Dato for udgivelse
17 Jun 2005 13:30
SKM-nummer
SKM2005.262.TSS
Myndighed
Told- og Skattestyrelsen
Sagsnummer
99/04-100-00125
Dokument type
Meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Skat, selvangivelse, fremmed valuta, selskaber, skattemæssigt årsregnskab
Resumé
Told- og Skattestyrelsen redegør for, hvilke selskaber der er omfattet af bestemmelsen i lovens § 4, stk. 3.
Reference(r)
Lov nr. 422 af 6. juni 2005

L 129 blev stadfæstet den 6. juni 2005 som lov nr. 422 af 6. juni 2005 om ændring af skattekontrolloven, kursgevinstloven og skattestyrelsesloven.

Told- og Skattestyrelsen har fået henvendelser vedrørende spørgsmålet om, hvilke selskaber der er omfattet af bestemmelsen i lovens § 4, stk. 3, og dermed hvilke selskaber der eventuelt kan anvende lovens regler for indkomstår, der påbegyndes den 1. januar 2005 eller senere.

På denne baggrund skal Told- og Skattestyrelsen herved meddele, at de selskaber, der er omfattet af bestemmelsen i lovens § 4, stk. 3, alene er de børsnoterede selskaber, der for regnskabsår, der starter den 1. januar 2005 eller senere, efter den såkaldte IAS-forordnings, Rådets forordning 1606/2002/EF af 19. juli 2002, art. 4 har pligt til at udarbejde koncernregnskabet i overensstemmelse med de internationale regnskabsstandarder. Bestemmelsen omfatter således eksempelvis ikke datterselskaber af disse børsnoterede selskaber, medmindre datterselskaberne selv er omfattet af art. 4 i den nævnte forordning.

Det skal endvidere understreges, at bestemmelsen i lovens § 4, stk. 3, alene finder anvendelse, hvis reglerne i loven ønskes anvendt for indkomstår, der påbegyndes i perioden 1. januar 2005 – 30. juni 2005. For indkomstår, der påbegyndes den 1. juli 2005 eller senere, finder lovens almindelige regler anvendelse. 

Da loven blev stadfæstet den 6. juni 2005 er fristen for rettidig indgivelse af eventuel meddelelse om overgang til udarbejdelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta, jf. lovens § 4, stk. 3, mandag den 20. juni 2005.