Dato for udgivelse
03 Jun 2005 14:32
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
9. maj 2005
SKM-nummer
SKM2005.229.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
23. afdeling, B-1935-03
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Renteudgift, gældsmellemværende
Resumé

Et moderselskab påstod rentefradrag for kr. 60.000,-, der var betalt til et datterselskab.

Landsretten udtalte, at bevisbyrden for, at der var tale om renteudgifter vedrørende et gældsmellemværende, påhvilede moderselskabet, og at beviskravet var skærpet som følge af interessefællesskabet mellem de to selskaber.

Landsretten fandt det ikke godtgjort, at der var indgået aftaler om, at det påståede tilgodehavende skulle forrentes. Videre fandt landsretten det ikke godtgjort, at det betalte beløb var beregnet som rente, hvorved landsretten bemærkede, at det korrekt beregnede rentebeløb ifølge en vidneforklaring var mindre end det faktisk opkrævede, at det ved opkrævningen af de kr. 60.000,- ikke blev angivet, at fakturaen vedrørte en rentebetaling, og at der blev opkrævet moms. Landsretten fandt det herefter ikke godtgjort, at moderselskabet havde afholdt en fradragsberettiget renteudgift.

Reference(r)

Statsskatteloven 6 stk, 1 litra a og e

 

 

Henvisning

Ligningsvejledningen 2005-2 A.E.1.1

Parter

H1 Group ApS
(advokat Carsten Lang-Jensen)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/advokat Anders Vangsø Mortensen)

Afsagt af landsdommerne

Vagn Joensen, Karen-Anke Tørring og Anne Louise Bormann (kst.)

Under denne sag, der er anlagt den 30. juni 2003, har sagsøgeren, H1 Group ApS, påstået sagsøgte, Skatteministeriet, tilpligtet at anerkende, at H1 Group ApS' indkomst i indkomståret 1999 nedsættes med 60.000 kr.

Sagsøgte har principalt påstået frifindelse, subsidiært at ansættelsen af sagsøgerens indkomst i indkomståret 1999 hjemvises til fornyet behandling ved skattemyndighederne.

Sagsøgte har for det tilfælde, at sagsøgerens datterselskab, H1 Maker A/S, helt eller delvis måtte få medhold i sagen Østre Landsret B-1934-03 vedrørende fradrag for administrationsbidrag, der behandles i sammenhæng med denne sag, nedlagt

selvstændig påstand om at sagsøgerens indkomst i indkomståret 1999 hjemvises til fornyet behandling ved skattemyndighederne.

Den 31. marts 2003 afsagde Landsskatteretten kendelse vedrørende sagsøgerens indkomst i indkomståret 1999. I kendelsen, hvor sagsøgeren betegnes som klageren, hedder det blandt andet.

"...

Det fremgår af sagens faktiske omstændigheder, at selskabet på det omhandlede tidspunkt var moderselskab for selskaberne H1 Maker APS og H1 Ejendomshandel A/S, der var ingen anden aktivitet i selskabet. Selskabet var ejet af A og B, og direktøren i selskabet var C. Regnskabsperioden var fra den 1. januar til den 31. december.

Administrationsbidrag

Selskabet har i det pågældende regnskabsår modtaget et administrationsbidrag på 500.000 kr. fra H1 Maker A/S. Ansættelsen er en konsekvens af ansættelsen for indkomståret 1999 for H1 Maker A/S. Landsskatteretten har dags dato afsagt en kendelse vedrørende H1 Maker A/S, hvorved man anså det til selskabet udbetalte administrationsbidrag for ikke fradragsberettiget i H1 Maker A/S, og i stedet som et skattefrit maskeret udbytte, jf. selskabsskattelovens § 13, stk. 1 nr. 2. 1 konsekvens heraf vil ansættelsen for selskabet være at stadfæste for så vidt angår dette punkt.

Udbetaling til H1 Ejendomshandel A/S

Det fremgår af sagens faktiske omstændigheder, at selskabet i det pågældende indkomstår har udbetalt et beløb svarende til 60.000 kr. til datterselskabet H1 Ejendomshandel A/S. Som dokumentation for det udbetalte beløb, er der fremlagt et kontokort af 15. august 2002, hvoraf det under diverse omkostninger er anført: "Regning fra H1". Der er yderligere fremlagt faktura nr. 943967 fra H1 A/S, hvoraf det fremgår som beskrivelse af den leverede ydelse: "ydelser leveret i 1999 i henhold til aftale 60.000 kr."

Det er videre forklaret på vegne af selskabet, at regningen bl.a. vedrører modtagne ydelser fra H1 Ejendomshandel A/S i forbindelse med, at selskabets direktion har været bortrejst. H1 Ejendomshandel har et tilgodehavende hos selskabet på 232.526 kr. Endelig er det forklaret, at der mellem selskaberne er udarbejdet en skriftlig aftale, som regulerer forholdene vedrørende afregning mellem selskaberne. Der var imidlertid indbrud i december 1999, og i den forbindelse blev et brandskab stjålet, som bl.a. indeholdt selskabernes interne aftaler.

De stedlige skattemyndigheder har fundet, at beløbet på de 60.000 kr. ikke kan godkendes fradraget i selskabets indkomstopgørelse.

Som begrundelse herfor har de stedlige skattemyndigheder bl.a. anført, at selskabet alene kan få fradrag for udgifter, der er afholdt for at erhverve, sikre eller vedligeholde indkomsten i selskabet, jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a. Selskabet har alene en indtægt på 500.000 kr., som er et udbetalt maskeret udbytte fra datterselskabet H1 Maker A/S. De afholdte udgifter til H1 Ejendomshandel A/S er ikke anset for afholdt for at sikre indkomsten i selskabet, hvorfor beløbet ikke er fradragsberettiget, jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

Selskabets repræsentant har påstået selskabets indkomst nedsat til det selvangivne.

Som begrundelse herfor har han bl.a. anført, at regningen vedrører modtagne ydelser fra H1 Ejendomshandel A/S i de tilfælde, hvor selskabets direktion har været bortrejst. Endvidere har han anført, at der forekommer en aftale mellem selskaberne om afregning, men at denne aftale er blevet stjålet ved et indbrud, hvilken aftale dokumenterer, hvorfor de 60.000 kr. er afholdt. Han har yderligere henvist til, at H1 Ejendomshandel A/S har et tilgodehavende hos selskabet på 232.526 kr.

Landsskatteretten skal udtale

Retten bemærker, at det påhviler skatteyderen at fremskaffe dokumentation for, at en fradragsberettiget udgift er afholdt. I henhold til statsskattelovens § 6, litra a, kan driftsomkostninger fradrages ved indkomstopgørelsen, hvis disse har været anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten. Det er en betingelse for fradragsretten, at der foreligger en forretningsmæssig begrundelse for at afholde udgiften.

Efter det oplyste om den afholdte udgift, finder Landsskatteretten det ikke tilstrækkeligt dokumenteret eller på anden måde sandsynliggjort, at udgiften er afholdt for at tilgodese selskabets driftsmæssige interesser. Den påklagede ansættelse stadfæstes herefter på dette punkt.

..."

Den omhandlede faktura, som er udstedt af H1 Ejendomshanel A/S, Statsautoriserede ejendomsmæglere til H1 Group ApS, er dateret den 31. december 1999 og tillagt moms 15.000 kr.

I årsregnskabet for 1999 for H1 Ejendomshandel A/S er der i balancen pr. 31. december 1999 under tilgodehavender anført et tilgodehavende hos "H1 Group ApS/H1 Maker A/S" på 232.526 kr.

Direktør hos sagsøgeren, C, har i et brev til Landsskatteretten dateret den 24. januar 2003 redegjort blandt andet således for det omtvistede beløb, 60.000 kr.:

"Selskaberne havde aftalt deres indbyrdes forhold i en skriftlig aftale, som desværre er forsvundet sammen med selskabets brandsikre dokumentskab ved indbrud i december 1999.

Forsikringsopgørelse m.m. (politirapport) er indsendt som bevis for dette indbrud.

I denne aftale indgik aftale om forrentning af selskabernes mellemregningskonto.

Ved udgangen af regnskabsåret 1999 er der i henhold til selskabets indsendte regnskab en gæld til H1 Ejdh. A/S på kr. 232.526,-.

Ved en forrentning på 15% udgør rentebetaling kr. 34.800,-.

Der er i året derudover en efterbetaling for regnskabsåret 1998. Gælden udgjorde her kr. 137.526,- og rentebetaling kr. 20.550,-.

Disse tal er naturligvis at finde i de indsendte årsregnskaber med udførlige specifikationer.

Ud af de betalte kr. 60.000,- udgør renter således 55.350,-

..."

Forklaringer

Der er afgivet vidneforklaring af

C, der har forklaret i overensstemmelse med referatet af selskabets repræsentants oplysninger som gengivet i Landsskatterettens kendelse. Derudover har vidnet forklaret blandt andet, at det er ham, der har udarbejdet sagsøgerens regnskaber. Regnskaberne er efterfølgende revideret af revisor. Det er vidnet, der har udfærdiget fakturaen på de 60.000 kr., men han husker ikke, hvornår han gjorde det, ligesom han heller ikke husker, hvornår renteaftalen mellem de to selskaber blev indgået. Rentebeløbet er rettelig 55.350 kr., som anført i brevet til Landsskatteretten, og ikke 60.000 kr., som angivet i fakturaen. Vidnet har nok "brugt den store pen", da fakturaen blev skrevet.

Procedure

Sagsøgeren har til støtte for sin påstand anført, at H1 Ejendomshandel A/S har et tilgodehavende hos sagsøgeren på 232.526 kr., at der mellem dette selskab og sagsøgeren er indgået en skriftlig aftale om forrentning, at denne aftale ikke kan dokumenteres for retten, idet dokumentet er blevet stjålet, at forrentningen af mellemværendet skal opgøres som anført i Cs skrivelse til Landsskatteretten den 24. januar 2003 og at betalingen af renterne kan fradrages i sagsøgerens skattepligtige indkomst for 1999.

Sagsøgte har procederet i overensstemmelse med sit påstandsdokument af 13. august 2004 og har til støtte for frifindelsespåstanden anført blandt andet:

"...

 -

at sagsøgeren ikke har dokumenteret, at have en gæld til H1 Ejendomshandel A/S. Sagsøgeren har ikke fremlagt gældsbrev, dokumentation for pengeoverførsler eller lignende vedrørende den påståede gæld. H1 Ejendomshandel A/S' regnskaber er i mangel af gældsbreve, dokumentation for pengeoverførsler eller lignende utilstrækkelige. Af nævnte regnskaber fremgår i øvrigt også, at det påståede tilgodehavende vedrører såvel sagsøgeren som H1 Maker A/S uden at fordelingen nærmere er angivet,

 
 - 

at sagsøgeren ikke har fremlagt dokumentation for, at en eventuel gæld måtte være forrentet. Gældsbrev eller lignende er som nævnt ikke fremlagt.

 
 -

at sagsøgeren ikke har dokumenteret, at det påståede rentebeløb er beregnet som renter, dvs. som en procentdel af den til enhver tid værende restgæld. Herunder har sagsøgeren ikke godtgjort, at renten udgjorde 15% som hævdet i Cs skrivelse til Landsskatteretten af 24. januar 2003. I øvrigt fremgår det af denne skrivelse, at en del, kr. 20.550,af de påståede renteudgifter, udgør renter vedrørende indkomståret 1998, som derfor ikke er fradragsberettiget i indkomståret 1999.

 
 -

...

 
 -

at de kr. 60.000,- er faktureret som "ydelser leveret i 1999 i henhold til aftale" og er tillagt moms samt ført på "diverse omkostninger".

Risikoen for bortkomsten af en eventuel aftale om forrentning, hvilken aftale bestrides som udokumenteret, påhviler sagsøgeren og ikke sagsøgte.

Sagsøgeren ejede H1 Ejendomshandel A/S og som følge af dette interessefællesskab mellem de to selskaber gøres det gældende, at der gælder strenge krav til sagsøgerens bevis.

..."

Landsretten udtaler

Det påhviler sagsøgeren at dokumentere, at de 60.000 kr., som sagsøgeren har betalt til datterselskabet H1 Ejendomshandel A/S, er renteudgifter vedrørende et gældsmellemværende. Som følge af interessefællesskabet mellem de to selskaber er beviskravet skærpet.

Landsretten finder det ikke godtgjort, at der er indgået en aftale om, at det tilgodehavende, som H1 Ejendomshandel A/S hævdes at have hos sagsøgeren, skal forrentes. Det er endvidere ikke godtgjort, at det opkrævede beløb er beregnet som rente, hvorved bemærkes, at det korrekt beregnede rentebeløb ifølge vidnets forklaring er mindre end det opkrævede, at der ved opkrævningen af de 60.000 kr. ikke blev angivet, at fakturaen vedrørte en rentebetaling, og at der blev opkrævet moms. Landsretten finder det herefter ikke godtgjort, at sagsøgeren har afholdt en fradragsberettiget renteudgift.

Idet det bemærkes, at det efter udfaldet af sag B-1934-03 er ufornødent at tage stilling til sagsøgtes selvstændige påstand, tager landsretten sagsøgtes frifindelsespåstand til følge.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Sagsøgte, Skatteministeriet, frifindes.

Inden 14 dage skal sagsøger, H1 Group ApS, betale 15.000 kr. i sagsomkostninger til sagsøgte.