Dato for udgivelse
22 Jun 2005 08:27
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
17. juni 2005
SKM-nummer
SKM2005.275.HR
Myndighed
Højesteret
Sagsnummer
1. afdeling, 359/2004
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Skøn, privatforbrugsopgørelse, personindkomst
Resumé

Ikke grundlag for at tilsidesætte skattemyndighedernes skøn over skatteyderens indkomst i indkomståret 1993 (stadfæstelse af SKM2004.305.ØLR i henhold til grundene).

Reference(r)

Statsskatteloven § 4, stk. 1

Henvisning

Ligningsvejledningen 2005-2 E.B.1.5.1

Parter

A
(advokat Bjarne Fabech-Larsen)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten ved advokat David Auken)

Afsagt af højesteretsdommerne

Wendler Pedersen, Peter Blok, Poul Søgaard, Niels Grubbe og Thomas Rørdam.

I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 4. afdeling den 17. juni 2004.

Påstande

Appellanten, A, har nedlagt påstand om, at indstævnte, Skatteministeriet, skal anerkende, at hans personlige indkomst for 1993 skal nedsættes med 1.547.962 kr., subsidiært et mindre beløb.

Skatteministeriet har påstået stadfæstelse.

Anbringender

A har for Højesteret ikke gjort gældende, at han i 1993 havde rådighed over et beløb på 73.649 kr. i ikke betalte renter af prioritetsgæld.

Højesterets begrundelse og resultat

Af de grunde, som landsretten har anført, stadfæster Højesteret dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Landsrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for Højesteret skal A betale 50.000 kr. til Skatteministeriet.

De idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse.