Dato for udgivelse
01 jun 2005 09:27
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
1. juni 2004
SKM-nummer
SKM2005.213.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
10. afdeling, S-1690-03
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Smugleri, særlig grov karakter, cigaretter, opbevaring
Resumé

T var i en sag, hvor landsretten havde ophævet byrettens dom som en tilståelsessag, tiltalt for smugleri af særlig grov karakter efter straffelovens § 289 i 5 forhold med smugleri af i alt 10.078.920 stk. cigaretter til et samlet told- og afgiftsbeløb på 13.524.728 kr., begået i tidsrummet fra sommeren 2000 og frem til den 3. maj 2001 sammen med en række andre personer, hvis sager allerede var afgjort. Ved landsrettens behandling af den indankede dom T blev efter hans detaljerede oplysninger under et retsmøde den 4. maj 2001 i sammenhæng med vidneforklaring fundet skyldig i forhold 1 og 2, og i forhold 3, 4 og 5, som vedrørte indsmuglingen af cigaretter fra Litauen, leveret og skjult i isoleringsplader, der blev leveret i T's lagerhal, blev T ligeledes efter bevisførelsen fundet skyldig som sket, og det tiltrådtes, at T havde haft det fornødne forsæt til deltagelse i indsmuglingen af det kvantum cigaretter, der er angivet i disse forhold. Ved strafudmålingen lagde retten vægt på antallet af indsmuglede cigaretter i forhold 2 - 5 og på, at T selv havde aftaget en del med henblik på videresalg, ligesom forholdene var begået over en længere periode. Det måtte tillige tillægges betydning, at T's rolle i forbindelse med den omfattende indsmugling efter de foreliggende oplysninger navnlig måtte antages at have bestået i at have stillet lagerplads til rådighed mod et beskedent vederlag, uden at der var oplyst omstændigheder, der gav grundlag for at antage, at han på anden måde havde deltaget i selve indsmuglingen. Det bemærkedes dog herved, at T's deltagelse muliggjorde indsmugling i store mængder. Endelig måtte det tillægges betydning, at der først den 2. januar 2003 blev rejst tiltale i sagen, selvom landsretten allerede den 28. august 2001 ophævede byrettens dom i tilståelsessagen. Straffen blev under hensyn hertil nedsat fra fængsel i 3 år til fængsel i 2 år 6 måneder. Der fandtes efter karakteren og grovheden af de begåede forhold ikke grundlag for at gøre straffen helt eller delvis betinget, heller ikke med vilkår om samfundstjeneste. De juridiske dommere tiltrådte byrettens bestemmelse om betaling af told og afgifter. Med nævnte ændring stadfæstede landsretten byrettens dom.

Reference(r)

Straffeloven § 289, jf. toldloven § 73, stk. 3, jf. stk. 2

Vestre Landsrets dom af 1. juni 2004, 10. afdeling, S-1690-03

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Ole Schmidt).

Afsagt af landsdommerne

Poul Hansen, Hanne Kildal og Michael Ellehauge (kst.) med domsmænd

----------

Skjern Byrets dom af 4. juni 2004, SS 19/2003

Under denne sag, der er behandlet under medvirken af domsmænd, tiltales

T

ifølge anklageskrift af 2. januar 2003 fra Politimesteren i Ringkøbing til straf for overtrædelse af

1.

toldlovens § 73, stk. 3, jf. stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1,

ved i sommeren 2000 på sin bopæl ..., for at unddrage betaling af told og afgifter at have købt og modtaget 29.600 stk. uberigtigede cigaretter (148 kartoner), der var indsmuglet til Danmark fra et p.t. ukendt land, hvoraf en del af cigaretterne blev videresolgt, hvorved statskassen blev unddraget 39.719 kr. i told og afgifter.

2.

straffelovens § 289, jf. toldlovens § 73, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1, og stk. 3 - indsmugling af særlig grov karakter -

ved i perioden fra sommeren 2000 til omkring den 1. november 2000 i forening med blandt andre A.A., hvis sag er afgjort, for at unddrage betaling af told og afgifter at have deltaget i indsmugling af ikke under 960.000 stk. uberigtigede cigaretter (4.800 kartoner), der blev indsmuglet til Danmark fra et p.t. ukendt land og leveret på tiltaltes bopæl ..., hvor de blev opbevaret og videresolgt, blandt andet af tiltalte, hvorved statskassen blev unddraget 1.288.207 kr. i told og afgifter.

3.

straffelovens § 289, jf. toldlovens § 73, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1, og stk. 3 - indsmugling af særlig grov karakter -

ved i tiden fra begyndelsen af september 2000 til slutningen af november 2000 i forening med B.B. og C.C., hvis sager er afgjort, for at unddrage betaling af told og afgifter at have deltaget i indsmugling af ikke under 1.400.000 stk. uberigtigede cigaretter (7000 kartoner), der blev indsmuglet til Danmark fra Litauen, skjult i isoleringsplader, og leveret på tiltaltes bopæl ..., hvor de blev omlastet, opbevaret og videresolgt, blandt andet af tiltalte, hvorved statskassen blev unddraget 1.878.636 kr. i told og afgifter.

4.

straffelovens § 289, jf. toldlovens § 73, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1, og stk. 3 - indsmugling af særlig grov karakter -

ved i tiden fra begyndelsen af januar måned 2001 til slutningen af februar måned 2001 i forening med B.B. og C.C., hvis sager er afgjort, for at unddrage betaling af told og afgifter at have deltaget i indsmugling af 2.600.000 stk. uberigtigede cigaretter (13.000 kartoner), der blev indsmuglet til Danmark fra Litauen, skjult i isoleringsplader, og leveret på tiltaltes bopæl ..., hvor de blev omlastet, opbevaret og videresolgt, blandt andet af tiltalte, hvorved statskassen blev unddraget 3.488.895 kr. i told og afgifter.

5.

straffelovens § 289, jf. toldlovens § 73, stk. 2, jf. stk. 1. nr, 1, og stk.3 - indsmugling af særlig grov grov karakter -

ved i tiden frem til den 3. marts 2001 i forening med B.B., C.C. og D.D., hvis sager er afgjort, for at unddrage betaling af told og afgifter at have deltaget i indsmugling af 5.089.320 stk. uberigtigede cigaretter, mrk. Prince og Prince Light, der blev indsmuglet til Danmark fra Litauen, skjult i isoleringsplader, og leveret på tiltaltes bopæl ..., idet tiltalte deltog i forberedelsen af indsmuglingen, og idet cigaretterne skulle omlastes og opbevares på tiltaltes bopæl med henblik på videresalg, hvorved statskassen blev unddraget 6.829.271 kr. i told og afgifter.

6.

straffelovens § 290, tidligere straffelovens § 284, jf. § 276 - hæleri med henstyn til tyveri -

ved i tiden frem til den 3. marts 2001 på sin bopæl ..., for 500 kr. af B.B. at have købt en stjålet autoradio/CD-afspiller af mrk. Blaupunkt, forstærker og to højttalere til en værdi af ikke under 5.000 kr.

7.

fyrværkerilovens § 7, stk. 1, jf. § 2, stk. 1,

ved den 3. marts 2001 kl. 09.10 på sin bopæl ..., at have være i besiddelse af 32 stk. kanonslag.

Anklagemyndigheden har påstået frifindelse i forhold 6 og domfældelse i de øvrige forhold og har nedlagt påstand om ubetinget fængselsstraf.

Anklagemyndigheden har endvidere påstået, at tiltalte skal betale 13.524.728 kr. i told og afgifter, heraf 12.196.802 kr. in solidum med B.B. og C.C. og 6.829.271 kr. in solidum med D.D.

Tiltalte har nægtet sig skyldig i forhold 1 - 6 og erkendt sig skyldig i forhold 7.

Tiltalte har påstået frifindelse over for påstanden om betaling af told og afgifter, men har ikke bestridt opgørelsen af kravet.

Det er oplyst, at sagen indgår i et sagskompleks, hvori de øvrige tiltalte alle har fået endelig dom. Der er under sagen henvist til følgende domme:

Dom af 30. marts 2001 fra Retten i Skjern - D.D.
Dom af 25. april 2001 fra Retten i Skjern - B.B.
Dom af 13. juni 2001 fra Retten i Skjern - A.A.
Dom af 29. juni 2001 fra Retten i Skjern - C.C.
Dom af 5. december 2001 fra Retten i Varde - E.E.
Vestre Landsrets ankedom af 11. april 2002 - D.D.
Vestre Landsrets ankedom af 11. april 2002 - A.A.
Vestre Landsrets ankedom af 28. november 2002 - B.B. og C.C.
Dom af 27. januar 2003 fra Retten i Aalborg, 2. afdeling, - F.1 og F.2

Dommene og de tilhørende forklaringer er delvist dokumenteret under sagen.

Denne sag har tidligere været behandlet ved Retten i Skjern, hvor den blev fremmet til dom som en tilståelsessag den 4. maj 2001. Dommen er ophævet ved Vestre Landsrets dom af 28. august 2001, og sagen hjemvist til fornyet behandling ved byretten.

Forklaringer

Tiltaltes forklaring i retsmøder den 16. marts og 4. maj 2001 er dokumenteret.

Der er under domsforhandlingen afgivet forklaring af tiltalte og vidneforklaringer af V.1, ToldSkat, B.B., D.D., E.E., V.2, V.3, A.A., C.C. politiassistent V.4 og vicekriminalkommissær V.5.

Forklaringerne er gengivet i retsbogen.

Der er under sagen foretaget afspilning af lydbånd fra aflytning af telefonsamtaler mellem bl.a. B.B. og tiltalte, C.C. samt tiltaltes kone, V.3, i perioden 22. februar til 3. marts 2001.

Der har været fremlagt kopi af telefaxskrivelse, afsendt af B.B. til D.D., jf. forhold 5. I skrivelsen er anført:

"att. D.D.

Du læsser som aftalt i Greifswald kl. 07.30 8-9 paller Aluplast muligvis 2 stk til Hamburg "Besked sendes senere" Rest læsses af hos G.N. Viborg.

Mvh. E.E. , Lok. 11"

Der har endvidere været fremlagt CMR-fragtbrev af 26. januar 2001, udfærdiget af transportfirmaet T.B. A/S, vedrørende en forsendelse på 6 paller isoleringsmateriale.

Det er oplyst, at politiet den 6. marts 2001 har foretaget ransagning af tiltaltes lagerhal og tilhørende udenomsarealer på .... Ved ransagningen blev der blandt andet fundet 9 paller, løse endestolper og endegavle, 57 blå metalprofiler, stykker af stift skum, grønt plastbånd, rester af popnitter og tomme cigaretkartoner og -pakker med udenlandske banderoler. Samme dag blev der ved ransagning af B.B.s bopæl, ..., fundet 13 paller.

Der har været fremlagt to kriminaltekniske erklæringer af 8. marts 2001 samt fotomapper dels vedrørende paller og materialefundet ved tiltaltes lagerhal og hos B.B. og dels vedrørende paller med isoleringsplader, der er indbragt til Toldcenter Vestjylland, jf. forhold 5.

Kriminalforsorgen har foretaget en undersøgelse af tiltaltes personlige forhold.

Tiltalte har under sagen været frihedsberøvet fra den 3. marts 2001 til den 4. maj 2001.

Retten skal udtale

Vedrørende forhold 1

Tiltalte har under sin forklaring i retten den 4. maj 2001 erkendt at have købt og videresolgt cigaretter for B.B. og har forklaret detaljeret om antallet af kartoner og blokke af kartoner, købspris, leveringsmåde og videresalg til E.E. samt den fortjeneste, han opnåede herved. Denne forklaring findes efter politiassistent V.4s vidneforklaring at være i overensstemmelse med den forklaring, tiltalte forinden havde afgivet over for politiet, og som han gennemlæste og underskrev samme dag. Retten finder endvidere, at de tidsmæssige forhold stemmer med vidnet E.E.s tidligere forklaringer, selv om hun i dag ikke kan huske, hvornår hun begyndte at købe cigaretter af tiltalte. Retten finder det herefter ubetænkeligt at tilsidesætte tiltaltes nu afgivne forklaring om, at han først på et senere tidspunkt har købt og videresolgt et mindre antal kartoner. Som følge af det anførte findes tiltalte skyldig i dette forhold.

Vedrørende forhold 2

Det må lægges til grund, at tiltalte har afgivet en meget detaljeret forklaring i retten den 4. maj 2001 om aftalen med B.B. om at opbevare cigaretter for A.A., herunder om antallet af cigaretter, emballeringen i sorte sække og betalingen for opbevaringen. Efter vidneforklaringen fra politiassistent V.4 findes det godtgjort, at tiltaltes forklaring er i overensstemmelse med hans tidligere forklaring til politiet. Retten finder endvidere, at tiltaltes forklaring støttes af den forklaring, som A.A. har afgivet i retten den 13. juni 2001, samt af E.E.s vidneforklaring om køb af og videreformidling af cigaretter for tiltalte. Herefter findes det ikke at kunne tillægges betydning, at tiltalte ved sin nu afgivne forklaring benægter kendskab til opbevaringen af cigaretter. Tiltalte findes således skyldig i dette forhold.

Vedrørende forhold 3

Ved dommen af 25. april 2001 er B.B. dømt for samme forhold i overensstemmelse med sin tilståelse. Dommen er stadfæstet ved Vestre Landsrets dom af 28. november 2002, selv om tiltalte for landsretten påstod frifindelse.

Tiltalte har i retten den 4. maj 2001 erkendt at have haft kendskab til, at der på hans ejendom blev opbevaret indsmuglede cigaretter og har forklaret om, at cigaretterne blev opbevaret i hallen i flyttekasser. Denne forklaring støttes af B.B.s forklaring i byretten under sin egen sag, og som han er dømt på både ved byret og landsret. Herefter og efter bevisførelse i øvrigt findes det ubetænkeligt at tilsidesætte de forklaringer, der under domsforhandlingen er afgivet af tiltalte og B.B.

Efter fundet af diverse indpakningsmateriale og et større antal paller hos tiltalte og B.B., resultatet af de kriminaltekniske undersøgelser samt B.B.s forklaring den 25. april 2001 om antallet af paller med cigaretter, som blev læsset af på tiltaltes ejendom, finder retten det bevist, at den indsmuglede og opbevarede last omfattede ikke under 1.400.000 cigaretter.

For så vidt angår tiltaltes forsæt finder retten det bevist, at tiltalte har været bekendt med og har godkendt, at der på hans ejendom blev anbragt et læs indsmuglede cigaretter med henblik på omlastning, opbevaring og videresalg, og at hans accept ikke var begrænset til et mindre antal cigaretter end det faktiske. Tiltalte findes herefter at have haft forsæt til deltagelse i indsmugling af det samlede læs cigaretter, hvorfor tiltalte findes skyldig i dette forhold.

Vedrørende forhold 4

Ved dommen af 25. april 2001 er B.B. dømt for samme forhold i overensstemmelse med sin tilståelse. Forholdet var ikke genstand for bevisførelse under sagens behandling for Vestre Landsret.

Efter tiltaltes tidligere forklaringer over for politiet den 2. maj 2001 og i retten den 16. marts 2001 og 4. maj 2001 findes det bevist, at tiltalte har været bekendt med opbevaringen af cigaretter i hallen og har godkendt dette, idet han har forklaret detaljeret om, hvordan han har set indpaknings- og emballeringsmateriale fra de indsmuglede cigaretter ligge i og ved hallen, set en isoleringplade med cigaretter indeni, hjulpet med pålæsning af kasser med cigaretter til videresalg og modtaget betaling for opbevaringen. Denne forklaring støttes af B.B.s forklaring i byretten den 25. april 2001, fundet af paller og indpakningsmateriale og resultatet af de kriminaltektiiske undersøgelser. Det forhold, at tiltalte og B.B. nu fragår deres tidligere forklaringer findes ikke at kunne tillægges betydning.

For så vidt angår mængden af cigaretter finder retten, at det efter antallet af fundne paller, CMR-fragtbrevet fra chaufføren af lastbilen, der transporterede læsset, vidnet V.2s forklaring samt B.B.s forklaring den 25. april 2001 er bevist, at der er indsmuglet det antal cigaretter, som er anført i anklageskriftet.

For så vidt angår rækkevidden af tiltaltes forsæt finder retten det bevist, at tiltaltes accept af, at det indsmuglede læs cigaretter blev henstillet i hans hal, ikke var begrænset til et mindre antal cigaretter end det faktiske. Der foreligger ingen oplysninger om, at tiltalte på nogen måde har stillet betingelser vedrørende opbevaringen eller har forsøgt at kontrollere omfanget af cigaretter. Tiltalte findes herefter at have haft forsæt til deltagelse i indsmugling af det samlede læs cigaretter, hvorfor tiltalte findes skyldig i dette forhold.

Vedrørende forhold 5

Ved dommen af 25. april 2001 er B.B. dømt for samme forhold i overensstemmelse med sin tilståelse. Forholdet var ikke genstand for bevisførelse under sagens behandling for Vestre Landsret.

For så vidt angår mængden af cigaretter er disse beslaglagt og optalt af politi og toldmyndigheder, hvorfor det må lægges til grund, at der er indsmuglet det antal cigaretter, som er anført i anklageskriftet.

Efter bevisførelsen findes det godtgjort, at tiltalte under tidligere forklaringer til politiet og i retten har erkendt at have haft kendskab til indsmuglingen og at han har godkendt, at cigaretterne skulle anbringes og omlastes i hans lagerhal med henblik på videresalg. Tiltaltes medvirken til udfærdigelsen af en falsk telefax til D.D. samt B.B.s tidligere forklaringer i retten den 3. marts og 25. april 2001, sammenholdt med indholdet af de afspillede telefonsamtalerne mellem tiltalte og B.B., støtter tiltaltes forklaring af 4. maj 2001. Herefter findes det ubetænkeligt at tilsidesætte tiltaltes og B.B.s nu afgivne forklaringer om, at tiltalte var uvidende om indsmuglingen og planerne om at opbevare cigaretterne i tiltaltes lagerhal.

For så vidt angår tiltaltes forsæt må det lægges til grund, at tiltalte efter udfærdigelsen af telefaxen til D.D. var bekendt med antallet af paller, og at han derfor var i stand til at vurdere antallet af de skjulte cigaretter. Da der ikke er grundlag for at antage, at tiltaltes accept af at opbevare det indsmuglede læs var begrænset til et mindre antal end det faktiske, eller at han forud for den 3. marts 2001 havde forsøgt at kontrollere omfanget af indsmuglingen, findes tiltalte at have haft forsæt til at modtage det samlede læs cigaretter. Som følge af det anførte findes tiltalte skyldig i dette forhold.

Vedrørende forhold 6

Efter anklagemyndighedens påstand skal tiltalte frifindes i dette forhold.

Vedrørende forhold 7

Tiltalte har uden forbehold erkendt sig skyldig. Tilståelsen støttes af de oplysninger, der i øvrigt foreligger. Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig.

Straffen fastsættes til fængsel i 3 år, jf. toldlovens § 73, stk. 3, jf. stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1, straffelovens § 289, jf. toldlovens § 73, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1, og stk. 3, og fyrværkerilovens § 7, stk. 1, jf. § 2, stk. 1.

Retten har ved strafudmålingen lagt vægt på omfanget af indsmuglede cigaretter, størrelsen af det unddragne afgiftsbeløb, at der var tale om indsmugling af flere læs cigaretter over adskillige måneder og at tiltalte har deltaget i indsmuglingen for egen vindings skyld.

Efter forholdenes karakter er der ikke grundlag for at gøre dommen betinget.

Anklagemyndighedens påstand om betaling af told og afgifter tages efter retsformandens bestemmelse til følge som bestemt nedenfor, jf. toldlovens §73, stk. 4.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte T straffes med fængsel i 3 år.

Tiltalte skal betale 13.524.728 kr. i told og afgifter, heraf 12.196.802 kr. in solidum med B.B. og C.C. og 6.829.271 kr. in solidum med D.D.

Tiltalte betaler sagens omkostninger.

----------

Vestre Landsrets dom af 1. juni 2004, 10. afdeling, S-1690-03

Retten i Skjern har den 4. juni 2003 afsagt dom i 1. instans (SS 19/2003).

Tiltalte T har påstået frifindelse i forhold 1-5 og formildelse. Tiltalte har subsidiært påstået formildelse, navnlig således at straffen gøres delvist betinget, eventuelt med vilkår om samfundstjeneste.

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse.

Anklagemyndigheden har endvidere påstået dommens afgørelse om betaling af told og afgifter stadfæstet.

Tiltalte har ikke haft bemærkninger til dette krav.

Forklaringer

Tiltalte og vidnerne A.A., B.B., C.C., D.D., E.E., vicekriminalkommissær V.5 og politiassistent V.4 har for landsretten i det væsentlige forklaret som i 1. instans.

Der er for landsretten endvidere afgivet vidneforklaring af V.6 og kriminalassistent V7.

Forklaringerne er gengivet i retsbogen.

Landsrettens begrundelse og resultat

Vedrørende skyldspørgsmålet

Tiltalte har i perioden efter sin anholdelse den 3. marts 2001 flere gange til såvel politiet som i retten afgivet forklaring om sit kendskab til indsmuglede cigaretter, senest den 4. maj 2001. Han har første gang den 16. marts 2001 i retten forklaret, at han i januar 2001 havde fået kendskab til, at der blev opbevaret cigaretter i hallen. Den 2. maj 2001 afgav han en særdeles detaljeret forklaring til politiet, ikke alene om sit kendskab til opbevaringen, men også om sin egen rolle i forbindelse med køb og salg af cigaretter. Den sidstnævnte forklaring gentog han i alt væsentligt i retten den 4. maj 2001.

Tiltalte har under denne sag imidlertid både i byretten og for landsretten forklaret, at det ikke er korrekt, hvad han har forklaret under disse afhøringer. Om baggrunden for disse urigtige forklaringer har han bl.a. forklaret, at han afgav de urigtige forklaringer med henblik på at blive løsladt, ligesom de urigtige forklaringer er afgivet, fordi politiet har lagt ordene i munden på ham.

Der er efter de forklaringer, der også for landsretten er afgivet af de polititjenestemænd, der har forestået afhøringerne af tiltalte, herunder navnlig afhøringen den 2. maj 2001, ikke grundlag for at antage, at der har været lagt noget uforsvarligt pres på tiltalte, eller at afhøringerne i øvrigt skulle være foregået under uforsvarlige forhold. Det må vel antages, at tiltalte under afhøringerne helt eller delvist er blevet foreholdt de forklaringer, der har været afgivet af de øvrige involverede i sagen, og tillige har fået forelagt oplysninger, som politiet i øvrigt var kommet i besiddelse af, men der er efter indholdet af den forklaring, der er gengivet i politirapporten af 2. maj 2001, og som tiltalte ikke har bestridt gengivelsen af, ikke som udgangspunkt grundlag for at antage, at det forklarede ikke skulle være udtryk for tiltaltes opfattelse. I øvrigt er forklaringen gentaget under den indenretlige afhøring den 4. maj 2001, hvor hans forsvarer tillige var til stede. Endvidere var forsvareren også til stede under tiltaltes forklaring i retsmødet den 16. marts 2001.

Det tiltrædes således, at de tilståelser, som tiltalte under disse afhøringer er fremkommet med, kan indgå ved bedømmelsen af sagen sammen med de øvrige beviser.

Det samme gælder den forklaring, som E.E. har afgivet til politiet den 26. april 2001. Landsretten har herved navnlig tillagt det betydning, at hun i retten den 27. april 2001, hvor hun havde beskikket en forsvarer, i det væsentlige gentog forklaringen.

Tiltalte har også for landsretten erkendt i et vist omfang at have købt indsmuglede cigaretter til eget brug og tillige erkendt at have solgt cigaretter til E.E. i begrænset omfang.

Både tiltaltes forklaring om sit bekendtskab med B.B., og de forklaringer, der er afgivet af B.B., C.C. og A.A. giver sammen med indholdet af de aflyttede telefonsamtaler mellem tiltalte og B.B. indtryk af, at tiltalte og B.B. i perioden fra sommeren 2000 til den 3. marts 2001 havde tæt omgang med hinanden. Dette støttes tillige af oplysningerne om, at tiltalte havde overladt brugen af en del af hallen til B.B. og i øvrigt været B.B. behjælpelig med forskelligt i forbindelse hermed. Under hensyn hertil og til den forklaring, der flere gange tidligere i retten under efterforskningen og i byretten under sagen mod C.C. har været afgivet af B.B. og hans nu afgivne forklaring for landsretten sammenholdt med tiltaltes forklaring om, at han havde købt cigaretter af B.B., og at han havde set, at der på et tidspunkt blev opbevaret cigaretter i hallen, ligesom han havde hjulpet med at læsse papkasser på B.B.s bil og at skaffe flyttekasser til B.B., finder landsretten det ubetænkeligt at anse det for bevist, at tiltalte havde kendskab til og havde accepteret, at B.B. opbevarede indsmuglede cigaretter i betydeligt omfang i hallen, der var beliggende i tæt tilknytning til tiltaltes beboelse.

Den forklaring, som tiltalte nu har afgivet om, at han intet kendskab havde hertil, kan derfor ikke tillægges betydning, og det må herefter lægges til grund, at det har været med tiltaltes viden og accept, at B.B. over en længere periode og ad flere gange opbevarede indsmuglede cigaretter i hallen.

Om de enkelte forhold bemærkes følgende

ad forhold 1

Tiltalen i dette forhold er rejst på grundlag af tiltaltes erkendelse i retsmødet den 4. maj 2001. De detaljerede oplysninger, som tiltalte herunder er fremkommet med om bl.a. kvantum, emballage og kvalitet, er ikke oplysninger, som politiet forud herfor havde grundlag for at have kendskab til, og der er derfor som følge af det, der er anført foran vedrørende denne forklaring, ikke som udgangspunkt grundlag for at betvivle rigtigheden af forklaringen. Når dette sammenholdes med navnlig den forklaring, som E.E. afgav i retten den 27. april 2001, tiltrædes det, at tiltalte er fundet skyldig i at have købt og modtaget 148 kartoner cigaretter og heraf videresolgt en del, således som det er anført i tiltalens forhold 1.

ad forhold 2

Også tiltalen i dette forhold knytter sig som anført af byretten til tiltaltes detaljerede forklaring i retsmødet den 4. maj 2001, herunder om aftalen om honorering. Ifølge denne aftale, der var indgået med B.B. og bekræftet af A.A., fik disse tilladelse til fremover at anvende hallen til opbevaring af cigaretter. A.A. er ved en tilståelsessag dømt for i samme periode at have købt 3000 kartoner cigaretter, der derefter blev opbevaret i hallen og videresolgt, og A.A. har i denne forbindelse forklaret i overensstemmelse med tiltalte om aftalen om honorering. Landsretten finder herefter ikke grund til at betvivle rigtigheden af den forklaring, som tiltalte afgav den 4. maj 2001 om antallet af leverancer, kvantum og cigaretmærker. Dette støttes navnlig af, at tiltalte tillige fortalte, at han købte og heraf videresolgte nogle af cigaretterne til E.E., hvilket hun bekræftede i retten den 27. april 2001.

Under hensyn til, at aftalen om opbevaring er truffet, forinden indsmuglingen af cigaretterne har fundet sted, findes tiltalte skyldig i at have deltaget i indsmuglingen ved at have stillet lokaler til rådighed, samt i at have videresolgt nogle af cigaretterne. Selv om det er uvist, fra hvilket land indsmuglingen er sket, findes tiltalte efter det angivne kvantum skyldig i overtrædelse af straffelovens § 289, jf. toldlovens bestemmelser.

ad forhold 3, 4 og 5

Disse forhold vedrører deltagelse i indsmugling af cigaretter fra Litauen. Både B.B. og C.C. er dømt for disse forhold, og der er ikke under denne sag fremkommet oplysninger, der giver grundlag for at betvivle, at samtlige disse cigaretter, der blev leveret skjult i isoleringsplader, blev leveret i tiltaltes hal.

Der er fundet i alt 22 paller hos B.B. og hos tiltalte, og der har under sagen været afgivet nærmere forklaring af B.B. om antallet af paller og isoleringsplader, om antallet af cigaretter i hver plade og om blindpaller, ligesom der foreligger oplysninger om fundet af en blindpalle. Når dette sammenholdes med palleangivelsen i fragtbrevet i forhold 4, og C.C.s forklaring for landsretten om forholdet mellem antallet af bestilte og leverede kartoner i forhold 4, finder landsretten, at der i forhold 3 og 4 er taget tilstrækkelig højde for eventuel usikkerhed om mængdeangivelserne, og landsretten lægger derfor til grund, at leverancerne har omfattet de antal kartoner, der er angivet i tiltalen i forhold 3 og 4, medens antallet af cigaretter angivet i forhold 5 lægges til grund som optalt af toldmyndighederne.

Efter det, der er anført foran har tiltalte tilladt, at de indsmuglede cigaretter blev leveret i hallen med henblik på omlastning, opbevaring og videresalg. Efter de oplysninger, der foreligger for landsretten, kan det ikke lægges til grund, at tiltalte havde kendskab til størrelsen af de kvanta cigaretter, der skulle leveres, da han indgik aftalen om honorering. Tiltalte må imidlertid efter det, der er antaget foran om hans kendskab til aktiviteterne i hallen, herunder antallet af paller og andre efterladenskaber efter leverancerne, det store antal papkasser, der var fornødne i forbindelse med ompakningen af cigaretterne i forhold 5 og kendskabet til kvantumangivelsen i faxen vedrørende samme forhold, have accepteret muligheden af, at leverancerne ville være af en størrelse som angivet i tiltalen. Når dette sammenholdes med den forklaring, tiltalte selv har afgivet om, at han på et tidspunkt ønskede en bedre betaling for B.B.s brug af hallen, tiltrædes det, at tiltalte har haft det fornødne forsæt til deltagelse i indsmuglingen af det kvantum cigaretter, der er angivet i disse forhold, og derfor er fundet skyldig som sket.

Vedrørende strafudmålingen

Ved straffens udmåling må der navnlig lægges vægt på antallet af indsmuglede cigaretter i forhold 2-5 og på, at tiltalte selv har aftaget en del med henblik på videresalg, ligesom forholdene er begået over en længere periode og omfatter flere forhold. Det må tillige tillægges betydning, at tiltaltes rolle i forbindelse med den omfattende indsmugling efter de foreliggende oplysninger navnlig må antages at have bestået i at have stillet lagerplads til rådighed mod et beskedent vederlag, uden at der er oplyst omstændigheder, der giver grundlag for at antage, at han på anden måde har deltaget i selve indsmuglingen. Det bemærkes dog herved, at tiltaltes deltagelse muliggjorde indsmugling i store mængder. Endelig må det tillægges betydning, at der først den 2. januar 2003 blev rejst tiltale i sagen, selv om landsretten allerede den 28. august 2001 ophævede byrettens dom i tilståelsessagen.

Under hensyn hertil kan straffen passende nedsættes til fængsel i 2 år 6 måneder.

Efter karakteren og grovheden af de begåede forhold er der ikke grundlag for at gøre straffen helt eller delvist betinget, heller ikke med vilkår om samfundstjeneste.

De juridiske dommere tiltræder dommens bestemmelse om betaling af told og afgifter.

Med den anførte ændring stadfæster landsretten dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom ændres, således at straffen nedsættes til fængsel i 2 år 6 måneder.

I øvrigt stadfæstes dommen.

Statskassen skal betale sagens omkostninger for landsretten.

Det idømte told- og afgiftsbeløb skal betales inden 14 dage.