Dato for udgivelse
07 jul 2005 10:54
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
30. juni 2005
SKM-nummer
SKM2005.295.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
18. afdeling, B-298-05
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Afgifter
Emneord
Ambi, forældelse, 1908-loven, erstatningsansvarlig, tab
Resumé

Appellanterne havde nedlagt påstand om, at Skatteministeriet skulle anerkende at være erstatningsansvarlig for tab, som appellanterne havde lidt som følge af ambi-lovgivningen. Skatteministeriet gjorde bl.a. gældende, at kravet var forældet, hvilket spørgsmål var blevet udskilt til særskilt afgørelse. Københavns Byret havde ikke fundet grundlag for at antage, at erstatningskrav opstået som følge af vedtagelse af regler i strid med EU-retten, ikke skulle være omfattet af 1908-lovens § 1, stk. 1, nr. 5. På den baggrund havde byretten fundet, at det rejste erstatningskrav var forældet på tidspunktet for indgivelsen af stævningen. Landsretten stadfæstede dommen med henvisning til de af byretten anførte grunde.

Reference(r)

1908-loven § 1, stk.1, nr. 5.

Henvisning

Processuelle regler 2005-2 N.2.1

Parter

  1. Kirsten Møller Jensen
    (advokat Klaus Berning)

  2. Børge Møller Jensen (advokat Klaus Berning)

mod

Skatteministeriet Departementet
(Kammeradvokaten)

Afsagt af landsdommerne

Nils Erik Jensen, Inge Neergaard Jessen og Anne Horstmann (kst.)

Københavns Byrets dom af 12. januar 2005(4C-5391/2004) er anket af Kirsten Møller Jensen og Børge Møller Jensen med endelig påstand om, at indstævnte tilpligtes at anerkende, at appellantens erstatningskrav, der foreløbigt er opgjort til 100.000 kr., ikke omfattes af lov nr. 274 af 22. december 1908 om forældelse af visse fordringer § 1, stk. 1, nr. 5.

Indstævnte, Skatteministeriet, Departementet, har påstået stadfæstelse.

Parterne har i det væsentlige gentaget deres procedure for byretten.

Af de grunde, der er anført af byretten, og da det for landsretten fremkomne ikke kan føre til andet resultat, stadfæster landsretten dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for landsretten skal appellanterne, Kirsten Møller Jensen og Børge Møller Jensen, betale 6.000 kr. til indstævnte, Skatteministeriet, Departementet.

Det idømte betales inden 14 dage efter denne doms afsigelse.