Dato for udgivelse
01 Jun 2005 09:28
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
3. juni 2004
SKM-nummer
SKM2005.214.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
10. afdeling, S-3504-03
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Momsunddragelse, urigtige momsangivelser, simpel uagtsomhed
Resumé

T var som hovedanpartshaver, direktør og daglig leder af et anpartsselskab tiltalt for ved grov uagtsomhed at have overtrådt momslovgivningen ved for perioden 1. maj 1997 - 28. februar 2000 at have afgivet urigtige momsangivelser, alt hvorved statskassen blev unddraget 538.038 kr. i moms. T var tillige tiltalt for en mindre overtrædelse af anden lovgivning. T var ved byretten blevet straffet i overensstemmelse med den rejste tiltale og anset med en bøde på 500.000 kr. Ved sagens behandling ved landsretten lagde retten bl.a. til grund, at ToldSkat i efteråret 1999 henvendte sig til T om selskabets bogføring og rigtigheden af de indsendte momsangivelser. T antog derfor den 17. december 1999 en ny bogholder, som ud over at overtage den løbende bogføring for selskabet også fik til opgave at kontrollere bogføringen for de tidligere år og dermed grundlaget for de indsendte momsangivelser. Den nye bogholder fremkom med en korrigeret bogføring med tilhørende momsopgørelse, der dannede grundlag for ToldSkats opgørelse af et yderligere momstilsvar på 538.038 kr. som angivet i tiltalen. T har ikke villet bestride den beløbsmæssige opgørelse af dette momstilsvar. Uanset at den nye bogholders opgørelse måtte forekomme at være et spinkelt grundlag over for indholdet af den statsautoriserede revisors påtegninger på regnskaberne for 1997- 98 og 1998 - 99, måtte landsretten herefter lægge til grund, at der havde været væsentlige mangler ved selskabets bogføring i den af tiltalen omhandlede periode fra den 1. maj 1997 til den 28. februar 2000, og at de at T indgivne momsangivelser har været objektivt urigtige. Landsretten måtte imidlertid lægge vægt på, at revisionspåtegningerne, senest af 21. februar 2000, ikke omtalte mangler ved bogføringen, og at den nye bogholders korrigerede opgørelse først fremkom i april 2000. Under disse omstændigheder, hvor T efter indholdet af revisionspåtegningerne ikke havde anledning til at nære mistanke til opgørelsesgrundlaget for de af ham videregivne momsbeløb, og hvor han reagerede på ToldSkats henvendelse ved at udskifte bogholderen og iværksætte en undersøgelse, var det ikke tilstrækkeligt godtgjort, at T allerede, da han senest i marts 2000 indgav de af sagen omfattede momsangivelser, havde en sådan begrundet mistanke eller formodning om mangler ved bogføringen og dermed angivelsernes mulige urigtighed eller burde have haft det, at de urigtige momsangivelser kunne tilregnes ham som et groft uagtsomt forhold. Landsretten tog derfor T's påstand om frifindelse i momsforholdet til følge og frifandt efter anklagemyndighedens endelige påstand T for tiltalen for overtrædelse af anden lovgivning. Landsretten ændrede byrettens dom, således at T blev frifundet.

Reference(r)

Momsloven § 81, stk. 1, nr. 1

Østre Landsrets dom af 3. juni 2004, 10. afdeling, S-3504-03

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Bjarne Flemming Skov, besk.)

Afsagt af landsdommerne

Blinkenberg, Taber Rasmussen og Birgitte Husted Nielsen (kst.)

----------

Køge Byrets dom af 4. september 2003, S 291/2003

Denne sag er behandlet efter retsplejelovens § 935.

Anklageskrift er modtaget den 28. marts 2003.

T, er tiltalt for

1.

overtrædelse af momslovens § 81, stk. 1, nr. 1

ved i perioden fra den 1. maj 1997 til den 28. februar 2000 som hovedanpartshaver, direktør og daglig leder af selskabet N.N. Udlejning ApS, ... groft uagtsomt at have indgivet urigtige momsangivelser, alt hvorved statskassen blev unddraget 538.038,- kr. i moms.

2.

overtrædelse af straffuldbyrdelseslovens § 92, jf. § 91, stk. 2, jf. Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 113 fra 1995, § 1, stk. 1,

ved den 30. april 2002 som direktør fra A-Byg ApS, ..., at have undladt at foretage indeholdelse i sin løn på i alt 1500,- kr., som firmaet var blevet pålagt af Finansstyrelsen.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf.

Tiltalte har nægtet sig skyldig i forhold 1 og har erkendt sig skyldig i forhold 2.

Forklaringer

Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte. Forklaringen fremgår af retsbogen.

Rettens bemærkning

Ad forhold 1

Tiltalte har ikke bestridt størrelsen af det inddragne beløb på 538.038 kr.

Efter bevisførelsen, herunder navnlig tiltaltes egen forklaring, lægges til grund, at tiltalte, der var direktør i virksomheden, udfyldte momsangivelserne på baggrund af telefoniske oplysninger fra den på det pågældende tidspunkt værende bogholder og at tiltalte ikke på nogen måde foretog kontrol af tallenes rigtighed. Det lægges endvidere til grund, at tiltalte i den omhandlede periode havde generel uorden i regnskabsførelsen, idet tiltalte havde flere skiftende bogholdere og bogholderiet liggende forskellige steder. Henset hertil og til den omstændighed, at den udgående afgift i alle regnskabsårene i perioden har været angivet for lavt, og den indgående afgift i to ud af tre regnskabsår har været angivet for højt, findes tiltalte at have udvist grov uagtsomhed i forbindelse med indgivelsen af de urigtige momsangivelser.

Tiltalte er herefter skyldig i forhold 1 i overeensstemmelse med tiltalen.

Ad forhold 2

Ved tiltaltes erkendelse sammenholdt med de i øvrigt foreliggende oplysninger, er det bevist, at tiltalte er skyldig i overensstemmelse med anklageskriftet.

Straffen fastsættes til en bøde på 500.000 kr., jf. momslovens § 81, stk. 1, nr. 1, straffuldbyrdelseslovens § 92, jf. 91, stk. 2, jf. Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 113 af 1995 § 1, stk. 1.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 60 dage.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte T skal betale en bøde på 500.000 kr.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 60 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

----------

Østre Landsrets dom af 3. juni 2004, 10. afdeling, S-3504-03

Køge Rets dom af 4. september 2003 (S 291/2003) er anket af T med endelig påstand om frifindelse, subsidiært formildelse.

Anklagemyndigheden har nedlagt endelig påstand om frifindelse i forhold 2 og i øvrigt stadfæstelse.

Det er oplyst, at årsregnskaberne for N.N. Udlejning ApS for regnskabsårene 1997/98 og 1998/99 henholdsvis den 18. august 1998 og 21. februar 2000 af selskabets statsautoriserede revisor blev forsynet med følgende enslydende revisionspåtegning:

"Vi har revideret det af selskabet aflagte regnskab for året ...

Udført revision

Vi har i overensstemmelse med almindeligt anerkendte revisionsprincipper tilrettelagt og udført revisionen med henblik på at opnå en begrundet overbevisning om, at årsregnskabet er uden væsentlige fejl eller mangler.

Under revisionen har vi ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko efterprøvet grundlaget og dokumentationen for de i årsregnskabet anførte beløb og øvrige oplysninger ...

Supplerende oplysninger

...

Konklusion

Med de forbehold der følger af ovenstående er det vor opfattelse, at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens krav til regnskabsaflæggelse og at det giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, økonomiske stilling samt resultat.

..."

Forklaringer

Der er i landsretten afgivet supplerende forklaring af tiltalte, der har forklaret i det væsentlige som i byretten.

Landsrettens bemærkninger

Ad forhold 1

De af tiltalen omfattede momsangivelser angår tiden fra begyndelsen af regnskabsåret 1997 - 98 den 1. maj 1997 og de følgende regnskabsår ind til den 28. februar 2000.

Anklagemyndigheden har gjort gældende, at momsangivelserne i denne periode var objektivt urigtige, og at dette kan tilregnes tiltalte som et groft uagtsomt forhold.

Således som sagen foreligger oplyst for landsretten, må det lægges til grund, at tiltalte sendte kladden til selskabets fakturaer til den person, der for tiden varetog funktionen som bogholder for selskabet. Denne foretog herefter såvel faktureringen som den løbende bogføring og meddelte på dette grundlag telefonisk de månedlige beløb for ud- og indgående moms til tiltalte. Derpå udfyldte tiltalte som direktør selskabets momsangivelser med de således meddelte tal uden at undergive dem nogen kontrol og indsendte dem til ToldSkat.

Spørgsmålet, om tiltalte i den forbindelse har udvist uagtsomhed, må herefter bero på, i hvilken udstrækning tiltalte har haft anledning til at nære mistanke om, at han ikke kunne stole på de beløb, som bogholderen opgav.

Selskabets årsregnskaber for regnskabsårene 1997 - 98 og 1998 - 99 omfatter perioden fra den 1. maj 1997 til den 30. april 1999. Selskabets statsautoriserede revisor påtegnede disse regnskaber henholdsvis den 18. august 1998 og den 21. februar 2000. Det fremgik af disse revisionspåtegninger, at grundlaget og dokumentationen for årsregnskabernes poster var revideret og efterprøvet, samt at regnskaberne gav et retvisende billede.

Ifølge den dagældende § 12 i lov om statsautoriserede revisorer sammenholdt med § 4, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 90 af 22. februar 1996 om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer m.v. (med senere ændringer) havde selskabets statsautoriserede revisor pligt til i revisionspåtegningernes konklusion at oplyse, hvis bl.a. lovgivningen om bogføring og opbevaring af regnskabsmateriale ikke var overholdt, ligesom revisor efter § 5, stk. 1, nr. 8, i bekendtgørelsen ligeledes havde pligt til at tage forbehold, hvis regnskabet ikke var aflagt i overensstemmelse med lovgivningens krav. De nævnte revisionspåtegninger indeholdt imidlertid ikke oplysninger eller forbehold vedrørende mangler ved bogføringen.

Landsretten lægger endvidere til grund, at ToldSkat i efteråret 1999 henvendte sig til tiltalte om selskabets bogføring og rigtigheden af de indsendte momsangivelser. Tiltalte antog derfor den 17. december 1999 en ny bogholder, som ud over at overtage den løbende bogføring for selskabet også fik til opgave at kontrollere bogføringen for de tidligere år og dermed grundlaget for de indsendte momsangivelser.

Efter det oplyste fremkom den nye bogholder i april 2000 med en korrigeret bogføring med tilhørende momsopgørelse, der derpå dannede grundlag for ToldSkats opgørelse af et yderligere momstilsvar på 538.038 kr. som angivet i tiltalen.

Tiltalte har ikke villet bestride den beløbsmæssige opgørelse af dette momstilsvar. Uanset at den nye bogholders opgørelse må forekomme at være et spinkelt grundlag over for indholdet af den statsautoriserede revisors påtegninger på regnskaberne for 1997 - 98 og 1998 - 99, må landsretten herefter lægge til grund, at der har været væsentlige mangler ved selskabets bogføring i den af tiltalen omfattede periode fra den 1. maj 1997 til den 28. februar 2000, og at de af tiltalte indgivne momsangivelser har været objektivt urigtige.

Landsretten må imidlertid lægge vægt på, at revisionspåtegningerne, senest af 21. februar 2000, ikke omtalte mangler ved bogføringen, og at den nye bogholders korrigerede opgørelse først fremkom i april 2000.

Under disse omstændigheder, hvor tiltalte efter indholdet af revisionspåtegningerne ikke havde anledning til at nære mistanke til opgørelsesgrundlaget for de af ham videregivne momsbeløb, og hvor tiltalte reagerede på ToldSkats henvendelse ved at udskifte bogholderen og iværksætte en undersøgelse, er det ikke tilstrækkelig godtgjort, at tiltalte allerede da han senest i marts 2000 indgav de af sagen omfattede momsangivelser, havde en sådan begrundet mistanke eller formodning om mangler ved bogføringen og dermed angivelsernes mulige urigtighed eller burde have haft det, at de urigtige momsangivelser kan tilregnes ham som et groft uagtsomt forhold. Landsretten tager derfor tiltaltes påstand om frifindelse i forhold til følge.

Ad forhold 2

I overensstemmelse med anklagemyndighedens endelige påstand frifindes tiltalte i dette forhold.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Køge Rets dom ændres, således at tiltalte T frifindes.

Statskassen skal betale sagens omkostninger for begge instanser.