Dato for udgivelse
01 Jun 2005 09:25
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
6. maj 2004
SKM-nummer
SKM2005.211.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
17. afdeling, S-4216-01
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Grov momssvig, urigtige momsangivelser, udlevering, indsendelse, regnskabsoplysninger
Resumé

T.2 var som stifter af, anpartshaver i og direktør for 3 anpartsselskaber under 5 tiltaleforhold tiltalt for forsætlige overtrædelser af momslovgivningen i perioden 1. januar 1993 til 31. december 1995, dels momssvig af særlig grov karakter efter straffelovens § 289 dels momssvig og overtrædelse af en række ordensforskrifter i momslovgivningen om udlevering eller indsendelse af specifikt regnskabsmateriale, herunder oplysninger om EU-varekøb og EU-varesalg, alt hvorved der skete unddragelse af 3.287.305 kr. i moms og blev afgivet urigtig angivelse med forsæt til uberettiget at opnå udbetaling efter momslovens § 63 af et negativt momstilsvar på 151.125 kr. Ved behandlingen af den indankede dom fandtes T.2 også efter bevisførelsen for landsretten af de grunde, der er anført i byretsdommen, skyldig efter anklageskriftet. Landsretten tiltrådte, at T.2 - som fastslået af byretten - i sin egenskab af registreret direktør i selskaberne og i øvrigt gennem sit faktiske virke har haft en sådan indsigt også i selskabernes økonomiske forhold, at han vidste eller måtte have viden om de gennem en længere periode indgivne urigtige og undladte angivelser, herunder trods talrige opfordringer og rykkerskrivelser tillige manglende udarbejdelse og indsendelse af regnskabsnotitser mv. Efter den for landsretten skete bevisførelse blev der ikke fundet noget grundlag for at betvivle rigtigheden af det talmateriale, der er lagt til grund af ToldSkat, herunder i toldrapporten af 16. oktober 1996. Landsretten fandt ikke grundlag for at statuere strafbortfald eller for at statuere, at der i forbindelse med sagsforløbet måtte være sket krænkelse af artikel 6 i Den Europæiske Menneskeretskonvention. Landsretten stadfæstede byrettens dom, hvorefter T.2 blev straffet med 8 måneders betinget fængselsstraf og en tillægsbøde på 800.000 kr. Endvidere stadfæstede landsretten, at T.2 in solidum med den ved byretten dømte T.1 skal betale det unddragne momsbeløb på 3.135.960 kr.

Reference(r)

Straffeloven § 289, jf. momsloven § 81, stk. 3
Momsloven § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1
Straffeloven § 50, stk. 2

Østre Landsrets dom af 6. maj 2004, 17. afdeling, S-4216-01

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T.2
(advokat Finn Roger Nielsen, besk.)

Afsagt af landsdommerne

Erik Kjærgaard, Hedegaard Madsen og Henrik Engell Rhod (kst.) med domsmænd

----------

København Byrets dom af 2. november 2001, 23. afdeling, 30734/2000

Politidirektøren i København har ved et anklageskrift af 7. december 2000, som er berigtiget under domsforhandlingen, rejst tiltale mod T.1 og T.2 for

1 a.

overtrædelse af straffelovens § 289, jf. § 3, jf. momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1,

ved som stiftere af, anpartshavere i og direktører for A.A. Data ApS, ..., København, i perioden 1. juli 1994 til 31. december 1995, med forsæt til at unddrage statskassen afgift at have afgivet urigtige angivelser, hvorved statskassen er unddraget 1.205.422, - kr. i moms.

1 b.

overtrædelse af straffelovens § 289, jf. § 3, jf. momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1, jf. § 63,

ved som stiftere af, anpartshavere i og direktører for A.A. Data ApS, ..., København, for perioden 1. oktober 1995 til 31. december 1995, at have afgivet urigtig angivelse med forsæt til uberettiget at opnå udbetaling efter lovens § 63 af det angivne negative momstilsvar på 151.345,- kr.

1 c.

overtrædelse af straffelovens § 289, jf. § 3, jf. momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1,

ved som stiftere af, anpartshavere i og direktører for A.A. Data ApS, ... København, for perioden 1. juli 1995 til 31. december 1995, med forsæt til at unddrage statskassen afgift at have afgivet urigtige angivelser, hvorved statskassen er unddraget 137.125,- kr. i moms.

1 d.

overtrædelse af straffelovens § 289, jf. § 3, jf. momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1, jf. tidligere momslovs § 35, stk. 3, jf. stk. 1 nr. 1,

ved som stiftere af, anpartshavere i og direktører for A.A. Data ApS, ... København, for perioden 1. januar 1993 til 31. december 1995, med forsæt til at unddrage statskassen afgift at have afgivet urigtige angivelser, hvorved statskassen er unddraget 567.858,- kr. i moms.

1 e.

overtrædelse af straffelovens § 289, jf. § 3 jf. momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 2, jf. § 74, stk. 4, jf. tidligere momslovs § 35 stk. 3, stk. 1, nr 2, jf. § 31, stk. 4,

ved som stiftere af, anpartshavere i og direktører for A.A. Data ApS, ... København, for perioden 1. januar 1993 til 31. december 1995, med forsæt til at unddrage statskassen afgift at have undladt at udlevere eller indsende specifikt regnskabsmateriale, herunder årsregnskaber diverse leverandørfakturaer samt opgørelser over EU-salg og eksport til de statslige told- og skattemyndigheder.

2 a.

overtrædelse af skatteministeriets bekendtgørelse nr. 192 af 20 marts 2001, § 89, stk. 2, jf. § 68, stk. 1, jf. tidligere bekendtgørelses § 94, stk. 2, jf. § 73, stk. 1, jf. tidligere bekendtgørelses § 92 stk. 2 jf. § 72, stk. 1, jf. tidligere bekendtgørelses § 91, stk. 2, jf. § 71, stk. 1, jf. tidligere bekendtgørelses § 88, stk. 2, nr.1, jf. § 71, stk. 1,

ved som stiftere af, anpartshavere i og direktører for A.A. data ApS, ... København, forsætligt for perioden 1. juli 1995 til 31. december 1995, at have undladt at udarbejde og indsende kvartalsvise lister over EU-salg.

2 b.

overtrædelse af lov nr. 169 af 15. marts 2000 om opkrævning af skatter og afgifter mv. § 17, stk. 1. nr. 1, jf. § 2, jf. tidligere skatteministeriets bekendtgørelse nr. 159 af 3. marts 2000 om merværdlafgiftsloven (momsloven) § 94, stk. 2, jf. § 69, jf. § 49, stk. 4 og 5, tidligere bekendtgørelses § 92, stk. 2, jf. § 68, jf. § 48, stk. 4 og 5, jf. tidligere bekendtgørelses § 91, stk. 2, jf. § 67, jf. § 48, stk. 4 og 5, jf. endnu tidligere bekendtgørelses § 88, stk. 2, nr. 1, jf. § 67, jf. § 49, stk. 4 og 5,

ved som stiftere af, anpartshavere i og direktører for A.A. Data ApS, ... København, forsætligt for perioden 1. januar 1993 til 31. december 1995, at have undladt at angive EU-varekøb og afgift af EU-varekøb.

3 a.

overtrædelse af straffelovens § 289, jf. § 3, jf. momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1,

ved som stiftere af, anpartshavere i og direktører for A.C. Finance ApS, c/o postboks ... København, for perioden 1. juli 1994 til 31. marts 1995, med forsæt til at unddrage statskassen afgift at have afgivet urigtige angivelser, hvorved statskassen er unddraget 318.101,- kr. i moms.

3 b.

overtrædelse af straffelovens § 289, jf. § 3, jf. momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1. nr. 1, jf. tidligere § 35, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1,

ved som stiftere af, anpartshavere i og direktører for A.C. Finance ApS, c/o postboks ... København, for perioden 2. oktober 1993 til 31. december 1995, med forsæt til at unddrage statskassen afgift at have afgivet urigtige angivelser, hvorved statskassen er unddraget 1.058.799,- kr. i moms.

3 c.

overtrædelse af straffelovens § 289, jf. § 3, jf. momslovens § 81 stk. 3, jf. stk. 1, nr. 2, jf. § 74, stk. 4,

ved som stiftere af, anpartshavere i og direktører for A.C. Finance ApS, c/o postboks ... København, for perioden 2. oktober 1993 til 31. december 1995, med forsæt til at unddrage statskassen afgift at have undladt overhovedet at udlevere eller indsende regnskabsmateriale mv. til de statslige told- og skattemyndigheder.

4 a.

overtrædelse af skatteministeriets bekendtgørelse nr. 192 af 20. marts 2001, § 89, stk. 2, jf. § 68, stk. 1, jf. tidligere bekendtgørelses § 94, stk. 2, jf. § 73, stk. 1, jf. tidligere bekendtgørelses § 92, stk. 2, jf. § 72, stk. 1, jf. tidligere bekendtgørelses § 91, stk. 2, jf. § 71, stk. 1, jf. tidligere bekendtgørelses § 88, stk. 2, nr. 1, jf. § 71, stk. 1,

ved som stiftere af, anpartshavere i og direktører for A.C. Finance, c/o postboks ... København, forsætligt for perioden 1. juli 1994 til 31. marts 1995, at have undladt at udarbejde og indsende kvartalsvise lister over EU-salg.

4 b.

overtrædelse af lov nr. 169 af 15. marts 2000 om opkrævning af skatter og afgifter mv. § 17, stk. 1, nr. 1, jf. § 2, jf. tidligere skatteministeriets bekendtgørelse nr. 159 af 3. marts 2000 om merværdiafgiftsloven (momsloven) § 94, stk. 2, jf. § 69, jf. § 49, stk. 4 og 5, tidligere bekendtgørelses § 92, stk. 2, jf. § 68, jf. § 48, stk. 4 og 5, jf. tidligere bekendtgørelses § 91, stk. 2, jf. § 67, jf. § 48, stk. 4 og 5, jf. endnu tidligere bekendtgøreIses § 88, stk. 2, nr. 1, jf. § 67, jf. § 49, stk. 4 og 5,

ved som stiftere af, anpartshavere i og direktører for A.C. Finance, c/o postboks ... København, forsætligt for perioden 2. oktober 1993 til 31. december 1995, at have undladt at angive EU-varekøb og afgift af EU-varekøb.

5.

overtrædelse af momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 2, jf. § 74, stk. 4, jf. tidligere lov § 35, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 2, jf. § 31, stk. 4,

ved som stiftere af, anpartshavere i og direktører for J.A.C. Computer ApS, c/o postboks ... København, for perioden 18. oktober 1993 til 31. december 1995 med forsæt til at unddrage statskassen afgift, at have undladt overhovedet at udlevere eller indsende regnskabsmateriale mv. til de statslige told- og skattemyndigheder.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om frihedsstraf.

Anklagemyndigheden har endvidere i medfør af straffelovens § 50, stk. 2, nedlagt påstand om en tillægsbøde på ikke under 3.200.000 kr.

Anklagemyndigheden har endvidere nedlagt endelig påstand om, at de tiltalte tilpligtes at betale det unddragne momsbeløb 3.135.960,00 kr.

De tiltalte har nægtet sig skyldige.

Forklaringer

Der er afgivet forklaring af de tiltalte samt af vidnerne V.1, V.2, V.3, V.4, V.5, V.6, V.7, V.8 og V.9. Forklaringerne er gengivet i retsbogen.

Domsmandsrettens bemærkninger

Efter stiftelsesoverenskomsterne i A.A. Data Aps, A.C. Finance Aps og J.A.C. Computer Aps var begge de tiltalte direktører i selskaberne. Det må efter de afgivne forklaringer lægges til grund, at tiltalte T.1 varetog selskabernes økonomiske forhold, herunder forholdet til ToldSkat. Det kan imidlertid ikke efter de foreliggende oplysninger, herunder oplysningen om, at T.2 underskrev en efterangivelse fra ToldSkat vedrørende A.A. Data Aps på 1,2 mill. kr., lægges til grund, at T.2 ikke havde indsigt i selskabernes økonomiske forhold, herunder i forholdet til ToldSkat. Begge de tiltalte må derfor som direktører i selskaberne anses for strafferetligt ansvarlige, selv om arbejdsfordelingen mellem de tiltalte var, at tiltalte T.1 tog sig af administrationen af økonomien.

Ad forhold 1a, 1b, 1c og 1d.

Grundlaget for tiltalen er Toldrapport af 16. oktober 1996 (bilag I - 4), der er udarbejdet på grundlag af A.A. Data Aps's bogholderi sammenholdt med de af selskabet angivne beløb. Da toldrapporten bygger på selskabets egne tal, og de tiltalte ikke trods opfordringer hertil er kommet med yderligere oplysninger, og det efter advokat V.7s vidneforklaring lægges til grund, at der ikke på noget tidspunkt er givet tilladelse til, at bogføringsmateriale kunne kasseres, lægges Toldrapportens opgørelse af de undragne beløb til grund. De tiltalte anses herefter for skyldige i tiltalen.

Ad forhold 1e, 2a, 2b, 4a og 4b.

Efter V.9s vidneforklaring og de i øvrigt foreliggende oplysninger lægges til grund, at de tiltalte har undladt at udlevere eller indsende det i tiltalen nævnte regnskabsmateriale samt opgørelser, og har undladt at udarbejde og indsende kvartalsvise lister over EU-salg, og har undladt at angive EU-varekøb og afgift af EU-varekøb som direktører i henholdsvis A.A. Data Aps og A.C. Finance Aps, og da de tiltalte ikke har givet en antagelig forklaring herom lægges til grund, at de tiltalte har haft forsæt til at unddrage statskassen afgift. De tiltalte anses herefter for skyldige i tiltalen.

Ad forhold 3a, 3b og 3c.

Efter de foreliggende oplysninger om selskabets momsangivelser, sammenholdt med de i øvrigt foreliggende oplysninger, herunder V.9s vidneforklaring om, at selskabet ikke har udleveret eller indsendt regnskabsmateriale vedrørende A.C. Finance Aps til de statslige told- og skattemyndigheder, anses for bevist, at de tiltalte er skyldige i tiltalen.

Ad forhold 5.

Da det efter V.9 vidneforklaring lægges til grund, at der ikke er indleveret regnskabsmateriale, og da de tiltalte ikke har givet en antagelig forklaring herom lægges til grund, at de tiltalte har haft forsæt til at unddrage statskassen afgift. De tiltalte anses herefter for skyldige i tiltalen.

Straffen for begge tiltalte fastsættes efter straffelovens § 289, jf. § 3, jf. momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1, jf. til dels § 63 og § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 2, jf. § 74, stk. 4, jf. tidligere momslovs § 35, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1 og 2, jf. § 31, stk. 4, og skatteministeriets bekendtgørelse nr. 192 af 20. marts 2001, § 89, stk. 2, jf. § 68, stk. 1, jf. tidligere bekendtgørelses § 94, stk. 2, jf. § 73, stk. 1, jf. tidligere bekendtgørelses § 92, stk. 2, jf. § 72, stk. 1, jf. tidligere bekendtgørelses § 91, stk. 2, jf. § 71, stk. 1, jf. tidligere bekendtgørelses § 88, stk. 2, nr. 1, jf. § 71, stk. 1, og lov nr. 169 af 15. marts 2000 om opkrævning af skatter og afgifter mv. § 17, stk. 1, nr. 1, jf. § 2, jf. tidligere skatteministeriets bekendtgørelse nr. 159 af 3. marts 2000 om merværdiafgiftsloven (momsloven) § 94, stk. 2, jf. § 69, jf. § 49, stk. 4 og 5, tidligere bekendtgørelses § 92, stk. 2, jf. § 68, jf. § 48, stk. 4 og 5, jf. tidligere bekendtgørelses § 91, stk. 2, jf. § 67, jf. § 48, stk. 4 og 5, jf. endnu tidligere bekendtgørelses § 88, stk. 2, nr. 1, jf. § 67, jf. § 49, stk. 4 og 5.

Der er ved strafudmålingen lagt vægt på, at tiltalte T.1 havde påtaget sig at administrere selskabernes økonomiske forhold.

Straffen for tiltalte T.1 fastsættes efter de ovennævnte bestemmelser til fængsel i 10 måneder.

Under hensyn til at forholdene vedrører overtrædelser, der er begået i 1993-95, finder retten, at fuldbyrdelse af frihedsstraf nu er upåkrævet, og fuldbyrdelsen udsættes derfor i medfør af straffelovens § 56, stk. 2, som nedenfor bestemt.

I medfør af straffelovens § 50, stk. 2, pålægges tiltalte T.1 at betale en tillægsbøde på 2.400.000,00 kr., subsidiært fængsel i 8 måneder.

Straffen for tiltalte T.2 fastsættes efter de ovennævnte bestemmelser til fængsel i 8 måneder.

Under hensyn til at forholdene vedrører lovovertrædelser, der er begået i 1993-95, finder retten, at fuldbyrdelse af frihedsstraf nu er upåkrævet, og fuldbyrdelsen udsættes derfor i medfør af straffelovens § 56, stk. 2, som nedenfor bestemt.

I medfør af straffelovens § 50, stk. 2, pålægges tiltalte T.2 at betale en tillægsbøde på 800.000,00 kr., subsidiært fængsel i 3 måneder.

Påstanden om, at de tiltalte T.1 og T.2 skal betale det unddragne momsbeløb 3.135.960,00 kr. tages til følge som nedenfor bestemt.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte T.1 straffes med fængsel i 10 måneder.

Fuldbyrdelse af straffen udsættes og bortfalder efter en prøvetid på 1 år fra dato på betingelse af,

at tiltalte ikke begår strafbart forhold i prøvetiden.

Tiltalte T.1 skal betale en tillægsbøde på 2.400.000,00 kr. Forvandlingsstraffen er fængsel i 8 måneder.

Tiltalte T.2 straffes med fængsel i 8 måneder.

Fuldbyrdelse af straffen udsættes og bortfalder efter en prøvetid på 1 år fra dato på betingelse af,

at tiltalte ikke begår strafbart forhold i prøvetiden.

Tiltalte T.2 skal betale en tillægsbøde på 800.000,00 kr. Forvandlingsstraffen er fængsel i 3 måneder.

De tiltalte T.1 og T.2 skal som solidarisk ansvarlige betale det unddragne momsbeløb 3.135.960,00 kr.

Et á conto salær på 40.000,00 kr. + moms, der den 22. juni 2001 blev tillagt den for tiltalte T.1s beskikkede forsvarer, advokat Jens Abildtrup, og forskudsvis udlagt af statskassen, betales endeligt af tiltalte T.1.

Advokat Jens Abildtrup, tillægges et yderligere salær på 17.000,00 kr. + moms. Heraf betaler tiltalte T.1 12.000,00 kr. + moms, mens statskassen betaler 5.000,00 kr. + moms.

Et á conto salær på 50.000,00 kr.+ moms, der den 22. juni 2001 blev tillagt den for tiltalte T.2 beskikkede forsvarer, advokat Finn Roger Nielsen, og forskudsvis udlagt af statskassen, betales endeligt af tiltalte T.2.

Advokat Finn Roger Nielsen, tillægges et yderligere salær på 15.000,00 kr. + moms. Heraf betaler tiltalte T.2 5.000,00 kr.+ moms, mens statskassen betaler 10.000,00 kr. + moms.

----------

Østre Landsrets dom af 6. maj 2004, 17. afdeling, S-4216-01

Københavns Byrets 23. afdelings dom af 2. november 2001 (30734/00) er anket af T.2 med endelig påstand om frifindelse, subsidiært formildelse, herunder strafbortfald. Tiltalte har nedlagt påstand om, at der i tilbagebetalingskravet bør ske reduktion af modtagne dividendebeløb i boerne.

Anklagemyndigheden har endeligt påstået stadfæstelse.

Byrettens dom omhandlede tillige en medtiltalt, hvis anke imidlertid ved landsrettens kendelse af 28. april 2004 er blevet afvist, jf. retsplejelovens § 965 c, stk. 3, 2. pkt.

Anklagemyndigheden har under domsforhandlingen berigtiget anklageskriftet for så vidt angår ajourføring af relevante lovbestemmelser.

Forklaringer

Der er i landsretten afgivet supplerende forklaring af tiltalte og vidnerne V.9 *) og V.8, der alle har forklaret i det væsentlige som i byretten.

Der er i landsretten endvidere afgivet forklaring af vidnerne  V.10, V.11, V.12, V.13, V.14 og V.15.

De i byretten af vidnerne V.1, V.2, V.3, V.4, V.5, V.6 og V.7 afgivne forklaringer er dokumenteret i medfør af retsplejelovens § 965 c, stk. 4.

Landsrettens bemærkninger

Også efter bevisførelsen for landsretten findes tiltalte af de grunde, der er anført i dommen, skyldig efter anklageskriftet, således som dette er berigtiget under domsforhandlingen, hvorefter der tillige sker citering, af " 1b... jf. § 12 i lov om opkrævning af skatter og afgifter mv. jf. tidligere momslovs § 63 ... 2a ... overtrædelse af skatteministeriets bekendtgørelse nr. 1152 af 12. december 2003, § 100, stk. 2, jf. § 72, stk. 1, jf. tidligere ...2b... overtrædelse af skatteministeriets lovbekendtgørelse nr. 289 af 28. april 2003, § 17, stk. 1, nr. 1, jf. § 2, jf. ...4a... overtrædelse af skatteministeriets bekendtgørelse nr. 1152 af 12. december 2003, § 100, stk. 2, jf. § 72, stk. 1, jf. tidligere ...4b... overtrædelse af skatteministeriets lovbekendtgørelse nr. 289 af 28. april 2003, § 17, stk. 1, nr. 1, jf. § 2, jf. ...

Landsretten tiltræder, at tiltalte - som fastslået af byretten - i sin egenskab af registreret direktør i selskaberne og i øvrigt gennem sit faktiske virke har haft en sådan indsigt også i selskabernes økonomiske forhold, at han vidste eller måtte have viden om de gennem en længere periode indgivne urigtige og undladte angivelser, herunder trods talrige opfordringer og rykkerskrivelser tillige manglende udarbejdelse og indsendelse af regnskabsnotitser m.v.

Der er ikke ved den for landsretten skete bevisførelse fundet noget grundlag for at betvivle rigtigheden af det talmateriale, der er lagt til grund af ToldSkat, herunder i toldrapporten af 16. oktober 1996.

Straffen på fængsel i 8 måneder og den udmålte tillægsbøde på 800.000 kr. med den fastsatte forvandlingsstraf findes passende. Landsretten tiltræder, at fængselsstraffen er gjort betinget dog således, at prøvetiden på 1 år regnes fra i dag.

Landsretten har ikke fundet grundlag for at statuere strafbortfald eller for at statuere, at der i forbindelse med sagsforløbet måtte være sket krænkelse af artikel 6 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Landsretten stadfæster derfor dommen, herunder at tiltalte in solidum med T.1 skal betale det unddragne momsbeløb på 3.135.960 kr.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom stadfæstes, dog således at prøvetiden på 1 år regnes fra i dag.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.