Dokumentets dato
16 jun 2005
Dato for offentliggørelse
22 jun 2005 10:15
Cirkulærets nummer
2005-13
Ansvarlig fagkontor
Planlægningsafdelingen; Skattekontrolkontoret
Sagsnummer
99/05-502-00378
Overordnede emner
Skat
Redaktionelle noter

Ophævet.

Link til Retsinformation: http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/C20050004409-regl

1. Med henblik på at sikre, at transaktioner mellem koncernforbundne selskaber sker på tilsvarende vilkår, som hvis transaktionerne foregik mellem uafhængige parter, er det besluttet at samle kontrollen med de største af disse koncernforbundne selskaber i 10 kommunale TP-ligningscentre.

De priser, der handles til i disse situationer, omtales normalt som interne afregningspriser – på engelsk: transfer prices (heraf TP) – og de selskaber, som deltager i disse transaktioner, som TP-selskaber.

Overførslen af TP-selskaber til TP-ligningscentrene fra de almindelige selskabsligningsmyndigheder sker successivt. I 2005 overføres alle de største af de TP-selskaber, som hidtil er blevet lignet af de regionale told- og skattemyndigheder, samt 1/3 af de tilsvarende selskaber fra en række kommuner, som har indvilget i at afgive selskaberne til TP-ligningscentrene.

2. I henhold til § 28, stk. 1, i skatteministeriets bekendtgørelse nr. 520 af 25. juni 2002 om myndighedsinddeling og sagsudlægning har direktøren for Told- og Skattestyrelsen indgået aftale med 7 kommuner og 3 kommunale fællesskaber som nævnt i skattestyrelseslovens § 1 B om varetagelse af selskabsligningen og TP-ligningen for en række nærmere angivne selskaber.

3. Bilag 1 til dette cirkulære indeholder i A-listen en fortegnelse over hvilke selskaber, der overføres til TP-ligningscentre.

I bilagets venstre kolonne er det angivet, i hvilken kommune, de pågældende selskaber er hjemmehørende i indkomståret 2004. I bilagets to næste kolonner angives de pågældende selskabers CVR-nr. og navn.

Ovenover kolonnerne er det angivet, hvilket TP-ligningscenter, som fremover skal ligne de pågældende selskaber.

4. Sammen med de i A-listen anførte selskaber overføres også samtlige selskaber, som de pågældende selskaber indgår eller har indgået i sambeskatning med, uanset om der er tale om moderselskaber, søsterselskaber eller datterselskaber, til det pågældende TP-ligningscenter.

5. Det TP-ligningscenter, som får overført selskaber i henhold til dette cirkulære, er kompetent til at foretage skatteansættelserne for de pågældende selskaber, også for tidligere indkomstår, hvor en anden ligningsmyndighed har haft denne kompetence.

6. For overskuelighedens skyld er der i bilag 1 i B-listen anført en række selskaber, som i henhold til det foreløbige mandtal for indkomståret 2004 i Selskabs- og Fondsbeskatningssystemet indgår i sambeskatning med de i A-listen anførte selskaber som moderselskaber, jfr. ovenfor under 4.

7. Nærværende cirkulære træder i kraft den 15. juni 2005.

Ole Kjær                                     

/Susanne Reinholdt Andersen

Reference(r)
Bekendtgørelse nr. 520 af 25. juni 2002