Dato for udgivelse
15 Jun 2005 15:56
SKM-nummer
SKM2005.250.LR
Myndighed
Ligningsrådet
Sagsnummer
05-000906
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Principskifte, igangværende arbejder, fremmed regning, værdiopgørelsesprincip, virksomhed, fortrydelse, opgørelsesprincip
Resumé
Ligningsrådet fandt, at en ny virksomhed, der ikke havde haft igangværende arbejder i det første regnskabsår, og som allerede efter det andet regnskabsår fortrød det oprindeligt valgte opgørelsesprincip, kunne få lov til at skifte fra produktions- til faktureringsprincippet ved opgørelsen af igangværende arbejder.
Reference(r)
Statsskattelovens § 4
Statsskattelovens § 6
Henvisning
Ligningsvejledningen 2005-2 E.B.2.6.2.1.
Anmodning

Der blev anmodet om tilladelse til principskifte vedrørende den skattemæssige opgørelse af igangværende arbejder for fremmed regning fra og med indkomståret 2002 for A A/S.

Afgørelse

Ligningsrådet imødekom anmodningen.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Virksomheden var en personlig drevet malerforretning, hvis hovedaktivitet var udførelse af maleropgaver for både private kunder og erhvervsvirksomheder.

Virksomheden var påbegyndt den 15. november 2001, og i den første regnskabsperiode: 15/11 - 31/12 2001, dvs. indkomståret 2001, havde der ikke været igangværende arbejder i virksomheden.

Virksomhedens tidligere revisor havde efter indgivelse af selvangivelsen for indkomståret 2002 anmodet om en ændring af denne således, at de igangværende arbejder blev opgjort til kostpris, dvs. efter faktureringsprincippet, hvorved virksomhedens skattepligtige overskud for 2002 blev reduceret med 80.340 kr.

Der var efter den tidligere revisors opfattelse ikke tale om en ansøgning om principskifte, men derimod om en misforståelse af de skattemæssige regler i forbindelse med opgørelse af igangværende arbejde. I forbindelse med en gennemgang af årsregnskabet 2002, havde den tidligere revisor gjort virksomhedens ejer opmærksom på, at virksomhedens igangværende arbejde var værdiansat til salgspriser. Virksomhedens ejer var ikke klar over, at igangværende arbejder kunne opgøres til kostpriser med en reduktion af det skattemæssige resultat til følge.

Som begrundelse for anmodningen om et ændret opgørelsesprincip for igangværende arbejder - og dermed ændret skatteansættelse for indkomståret 2002 - anførte den tidligere revisor, at virksomheden var forholdsvis nystartet og havde et beskedent kapitalgrundlag, hvorfor virksomhedens ejer ikke var interesseret i at betale mere skat end nødvendigt.

Skatteforvaltningen fandt ikke, at der i anmodningen eller det indsendte regnskab var forhold, som kunne begrunde en ændring af principperne for opgørelse af igangværende arbejder. Skatteforvaltningen indstillede derfor, at anmodningen ikke blev imødekommet.

Told- og Skatteregionen indstillede derimod, at virksomheden fik tilladelse til principskifte,

  • da det var første år, hvor virksomheden medtog igangværende arbejder,
  • da en nystartet virksomhed måtte antages at have et særligt behov for kapital, hvilket gjorde sig gældende for nærværende virksomhed, og
  • da en fastholdelse af opgørelsesprincippet måtte formodes at stille denne virksomhed ringere end konkurrerende virksomheder.

Told- og Skattestyrelsen udtalte, at det af Ligningsvejledningen 2004-3, afsnit E.B.2.6.2.1 fremgik, at det én gang valgte princip for opgørelsen af værdien af igangværende arbejder skulle anvendes uændret år for år. Udgangspunktet var således, at der ikke kunne ændres princip. Efter ansøgning tillades principskifte dog, når det skønnes rimeligt under hensyn til virksomhedens forhold.   

Virksomhedens nuværende revisor havde overfor styrelsen oplyst, at virksomheden efter principskiftet ville aktivere de direkte og indirekte produktionsomkostninger samt en skønnet avance. Virksomheden havde hidtil anvendt produktionsprincippet regnskabsmæssigt og ville ifølge nuværende revisor fortsætte hermed, selvom der blev ændret skattemæssigt princip fra produktions- til faktureringsprincippet. Det var endvidere oplyst, at avancer ved igangværende arbejder i 2002 på 80.340 kr. blev udskudt til senere beskatning med det nye opgørelsesprincip.

Henset til, at der var tale om en ny virksomhed, som ikke havde haft igangværende arbejder i det første regnskabsår, og til at virksomheden allerede efter det andet regnskabsår havde fortrudt det oprindeligt valgte opgørelsesprincip, indstillede styrelsen - ligesom told- og skatteregionen - at anmodningen blev imødekommet, således at virksomheden fik tilladelse til at skifte fra produktions- til faktureringsprincippet ved opgørelsen af igangværende arbejder fra og med indkomståret 2002.

Ligningsrådet tiltrådte indstillingen.