Dato for udgivelse
22 jul 2005 15:28
SKM-nummer
SKM2005.322.LR
Myndighed
Ligningsrådet
Sagsnummer
99/04-4339-00662
Dokument type
Bindende forhåndsbesked
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Medarbejderoptioner, pensionsordning, bortseelsesret
Resumé
Et selskab havde tildelt medarbejderne aktieoptioner, der skulle indløses med aktier i selskabet. Imidlertid ønskede de omhandlede parter, at optionerne blev udnyttet ved differenceafregning, således at fremkomne kontante beløb indbetaltes direkte til en nyoprettet pensionsordning. 
Reference(r)
Ligningsloven § 28
Pensionsbeskatningsloven § 19
Henvisning
Ligningsvejledningen 2005-2 A.B.1.12.2.

I forbindelse med et salg af aktier i et driftsselskab til en udenlandsk virksomhed, blev der vedr. medarbejdernes optioner stillet følgende spørgsmål til Ligningsrådet:

Spørgsmål

Er det muligt at indbetale differenceafregning af optioner omfattet af Ligningslovens § 28 på en arbejdsgiveradministreret pensionsordning med bortseelsesret efter pensionsbeskatningslovens §19 ?

Svar

Ja, se sagsfremstilling og begrundelse.

Beskrivelse af de faktiske forhold

På grundlag af en i november 2000 indgået aftale mellem forespørger og dennes arbejdsgiver, A A/S, er forespørger tildelt optioner vedr. aktier i selskabet. Optionerne er tildelt uden vederlag og aftalen er omfattet af ligningslovens §28. Ved udnyttelsen af optionerne er udnyttelseskursen ansat til 235, og beskatningstidspunktet for tildelingen er udnyttelsestidspunktet.  

Optionerne kan i henhold til den indgåede aftale udnyttes med 1/5 af optionerne i hver af de følgende perioder:

  1. 1.januar 2004 - 31. december 2008
  2. 1.januar 2005 - 31. december 2008
  3. 1.januar 2006 - 31. december 2008
  4. 1.januar 2007 - 31. december 2008
  5. 1.januar 2008 - 31.december  2008

Retten til at udnytte optionerne er aftalt som en personlig ret, der ikke kan overdrages eller pantsættes.

Retten til at udnytte optioner kan dog bortfalde efter en vis varslingsperiode ved medarbejderens egen opsigelse af ansættelsesforholdet eller hvis dette ophører i det væsentlige på grund af medarbejderens helbredsmæssige forhold eller ved død. 

Efter det oplyste har X Holding afgivet tilbud til aktionærerne i A A/S om at købe hele den udestående aktiekapital kontant til kurs 460 pr, aktie. Tilbuddet er fulgt op af et pligtmæssigt tilbud, der bevirker, at X Holding under iagttagelse af de selskabsretlige betingelser, kan iværksætte tvangsindløsning af de aktionærer, der ikke accepterer det fremsatte tilbud.

Af hensyn til det forestående opkøb skal de tildelte optioner indløses med aktier i A A/S. Imidlertid er de omhandlede parter indstillet på at indgå en aftale, om at optionerne udnyttes ved differenceafregning, således at medarbejderen får ret til et kontantbeløb i stedet for aktier i A A/S.

Det er hensigten at det fremkomne kontantbeløb skal indbetales direkte til en nyoprettet ordning om ratepension eller alternativt til ordning om livrente.

Rådgiver er af den opfattelse, at differenceafregning af optioner er omfattet af PBL § 19.

Denne opfattelse støttes på dels visse lovforarbejder og dels tilkendegivelser i vejledningsmaterialet:

”I forarbejderne til lov nr. 394 af 28.maj 2003 (Forbedring af vilkårene for medarbejderaktieordninger) L 67 fremsat den 6. november 2002 ( almindelige bemærkninger pkt. 2) anføres det vedrørende de (da)gældende regler i ligningslovens § 28 A-C (Vækstfondordningen), at der med ordningen alene er tale om en særlig måde at betale skatten på, idet ”det modtagne vederlag betragtes som løn og beskattes sådan”.

Videre anføres det (almindelige bemærkninger  pkt. 3.1., ”reglerne i ligningslovens § 28 om beskatning (som løn) af købe- og tegningsretter på udnyttelses- og afståelsestidspunktet foreslås ophævet”.

Rådgiver henviser til det anførte i ligningsvejledningen 2004-1 pkt. A.B.1.12.2, hvorefter beløb, der fremkommer ved afståelse af køberetten ved differenceafregning, beskattes som løn, ligesom trækvejledningen , A-skat, AM-bidrag m.v. 2003-2 pkt. B1.9.5.beskriver det opståede provenu ved udnyttelse af køberetten, som B-indkomst.

Endelig har rådgiver anført, at selv om indkomsten er B- indkomst kan provenuet fra en differenceafregning anvendes til indskud på en pensionsordning i overensstemmelse med pensionsbeskatningslovens § 19.

Styrelsens indstilling og begrundelse

Efter det oplyste har den pågældende medarbejder indgået en aftale i november måned 2000 om erhvervelse af optioner vedr. aktier i A A/S. Optionerne er tildelt uden vederlag og er bestemt til udnyttelse inden for en samlet periode regnet fra fra 1.januar 2004 og til 31.december 2008.

Den indgåede aftale er omfattet af § 28 i den dagældende ligningslov, LBKG nr. 754 af 28.9.99, hvorefter beskatning indtræder på udnyttelsestidspunktet for optionerne. Det er muligt at opfylde optionsaftalen ved at foretage differenceafregning, i stedet for, at der sker levering af aktierne i A A/S. I tilfælde af at udnyttelsen sker ved  differenceafregning af optionerne i A A/S, vil der fremkomme et provenu, der af selskabet eller den pågældende arbejdsgiver skal udbetales til medarbejderen.

Provenuet er erhvervet som vederlæggelse i et arbejdsforhold. Efter dagældende bekendtgørelse nr. 1069 af 17.12.99  § 9 stk 1 nr 9 er der fastsat indberetningspligt med hensyn til værdien af udnyttede køberetter til aktier omfattet af Ligningslovens § 28. Ifølge nævnte § 9 er værdien anset for at være B-indkomst. Indberetningspligten er fastholdt i BKG nr. 1176 af 17.12.2002 § 10 stk 1 nr 9.

I ligningsvejledningen, 2004 A.B.1.12.2. anses det differenceafregnede provenu til medarbejderen som undergivet beskatning som lønindkomst.

I Ligningsloven med kommentarer af M. Klingsten og  H. Peytz , er der i kommentaren til ligningslovens § 28 stk. 1 (side 781) anført: ” Værdien af en køberet er personlig indkomst og er B-indkomst, hvorfor der ikke er indeholdelsespligt. Dette gælder, uanset om aktien fysisk leveres eller der sker differenceafregning”

Det provenu, der måtte fremkomme ved en foretagen differenceafregning, kan på lige fod med andre betalinger, indbetales af arbejdsgiveren til medarbejderens pensionsordning.

Under forudsætning af, at det differenceafregnede beløb ved udnyttelse af aktieoptionerne, ikke udbetales til medarbejderne, men indbetales direkte af A A/S til en pensionsordning, der er oprettet som et led i ansættelsesforholdet, skal beløbet efter Told- og Skattestyrelsens opfattelse ikke medregnes til medarbejderens skattepligtige indkomst, jfr  pensionsbeskatningslovens §19.

Told- og Skattestyrelsen indstiller, at der svares ja til det stillede spørgsmål.

Det bemærkes, at der ikke herved er taget stilling til de omhandlede aktiekurser.

Ligningsrådet  tiltræder indstillingen.