Dokumentets dato
21 jul 2005
Dato for offentliggørelse
21 jul 2005 13:22
Cirkulærets nummer
2005-18
Ansvarlig fagkontor
Retsafdelingen; Personbeskatningskontoret
Sagsnummer
99/05-412-00942
Overordnede emner
Skat
Redaktionelle noter

Ophævet.

Link til Retsinformation: http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/C20050006109-regl

1. Fri brobizz ved kørsel i fri bil mellem hjem og arbejdssted

Landsskatteretten har ved kendelse af 14. oktober 2004 (SKM2004.417.LSR) tilsidesat hidtidig praksis for beskatning af fri brobizz, som stilles til rådighed af arbejdsgiveren i forbindelse med kørsel i fri bil mellem hjem og arbejdssted.

Hidtidig praksis på området fremgik af Ligningsrådets bindende forhåndsbesked af 22. april 2003 (SKM2003.183.LR), der fastslog, at en arbejdsgiverbetalt brobizz ikke var fri befordring omfattet af ligningslovens § 9 C, stk. 7, men et skattepligtigt personalegode omfattet af ligningslovens § 16.

Nugældende praksis er ifølge kendelsen, at en fri brobizz ved kørsel i fri bil mellem hjem og arbejdssted anses for fri befordring omfattet af ligningslovens § 9 C, stk. 7. Der sker kun beskatning af den fri befordring, såfremt den ansatte tager befordringsfradrag efter ligningslovens § 9 C, stk. 1-4. Fradrag for broafgiften efter ligningslovens § 9 C, stk. 9, er udelukket, når arbejdsgiveren har afholdt udgiften.

2. Fri brobizz ved kørsel i egen bil mellem hjem og arbejdssted

Ligningsrådet har i en bindende forhåndsbesked af 19. april 2005 (SKM2005.176.LR) fastslået, at praksisændringen for beskatning af fri brobizz også gælder i tilfælde, hvor den ansatte kører i egen bil mellem hjem og arbejde. Fri brobizz er også i denne situation omfattet af ligningslovens § 9 C, stk. 7, og da udgiften til brobizz ikke er omfattet af kilometerfradraget, kan den ansatte tage befordringsfradrag efter ligningslovens § 9 C, stk. 1-4, for hele strækningen mellem hjem og arbejdssted, uden at det medfører beskatning af fri befordring. Fradrag for broafgiften efter ligningslovens § 9 C, stk. 9, er udelukket, når arbejdsgiveren har afholdt udgiften.

3. Egenbetalt brobizz ved kørsel i fri bil mellem hjem og arbejdssted                            

Ligningsrådet udtalte i SKM2003.183.LR, at det var en forudsætning for fradrag efter ligningslovens § 9 C, stk. 9, at der blev foretaget fradrag for befordring mellem hjem og arbejdssted. Da den ansatte havde fri bil, skulle der ske beskatning af fri befordring i henhold til ligningslovens § 9 C, stk. 7, svarende til værdien af befordringsfradraget efter ligningslovens § 9 C, stk. 1, såfremt den ansatte ønskede at foretage fradrag for broafgiften.

Landsskatteretten har ændret den nævnte afgørelse ved kendelse af 8. februar 2005 (SKM2005.298.LSR), hvor retten udtalte, at der ikke i bestemmelsen i ligningslovens § 9 C, stk. 9, er hjemmel til at betinge fradrag for broafgift af anvendelsen af de almindelige regler i ligningslovens § 9 C. 

4. Anden privat anvendelse af fri brobizz  

Den ovenfor beskrevne praksisændring omfatter kun arbejdsgiverbetalt brobizz i forbindelse med kørsel mellem hjem og arbejdssted. Den skattefri anvendelse af brobizzen skal kunne dokumenteres ved udskrift af de registrerede passager, jf. SKM2005.176.LR.

Hvis den ansatte benytter en af arbejdsgiveren betalt brobizz i forbindelse med anden privat kørsel end kørsel mellem hjem og arbejde, vil værdien heraf (prisen for brobizzen) være skattepligtig i henhold til ligningslovens § 16, stk. 3, 1. pkt.

Dette gælder også, hvor kørslen foregår i fri bil, idet udgiften til brobizz ikke udgør en del af bilens driftsudgifter, jf. ligningsvejledningen 2005-2 A.B.1.9.2.

5. Konsekvenser af praksisændringen

  • Arbejdsgiverbetalt brobizz er skattefri, når brobizzen ikke anvendes privat ud over kørsel mellem hjem og arbejdssted.
  • Der kan ikke tages fradrag for broafgift, når arbejdsgiveren har afholdt udgiften. 
  • Ved kørsel i egen bil mellem hjem og arbejde kan den ansatte tage kilometerfradrag på strækningen, selv om arbejdsgiveren stiller fri brobizz til rådighed.
  • Ved kørsel i fri bil mellem hjem og arbejde kan den ansatte tage fradrag for broafgiften, såfremt han selv afholder udgiften.

6. Generelle regler for genoptagelse af skatteansættelser

I henhold til skattestyrelseslovens § 34, stk. 2, kan der ske genoptagelse af skatteansættelser, hvis anmodning herom fremsættes senest den 1. maj i det 4. år efter udløbet af de pågældende indkomstår. Er den skattepligtiges indkomstår ikke sammenfaldende med kalenderåret, regnes fristen fra udløbet af det år, som indkomsten træder i stedet for, jf. skattestyrelseslovens § 34, stk. 6.

Hvis fristen i skattestyrelseslovens § 34, stk. 2, er udløbet, kan der i henhold til skattestyrelseslovens § 35, stk. 1, nr. 7, endvidere efter anmodning ske ekstraordinær genoptagelse fra og med det indkomstår, der har været til prøvelse, eller fra og med det indkomstår, der er påbegyndt, men endnu ikke udløbet 5 år forud for underkendelsen af praksis.

7. Genoptagelse af beskatning af fri brobizz efter ligningslovens § 16

Hidtidig praksis er endeligt underkendt ved Landsskatterettens afgørelse af 14. oktober 2004, der vedrørte indkomståret 2001. Der vil kunne ske genoptagelse efter 5-års-reglen fra og med indkomståret 1999 for så vidt angår skatteansættelser, hvor en fri brobizz, der udelukkende har været anvendt til kørsel mellem hjem og arbejde, er blevet beskattet i henhold til ligningslovens § 16.

8. Genoptagelse af beskatning af fri brobizz efter ligningslovens § 9 C, stk. 7

Såfremt der er sket beskatning af fri brobizz svarende til værdien af kilometerfradraget i henhold til ligningslovens § 9 C, stk. 7, kan der ligeledes ske genoptagelse af skatteansættelser fra og med indkomståret

1999, idet praksis på dette område, jf. Ligningsrådet afgørelse under pkt. 2), anses for afledt af Landsskatterettens kendelse fra 2004.

9. Genoptagelse af beskatning af fradrag for broafgift efter ligningslovens § 9, stk. 9

Såfremt en skatteyder selv har afholdt udgift til broafgift i forbindelse med kørsel i fri bil mellem hjem og arbejde og er blevet nægtet fradrag i henhold til ligningslovens § 9 C, stk. 9, med den begrundelse, at vedkommende ikke har taget kilometerfradrag, vil der kunne ske genoptagelse efter 5-års-reglen fra og med indkomståret 2000. Praksis blev på dette område ændret ved Landsskatterettens kendelse af 8. februar 2005 (SKM2005.298.LSR).

10. Frist for anmodning om genoptagelse

Efter skattestyrelseslovens § 35, stk. 2, skal anmodning om genoptagelse efter skattestyrelseslovens § 35, stk. 1, nr. 7, fremsættes inden 6 måneder efter, at den skattepligtige er kommet til kundskab om det forhold, der begrunder fravigelse af fristen i § 34. Fristen regnes fra offentliggørelsen af dette cirkulære på ToldSkats hjemmeside.

Anmodning om genoptagelse af skatteansættelsen skal indgives til den skatteansættende myndighed, jf. skattestyrelseslovens § 35, stk. 3.

De skatteansættende myndigheder bedes genoptage ansættelserne for de pågældende år, hvis de bliver bekendt med, at der er personer, der er lignet forkert, eller hvis de bliver anmodet herom.

Cirkulæret bortfalder den 31. januar 2006.

 

                                            Preben Kristiansen

 

 

                                                                                       /Ebbe Willumsen

Reference(r)

Ligningsloven

Henvisning
Ligningsvejledningen 2005-2 A.B.1.9.2
Henvisning
Ligningsvejledningen 2005-2 A.B.1.9.17
Henvisning
Ligningsvejledningen 2005-2 A.F.3.1.3.7
Henvisning
Ligningsvejledningen 2005-2 A.F.3.1.5