1084 af 8. december 2000 om gevinstgivende spilleautomater
Straffeloven § 75
Retsplejeloven § 966, stk. 1

Østre Landsrets dom af 26. november 2004, 19. afdeling, S-2757-04

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Anders Stoltenberg, besk.)

Afsagt af landsdommerne

landsdommerne Ulla Langholz, Hans Chr. Thomsen og Tuk Bagger (kst.)

----------

Tåstrup Byrets dom af 4. marts 2004, SS 866/2003

Anklageskrift er modtaget den 10. juni 2003.

T er tiltalt for

2.

overtrædelse af lov om gevinstgivende spilleautomater § 40 samt bekendtgørelsens § 26, jf. straffelovens § 23,

ved i perioden 1. januar 2002 - 30. juni 2002 at have medvirket til de af medtiltalte G under forhold 1 beskrevne overtrædelser, idet tiltalte mod vederlag til L Støtteklub leverede, opstillede og lod benytte 14 gevinstgivende spilleautomater af bl.a. mærket Cherry.

Tiltalte G er tidligere ved udeblivelsesdom af 15. september 2003 dømt for nedenstående forhold:

1.

G

overtrædelse af lov om gevinstgivende spilleautomater § 40 samt bekendtgørelsens § 26, ved i perioden fra den 1. januar 2002 til den 30. juni 2002, i L Støtteklub

 -

at have opstillet og drevet virksomhed med 14 bl.a. af mærket Cherry 99 gevinstgivende spilleautomater uden tilladelse, jf. lovens § 6, stk. 1,

 
 -

at have undladt at få opkoblet de gevinstgivende spilleautomater til Spillemyndighedens centrale overvågningssystem, jf. bekendtgørelsens § 3, stk. 1,

 
 -

at have undladt at få godkendelse af de gevinstgivende spilleautomater af et af de akkrediterede institutter inden opstillingen af spilleautomaterne, jf. lovens § 17, stk. 1, jf. tillige bekendtgørelsens § 16,

 
 -

at have undladt at få Spillemyndighedens godkendelse af en bestyrer, jf lovens § 18, stk. 2, jf. stk. 1, 2. punktum

 
 -

at have ladet gevinsten i spil med kontantgevinster overstige 300,- kr., og ved

 

at automaterne ikke kunne betjenes ved direkte møntindkast og

 

at udbetaling af gevinster ikke kunne ske direkte fra automaterne, jf. bekendtgørelses § 12, stk. 1 og stk. 2.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om, at T idømmes en bøde på 9.500 kr. samt konfiskation af 14 gevinstgivende spilleautomater af bl.a. mærket Cherry.

Tiltalte har nægtet sig skyldige.

Forklaringer

Der er under sagen afgivet forklaring af tiltaltes ene direktør, LR og vidneforklaring af NC, KM og G.

Forklaringerne er gengivet i retsbogen.

Rettens bemærkninger

Tiltalte frifindes.

Definitionen på gevinstgivende spillemaskiner findes i lovens § 2, stk. 1:

"Ved gevinstgivende spilleautomater forstås mekaniske eller elektroniske maskiner, der kan anvendes til spil, hvor spilleren mod en indsat af økonomisk værdi kan vinde en gevinst bestående af penge eller spillemønter."

Af lovens § 16 fremgår, at retten til frispil eller forlænget spilletid ikke anses for gevinst.

Det er under sagen ubestridt, at de 14 opsatte maskiner var uden møntindkast og uden gevinstskuffe. Der blev ikke udbetalt gevinster kontant eller i form af spillemønter. En eventuel ubrugt gevinst kunne alene bruges til viderespil på en anden maskine straks, eller spilleren kunne få et tilgodebevis, således at spillet kunne fortsættes en anden dag.

Der har herefter alene været tale om, at spillere kunne vinde retten til frispil eller forlænget spilletid, hvorfor spilleautomaterne ikke har været omfattet af lov om gevinstgivende spilleautomater.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte, T, frifindes.

Statskassen betaler sagens omkostninger.

----------

Østre Landsrets dom af 26. november 2004, 19. afdeling, S-2757-04

Ved Tåstrup Rets dom af 4. marts 2004 (SS 866/2003) blev tiltalte, T, frifundet for en tiltale vedrørende overtrædelse af lov om gevinstgivende spilleautomater § 40 samt bekendtgørelsen om gevinstgivende spilleautomater, jf. straffelovens § 23, ved at have leveret, opstillet og ladet benytte 14 gevinstgivende spilleautomater. Som begrundelse for frifindelsen henvistes i dommen til, at spilleautomaterne ikke har været omfattet af lov om gevinstgivende spilleautomater.

Dommen er med Procesbevillingsnævnets tilladelse af 18. juni 2004 anket af anklagemyndigheden med påstand om domfældelse efter anklageskriftet, dog således at påstanden om domfældelse for overtrædelse af § 12, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1084 af 8. december 2000 om gevinstgivende spilleautomater frafaldes.

Anklagemyndigheden har påstået tiltalte idømt en bøde på 9.500 kr.

Tiltalte har påstået stadfæstelse.

Forklaringer

Der er i landsretten afgivet supplerende forklaring af LR, G, NC og KM, der alle har forklaret i det væsentlige som i byretten

LR har blandt andet supplerende forklaret, at han har beskæftiget sig med udlejning af spilleautomater i 4-5 år forud for byretssagen. Gæsterne i klubben kunne enten få en eventuel kredit overført til en anden maskine eller få et tilgodebevis. Der var 2-3 maskiner, der havde flere forskellige spil indbygget.

G har blandt andet supplerende forklaret, at der kun befandt sig morskabsautomater i klubben efter afskaffelsen af "de enarmede tyveknægte". Opnåede kreditter kunne overføres fra en maskine til en anden eller udbetales på et tilgodebevis som vist på ex. s. 24. Der blev ikke solgt kaffe og cola i klubben, men der blev stillet både kaffe og cola frem til gæsterne. Både kaffe og cola blev finansieret af en kaffekasse.

Specialkonsulent NC, ToldSkat, har blandt andet supplerende forklaret, at tilgodebeviserne kunne bruges til fortsat spil enten samme dag eller på et andet tidspunkt, og derfor skønner han, at de havde penges værdi. Der stod kaffe fremme, og han sluttede sig derfor til, at man kunne købe kaffen.

Prøvningstekniker KM har blandt andet supplerende forklaret, at Force Technology både kunne godkende og plombere spillemaskiner. Vidnet vedstod indholdet af rapporten på ex. s. 28-31. En opnået kredit kunne overføres til andre maskiner via en kontrolpult eller udbetales, hvis man ikke ønskede at spille mere. Hvordan udbetalingen fandt sted, ved vidnet ikke. Definitionen på en gevinstgivende spilleautomat er en automat, hvor man enten kan bruge gevinsten til fortsat spil eller få gevinsten udbetalt. På en gevinstgivende spilleautomat har spillere ikke indflydelse på udfaldet af spillet, og man skal heller ikke have særlige færdigheder for at få gevinst, der er her tale om "rent lykkespil".

Landsrettens bemærkninger

Som sagen er forelagt for landsretten er problemet udelukkende, om de i sagen omhandlede spilleautomater må anses som "gevinstgivende".

I betænkning nr. 1344 om spil på forlystelsessteder, i restaurationer og foreninger, afgivet af Justitsministeriets forlystelsesudvalg i 1997, er på side 9 anført blandt andet:

"...

Efter praksis har der hersket tvivl om, hvorvidt adgang til fortsat spil, eller forlænget spilletid skal anses for en gevinst."

I forslaget til lov om gevinstgivende spilleautomater defineredes i § 2, stk. 1, "gevinstgivende spilleautomater, svarende til den vedtagne lov § 2, stk. 1:

"Ved gevinstgivende spilleautomater forstås mekaniske eller elektroniske maskiner, der kan anvendes til spil, hvor spilleren med en indsats af økonomisk værdi kan vinde en gevinst bestående af penge eller spillemønter."

I bemærkningerne til lovforslagets § 2 er blandt andet anført:

"...

Spilleautomater kan være mekaniske eller elektroniske. Langt de fleste spilleautomater er i dag elektroniske. Elektroniske spilleautomater kan være indrettet således, at de på tilsvarende måde som de mekaniske kan betjenes ved brug af en arm, eller de kan betjenes ved tryk på en knap eller berøring af en glasskærm. Spilleautomater indeholder 3 roterende valser med forskellige symboler som f.eks. appelsiner, kirsebær, stjerner eller lign. Spillet afvikles ved, at valserne roterer og der tilfældigt udtrækkes en symbolkombination. Hvis valserne standser på tre ens symboler (f. eks. blommer), har spilleren eksempelvis vundet 10 gange indsatsen, f. eks. 2,50 kr. Beløbet kan gemmes i automaten (kredit) og anvendes til fortsat spil eller kan udbetales ved et tryk på udbetalingsknappen (pay out).

...

Pengespil er defineret som spil, hvor gevinsten består i penge. Ved spil om spillemønter forstås spil, hvor gevinsten består af spillemønter, der kan indløses med en vare eller tjenesteydelse. Varer og tjenesteydelser forstås i overensstemmelse med momslovens § 4, stk. 1.

..."

Det lægges efter bevisførelsen til grund, at de udleverede tilgodehavendebeviser "matadorpenge" ikke kan sidestilles med "spillemønter", idet de ikke på nogen måde har kunnet bruges i omsætningen, men udelukkende til fortsat spil.

Af § 16 i lov om gevinstgivende spilleautomater fremgår, at retten til frispil eller forlænget spilletid ikke anses for gevinst.

Under hensyn hertil samt til det af byretten i øvrigt anførte hvorved bemærkes at anklagemyndighedens henvisning til udstedte retningslinier og retspraksis efter de tidligere gældende regler efter lovændringen ikke længere kan tillægges samme betydning - stadfæster landsretten byrettens frifindende dom.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom i sagen mod T Stadfæstes.

Statskassen skal betale sagens omkostninger for landsretten.