Dato for udgivelse
03 jun 2005 14:29
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
9. maj 2005
SKM-nummer
SKM2005.228.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
23. afdeling, B-1934-03
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Administrationsbidrag, interesseforbundne parter
Resumé

Et datterselskab påstod fradrag for et administrationsvederlag ydet til moderselskabet.

Landsretten udtalte, at bevisbyrden for, at der forelå fradragsberettigede driftsomkostninger, påhvilede datterselskabet, og at bevisbyrden var skærpet, fordi parterne var interesseforbundne.

Videre udtalte landsretten, at der ikke forelå nogen skriftlig administrationsaftale mellem moder- og datterselskabet, og landsretten fandt det heller ikke godtgjort, at en sådan skriftlig aftale havde foreligget men - i henhold til datterselskabets påstand - var bortkommet. Landsretten fandt det heller ikke dokumenteret, at moderselskabet havde udført arbejde for datterselskabet, der var således relateret til datterselskabets aktiviteter, at arbejdet kunne anses for udført for at erhverve, sikre og vedligeholde datterselskabets indkomst. Landsretten bemærkede herved, at fakturaen, i henhold til hvilken administrationsvederlaget var betalt, ikke indeholdt oplysninger om karakteren eller omfanget af det arbejde, der var faktureret.

På det grundlag nåede landsretten til samme resultat som Landsskatteretten, nemlig at administrationsvederlaget ikke var en fradragsberettiget driftsomkostning men udbytte fra datterselskabet til moderselskabet.

Reference(r)

Statsskatteloven § 6, stk. 1, litra a

Selskabsskatteloven § 13, stk. 1, nr. 2

 

Henvisning
Ligningsvejledningen 2005-2 S.F.2.1
Henvisning
Ligningsvejledningen 2005-3 E.A.2.1.3

Parter

H1 Maker A/S
(advokat Carsten Lang-Jensen)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/advokat Anders Vangsø Mortensen)

Afsagt af landsdommerne

Vagn Joensen, Karen-Anke Tørring og Anne Louise Bormann (kst.)

Under denne sag, der er anlagt den 30. juni 2003 har sagsøgeren, H1 Maker A/S, påstået sagsøgte, Skatteministeriet tilpligtet at anerkende, at H1 Maker A/S's indkomst i indkomståret 1999 nedsættes med 500.000 kr., subsidiært med 363.027 kr.

Sagsøgte, Skatteministeriet, har principalt påstået frifindelse, subsidiært at ansættelsen af sagsøgerens indkomst i indkomståret 1999 hjemvises til fornyet ansættelse ved skattemyndighederne.

Den 31. marts 2003 afsagde Landsskatteretten kendelse vedrørende sagsøgerens indkomstopgørelse for 1999. I kendelsen, hvori sagsøgeren betegnes som "selskabet", er anført blandt andet:

"...

Det fremgår af sagens oplysninger, at selskabet siden stiftelsen i 1996 har været 100 % ejet af H1 Group ApS. H1 Group ApS var ejet af A og B. Selskabets direktør var C, som ligeledes var direktør for selskabet H1 Group ApS. Selskabet drev virksomhed med salg og indretning og anlæg af tennisbaner. Regnskabsperioden i begge selskaber var fra den 1. januar til den 31. december. Der er ingen ansatte udover direktøren i hverken H1 Group ApS eller i selskabet. Direktøren er ikke lønnet i selskaberne, men bliver personligt beskattet af fri bil og bolig fra H1 Group ApS.

Selskabet har i det gældende indkomstår fratrukket et administrationsbidrag på 500.000 kr. Det er i den forbindelse forklaret af selskabets repræsentant, at der er udarbejdet en administrationsaftale mellem selskabet og H1 Group ApS. Det er videre forklaret, at denne administrationsaftale blev stjålet ved et indbrud i selskabet begået den 13. december 1999. Under indbruddet blev et brandskab, som bl.a. indeholdt selskabets aftaler stjålet. Der blev den 30. juni 1999 udstedt en faktura på 500.000 kr. af H1 Group ApS med teksten "Administration 1999 m.m. 500.000 kr."

Det fremgår af H1 Group ApS' regnskaber for det pågældende indkomstår, at der er afholdt administrationsomkostninger på i alt 131.855 kr., og at der ikke har været nogen omsætning i selskabet. Det fremgår af selskabets [H1 Maker A/S] regnskaber for det pågældende indkomstår, at der er en nettoomsætning på 920.740 kr., og at der er afholdt administrationsomkostninger på i alt 58.411 kr.

De stedlige skattemyndigheder har fundet, at det af selskabet betalte administrationsbidrag må anses for at være et ikke fradragsberettiget maskeret udbytte.

Som begrundelse herfor har de bl.a. anført, at selskabet ikke tidligere har betalt administrationsbidrag til H1 Group ApS eller for den sags skyld til andre. Desuden indeholder den udstedte faktura ikke nærmere specifikation af, hvad bidraget dækker, og den er udstedt midt i selskabets regnskabsperiode, hvor omfanget af H1 Group ApS' omkostninger ikke kunne være kendt fuldt ud. Yderligere har H1 Group ApS ikke haft nogen indtægter, og der er alene afholdt administrationsomkostninger på i alt 131.855 kr. På baggrund af det ovenfor anførte er det lagt til grund, at der reelt ikke er tale om et administrationsbidrag, men at der er tale om, at selskabernes samlede skat skal nedbringes, hvorfor beløbet må karakteriseres som et maskeret udbytte til H1 Group ApS, der ikke er fradragsberettiget, jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

Selskabets repræsentant har bl.a. anført, at administrationsbidraget dækker omkostninger til arbejdskraft og management, idet direktøren i H1 Group ApS bl.a. er beskæftiget med at modtage telefoner og at besvare post for både H1 Group ApS og selskabet. Det er videre anført, at det ikke har nogen skattemæssig betydning, idet selskaberne kunne have lade sig sambeskatte. Desuden har H1 Group ApS i regnskabsåret 1999 betalt over 200.000 kr. i direkte udgifter for selskabet, hvilke udgifter er underlagt den mellem parterne indgåede aftale. Han har yderligere anført, at det ikke kan tillægges betydning, at fakturaen ikke er specificeret, idet specifikation findes i aftalerne mellem selskaberne.

...

Landsskatteretten skal udtale

...

For så vidt angår sagens realitet bemærker retten, at interesseforbundne parter kan, som selvstændige retssubjekter, drive samhandel med hinanden eller i øvrigt indbyrdes indgå aftaler med skattemæssigt bindende virkning. Det kræves dog i praksis, at aftaler mellem sådanne parter er indgået på almindelige forretningsmæssige vilkår.

På baggrund af de for Landsskatteretten forelagte oplysninger, finder retten, at der ved den valgte konstruktion overføres et beløb - benævnt administrationsbidrag - hvilket ikke findes at være forretningsmæssigt begrundet. Retten har herved bl.a. henset til, at det ikke anses for sandsynliggjort, at H1 Group ApS har udført et administrationsarbejde for selskabet. Retten finder herefter at kunne lægge til grund, at aftalen har haft til formål at overføre midler til H1 Group ApS. Aftalen om administrationsvederlaget kan således ikke tillægges skattemæssig virkning. Retten finder herefter, at det er med rette, at selskabet er nægtet fradragsret for administrationsbidraget, idet udgiften ikke kan anses for at være afholdt for at erhverve, vedligeholde eller sikre selskabets indkomst, jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a. Det er ligeledes med rette, at beløbet er anset for et maskeret udbytte, jf. selskabsskattelovens § 13, stk. 1, nr. 2, til H1 Group ApS, som ikke er fradragsberettiget i selskabet. Den påklagede afgørelse vil således være at stadfæste.

..."

For landsretten drejer sagen sig principalt om, hvorvidt 500.000 kr., som er betalt af sagsøgeren i 1999 til moderselskabet, H1 Group ApS, er et administrationsbidrag, som er fradragsberettiget i sagsøgerens indkomst i indkomståret 1999. Subsidiært drejer sagen sig om, hvorvidt moderselskabet, H1 Group ApS, har afholdt udlæg for 363.027 kr. på sagsøgerens vegne. Udlæggene vedrører rejseudgifter 73.986 kr., advokatomkostninger 77.013 kr., diverse omkostninger 14.961 kr., andre omkostninger 8.474 kr., drift af ejendom 149.074 kr. og drift af bil 39.519 kr.

I en skrivelse af 14. januar 2003 fra moderselskabet, H1 Group ApS, til Landsskatteretten anføres det blandt andet:

"...

Vedrørende selve sagen så lad mig opremse lidt regnskabstal fra de afleverede regnskaber til Selskabsbeskatningen.:

1) Rejseudgifter

 

Da H1 Group ApS ikke har nogen aktiviteter, som det rigtigt påpeges af skattevæsenet udover at være holdingsselskab, er de afholdte rejseudgifter på i alt kr. 73.986,- afholdt på vegne af H1 Maker A/S, som jo har væsentlige indtægter fra anlæg af sportsbelægninger i udlandet.

   
 

Altså afholdte rejseudgifter for H1 Maker A/S

kr.

73.986,-

 

2) Advokatomkostninger

 

De afholdte omkostninger er afholdt for H1 Maker A/S i sag mod G1 Tennis Klub (G2) samt tilR1 patentansøgning vedr. grusbaneopbygning for tennisbaner i alt kr. 49.852,-.
Desuden indeholder kontoen en tilbageførsel vedr. 1998 på kr. 30.161,-.

   
 

Altså afholdte advokatomkostninger for H1 Maker A/S

kr.

77.013,-

 

3) Diverse omkostninger

 

Told omkostninger for importeret tennisbanemaling er afholdt for H1 Maker A/S med kr. 12.956,- sammen med diverse andet kr. 2.005,-.

   
 

Altså afholdte diverse omkostninger for H1 Maker A/S

kr.

14.961,-

 

4) Andre omkostninger

 

Småanskaffelser kr. 3.998,- er en mobiltelefon til H1 Maker A/S og forsikringer er på kr. 4.476,-

   
 

Altså andre omkostninger for H1 Maker A/S

kr.

8.474,-

 

5) Drift af ejendom

 

De direkte omkostninger vedr. drift af selskabets ejendom der er stillet til rådighed for direktøren i H1 Maker A/S
(det selskab hvor alt indtjening skabes og al aktivitet foregår) har i alt været:

   
 

IT - telefon

kr.

8.534,-

   

El og varme

kr.

14.147,-

   

Forsikringer                                                         

kr.

4.217,-

   

Skatter

kr.

21.776,-

 

 

Grundejerf.

kr.

400,-

 

 

I alt

kr.

49.074,-

   
 

Herudover er der direkte betalt kr. 29.453,- på husets prioriteter.

   
 

Der var i den skriftlige aftale mellem selskaberne taget udgangspunkt i, at H1 Maker A/S skulle betale husleje med 10% af vurderingen + de løbende driftsudgifter excl. omkostninger til ejendommens prioriteter.

   
                                                                                        

Ejendommens vurdering 1999 er ifølge selskabets regnskab kr. 1.000.000,-.

   
 

Altså drift af ejendom for H1 Maker A/S

kr.

149.074,-

 

6) Drift af bil

 

De direkte udgifter incl. brændstof beløber sig til kr. 15.519,-

                       
 

Der var i den skriftlige aftale mellem selskaberne taget udgangspunkt i, at H1 Maker A/S skulle betale leje med kr. 2.000,- per måned + de løbende driftudgifter.

   
 

Altså drift af bil for H1 Maker A/S

kr.

39.519,-

 

7) Revisionsudgifter

 

...

 

Alt i alt

kr.

363.027,-

Alle ovenstående tal er at finde i de af selskabet afleverede regnskaber med tilhørende specifikationer. Ovennævnte tal er specificeret i detaljer i det af selskabet afleverede specifikationshæfte.

H1 Group ApS afholder herudover revisionsudgifter for alle sine datterselskaber.

Selskaberne havde aftalt en på forhånd fastlagt afregningssum for året på kr. 500.000,-. Denne aftale var skriftlig - og forsvandt desværre sammen med selskabets dokument og brandskab og PC ved et indbrud dec. 13 1999. Politi og forsikringsrapporter kan tilsendes såfremt dette ønskes.

Jeg anser det nu for godtgjort, at der er rigelig og rimelig forretningsmæssig begrundelse for den foretagne afregning mellem selskaberne.

Denne skrivelse er samtidig at forstå som afsendt fra H1 Maker A/S.

Med venlig hilsen

C.

..."

Det fremgår af H1 Maker A/S's regnskab for 1999, at der under tilgodehavender under "Mellemregning modervirksomhed" er anført 217.464, og at der ikke er anført gæld til moderselskabet. Under udgifter er anført "Omk. moderselskab 500.000,00"

Det fremgår af H1group ApS's regnskab for 1999, at den eneste indkomst var 500.000 kr., og at denne var anført som "Administration datterselsk". Blandt selskabets udgifter figurerer blandt andet udgifter, som er omfattet af sagsøgerens subsidiære påstand. Det er i årsberetningen, der er aflagt i forbindelse med regnskabet, blandt andet anført: "Selskabet har ingen selvstændig aktivitet."

Til dokumentation for advokatomkostningerne er der fremlagt to fakturaer. Den ene, der er udstedt 31. december 1998 til H1 Makers A/S, vedrører blandt andet juridisk bistand ydet i forbindelse med G1 Tennis og Squash Center. Den anden faktura, der er udstedt den 3. februar 1999 til H1 Group ApS, angiver at vedrøre "Indsigelse mod varemærkeregistrering VR ... 1995 H1makers", og omfatter blandt andet advokatens tilgodehavende i henhold til en faktura af 21. december 1998 stor 5.300 kr. med tillæg af moms.

Forklaringer

Der er afgivet forklaring af direktør hos sagsøgeren, C.

C, har om administrationsaftalen mellem sagsøgeren og moderselskabet forklaret i overensstemmelse med referatet af sagsøgerens repræsentants redegørelse som gengivet i Landsskatterettens kendelse. Derudover har han forklaret blandt andet, at det var ham, der udarbejdede regnskaberne, der så efterfølgende er blevet revideret af revisor. Efter denne sag er selskaberne blevet sambeskattet. Vidnet har for så vidt angår fakturaen af 30. juni 1999 fra H1 Group ApS til sagsøgeren, hvori der opkræves et vederlag for "Administration 1999 m.m.", forklaret, at der med "m.m." henvises til refusion af udlæg, som H1 Group ApS har afholdt for sagsøgeren. Vidnet husker ikke, hvornår aftalen om administrationsvederlag blev indgået, men mener, at det må have været engang i 1998. Vidnet kan ikke huske, hvorfor fakturaen er dateret den 30. juni 1999. Vidnet ved ikke, hvorfor bruttoresultatet i 1998 kun udgjorde 37.000 kr., efter fradrag af et vareforbrug på ca. 96.000 kr., medens det i 1999 udgjorde 500.000 kr., efter et vareforbrug på 0 kr. Beløbet 500.000 kr. er nok "ført med en lidt stor pen".

Fakturaen af 10. dec. 1999 i alt 31.672,00 kr. vedrører diæter udbetalt til ham. Disse diæter er betalt af H1 Group ApS selv om det arbejde, han udførte var for H1 Maker A/S. Foreholdt faktura af 31. maj 1999 til G2 Tennisklub vedrørende "Synpave tennisbaner efter aftale" sammenholdt med anførelsen på fakturaen af "G2 31/5-23/6" og "G2 17/7-18/7" oplyste vidnet, at han ikke har en klar erindring om hvorfor tidsangivelserne ikke er sammenfaldende, men det er muligt, at han tog fakturaen med til G2 Tennisklub, da han kom for at udføre arbejdet.

Procedure

Sagsøgeren har i sit påstandsdokument af 30. september 2004 til støtte for sin principale påstand anført:

"Det gøres til støtte for den principale påstand gældende, at administrationsudgifterne kr. 500.000 er fradragsberettigede.

Det gøres til støtte for den subsidiære påstand gældende, at samtlige udgifter kr. 363.027 er afholdt af H1 Group ApS som udlæg på vegne sagsøger. H1 Group ApS har ikke fradragsret for udgifter, der ikke angår dette selskab. Fradragsretten tilkommer derimod sagsøger som endeligt afholder udgiften."

Sagsøgte har til støtte for sin påstand procederet i overensstemmelse med sit påstandsdokument af 13. august 2004 og blandt andet anført følgende:

Ad sagsøgerens principale påstand

Til støtte for den principale påstand om frifindelse gøres det gældende, at det påhviler sagsøgeren at dokumentere, at det påståede administrationsvederlag på kr. 500.000,- udgør fradragsberettigede driftsomkostninger i henhold til statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, og det bestrides, at sagsøgeren har løftet denne bevisbyrde. Herved må navnlig henses til,

-

at sagsøgeren ikke har dokumenteret, at der forelå en aftale, hvorved H1 Group ApS skulle foretage administration for sagsøgeren. Den administrationsaftale, der er omtalt i bl.a. Landsskatterettens kendelse og som sagsøgeren hævder blev stjålet ved et indbrud den 13. december 1999, bestrides som udokumenteret. Måtte administrationsaftalen eksistere, og måtte den være stjålet under nævnte indbrud, påhviler risikoen herfor sagsøgeren og ikke sagsøgte,

 

-

at det af H1 Group ApS' faktura af 30. juni 1999 ikke fremgår, hvad den påståede administration nærmere dækker over.

 

-

at fakturaen er udstedt den 30. juni 1999, på hvilket tidspunkt det ikke har været muligt for de to selskaber at vurdere omfanget af en eventuel administration for hele indkomståret 1999, samt

 
 -

at sagsøgeren ikke i øvrigt har dokumenteret, at H1 Group ApS har foretaget administration for sagsøgeren.

På dette grundlag må det lægges til grund, at sagsøgerens afholdelse af det omhandlede beløb på kr. 500,000,- ikke er forretningsmæssigt begrundet, men alene begrundet i skattemæssige overvejelser om at reducere den samlede skattebetaling i de to selskaber.

Som det fremgår af H1 Group ApS' regnskab for 1999, havde dette selskab således ikke andre indtægter end administrationsvederlaget, og uden dette ville selskabet have underskud. Det er derfor korrekt, at skattemyndighederne i henhold til ligningslovens § 16 A, stk. 1, har anset det påståede administrationsvederlag for maskeret udlodning fra sagsøgeren til H1 Group ApS, der er skattefri for sidstnævnte selskab, jf. selskabsskattelovens § 13, stk. 1, nr. 2.

Den omstændighed, at selskaberne måske kunne have valgt at lade sig sambeskatte og derigennem måske kunne have opnået samme skattemæssige stilling, er uden betydning for resultatet. Selskaberne har faktisk ikke været sambeskattet.

Som følge af, at sagsøgeren var ejet af H1 Group ApS og det deraf følgende interessefællesskab mellem de to selskaber, gøres det gældende, at der påhviler sagsøgeren en streng bevisbyrde.

Den subsidiære påstand om hjemvisning er medtaget for det tilfælde, at landsretten måtte finde, at H1 Group ApS har udført administration for sagsøgeren. I så fald bestrides det, at sagsøgeren har dokumenteret, at markedsværdien heraf udgør kr. 500.000,-, og at det tilkommer skattemyndighederne at fastsætte den markedsmæssige værdi af den udførte administration. Det resterende beløb skal behandles som maskeret udlodning.

Ad sagsøgerens subsidiære påstand

Til støtte for den principale påstand om frifindelse gøres det gældende, at det påhviler sagsøgeren at dokumentere, at det omhandlede beløb udgør fradragsberettigede driftsomkostninger for sagsøgeren i henhold til statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, og det bestrides, at sagsøgeren har løftet denne bevisbyrde. Herved må navnlig henses til,

 -

at sagsøgeren ikke har dokumenteret, at udgifterne vedrører sagsøgeren, herunder at udgifterne har påhvilet sagsøgeren som en retlig forpligtelse. Sagsøgeren har således ikke fremlagt nogen dokumentation overhovedet for, at udgifterne som sådan vedrører sagsøgerens indkomsterhvervelse. Udgifterne er tværtimod henført til H1 Group ApS og er endelig afholdt at dette selskab. Af H1 Group ApS' regnskab således ikke, at selskabet har et tilgodehavende hos sagsøgeren, der svarer til de omhandlede udgifter. Omvendt fremgår det heller ikke af sagsøgerens regnskab, at sagsøgeren har en gæld til H1 Group ApS, der svarer til de omhandlede udgifter, samt

 
 -

at sagsøgeren ikke har dokumenteret, at nogen del af udgifterne som sådan er af fradragsberettiget karakter og dermed, at der som sådan er tale om fradragsberettigede driftsomkostninger i henhold til statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

Specielt for så vidt angår advokatomkostningerne har sagsøgte yderligere gjort gældende blandt andet, at den fremlagte faktura, dateret den 31. december 1998 ikke dokumenterer, at udgiften som sådan er af fradragsberettiget karakter, men blot, at der er tale om á conto advokathonorar i forbindelse med G1 Tennis & Squash Center. Fakturaen, der i øvrigt er udstedt til sagsøgeren, vedrører endvidere advokatbistand i indkomståret 1998, og udgifterne kan derfor under ingen omstændigheder være fradragsberettiget indkomståret 1999. Fakturaen dateret den 3. februar 1999 er udstedt til H1 Group ApS og udgifterne ses ikke at vedrøre sagsøgeren, der ikke har fremlagt dokumentation for at det varemærke, fakturaen vedrører, er sagsøgerens.

Landsretten udtaler

Bevisbyrden for, at der foreligger fradragsberettigede driftsomkostninger, jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, påhviler sagsøgeren. Beviskravet er skærpet, idet parterne er interesseforbundne, og der er personsammenfald.

Der foreligger ingen skriftlig administrationsaftale mellem H1 Maker A/S og H1 Group ApS, og landsretten finder det ikke godtgjort, at en sådan har foreligget, men er bortkommet. Det er endvidere ikke dokumenteret, at H1 Group ApS i regnskabsåret 1999 har udført arbejde for sagsøgeren, der er således relateret til sagsøgerens aktiviteter, at arbejdet må anses for udført for at erhverve, sikre og vedligeholde sagsøgerens indkomst, og at vederlaget derfor er fradragsberettiget. Det bemærkes herved, at fakturaen, i henhold til hvilken der er blevet betalt, ikke indeholder oplysninger om karakteren eller omfanget af det arbejde, der faktureres for. Med disse bemærkninger tilsidesætter landsretten sagsøgerens principale påstand.

For så vidt angår sagsøgerens subsidiære påstand tiltræder landsretten af de af sagsøgte anførte grunde, at sagsøgeren hverken har dokumenteret, at udgifterne påhviler sagsøgeren som en retlig forpligtelse, eller at udgifterne som sådanne er fradragsberettigede driftsomkostninger, ligesom de fremlagte specifikationer ikke vedrører sagsøgeren, men H1 Group ApS. Specielt for så vidt angår advokatomkostningerne i fakturaen af 31. december 1998, der er udstedt til sagsøgeren bemærkes, at den vedrører indkomstårene forud for 1999, og følgelig allerede af den grund ikke kan være fradragsberettigede i indkomståret 1999. Med disse bemærkninger tilsidesætter landsretten sagsøgerens subsidiære påstand.

Landsretten finder herefter, at hverken sagsøgerens afholdelse af 500.000 kr. - eller af et mindre beløb - er forretningsmæssigt begrundet og tiltræder, at beløbet er anset for maskeret udbytte fra sagsøgeren til H1 Group ApS, jf. selskabsskattelovens § 13, stk. 1, nr. 2, og landsretten tager derfor sagsøgtes frifindelsespåstand til følge.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Sagsøgte, Skatteministeriet, frifindes.

Inden 14 dage skal sagsøger, H1 Maker A/S, betale 15.000 kr. i sagsomkostninger til sagsøgte.