Dato for udgivelse
01 Jun 2005 09:29
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
21. april 2005
SKM-nummer
SKM2005.216.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
14. afdeling, S-2784-04
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Momsbekendtgørelsen, faktureringsbestemmelser, navneoplysninger, ordensbøde
Resumé

T, der havde drevet handel med fødevarer, var tiltalt for overtrædelse af momslovsbekendtgørelsen ved i perioden fra den 16. januar 2002 - 31. oktober 2002 at have udstedt fakturaer for et samlet beløb på 1.397.396 kr. uden angivelse af købernes navn eller adresse, hvorved T havde medvirket til, at køberne kunne videresælge varerne "sort". T var ved byretten efter anklagemyndighedens påstand straffet med en ordensbøde på 25.000 kr. Under landsrettens behandling af sagen blev det oplyst, at sagen var en prøvesag rejst med henblik på forhøjelse af ordensbøderne på momsområdet, som havde været uændret i ca. 20 år, og at der ikke hidtil havde været fastsat en moms-ordensbøde specielt for den pågældende forseelse. Landsretten fandt, at T ved udstedelsen af 43 fakturaer omhandlende i alt 1.397.396 kr. groft og forsætligt havde overtrådt kravet i momsbekendtgørelsens nuværende § 40, stk. 1, nr. 4, om at fakturaer skal indeholde køberens navn og adresse. Kravet tilsigter at forhindre "sort økonomi", og er således ikke kun af ordensmæssig karakter. Landsretten fandt derfor, at der ved fastsættelsen af straffen måtte tages i betragtning, at T muliggjorde unddragelse af bl. a. moms, idet det offentlige blev udsat for at lide et tab svarende til moms af avancen ved videresalg af de varer, som fakturaerne vedrørte. Anklagemyndigheden havde imidlertid ikke nærmere oplyst, hvor omfattende en unddragelse af moms, den manglende overholdelse af kravet om angivelse af køberens navn og adresse havde kunnet medføre, eller hvilke andre økonomiske konsekvenser T's undladelse havde kunnet medføre. Anklagemyndigheden havde heller ikke nærmere begrundet sin påstand om en bøde på mere end 25.000 kr. Landsretten fandt under hensyn hertil, at bøden skulle fastsættes til 10.000 kr. , og stadfæstede byrettens dom med den ændring, at bødestraffen blev nedsat til 10.000 kr.

Reference(r)

Momsbekendtgørelsens § 100, stk. 2, jf. § 40, stk. 1, nr. 4

Vestre Landsrets dom af 21. april 2005, 14. afdeling, S-2784-04

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Jørgen Schouby, Århus) i

Afsagt af landsdommerne

Ulrik Jensen, KirstenThorup og Søren. H. Mørup (kst.)

----------

Århus Byrets dom af 11. oktober 2004, 7. afdeling, SS 7.3399/2004

Tiltalen og parternes påstande

T er ved anklageskrift af 9. august 2004 tiltalt til straf for overtrædelse af

momslovsbekendtgørelse nr. 192 af 20. marts 2001, § 89, stk. 2, jf. § 39, stk. 1, jf. nu momslovsbekendtgørelse nr. 1152 af 12. december 2003 § 100, stk. 2, jf. § 40, stk. 1, nr. 4, ved som indehaver af virksomheden A.A. Food (SE ...) i perioden fra den 16. januar 2002 til den 31. oktober 2002 at have udstedt fakturaer for et samlet beløb på 1.397.396 kr. uden angivelse af købernes navn eller adresse, hvorved tiltalte har medvirket til at køberne kunne videresælge varerne "sort".

Anklagemyndigheden har påstået tiltalte idømt en bøde på ikke under 25.000 kr.

Tiltalte har nægtet sig skyldig, men har ikke bestridt de faktiske omstændigheder.

Oplysningerne i sagen

Tiltalte har forklaret, at han kan dog erkende det faktiske. Det er rigtigt, at han ejede A.A. Food. Den virksomhed startede han, og meget muligt i oktober 2001. Der var tale om import og eksport, primært af fødevarer. Han handlede med både store og små kunder. Det er rigtigt, at han lavede en række fakturaer uden navne på. Han havde kunder mange forskellige steder fra. Der blev betalt med kontanter. Der var tale også om store forretninger fra København. Han var ikke så interesseret i navn og adresse. De kunne i givet fald jo bare give ham et forkert navn. Selvfølgelig var der en mulighed for, at det var af hensyn til ToldSkat, at de ikke opgav navn og adresse. Mange kunder forsvinder, hvis de skal opgive navn. Han har nu måttet lukke forretningen. En af hans ansatte har overtaget både aktiver og passiver. Han havde, udover den omsætning der står i anklageskriftet, yderligere omsætning til kunder, der opgav navn og adresse. Han har afregnet moms, som han skal, af det hele. Han har været i Danmark siden 1986. Han var på kursus, inden han startede forretningen. Han har også haft forskellige revisorer. De har ikke sagt noget. Det er første gang, han har fået noget at vide om, at der var noget galt. Det er umuligt at bede kunderne om legitimation, så vil mange af dem forsvinde. Han ved ikke bestemt, hvorfor nogle opgav navn og adresse, og nogle ikke. Han er medlem af en A-kasse, men han har ikke fået noget derfra endnu. Han bor sammen med én, i hendes hus.

Procedure

Anklageren har gjort gældende, at der er det nødvendige forsæt. Af hensyn til samfundsøkonomien må oplysning om købers navn og adresse være på plads. Henset til, at der er solgt for næsten 1,4 mio. kr. til ikke kendte virksomheder/personer, har tiltalte medvirket til, at statskassen kan unddrages store beløb i udeholdt moms og "sort arbejde". Det bør have konsekvenser i form af en betragtelig bøde.

Forsvareren har anført, at tiltalte, såfremt han findes skyldig, alene bør idømmes en bøde på 5.000 kr. Det bør ikke administrativt og derefter via domstolene ske en forhøjelse af bødesatsen. I givet fald må en sådan ændring af praksis finde sted ved folketingets bestemmelse gennem lovregulering. Tiltalte har været tvunget til at sælge sin forretning, hvilket også må influere på bødefastsættelsen.

Rettens begrundelse og afgørelse

Det er, henset til tiltaltes erkendelse af at have undladt at anføre navn og adresse på fakturaer for et beløb, som anført i anklageskriftet, og henset til hans forklaring om kundernes reaktion, hvis han havde afkrævet dem oplysninger om navn og adresse, bevist, at han er skyldig i det påståede omfang.

Det er herefter, da det drejer sig om fakturaer på i alt næsten 1,4 mio kr., ubetænkeligt at fastsætte bøden til 25.000 kr, som påstået af anklagemyndigheden, jf. momslovsbekendtgørelse nr. 192 af 20. marts 2001 § 89, stk. 2, jf. § 39, stk. 1, jf. nu momslovsbekendtgørelse nr. 1152 af 12. december 2003, § 100, stk. 2, jf. § 40, stk. 1, nr. 4. Der er ved fastsættelse af bødens størrelse henset til, at der ikke alene er ordensmæssige hensyn bag bestemmelsens overholdelse, men at der også knytter sig betydelige samfundsmæssige interesser hertil, idet reglens overholdelse kan have indflydelse på mulighederne for at komme ikke registreret virksomhed/arbejde til livs.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte, T, straffes med en bøde på 25.000 kr.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 14 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

----------

Vestre Landsrets dom af 21. april 2005, 14. afdeling, S-2784-04

Retten i Århus, 7. afdeling, har den 11. oktober 2004 afsagt dom i 1. instans(SS 7.3399/04).

Tiltalte har påstået formildelse, således at der fastsættes en ordensmæssig bøde for tiltalte tilsidesættelse af momsbekendtgørelsen på højst 5.000 kr.

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse, således at der fastsættes en bøde på mere end 25.000 kr.

Det er oplyst, at sagen er en prøvesag og rejst med henblik på forhøjelse af ordensbøderne på momsområdet, som har været uændret i ca. 20 år.

ToldSkat har ved skrivelse af 22. oktober 2003 oplyst, at der ikke hidtil har været "fastsat en moms-ordensbøde specielt for den pågældende forseelse".

Landsrettens begrundelse og resultat

Tiltalte har ved udstedelsen af 43 fakturaer omhandlende i alt 1.397.396 kr. groft og forsætligt overtrådt kravet i momsbekendtgørelsens § 39, stk.1, nu § 40, stk. 1, nr. 4, om, at fakturaer skal indeholde køberens navn ag adresse.

Kravet tilsigter at forhindre "sort økonomi" og er således ikke kun af ren ordensmæssig karakter. Landsretten finder derfor, at det ved fastsættelsen af straffen må tages i betragtning, at tiltalte muliggjorde unddragelse af bl.a. moms, idet det offentlige blev udsat for at lide et tab svarende til moms af avancen ved videresalg af de varer, som fakturaerne vedrører. Anklagemyndigheden har imidlertid ikke nærmere oplyst, hvor omfattende en unddragelse af moms, den manglende overholdelse af kravet om angivelse af købsrens navn og adresse, har kunnet medføre, eller hvilke andre økonomiske konsekvenser tiltaltes undladelse har kunnet medføre. Anklagemyndigheden har heller ikke nærmere begrundet sin påstand om en bøde på mere end 25.000 kr.

Under hensyn hertil fastsættes bøden til 10.000 kr. med forvandlingsstraf som anført nedenfor.

Efter omstændighederne betaler statskassen sagens omkostninger for begge retter.

Med de anførte ændringer stadfæster landsretten dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom ændres, således at bødestraffen nedsættes til 10.000 kr.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 10 dage.

Statskassen skal betale sagens omkostninger for begge retter.