Dato for udgivelse
12 aug 2005 11:06
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
12. april 2005
SKM-nummer
SKM2005.348.HR
Myndighed
Højesteret
Sagsnummer
2. afdeling, 191/2003
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Inddrivelse + Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Inddrivelse
Emneord
Selskabstømning, erstatningsansvar, passivitet, forældelse
Resumé

Sagen vedrørte det beløb, som køberbanken hæftede for i det det indbyrdes forhold mellem de to medsagsøgte.

Køberbanken havde gjort gældende, at konkurboet, som følge af ToldSkats saldokvittering til de 2 medsagsøgte, ikke kunne gøre kravet om erstatning gældende, og at et krav eventuelt krav var bortfaldet ved passivitet.

Af de grunde, som var anført af Landsretten, tiltrådte Højesteret, at saldokvitteringen til de 2 medsagsøgte ikke havde betydning for erstatningskravet, og at kravet ikke var bortfaldet ved passivitet, hvorfor Køberbanken skulle betale erstatningskravet med procesrenter

Reference(r)

Dansk rets almindelige erstatningsregel

Parter

F1-Bank A/S
(advokat Steffen Olsen-Kludt)

mod

ApS HX under konkurs
(kammeradvokaten ved advokat Jacob Pinborg)

Afsagt af højesteretsdommerne

Marie-Louise Andreasen, Per Sørensen, Per Walsøe, Jytte Scharling og Poul Dahl Jensen.

I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 9. afdeling den 29. april 2003.

Påstande

Appellanten, F1-Bank A/S, har påstået frifindelse.

Indstævnte, ApS HX under konkurs, har nedlagt påstand om, at F1-Bank A/S skal betale 208.110 kr. med procesrente fra den 12. juli 2004.

For Højesteret angår sagen alene det beløb, som banken efter landsrettens dom hæfter for i det indbyrdes forhold med de to medsagsøgte. Banken har tilsluttet sig, at konkursboets påstand er udformet som en betalingspåstand.

Anbringender

Banken har for Højesteret frafaldet anbringendet om, at den ikke har handlet erstatningspådragende. Banken har herefter alene gjort gældende, at konkursboet som følge af Told- og Skattestyrelsens saldokvittering af 19. maj 1995 til HE og G3 Invest ApS ikke kan gøre kravet om erstatning i anledning af selskabstømningen gældende, og at et eventuelt krav er bortfaldet ved passivitet.

Højesterets begrundelse og resultat

Af de grunde, som er anført af landsretten, tiltræder Højesteret, at saldokvitteringen til HE og G3 Invest ApS ikke har betydning for det erstatningskrav, som denne sag angår. Det tiltrædes endvidere, at kravet ikke er bortfaldet ved passivitet.

Højesteret tager herefter konkursboets påstand til følge.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

F1-Bank A/S skal til ApS HX under konkurs betale 208.110 kr. med procesrente fra den 12. juli 2004 samt 30.000 kr. i sagsomkostninger for Højesteret og 14.000 kr. i sagsomkostninger for landsretten.

De idømte beløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse.