Dato for udgivelse
28 jul 2005 15:02
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
24. juni 2004
SKM-nummer
SKM2005.326.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
8. afdeling, S-3727-03
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Resumé

T var tiltalt for med forsæt til at undgå at betale told og afgifter at have undladt at angive tobaksvarer og spiritus over for de statslige told- og skattemyndigheder, henholdsvis den 10. oktober 2001 ved indrejse fra Tyskland via Rødbyhavn, fundet ved ransagning den 10. oktober 2001 og indkøbt den 30. januar 2001 og den 27. februar 2001 omhandlende i alt 8.750 stk. cigaretter (EU), 12.400 fintskåret tobak (EU) og 28 flasker spiritus (EU) af diverse størrelser og vol. %, alt hvorved statskassen blev unddraget i alt 15.228 kr. i afgifter. T var ved byretten blevet straffet med en bøde på 35.000 kr. Ved landsrettens behandling af den indankede dom fremkom det, at T - udover de for byretten nævnte afgørelser - ved Maribo rets udeblivelsesdom den 3. april 2001 var straffet for overtrædelse af toldloven med en bøde på 4.000 kr. samt told- og afgifter med 2.108 kr., endvidere ved Maribo Rets dom af 9. januar 2004 for overtrædelse af færdselslovgivningen anset med en fællesstraf af fængsel i 6 måneder. Denne dom havde T anket til formildelse. Også efter bevisførelsen for landsretten og idet T's søns forklaring ikke fandtes at kunne gøre nogen forskel heri, fandtes T af de i byretsdommen anførte grunde skyldig efter det berigtigede anklageskrift. Landsretten stadfæstede Maribo rets dom, således at T blev straffet med en tillægsstraf af en bøde på 35.000 kr.

Reference(r)

Toldloven § 73, stk. 2, jf. stk. 1
Straffeloven § 89

Østre Landsrets dom af 24. juni 2004, 8. afdeling, S-3527-03

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Jeppe Søndergaard, besk.)

Afsagt af landsdommerne

Sanne Kolmos, Birte Lynæs og Michael Kistrup

----------

Maribo Byrets dom af 9. september 2003, SS 518/2002

Anklageskrift er modtaget den 24. oktober 2002.

T er tiltalt for overtrædelse af toldlovens § 73, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1,

ved i følgende tilfælde med forsæt at have undladt over for de statslige Told- og Skattemyndigheder at angive:

 -

5.450 stk. cigaretter (EU), 4.400 g. fintskåret tobak (EU) og 6 flasker á 3/4 l. spiritus 37 % (EU), i forbindelse med indrejse her til landet den 10. oktober 2001 fra Tyskland via Rødbyhavn, hvorved statskassen blev unddraget 7.460 kr. i afgifter.

 
 -

200 stk. cigaretter (EU), 2.400 g. fintskåret tobak (EU), og 13 flasker á diverse størrelser og vol. % (EU), som blev fundet ved en ransagning den 10. oktober 2001 på adressen ..., hvorved statskassen blev unddraget 2.618 kr. i afgift.

 
 -

1.580 stk. cigaretter (EU), 5.600 g. fintskåret tobak (EU), 1.520 stk, cigarillos (EU) og 9 flasker á diverse størrelser og vol. % (EU), indkøbt den 30. januar 2001 og den 27. februar 2001, hvorved statskassen blev unddraget 5.150 kr. i afgift.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf.

Tiltalte har delvist erkendt sig skyldig.

Forklaringer

Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte og vidneforklaring af konsulent V.1, konsulent V.2 og konsulent V.3.

Forklaringerne er gengivet i retsbogen.

Tiltalte er tidligere straffet af relevans for sagen

ved Nykøbing Falster Rets dom af 17. maj 2000 med bøde på 10.000 kr., forvandlingsstraf hæfte i 10 dage, for overtrædelse af toldlovens § 73, stk. 2, jf. stk. 1, pkt. 1, og

ved Maribo Ret dom af 11. december 2001 med en fælles straf af fængsel i 7 måneder, fuldbyrdelsen af straffen bortset fra fængsel i 3 måneder udsættes og bortfalder efter en prøvetid på 2 år på vilkår, at tiltalte i prøvetiden ikke begår strafbart forhold for overtrædelse af færdselslovens § 117, stk. 6, som ændret ved Østre Landsrets dom af 23. oktober 2002 til en fælles straf af fængsel i 6 måneder, fuldbyrdelsen af 4 måneder af fængselsstraffen udsættes og bortfalder efter en prøvetid på 2 år fra afsigelse af landsrettens dom på betingelse af, at tiltalte i prøvetiden ikke begår strafbart forhold.

Rettens bemærkninger

Tiltalte har erkendt, at han ved indrejse via Rødbyhavn den 10. oktober 2001 ikke angav 5.450 stk. cigaretter, 4.400 gr. fintskåret tobak og 6 flasker á 3/4 liter spiritus 37 %. Han findes derfor skyldig i denne del af den rejste tiltale.

Der blev ved en ransagning på tiltaltes bopæl den 10. oktober 2001 fundet 200 stk. cigaretter, 2.400 gr. fintskåret tobak og 13 flasker á diverse størrelser og vol. %, ligesom der blev fundet kasseboner, hvorefter der uden for Danmark var købt 1.580 stk. cigaretter, 5.600 gr. fintskåret tobak, 1.520 stk. cigarillos og 9 flasker á diverse størrelser og vol. % den 30. januar 2001 og den 27. februar 2001.

Det findes ubetænkeligt at tilsidesætte tiltaltes forklaring om, at de nævnte varer samt kasseboner vedrører hans sønner og ikke ham selv, idet der herved er lagt vægt på, at der ligeledes ved ransagningen hos tiltalte blev fundet to stykker papir, hvoraf det ene må antages at være en bestillingsliste på cigaretter og tobak.

Herefter findes tiltalte, der ikke har godtgjort, at han har angivet de nævnte varekøb over for de danske myndigheder, skyldig i overensstemmelse med den rejste tiltale for overtrædelse af toldlovens § 73, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1.

Straffen fastsættes til en bøde på 35.000 kr., jf. toldlovens § 73, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 14 dage.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte T skal betale en bøde på 35.000 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 14 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

----------

Østre Landsrets dom af 24. juni 2004, 8. afdeling, S-3527-03

Maribo Rets dom af 9. september 2003 (SS 518/2002) er anket af T med påstand om frifindelse i det ikke erkendte omfang. Tiltalte har påstået bøden nedsat.

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse.

Anklageskriftet er berigtiget under domsforhandlingen.

Forklaringer

Der er i landsretten afgivet supplerende forklaring af tiltalte og vidnet V.3, der begge har forklaret i det væsentlige som i byretten, samt vidneforklaring af V.4.

Tiltalte har endvidere forklaret, at bonerne fundet på hans bopæl ikke hidrører fra ham. Det, som toldvæsenet fandt i hans hjem, tilhørte hans sønner eller andre bekendte. Han har som førtidspensionist en nettoindkomst på 10.000 kr. om måneden. Tiltaltes 2 yngste børn bor hos ham. Hans tidligere ægtefælle kommer ofte hos ham. Bestillingssedlerne vedrørte hans gæsters forbrug af tobak og spiritus og blev udfærdige af ham af hensyn til rengøringen.

Vidnet V.3 har yderligere forklaret, at tiltalte ikke sagde noget om, at de fundne varer tilhørte hans søn. De lå to håndskrevne sedler i en skuffe sammen med kasseboner. Sedlerne havde karakter af bestillingssedler. Hvis flasker tilbageleveres mod berigtigelse af afgift, får ejeren en nummereret kvittering.

Vidnet V.4 har forklaret, at han i begyndelsen af 2001 boede i huset hos sin far. Han tog fra tid til anden til Tyskland, blandt andet for at handle. Foreholdt kasseboner af 30. januar 2001 er det nok muligt, at han har været afsted ved den pågældende lejlighed. Varerne hjemme hos tiltalte tilhørte de 3 brødre. Han har haft travlt med sit arbejde og har derfor ikke haft tid til at fremkomme med forklaringen på et tidligere tidspunkt.

De i byretten af vidnerne V.1 og V.2 afgivne forklaringer er dokumenteret i medfør af retsplejelovens § 965 c, stk. 4.

Udover de for byretten nævnte tidligere afgørelser er det for landsretten oplyst, at tiltalte ved Maribo rets udeblivelse dom af 3. april 2001 er straffet for overtrædelse af toldloven med en bøde på 4.000 kr., subsidiært hæfte i 8 dage, samt told og afgifter med 2.108 kr. Endvidere er tiltalte ved Maribo rets dom af 9. januar 2004 for overtrædelse af færdselslovens § 117, stk. 6, anset med en fællesstraf af fængsel i 6 måneder. Denne dom har tiltalte anket til formildelse. Anklagemyndigheden påstår stadfæstelse.

Rettens bemærkninger

Også efter bevisførelsen for landsretten og idet tiltaltes søns forklaring ikke findes at kunne gøre nogen forskel heri, findes tiltalte af de grunde, der er anført i dommen, skyldig efter det berigtigede anklageskrift.

Straffen, der efter straffelovens § 89 fastsættes som en tillægsstraf, findes passende.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Maribo Rets dom i sagen mod T stadfæstes, således at T straffes med en tillægsstraf af bøde på 35.000 kr. med en forvandlingsstraf af fængsel i 14 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.