Dato for udgivelse
14 Jun 2005 11:54
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
26. maj 2005
SKM-nummer
SKM2005.241.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
3. afdeling, B-393-04
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Rejseudgifter, skøn, repræsentation, reklame, personaleudgifter
Resumé

Det sagsøgende selskab havde afholdt en forhandlerrejse til Canada, men havde ikke i regnskabet udspecificeret, hvilken del af selskabets samlede distributions-, salgs- og reklameomkostninger, der vedrørte denne rejse. Skattemyndighederne havde skønsmæssigt forhøjet den skattepligtige indkomst med kr. 100.000,- svarende til en omkvalificering af et beløb på kr. 133.000,- fra at være fuldt fradragsberettiget til alene at være begrænset fradragsberettiget. som repræsentationsudgifter. Landsretten fandt det berettiget, at der var foretaget en skønsmæssig ansættelse for så vidt angår selskabets rejseudgifter henset til, at det af selskabet fremsendte materiale ikke indeholdt nærmere oplysninger om og dokumentation for rejseudgifterne, og landsretten udtalte endvidere, at selskabet heller ikke for landsretten havde tilvejebragt et tilstrækkeligt grundlag for at tilsidesætte det af skatteforvaltningen udøvede skøn. Landsretten henså herved til, at selskabet gennem hele forløbet havde givet vekslende oplysninger om, hvilke udgifter selskabet havde afholdt i forbindelse med rejsen, samt om den skattemæssige behandling heraf i selskabets regnskaber. Endvidere henså landsretten til, at de for landsretten fremlagte interne rejsebilag kun omfattede nogle af de udgifter, som selskabet måtte antages at have haft i forbindelse med rejsen, bl.a. henset til det foreliggende program for turen.

Reference(r)

Skattekontrolloven § 6, stk. 1
Skattekontrolloven § 6, stk. 6
Skattekontrolloven § 5, stk. 3

Henvisning

Ligningsvejledningen 2005-2 E.B.1.5.2

Parter

H1 A/S
(advokat Lars Nicolai Thorsted (prøve)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/advokat Bodil Marie Søes Petersen)

Afsagt af landsdommerne

Nils Erik Jensen, Talevski og Tuk Bagger (kst.)

Sagen angår spørgsmål om dokumentation for udgifter, som et selskab har fratrukket opgørelsen af den skattepligtige indkomst for indkomståret 1998 vedrørende en rejse til Canada for selskabets forhandlere m.v.

Påstande

Under denne sag, der er anlagt den 11. februar 2004, har sagsøgeren, H1 A/S (i det følgende kaldet selskabet), endeligt påstået sagsøgte, Skatteministeriet, tilpligtet at anerkende, at selskabets skattepligtige indkomst for indkomståret 1998 nedsættes med 100.000 kr. Selskabet har subsidiært nedlagt påstand om hjemvisning.

Sagsøgte har påstået frifindelse, subsidiært hjemvisning.

Den påklagede afgørelse

Landsskatteretten har den 11. november 2003 afsagt sålydende kendelse:

"...

Landsskatteretten afgørelse

Skattemyndigheden har foretaget en skønsmæssig forhøjelse på 100.000 kr. af selskabets indkomst vedrørende rejseudgifter til Canada.

Landsskatteretten stadfæster skattemyndighedens afgørelse.

...

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Udgifter til rejser, reklame og lignende formål, der er afholdt i forbindelse med en skattepligtigs erhverv med det formål at opnå salg af varer og tjenesteydelser i det pågældende og senere indkomstår, er fradragsberettigede, jf. ligningslovens § 8, stk. 1. For så vidt der er tale om udgifter til repræsentation, kan dog kun 25% af udgiften fradrages, jf. ligningslovens § 8, stk. 4. Efter praksis anses udgifter til rejser for danske forretningsforbindelser - uanset rejsens formål - for en repræsentationsudgift. Der er dog fuld fradragsret for udgiften til rejser for medarbejdere.

Det er herefter Landsskatterettens opfattelse, at selskabets udgifter i forbindelse med medarbejdernes deltagelse i rejsen til Canada i deres helhed er fradragsberettigede, medens der alene er fradrag for 25% af udgifter afholdt over for dets forhandlere og kunder.

Selskabet har fremlagt dokumentation for, at dets kunder og forretningsforbindelser har haft en vis egenbetaling i relation til selve rejsen. Selskabet har imidlertid ikke nærmere redegjort for endsige dokumenteret, hvem der har afholdt udgifterne til forplejning og sightseeing i forbindelse med opholdet. Selskabets udgifter i forbindelse med rejsen til Canada kan dermed fortsat ikke opgøres.

Henset hertil må det lægges til grund, at selskabet har afholdt udgifterne til forplejning og sightseeing m.v., og at selskabet har foretaget fradrag herfor med det fulde beløb. Henset endvidere til det deltagende antal kunder og forretningsforbindelser samt rejsens varighed og indhold er der efter Landsskatterettens opfattelse herefter ikke grundlag for at tilsidesætte det af skattemyndigheden udøvede skøn.

..."

Sagens omstændigheder

Selskabet, der driver virksomhed med salg og servicering af landbrugsmaskiner, arrangerede en rejse til Canada for forhandlere og deres kunder i 1998. Rejsen varede fra den 24. maj til den 1. juni 1998 og havde følgende program:

"...

Søndag den 24. maj

 

Kl. 07.40

Afrejse fra Billund (for deltagere fra Jylland) med DM 352. Ankomst til København kl. 8.25

Kl. 09.15

Gruppe check-in ved pult 143-144

Kl. 10.40

Afrejse fra København med SAS/SK 507

Kl. 11.40

Ankomst til London, Heathrow - flyskift

Kl. 12.55

Vidererejse fra London, Heathrow med Air Canada/AC867

Kl. 14.45

Ankomst til Montreal - flyskift

Kl. 16.15

Afrejse fra Montreal med Air Canada/AC 183

Kl. 18.14

Ankomst til Winnipeg

 

Bus til hotellet

...

Kl. 20.00

Middag på hotellet i lokalet Frontier Room

 

Mandag den 25. maj

 
 

Morgenmad

Kl. 07.45

Introduktionsmøde på hotellet i teatersalen

Kl. 10.15

Rundvisning på New Holland fabrikken i Winnipeg

Kl. 12.30

Afgang fra fabrikken

Kl. 13.30

Frokost på Carman Hotel i Manitoba

Kl. 15.00

Efter frokost besøges et landbrug med ca. 5.000 acres (2.023 ha) under plov

Kl. 17.00

Retur til hotellet

Kl. 20.00

Middag på hotellet

 
 

Tirsdag den 26. maj

 
 

Morgenmad

Kl. 08.15

Besøg på den berømte hvedebørs i Winnipeg

Kl. 09.45

Byrundtur med dansktalende guide. Der gøres 1 times ophold ved et indkøbscenter

Kl. 13.00

Frokost på The Keg

Kl. 15.00

Besøg på et kvægbrug

Kl. 17.00

Retur til hotellet

Kl. 20.00

Middag på Hy's Steak Loft

 

Onsdag den 27. maj

                           
 

Morgenmad

Kl. 09.00

Afgang fra hotellet

Kl. 11.05

Afgang fra Winnipeg med CP 924 ,

Kl. 14.23

Ankomst til Toronto

 

Transport til Algonquin Park ...

Kl. 19.30

Middag på Arrowhon Pines Resort

 

Torsdag den 28. maj

                       

Kl. 07.30-09.00

Morgenmadsbuffet

Kl. 09.30

5 timers kanotur med to naturguider i vildmarken (med medbragt frokost)

Kl. 16.00

Bustransport til Toronto

...

Kl. 20.15

Middag på hotellet

 

Fradag den 29. maj

   
 

Amerikansk morgenmadsbuffet på hotellet i eget lokale

Kl. 09.00

Afgang med bus og dansktalende guide for at tage på en heldagstur til Niagara Falls ...

Kl. 19.30

Middag på hotellet i Toronto

 

Lørdag den 30. maj

 

Kl. 08.00-09.00

Amerikansk morgenmadsbuffet på hotellet i eget lokale

 

Dagen til fri disposition

Kl. 17.45

Bustransport fra hotellet til CN Tower

Kl. 18.45

Middag på The 360

...

 

Efter middagen transport til hotellet på egen hånd

 

Søndag den 31. maj

 

Kl. 08.00-09.00

Amerikansk morgenmadsbuffet på hotellet i eget lokale

Kl. 09.30

Check-ud og afregning af personlige udgifter ...

Kl. 09.55

Gruppen samles og mødes med guiden

Kl. 10.10

Afgang med bus fra hotellets hovedindgang

Kl. 10.40

Ankomst til Queens Quay (Toronto havn), hvor tiden er til fri disposition indtil

Kl. 12.00

Ombordstigning på skibet Mariposa Belle for at tage på en 2 timers sejltur om Toronto Island med brunch, jazzunderholdning og dans

Kl. 14.30

Sejlturen slutter

Kl. 15.00

Bustransport til lufthavnen . ...

Kl. 15.40

Ankomst til Toronto lufthavn

Kl. 17.35

Hjemrejse fra Toronto med Air Canada/AC 872

 

Mandag den 1. juni

 

Kl. 07.05

Ankomst til Frankfurt

..."

I rejsen deltog 29 forhandlere og ægtefæller samt tre ansatte fra selskabet.

Selskabet har betalt 343.575 kr. til Carlson Wagonlit Travel for perioden 27. maj til 31. maj 1998. Beløbet omfatter

"...

 -

Flyrejse på økonomiklasse København-Winnipeg/Toronto-København med SAS/Air Canada

 -

Flyrejse på økonomiklasse Winnipeg-Toronto med Canadian Pacific Airlines

 -

Dansk og canadisk passagerafgift

 -

1 overnatning på Arrowhon Pine Resort i Algonquin Park

 -

3 overnatninger på Best Western Roehampton Hotel i Toronto

 -

4 x buffet morgenmad ifm. hotelopholdene

 -

Alle skatter i forbindelse med hotelopholdet

 -

Obligatorisk bidrag til Danmarks Rejsegarantifond, DKK 5,

 -

Ansvarsrisiko iht. EU-lov, DKK 6,-

..."

Selskabet har endvidere betalt 50.341 kr. til Holiday Inn, Winnipeg vedrørende hotelophold i perioden 24. - 27. maj 1998.

Selskabet har faktureret forhandlerne for i alt 369.750 kr. vedrørende rejsen. Det fremgår af selskabets brev af 18. februar 1998 til forhandlerne om rejsen, at prisen

"...

indeholder alle fornødenheder, udflugter, transport, drikkevarer til måltiderne, afbestillingsforsikring i forbindelse med sygdom og rejseforsikring

..."

I selskabets årsregnskab for 1998 er oplyst, at udgifterne til distribution, salg og reklame udgjorde 16.868.000 kr. I et bilag til selskabets selvangivelse for 1998 er oplyst,

"...

Ej fradragsberettiget andel af repræsentationsudgifter

300.213

75,00%

225.160

..."

I en specifikation vedrørende udgifterne til distribution, salg og reklame på 16.868.000 kr. er udgifterne til repræsentation angivet til 141.000 kr., og i en specifikation af repræsentationsudgifterne for 1998 er oplyst, at dette beløb blandt andet omfatter restaurationsudgifter på 79.175 kr. på selskabets konto 5630-01.

Skatteforvaltningen har den 15. september 2000 blandt andet anmodet selskabet om at oplyse om og dokumentere størrelsen af rejseudgiften vedrørende rejsen 24. maj - 1. juni 1998. Selskabet fremsendte imidlertid ingen dokumentation, hvorfor selskabets skattepligtige indkomst efter en rykkerskrivelse og en agterskrivelse ved skrivelse af 26. juni 2002 blev forhøjet med 100.000 kr. som "Skønsmæssig forhøjelse vedrørende rejseudgifter til USA/Canada ..." .

Da Landsskatteretten traf sin afgørelse, forelå Carlson Wagonlit Travels nævnte rejsebeskrivelse vedrørende perioden 27. maj til 31. maj 1998, rejseprogrammet vedrørende perioden 24. maj til 1. juni 1998 samt udgiftsopgørelsen med fakturaer fra Carlson Wagonlit Travel og Holiday Inn.

Selskabet har for landsretten fremlagt kopier af regnskabsbilag vedrørende betaling af 3.004,15 kr. til middag den 25. maj 1998, betaling af 7.109,65 til middag og drikkelse samt 3.968,80 kr. til frokost den 26. maj 1998 og vedrørende betaling af diverse drikkelse, drikkepenge, transport fra hospital og en jakke i perioden 27. -31. maj 1998 samt forsikring. Endvidere er for landsretten fremlagt blandt andet brevet fra selskabet til forhandlerne med rejseprogrammet, specifikation vedrørende udgifterne i 1998 til distribution, salg og reklame samt uddrag af årsregnskab og skatteregnskab for 1998 med specifikation af repræsentationsudgifterne.

Selskabet har i stævningen og replikken anført, at selskabet ikke har afholdt repræsentationsudgifter i forbindelse med rejsen, idet samtlige selskabets udgifter til rejsen har vedrørt de tre medarbejderes deltagelse. I selskabets processkrift I er det oplyst, at der i forbindelse med rejsen blev afholdt repræsentationsudgifter med kr. 30.350,89, og i selskabets processkrift II er det yderligere gjort gældende, at dette beløb er behandlet som repræsentationsudgifter.

Forklaringer

DL har forklaret, at han har HD i regnskab og arbejdede som revisor i 10 år, indtil, han blev økonomidirektør og commercial controller i selskabet. Vidnet udarbejder selskabets regnskaber. Det var forhandlerne selv, der foreslog rejsen. Det er selskabets politik at holde den slags udgifter på et nulpunkt, så der alene afholdes udgifter til det personale, der deltager i rejserne. Vidnet godkender samtlige virksomhedens bilag og har derfor også gennemgået underbilagene fra personalet vedrørende rejsen. Gennemgangen er foretaget delvis eller stikprøvevis, og vidnet har ikke modtaget andre bilag vedrørende rejsen end dem, der nu er fremlagt. Udgifterne til transport i dagene 24. - til 27. maj 1998 må være med i bilagene - ellers ved vidnet ikke, hvor bilagene hertil er. Det er vidnet; der har bestemt, at udgifterne skulle bogføres som repræsentation. Det er ikke normalt at betale andet end en eventuel ekstern guide ved besøg på kvægbrug, og det er ikke normalt at betale for besøg i søsterselskaber. Selskabet handler ikke direkte med kunder, idet handlerne sker gennem et forhandlernet, som for egen regning promoverer varerne og får betaling af selskabet herfor gennem rabatter. De 300.213 kr., der er angivet som repræsentationsudgifter i bilaget til selskabets skatteregnskab for 1998, indeholder også udgifter til rejsen til Canada i 1998. Det er vidnet, der har indbragt og ført sagen for Landsskatteretten. Vidnet har ikke gjort gældende, at der ikke blev afholdt repræsentationsudgifter i forbindelse med rejsen. Udgiftene til reklame og promotion på 6.353.000 kr. i selskabets specifikationen vedrørende Distribution, sales and advertisements costs for 1998 vedrører selskabets reklameomkostninger i forbindelse med annoncering i diverse landbrugsblade. Udgiften er afholdt af selskabet, idet selskabet har en interesse i at promovere sig selv som virksomhed. Forhandlerne promoverer sig i lokalområdet for egen regning. De eksterne udgifter på 228.000 kr. anført i samme specifikation vedrører vedligeholdelse af biler, kontormaskiner etc. Andre professionelle ydelser på 22.000 kr. vedrører eksterne ydelser som for eksempel advokatbistand, mens Communications på 158.000 kr. primært vedrører telefonudgifter, og Other Services på 66.000 kr. vedrører service leveret til selskabet uden direkte kontrakt. Rejsen til Las Vegas er selvstændigt angivet i specifikationen af repræsentationsomkostninger for 1998 med 144.550 kr. Deltagelse i rejsen blev optjent af forhandlerne som rabat i det foregående regnskabsår og var derfor hensat i regnskabet for 1997. Det er grunden til, at denne rejse figurerer som en selvstændig post i regnskabet for 1998.

Parternes anbringender

Sagsøger har procederet i overensstemmelse med sit påstandsdokument af 15. april 2005 og har gjort følgende anbringender gældende:

"Til støtte for den nedlagte principielle påstand gøres det gældende,

at

der er sket korrekt konvertering fra årsregnskabet til skatteregnskabet vedrørende afholdte repræsentationsudgifter, idet der er overensstemmelse mellem på den ene side skatteregnskabet og specifikationerne til skatteregnskabet og på den anden side årsregnskabet,

 

at

Landsskatteretten har stadfæstet forhøjelsen under hensyn til, at der mangler specifikationer til skatteregnskabet,

 

at

de nu fremlagte specifikationer til skatteregnskabet dokumenterer sammenhængen mellem skatteregnskabet og årsregnskabet,

 

at

der derfor er ført bevis for, at konverteringen mellem årsregnskabet og skatteregnskabet er sket korrekt, og at det er muligt at føre kontrol med skatteregnskabet via specifikationerne,

 

at

sagsøgers skattepligtige indkomst allerede derfor skal nedsættes til det selvangivne,

 

at

der yderligere er fremlagt fuldstændig dokumentation for de afholdte udgifter til turen til Canada, herunder for afholdte repræsentationsudgifter,

 

at

selskabets faktiske afholdte repræsentationsudgifter vedrørende turen til Canada alene beløber sig til kr. 30.334,39, hvilket har medført en konvertering til den skattepligtige indkomst med kr. 22.758,29 i forhold til årsregnskabet,

 

at

rejseafregningerne ... sammenholdt med programmet for rejsen indeholdende deltagerliste overholder mindstebekendtgørelsens § 10, og

 

at

sagsøgtes krav om, at sagsøger skal fremlægge samtlige underbilag for årsregnskabets post distributions- salgs- og reklameomkostninger på i alt kr. 16.868.000,00 for at anerkende nedsættelse af den skattepligtige indkomst til det selvangivne er i strid med proportionalitetsprincippet, når henses til, at der er tale om tilsidesættelse af en enkelt post i skatteregnskabet.

Til støtte for den subsidiært nedlagte påstand om hjemvisning gøres det gældende,

at

sagsøgtes skøn er åbenbart urimeligt og klart forkert,

 

at

de stedlige skattemyndigheders skøn er baseret på, at der ikke er fremlagt oplysninger om rejsens/studieturens formål samt oplysninger om udgifternes størrelse,

 

at

der er fremlagt dokumentation for at alle sightseeinghoteludgifter, forplejning m.v. er dækket ved forhandlernes egenbetalinger med undtagelse af 2-4 måltider, som 3 deltagende ansatte har foretaget udlæg for ...,

 

at

udlæggene er bogført og i det hele i skatteregnskabet behandlet som repræsentationsudgifter,

 

at

skønnet over udgifternes størrelse er åbenbart urimelige,

 

at

Landsskatteretten fejlagtigt har lagt til grund, at der ikke (er) sket konvertering mellem årsregnskabet og skatteregnskabet, og

 

at

Landsskatteretten fejlagtigt har lagt til grund, at det ikke er dokumenteret, hvem der har afholdt udgifterne til forplejning og sightseeing i forbindelse med opholdet

..."

Sagsøgte har procederet i overensstemmelse med sit påstandsdokument af 15. april 2005 og har gjort følgende anbringender gældende:

"Sagsøgerens regnskab for 1998 ... indeholder en samlet post vedrørende distributions-, salgs- og reklameomkostninger på 16.668.000,-, mens det ingen steder fremgår, hvilken del heraf der har vedrørt forhandlerrejsen til Canada.

Ved skrivelse af 15. september 2000 fra kommunen til sagsøgeren ... anmodede Kommunen sagsøgeren om bl.a. at indsende en specifikation af årsregnskabernes hovedposter samt oplysning og dokumentation for størrelsen af udgifterne til Canada-rejsen.

Ved skrivelse af 29. december 2000 fra kommunen til sagsøgeren erindrede kommunen sagsøgeren om anmodningen om at indsende disse oplysninger til brug for skatteansættelsen.

Den 30. april 2002 fremsendte kommunen en agterskrivelse, og den 26. juni 2002 traf Kommunen afgørelse i sagen ..., i hvilken forbindelse kommunen forhøjede sagsøgerens skattepligtige indkomst skønsmæssigt med kr. 100.000,- vedrørende rejseudgifter til USA/Canada under henvisning til skattekontrollovens § 6, stk. 6, jf. § 5, stk. 3, idet selskabet ikke havde efterkommet skatteforvaltningens anmodning om indsendelse af regnskabsmateriale med bilag.

Den skønsmæssige forhøjelse er således foretaget, fordi det sagsøgende selskab ikke har efterkommet de gentagne anmodninger om at indsende det materiale, der skulle gøre selskabsligningen i stand til at foretage en nøjagtig skatteansættelse.

Sagsøgeren bærer bevisbyrden for, at denne skønsmæssige forhøjelse er foretaget på et fejlagtigt grundlag, eller har medført et åbenbart urimeligt resultat, og denne bevisbyrde har sagsøgeren ikke løftet.

Sagsøgeren kan ikke i henhold til lovgivningen henvise skattemyndighederne til at foretage kontrol af sagsøgerens bogføringsmateriale, hvorimod sagsøgeren efter lovgivningen har pligt til at indsende den af skattemyndighederne udbedte dokumentation for forhold af betydning for skatteansættelsen.

Det er sagsøgeren, der skal godtgøre, at han har haft fradragsberettigede driftsomkostninger, hvilket gør sig gældende for så vidt angår hele regnskabsposten på kr. 16.668.000,-, vedrørende distributions-, salgs- og reklameomkostninger. Denne godtgørelsesforpligtelse har sagsøgeren ikke opfyldt.

Skattemyndighederne er fuldt ud berettiget til at nægte fradragsret for udokumenterede udgifter eller - som det mindre i det mere - skønsmæssigt at fastsætte størrelsen af fradraget

I nærværende sag har skattemyndighederne skønsmæssigt forhøjet den skattepligtige indkomst med kr. 100.000,-, hvilket svarer til, at myndighederne har omkvalificeret et beløb på kr. 133.000,- fra at være fuldt fradragsberettiget til alene at være begrænset fradragsberettiget (med 25%) henset til, at et beløb af denne størrelse er skønnet afholdt af selskabet på Canada-rejsen til repræsentationsmæssige formål.

Som dokumentation for udgifter til forplejning og sightseeing i forbindelse med rejsen til Canada, har sagsøgeren som udgangspunkt henvist til det ... fremlagte tilbud fra Carlson Wagonlit. Rejsearrangementet hos dette selskab vedrører kun dagene fra den 27. maj til den 31. maj 1998. Rejsen varede imidlertid fra den 24. maj til den 1. juni 1998, og sagsøgeren har således ... alene dokumenteret, at forhandlernes egenbetaling har dækket visse udgifter til sightseeing og forplejning i dagene fra den 27. maj til den 31. maj 1998.

For så vidt angår dagene fra den 25. maj til den 27. maj 1998 har sagsøgerne alene fremlagt en hotelafregning .... Af ... brev af 18. februar 1998 fra sagsøgeren til forhandlerne fremgår det imidlertid, at deltagernes betaling for rejsen omfatter alle fornødenheder, udflugter og transport, drikkevarer til måltiderne, afbestillingsforsikring og rejseforsikring, og tilsvarende fremgår også, at det ... fremlagte program omfattede alle dage fra den 24. maj til den 1. juni 1998. Heraf kan det udledes, at det ikke er de deltagende gæster, der har afholdt udgifterne til forplejning og sightseeing i dagene, fra den 25. maj til den 27. maj 1998, hvilke udgifter derfor må være afholdt af det sagsøgende selskab.

I stævningen og replikken er det af sagsøgeren anført, at selskabet ikke har afholdt repræsentationsudgifter i forbindelse med Canada-rejsen. Her er det således - som for Landsskatteretten - oplyst, at samtlige selskabets udgifter til rejsen har vedrørt de tre medarbejderes deltagelse. I processkrift I er det imidlertid oplyst, at der i forbindelse med rejsen blev afholdt repræsentationsudgifter med kr. 30.350,89. I processkrift II er det yderligere gjort gældende, at dette beløb i selskabet er behandlet som repræsentationsudgifter, og dermed alene fratrukket med 25 %. Dette bestrides, og det bemærkes i den forbindelse, at de med processkrift III fremlagte bilag ... ikke udgør dokumentation herfor.

Som dokumentation for de afholdte udgifter på kr. 30.350,89 har sagsøgeren alene fremlagt nogle interne rejsebilag, men derimod - uanset min opfordring hertil - ikke de underliggende originale bilag. Det er således ikke dokumenteret, at disse udgifter - som hævdet af sagsøgeren - har vedrørt frokost og middag den 25. maj, frokost og aftensmad den 26. maj samt amerikansk morgenmadsbuffet den 31. maj. Herudover bemærkes det, at den af sagsøgeren fremlagte dokumentation under alle omstændigheder ikke omfatter frokost og middag den 24. maj, udgifter til udflugt, sightseeing og transport den 25. maj og 26. maj, frokost den 28. maj og frokost den 30. maj. Endvidere er det udokumenteret, at morgenmad den 25., 26. og 27. maj har været omfattet af hoteludgiften til Holiday Inn. Herudover må der tages hensyn til, at der i sagens natur vil opstå en række yderligere udgifter på en sådan rejse, hvorved det bemærkes, at rejsen helt åbenbart har haft et repræsentationsmæssigt formål.

Det bemærkes endvidere, at sagsøgeren igennem hele forløbet har givet vekslende oplysninger om, hvilke beløb selskabet har afholdt i forbindelse med Canada-turen, til hvilket formål samt hvordan beløbene er behandlet skattemæssigt. På den baggrund kan sagsøgerens oplysning om, at de interne rejsebilag på samlet kr. 30.350,89 udgør fuld dokumentation for, hvilke beløb sagsøgeren har afholdt i forbindelse med turen, ikke lægges til grund.

Dokumentation herfor kan - særligt henset til de i løbet af sagen skiftende oplysninger - kun føres ved at fremlægge dokumentation for, hvad den samlede post på kr. 16.668.000,- vedrørende distributions-, salgs- og reklameomkostninger er afholdt til. Det er under sagen tilbudt, at bilagene til dokumentation heraf kunne fremsendes til mit kontor til gennemgang, men dette er ikke sket.

Konkluderende er det sagsøgtes anbringende, at sagsøgeren ikke har løftet bevisbyrde for, at det af skattemyndighederne udøvede skøn er foretaget på fejlagtigt grundlag eller har medført et åbenbart urimeligt resultat."

Parterne har uddybet deres anbringender under proceduren.

Landsrettens begrundelse og resultat

Landsretten finder, at kommunens skatteforvaltning med rette har foretaget skatteansættelsen skønsmæssigt, for så vidt angår H1 A/S' rejseudgifter til Canada i 1998, jf. skattekontrollovens § 6, stk. 1, sammenholdt med stk. 6, og § 5, stk. 3. Det materiale, som selskabet sendte til skatteforvaltningen, indeholdt således ikke nærmere oplysninger om og dokumentation for rejseudgifterne til Canada, og selskabet efterkom ikke skatteforvaltningens anmodning om at meddele nærmere oplysninger og dokumentation herfor.

Landsretten tiltræder, at selskabets udgifter i forbindelse med rejsen til Canada - som anført i Landsskatterettens kendelse - heller ikke kunne opgøres under Landsskatterettens behandling af sagen. Det materiale, som selskabet tilvejebragte til brug for Landsskatterettens behandling af sagen, giver efter landsrettens opfattelse ikke grundlag for at tilsidesætte det af skatteforvaltningen udøvede skøn.

Heller ikke efter bevisførelsen for landsretten, herunder DLs forklaring, har selskabet tilvejebragt et tilstrækkeligt grundlag for at tilsidesætte det af skatteforvaltningen udøvede skøn. Selskabet har således gennem hele forløbet, senest under skriftvekslingen for landsretten, givet vekslende oplysninger om, hvilke udgifter selskabet har afholdt i forbindelse med Canadarejsen i 1998 og om den skattemæssige behandling heraf i selskabets regnskaber. Der kan endvidere blandt andet henvises til, at de for landsretten fremlagte interne rejsebilag kun omfatter nogle af de måltider, der må antages at være indtaget under rejsens første del. Rejsebilagene omfatter eksempelvis ikke udgifter til transport og dansktalende guide, som efter programmet indgik i turen.

Herefter tages Skatteministeriets frifindelsespåstand til følge.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Sagsøgte, Skatteministeriet, frifindes.

Sagsøgeren, H1 A/S, skal inden 14 dage betale 10.000 kr. til sagsøgte i sagsomkostninger.