Dato for udgivelse
01 Jun 2005 09:21
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
24. maj 2004
SKM-nummer
SKM2005.209.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
8. afdeling, S-0816-04
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Resumé

T var tiltalt for overtrædelse af momslovgivningen med forsæt til momsunddragelse ved for perioden 15. november 1999 til 20. maj 2002 uden at have været momsregistreret, at have udfærdiget 22 fakturaer med anførsel og opkrævning af et samlet momsbeløb på 206.811 kr. T var tillige tiltalt for overtrædelse af skattelovgivningen ved med forsæt til at unddrage det offentlige skat ved umiddelbart efter den 2. september 2002 at have modtaget meddelelse om ansættelse af indkomst for 2001 at have undladt inden 4 uger efter meddelelsens modtagelse at underrette skattemyndighederne om, at ansættelsen var for lav, hvorved det offentlige blev unddraget 84.778 kr. i skat. Ankesagen angik strafudmålingen. Der skete ved ankesagens behandling ved landsretten en berigtigelse af tiltalens momsforhold. Landsretten nedsatte i overensstemmelse med anklagemyndighedens påstand tillægsbøden til 275.000 kr. og nedsatte straffen til fængsel i 40 dage Landsretten fandt ikke, at der forelå særlige omstændigheder, som kunne begrunde, at straffen blev gjort betinget med vilkår om samfundstjeneste. Landsretten stadfæstede med den nævnte ændring byrettens dom.

Reference(r)

Momsloven § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 2, jf. § 52, stk. 3
Skattekontrolloven § 16, stk. 3, jf. stk. 1
Straffeloven § 50, stk. 2

Vestre Landsrets dom af 24. maj 2004, 8. afdeling, S-0816-04

Anklagemyndigheden

mod

T
(Advokat Paul Steninge).

Afsagt af landsdommerne

Elisabeth Mejnertz, Eskild Jensen og Annette Dellgren med domsmænd

----------

Grenå Byrets dom af 18. februar 2004, S 10/2004

Denne sag er behandlet med domsmænd.

Anklageskrift af 30. december 2003 er modtaget den 6. januar 2004.

T er tiltalt for overtrædelse af

1.

momslovens § 81, stk. 3, jf. § 81, stk. 1, nr. 2, jf. § 52, stk. 3,

ved med forsæt til at unddrage statskassen afgift for perioden fra 15. november 1999 til den 1. juli 2002, uden at have været momsregistreret, at have udfærdiget 24 fakturaer med anførsel og opkrævning af et samlet momsbeløb på 232.737 kr., som ikke blev indbetalt til ToldSkat, hvorved statskassen blev unddraget 232.737 kr. i moms,

2.

skattekontrollovens § 16, stk. 3, jf. stk. 1,

ved med forsæt til at unddrage det offentlige skat ved umiddelbart efter den 2. september 2002 at have modtaget meddelelse om ansættelse af indkomst for 2001 at have undladt inden 4 uger efter meddelelsens modtagelse at underrette skattemyndighederne om, at ansættelsen var 196.166 kr. for lav, hvorved det offentlige blev unddraget 84.778 kr. i skat.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om frihedsstraf og en tillægsbøde på ikke under 300.000 kr.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Forklaringer

Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte.

Forklaringen er gengivet i retsbogen.

Tiltalte er tidligere straffet af betydning for sagen

 -

ved dom afsagt den 2. marts 2000 af retten i Århus 1. afd. med fængsel i 3 mdr. for bl.a. spirituskørsel og kørsel i frakendelsestiden

 -

ved dom afsagt den 29. januar 2002 af retten i Århus 12. afd. med fængsel i 60 dage for bl.a. kørsel i frakendelsestiden.

Rettens bemærkninger

Tiltalte har erkendt de faktiske overtrædelser af de i anklageskriftet nævnte forhold.

Tiltalte har forklaret, at dette ikke skete med forsæt til at unddrage statskassen moms og skat, men derimod var en modregning med et tilgodehavende hos ToldSkat.

Tiltaltes forklaring om et tilgodehavende er ikke sandsynliggjort. Tiltalte har forklaret, at det ikke har været muligt for ham at udfærdige de fornødne opgørelser til ToldSkat. Der foreligger som følge heraf ingen opgørelser der viser, at tiltalte skulle have et tilgodehavende. Tiltalte har endvidere ikke afgivet en modregningserklæring overfor ToldSkat, og har ikke afgivet de oplysninger, der var nødvendige for at opgøre modkravets størrelse.

Retten finder det herefter ubetænkeligt at forkaste tiltaltes forklaring om modregning.

Tiltalte har endvidere forklaret, at han troede ToldSkat havde de fornødne oplysninger. Da det fremgår af skattevæsenets skønsmæssige ansættelser, som tiltalte modtog, at dette ikke var tilfældet, og da tiltalte må have indset dette, kan retten ikke lægge forklaringen til grund.

Efter det anførte er tiltalte skyldig.

Straffen fastsættes til fængsel i 3 måneder, jf. momslovens § 81, stk. 3, jf. § 81, stk. 1, nr. 2, jf. § 52, stk. 3 og skattekontrollovens § 16, stk. 3, jf. stk. 1, jf. til dels straffelovens § 89.

Retten har lagt vægt på forholdets karakter, herunder størrelsen af det unddragne beløb.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 300.000 kr., jf. § 58 [50.RED], stk. 2.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 60 dage.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte, T, straffes med fængsel i 3 måneder.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 300.000 kr.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 60 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

----------

Vestre Landsrets dom af 24. maj 2004, 8. afdeling, S-0816-04

Retten i Grenaa har den 18. februar 2004 afsagt dom i 1. instans (S 10/2004).

Tiltalte har påstået formildelse, navnlig således at straffen gøres betinget, eventuelt med vilkår om samfundstjeneste.

Anklagemyndigheden har påstået formildelse, således at fængslingsstraffen nedsættes til 60 dage og tillægsbøden nedsættes til 275.000 kr.

Baggrunden for ændringen af bødepåstanden er en berigtigelse af tiltalen i forhold 1, således at perioden, hvori afgiftsunddragelserne har fundet sted, løber fra 15. november 1999 til 20. maj 2002, at antallet af fakturaer ændres fra 24 til 22, og at det unddragne momsbeløb retteligt udgør 206.811 kr.

I forbindelse med ankesagen har Kriminalforsorgen i Randers foretaget en personundersøgelse og afgivet erklæring herom af 12. maj 2004.

Forklaringer

Tiltalte har supplerende forklaret, at han begyndte med at undervise på IN-kurser fra september 1998. De andre i firmaet, der underviste, arbejdede også på free-lance basis. Han vil ikke kunne fortsætte dette arbejde, hvis han bliver idømt frihedsstraf.

Landsrettens begrundelse og resultat

Tillægsbøden nedsættes i overensstemmelse med anklagemyndighedens påstand til 275.000 kr., jf. straffelovens § 50, stk. 2.

Straffen nedsættes til fængsel i 40 dage.

Der foreligger ikke særlige omstændigheder, som kan begrunde, at straffen gøres betinget med vilkår om samfundstjeneste.

Med de anførte ændringer stadfæster landsretten dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom ændres, således at straffen nedsættes til fængsel i 40 dage, og tillægsbøden nedsættes til 275.000 kr.

I øvrigt stadfæstes dommen.

Statskassen skal betale sagens omkostninger for landsretten.