Dato for udgivelse
02 jun 2005 08:34
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
3. maj 2005
SKM-nummer
SKM2005.222.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
6. afdeling, B-1826-04
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Inddrivelse
Overemner-emner
Inddrivelse
Emneord
Konkurs, omstødelse, ond tro, utilbørlig, insolvens, betalingsmønster
Resumé

Sagen drejede sig om, hvorvidt nogle til Told- og Skatteregion Kalundborg foretagne indbetalinger i perioden 15. juni - 23. oktober 2001 var omstødelige i medfør af konkurslovens § 74. Skyldneren havde i perioden til Told- og Skatteregion Kalundborg indbetalt kr. 892.434,- hvoraf, boet påstod kr. 588.835,15 omstødt, jf. konkurslovens § 74.

Østre Landsret lagde til grund, at skyldneren i hvert fald efter den 31. juli 2001 (på hvilket tidspunkt regionen foretog udlæg) var insolvent.

Flertallet i Østre Landsret fandt ikke, at de fra regionen modtagne indbetalinger var omstødelige, idet boet ikke havde godtgjort, at regionen ved modtagelse af betalingerne var i den i konkurslovens § 74 krævede onde tro, henset til, at der gennem en længere periode var foretaget i alt 33 udlæg, og til at regionen havde modtaget oplysninger om, at skyldneren var i færd med at overdrage sin virksomhed.

Et mindretal i landsretten fandt, at betalinger, som regionen havde modtaget efter den 13. september 2001, hvor regionen havde meddelt skyldneren, at man uden yderligere varsel ville indgive konkursbegæring mod ham, hvis ikke den fulde restance inden en given frist var blevet betalt, var omstødelige, jf. konkurslovens § 74.(dissens)

Reference(r)

Konkursloven § 74

Henvisning

Inddrivelsesvejledningen 2005-2 E. 3.12.1

Østre Landsrets dom af 3. maj 2005, 6. afdeling, B-1826-04

Parter

H1 Transport v/A under konkurs v/kurator, advokat Helge S. Poulsen
(advokat Helge Strier Poulsen)

mod

Told- og Skatteregion Kalundborg
(Kammeradvokaten ved advokat Per Michael Klausen).

Afsagt af landsdommerne

Arne Brandt, Henrik Bitsch og Maria Bruun Laursen (kst.)

----------

Kalundborg Byrets dom af 28. maj 2004, BS 1-564/2002

Under denne sag om omstødelse i konkurs i henhold til konkurslovens § 74 påstår sagsøgeren H1 Transport v/A under konkurs v/kurator, advokat Helge S. Poulsen, sagsøgte Told & Skatteregion Kalundborg dømt til at betale 588.835,15 kr. med tillæg af sædvanlig procesrente fra sagens anlæg til betaling finder sted.

Sagsøgte Told & Skatteregion Kalundborg påstår frifindelse.

Sagens omstændigheder er således

Den 4. februar 2002 blev H1 Transport v/A erklæret konkurs ved skifteretten med fristdag den 25. januar 2002. Firmaet havde drevet transportvirksomhed fra adressen ..., fra 1995 med svingende saldi i forhold til sagsøgte, hvilket illustreres af kontoudtog fra ToldSkat fra perioden 1. januar 2001 til 28. februar 2002, hvoraf bl.a. fremgår, at der pr. 1. januar 2001 foretoges udlæg nr. 27 og ligeledes den 27. juli s.å., hvor der blev foretaget udlæg for A-skat ifølge foreløbig fastsættelse, bidrag for lønmodtager m.v. med en saldo fra 127.438,00 kr. op til 250.917,00 kr. afsluttende den 31. juli 2001 med en saldo på 447.135,00 kr. Den 20. august 2001 indbetalte skyldneren 22.889,00 kr., så saldoen lød på 408.037,00 kr. Den 21. september s.å. nåede saldoen op på 540.161,00 kr., hvorefter indbetalinger fra sagsøger fik saldoen til at falde til 490.586,00 kr. Den 27. september 2001 indbetaltes 60.000,00 kr. og den 9. oktober s.å. yderligere 23.210,00 kr. og 76.790,00 kr. til dækning af henholdsvis A-skat og moms. Indbetalingsbilledet fortsætter fremover med beløb på 8.213,00 kr. og 11.169,00 kr. til dækning af AM-bidrag samt 15.800,00 kr. til dækning af A-skat, således at saldoen pr. 15. oktober 2001 beløb sig til 424.838,00 kr. Den 19. oktober s.å. indbetaltes 4.745,00 kr. til rentedækning, 1.065,00 kr. og 1.300,00 kr. til gebyrer samt andre mindre beløb samt 130.045,00 kr. til dækning af moms samt 25.780,00 kr. til renter, alt således at den samlede indbetaling resulterede i et fald på saldoen fra 399.784,00 kr. til 210.065,00 kr. Indbetaling den 22. oktober 2001 resulterede i 0 stilling pr. denne dato.

Kurator, advokat Helge S. Poulsen skrev den 11. april 2002 således til Told- og Skatteregion Kalundborg:

"...

Vedr. A, H1 Transport under konkurs - CVR-nr. ...

Tak for Deres skrivelse af 8. marts 2002 med kontoudtog, bilag for udlæg m.v. for ovennævnte virksomhed i perioden 1. januar 2001 - 28. februar 2002.

Det fremgår af det modtagne materiale, at A under møde i fogedretten den 13. juni 2001 erklærede sig ude af stand til at betale, og at ToldSkat på den baggrund foretog udlæg i ejendommene ...1, og ...2, til sikkerhed for tilgodehavende på kr. 400.802,00.

Den udlagte ejendom, ...1, solgtes ved betinget søde af 7. oktober 2001 for kr. 1.046.515,86 til JL og LS.

På overtagelsestidspunktet var lyst følgende hæftelser, som ToldSkat's udlæg måtte respektere:

1.

Realkredit Danmark, oprindelig stort kr. 860.000,00, rente 6% p.a., uaflyst restgæld pr. 1/10-2001

kr.

757.515,86

2.

Ejerpantebrev oprindelig stort kr. 75.000,00
med rentetilskrivning, opgjort pr. 1/10-2001

kr.

121.116,15

3.

Udlæg Codan

kr.

  16.699,00

   

kr.

895.331,01

Udlæggets panteretlige værdi kan således beregnes til kr. 151.184,85. ToldSkat's tilgodehavende herudover har ikke været sikkerhedsmæssigt beskyttet overfor det senere fallisement.

I perioden efter fogedretsmødet den 13. juni 2001 og frem til dags dato er der foretaget følgende indbetalinger til ToldSkat:

15/06-2001

kr.

87.938,00

05/07-2001

kr.

64.476,00

20/08-2001

kr.

60.000,00

21/09-2001

kr.

60.000,00

28/09-2001

kr.

60.000,00

10/10-2001

kr.

100.000,00

15/10-2001

kr.

55.556,00

22/10-2001

kr.

194.464,00

23/10-2001

kr.

210.000,00

I alt

kr.

892.434,00

Henset til at A's økonomiske sammenbrud efter fogedretsmødet den 13. juni 2001 var umiddelbart forestående og til, at ToldSkat havde kendskab til den afgivne insolvenserklæring, er det min vurdering, at betingelserne i henhold til konkurslovens § 74 for omstødelse af betalinger udenfor nævnte sikkerhed er opfyldt.

Denne vurdering styrkes særligt af det noget usædvanlige betalingsmønster. Det fremgår således af kontoudtogene, at A i perioden fra 21. september - 23. oktober 2001 (en periode på kun 32 dage) indbetalte kr. 680.020,00 til ToldSkat, hvorefter restancen på daværende tidspunkt var indfriet. Til sammenligning blev der i perioden fra 5. januar - 7. juni 2001 (en periode på 5 måneder og 2 dage) indbetalt kr. 322.067,00 til ToldSkat, uden at ToldSkat's tilgodehavende på noget tidspunkt var bragt til kr. 0.00. Det bemærkes, at virksomheden i princippet var standset, og at skyldner i denne periode og længe efter gemte sig for fogeden og andre fordringshavere.

Som følge af de i betydelig grad likviditetsforringende betalinger, det umiddelbart efterfølgende økonomiske sammenbrud, det usædvanlige betalingsmønster samt ToldSkats kendskab til skyldnerens insolvens fordres omstødelse i henhold til konkurslovens § 74 af betalinger foretaget til ToldSkat udover den ved udlæg af 13. juni 2001 stiftede sikkerhed, hvilket omstødelseskrav andrager kr. 741.249.15.

Dette beløb bedes indbetalt til mit kontor inden 4 uger, idet jeg i modsat fald ser mig nødsaget til at udtage stævning. Ønskes en forhandling om kravet bedes dette oplyst straks.

..."

Regionen svarede den 21. maj 2002 således:

"...

Vedr.: Jeres j.nr. ... - H1 Transport under konkurs - CVR-nr. ...

Indledningsvis skal regionen beklage den sene besvarelse af Deres skrivelse af henholdsvis den 25. april 2002 og den 2. maj 2002, hvor De anmoder om en begrundet stillingtagen til det af Dem rejste omstødelseskrav af den 11. april 2002 . Kravet andrager i alt 741.249,15 kr.

Som dokumentation for det rejste omstødelseskrav henvises der til As erklæring den 13. juni 2001 under udlægsforretning her på regionen om ikke at kunne betale her og nu.

For god ordens skyld skal det nævnes, at der er anført mødedato den 13. juni 2001, men at mødet reelt fandt sted den 31. juli 2001 klokken 15.30 på regionen, se venligst notat i fogedbogen.

Dog kan det oplyses, at virksomheden i maj 2001 telefonisk oplyste, at der havde været indbrud i virksomheden, hvorunder pengeskab stjæles og således syntes det ikke så underligt, at den samlede restance ikke betales fuldt ud den 15. juni 2001 eller den 5. juli 2001.

Udlægsforretningen gennemføres således ikke på den tilsagte dato, den 13. juni 2001, men først den 31. juli 2001.

Under udlægsforretningen den 31. juli 2001 oplyses det af skyldner, at der er regnskab under udarbejdelse hos revisor og at pengene herefter skulle kunne lånes i banken. Samtidig oplyses det, at afdrag vil blive indbetalt i uge 31.

Den samlede restance den 31. juli 2001 udgør 400.302,00 kr, hvilket ikke er usædvanligt indenfor transportbranchen, hvor der ofte er store månedlige tilsvar og således også risiko for at restancen på kort tid kan blive meget stor. Det er derfor altid en betragtning regionen må have med i sine overvejelser, når der ikke angives og betales rettidigt, men har regionen ikke tidligere haft de store problemer med en virksomhed medfører sådanne oplysninger sædvanligvis, at der foretages udlæg i aktiver i virksomheden/hos skyldner og samtidig fastholdes regionens krav enten ved skriftlige eller telefoniske henvendelser indtil betalingsordning hurtigst muligt er etableret.

Sidst i august 2001 oplyses det fra virksomheden, at nye investorer er inde i billedet.

Regionen anmoder om en skriftlig tilkendegivelse fra en advokat. Regionen modtager en telefonisk henvendelse fra investorernes advokat om, at der eventuelt kan blive tale om en overdragelse, og det aftales, at advokaten skal vende tilbage med et forslag til afvikling af restancen til regionen snarest muligt.

Hertil kommer yderligere oplysninger om planlagt salg af ejendommen på ...1

Regionen har ingen oplysninger om, at virksomheden ikke er i drift. De større indbetalinger i oktober 2001 skal vel også ses i lyset af salget af ovennævnte ejendom på ...1. Endvidere stiller regionen naturligt krav om at foreløbige fastsættelser af A-skat og moms erstattes af korrekte angivelser, hvilket medfører, at restancen stiger, og således også medfører krav om større indbetalinger.

Regionen mener på baggrund grund i ovennævnte oplysninger ikke at kende eller at burde have kendt skyldnerens insolvens og må derfor bestride det rejste omstødelseskrav efter konkurslovens § 74.

..."

Af sagens bilag A og B fremgår, at A stedse uomtvistet har været bagud med alle angivelser vedrørende skat, moms og arbejdsmarkedsbidrag i perioden 1. juli 2000 frem til 31. december 2001.

Af udskrift fra Statens Ligningssystem fra 2001 fra ToldSkat fremgår af konterede formueoplysninger, at der for år 2000 er selvangivet indestående i pengeinstitut, obligationer og pantebreve med 199.484,00 kr., ejendomsværdi er opgjort til 1.350.000,00 kr. og gæld til realkredit og pengeinstitutter opgjort til 2.833.579,00 kr.; firmaanparter er opgjort til 81.888,00 kr. Underskud i den skattepligtige indkomst er opgjort til 357.853,00 kr. og i den personlige indkomst til 246.230,00 kr. Et tilsvarende beløb er fremført som underskud i arbejdsmarkedsbidrag.

Den 31. juli 2001 foretoges udlæg for ToldSkat overfor skyldneren med et beløb på 400.802,00 kr., heraf retsafgift 1.980,00 kr. Der registreredes følgende aktiver:

Ejendommene ...1 og ...2, begge .... Det hedder videre i fogedbogen: Der udfærdiges regnskab hos revisor den 3. august 2001 - herefter skulle pengene kunne lånes i banken. Afdrag betales i uge 31. Udlæggene blev tinglyst.

Af internt notat fra ToldSkat vedrørende H1 Transport fra 16. marts 2000 frem til 23. februar 2001 fremgår:

"...

Told- og Skatteregion Kalundborg

NAVN: H1 Trans
A

Dato

Resume

 
   

16.03.00

Udl 19.Udg på adr. Check på 61.853 kr modtaget sammen med skrivelse om at restbeløbet - kr. 60.000 - betales senest 31.03.00. H1 ikke til stede. ME-dato 05.04.00

NN

07.04.00

Rest af udlæg 19 - betalt på reg d.d. - slut.

NN

13.04.00

Udl 20 betalt - slut.

NN

26.06.00

Telf rykket for møde på udl 22. Møder i løbet af ugen. bet. halvdelen d 30.06.00 og resten d 10.07.00

TP

04.07.00

Rykket for møde - Ringer tilbage over middag

TP

07.07.00

Kan ikke få telf-kontakt (lægger røret på?) Ej mødt, ej bet. Postfork.

TP

20.07.00

Udl 22 og 23 på reg. Ejer 2 lastbiler, men der skønnes ikke at være friværdi. Ejd ...1. Det forventes at restancen kan betales den 25.7.00 da der skiftes bank til BG-Bank, og dette forventes at være på plads 24.07.00. E-dato 25.07.00

NN

26.07.00

Indbetalt 48.379 kr vedr udl 22. Udl 23 betales senest 4.8.00 F-dato 07.08.00

NN

08.08.00

Udl 23 moms betalt med 57.231 kr. Der ringes i indeværende uge vedr betaling af udl 24 samt rente og gebyrer. E-dato 17.08.00

NN

22.08.00

Udl 24 bet. slut

TP

13.10.00

Udl 25 bet. slut.

NN

14.11.00

Udl 26 bet. 31.994 kr - resten bet. inden 10 dage. M E 25.11.00.TP

TP

23.02.01

Alt betalt - slut

NN

   

Det hedder fortsat i internt notat af perioden 23. august 2001 til 18. december 2001:

 
   

23.08.01

På trods af at have lovet flere gange at henvende sig vedr. afvikling af restancen, er der endnu ikke sket henvendelse hertil.
Samtale med virk/konkurs foreslås derfor.

NN

27.08.01

Bogholder GK møder på regionen for at tale med NN. Oplyser, at H1 er i færd med at sælge virksomheden pr.1.10.01, når køretilladelser i det nye firma skulle være i orden ifølge Færdselsstyrelsen.
Er endvidere i færd med at sælge ejendom, hvor friværdien er ca. 300.000.
Vi anmoder om en skriftlig tilkendegivelse fra en advokat med nogle tal samt indbetaling af så meget som muligt nu. Afventer denne i løbet af nogle få dage senest 3.09.01

SS

28.08.01

PJ, advokat for de, som ønsker at købe H1 Trans, ringer for at høre, hvad problemet er. Orienterer om, at vi gerne vil have nogle penge for at kunne tale med Færdselsstyrelsen om noget fornuftigt vedr. de køretilladelser, der skal være i orden for at kunne overdrage H1 Trans
PJ vil vende tilbage med et forslag

 

SS

06.09.01

GK/bogholder oplyser, at der skulle være nogle penge først i næste uge - ringer mandag til NN.

 

07.09.01

Tlf. til PJ, som oplyser, at han ikke har noget forslag endnu.
Er klar over at det haster og vil vende tilbage snarest

SS

13.09.01

Varslingsskrivelse om konkurs - betalingsfrist den 21.09.01

SS

22.10.01

Alt betalt - slut.

NN

18.12.01

Varsel vedrørende kreditbegrænsning for moms udsendt.

OT

..."

Den 13. september 2001 skrev Told- og Skatteregion Kalundborg således til H1 Transport:

"...

Betaling af moms mv.

De er i restance med betaling af moms og A-skat mv., ialt 401.016, - kr. Hertil kommer en foreløbig fastsættelse af moms pr. 30. juni 2001 på 100.000,- kr samt en foreløbig fastsættelse af A-skat pr. 31. juli 2001 på 49.000,- kr. Samlet restance på 550.016,- kr.

Vi har senest modtaget 60.000,- kr. den 29. august 2001. Bogholder GK har henvendt sig vedrørende en afdragsordning den 27. august 2001 og lovede samtidig en indbetaling som afdrag på restancen senest den 3. september 2001.

Regionen har ikke modtaget nogen betaling og i øvrigt heller ingen egentlig anmodning om afdragsordning, herunder forslag til afvikling af restancen.

Restancen bedes derfor betalt direkte til regionen senest den 21. september 2001.

Manglende betaling medfører, at regionen uden yderligere varsel vil indgive konkursbe- gæring mod Dem.

..."

Den 18. oktober s.å. svarede virksomheden v/advokat PJ, således:

"...

Vedr. SE nr. ... H1 Transport v/A.

Med henvisning til Deres opgørelse af 16.10.2001 hvor De opgør gælden til kr. 404.464,00 har jeg forstået, at selskabet i dag indbetaler kr. 210.000,00. Restbeløbet kr. 194.464,00 vedlægges i check.

De bedes venligst bekræfte, at udlægget aflyses i de 2 ejendomme og sende nyt brev til Færdselsstyrelsen og gøre Færdselsstyrelsen opmærksom på, at der ingen gæld er til det offentlige, jf. aftalt.

..."

Til illustrering af sikkerhedens værdi i ejendommene er der fra sagsøgers side fremlagt skøde vedr. ejendommen ...1 , hvorved A solgte ejendommene for 1.046.515,86 kr., heraf betaltes og deponeredes kontant 275.000,00 kr. hos advokat PJ, der herfra fremsendte 194.000,00 kr. til ToldSkat. Skødet blev tinglyst den 9. oktober 2001.

Den 5. marts 1998 var der tinglyst ejerpantebrev i den omhandlede ejendom stort 75.000,00 kr. med meddelelse til F1 Bank. Af rente og betalingsvilkår fremgår bl.a., at "panteretten forhøjes gradvis med pantebrevets pålydende renter. Panteretten kan dog højst gøres gældende for gældens størrelse med tillæg af indtil 5 års forfalden og uforfalden rente."

Firmaets betalingsevne eller mangel på samme er af sagsøgeren dokumenteret eller søgt dokumenteret via udskrifter fra BG Bank.

Af gældbog fremgår, at der er anmeldt ca. 2,5 millioner i konkursboet, eksklusiv F1 Bank på 800.000,00 kr. Codan Forsikring har anmeldt krav 7, 8, 9, 19 og 30 udgørende diverse præmier. Herudover har Volvo Personvogne Danmark anmeldt krav på 133.202,34 kr., ToldSkat på 365.100,84 kr. samt Finans Nord A/S med 509.286,28 kr. Hydro Texaco A/S har anmeldt et krav på i alt 344.319,07 kr. i henhold til incassoskrivelse af 3. oktober 2001, der baseres bl.a. på leverance af smøreolie den 7. maj 2001 samt faktura købekort forfaldent 30. juni 2001 med 140.236,63 kr. Saldoen blev pr. 31. maj s.å. opgjort til 331.684,58 kr. Det fremgår, at der intet blev betalt i perioden.

Der blev ej heller betalt til Finans Nord A/S i henhold til leasingaftaler, jf. anmeldelse af 4. juni 2003 opgjort til i alt 509.286,28 kr.. Den næstsidste betaling skete den 22. maj 2001 med 31.613,01 kr., den seneste med 64.549,48 kr. pr. 27. juli 2001.

Kurator har oplyst, at skyldneren ikke var at finde i perioden medio juni 2001 frem til 24. januar 2002, hvilket illustreres ved retsbog af 10. oktober 2001 fra fogedretten, der er sålydende:

"...

For og med rekvirenten var mødt advokat Helge Poulsen.

Der blev fremlagt rekvisition med bilag. Der er løsørepant i to autotransportere.

Ingen blev antruffet. Døren er låst, og på døren er sat en seddel med påskriften firmaet flyttet pr. 1.10, samt en henvisning til telefonnummer ....

Fogeden bemærkede, at A er indkaldt til fogedretten ved forkyndelse til flere møder, senest den 26. september 2001. Han er dog angiveligt på grund af sygdom ikke mødt. Umiddelbart før mødet den 26. september 2001 modtog fogedretten en telefax fra A, hvor denne i denne sag og to andre sager meddelte, at han grundet sygdom ikke kunne møde, og at han snarest ville fremsende lægeerklæring.

Retten har senere modtaget en arbejdsudygtighedserklæring af 3.10.01 fra en læge, gældende for to uger fra datoen. Der står, at patienten angiver at have været uarbejdsdygtig fra 26.9.01. Der er intet anført om, at den pågældende er ude af stand til at møde i fogedretten. En lignende erklæring modtog fogedretten efter indkaldte møder i august.

Rekvirenten har på-grund af sygemeldingen anmodet om, at fogedforretningen foretages udkørende.

Fogedretten har sendt skriftlig meddelelse om mødet i dag, og fogedretten har kontaktet rekvisitus på dennes sædvanlige telefonnummer, ... , tidligere i dag for at bekræfte mødet. Fogeden har talt med en person ved navn GK, der var bekendt med, at fogeden skulle komme i dag, og han oplyste, at A lå syg på sin privatadresse ...2, og at han kunne træffes på tlf. ... Fogeden har forsøgt på dette nummer, samt fastnetnummeret på samme adresse, uden at træffe nogen.

Rekvirenten samt en anden tilstedeværende rekvirent var vidende om, at ejendommen ...1 er handlet ved betinget skøde, og at det er indleveret til tinglysning i går. Tidligere denne måned har rekvisitus solgt sin halvpart af ejendommen ...2 til samleveren. Virksomheden er muligvis under afhændelse.

F1 Banks repræsentant havde set de løsørepantsatte autotransportere holde lidt uden for byen på et tidligere tidspunkt. Rekvirenten og fogeden kørte til stedet, men fandt nu ingen biler.

Det skyldige beløb blev opgjort således:

Sagen opgjort til

806.235,48 kr.

Befordr: af fogeden, egen bil

121,00 kr.

Salær

2.000,00 kr.

moms

       500,00 kr.

I alt

808.856,48 kr.

På adressen ...1, foretog fogeden herefter udlæg i ejendommen matr. nr. ....

Fogedforretningen blev fortsat på adressen ...2. Der blev ikke truffet nogen hjemme.

Såvel fogedrettens personale som F1 Banks repræsentant har set rekvisitus fornylig på steder, der ikke ligger umiddelbart i nærheden af bopælen, og uden at kunne se tegn på, at den pågældende skulle være ude af stand til at møde i fogedretten.

Fogeden afsagde sålydende kendelse

Da der efter fogedens opfattelse ikke foreligger egentlig dokumentation for, at skyldneren er ude af stand til at møde i fogedretten, og da alt i øvrigt tyder på, at han bevidst unddrager sig en fogedforretning, som kunne komme på tværs af afhændelse af ejendomme mv., hvilket blandt andet støttes af, at han ikke har været at træffe i dag, selv om han vidste at fogeden kom, og at han heller ikke har ladet sig repræsentere; sammenholdt med oplysningerne om, at ejendommene er under salg, og at bilerne formentlig holdes skjult, finder fogedretten, at skyldneren kan anholdes og fremstilles i fogedretten, da han ulovligt er udeblevet fra fogedforretning den 26. september 2001.

Derfor bestemmes

A, privat boende ...2, skal anholdes og fremstilles ved politiets foranstaltning.

Fogedretten efterlod en meddelelse i postkassen om det foretagne udlæg, samt en meddelelse om, at rekvisitus vil blive anholdt og fremstillet.

Sagen udsat.

Fogedretten hævet.

II. Retsassessor

..."

Den 15. oktober 2001 fortsattes fogedforretningen på adressen ...2, As privatadresse. Det fremgår af udskrift af retsbogen:

"...

Der blev foretaget FS 5-752/2001

F1 Bank

mod

H1 Transport
A

For rekvirenten var mødt advokat Helge Poulsen.

Fogeden bemærkede, at den fremstillingskendelse, som fogedretten har afsagt den 10. oktober 2001, er blevet kæret af rekvisitus på grundlag af den efterladte besked. Kæreskrift er modtaget ved retten i Sorø den 12. oktober 2001. På dette tidspunkt var kendelsen ikke sendt til politiet endnu fordi undertegnede foged havde fri den 12. oktober 2001. I dag har fogedretten med rekvirenten aftalt at gøre et nyt forsøg på at træffe rekvisitus, denne gang uden forudgående underretning, dels for at fremskynde sagen, og dels for at undgå anholdelse. Såfremt rekvisitus træffes, vil politifremstillingen ikke blive effektueret, og kæreafgiflen vil blive tilbagebetalt.

Ingen blev antruffet. Der er mørkt i huset. Hundene er hjemme.

Advokat Lars Poulsen oplyste, at han netop var kørt forbi adressen ...1, og at der er aktivitet i virksomheden. Der holder flere store autotransportere, der er ved at aflæsse/pålæsse køretøjer, op der er personer ved bilerne.

Fogedforretningen kontinueredes straks til adressen ...1, hvor fogedretten blev sat Kl. 18.10. Antruffet blev to personer, nemlig B, der angav at være far til rekvisitus, og som efter hans oplysning arbejder som chauffør i H1 Trans. (Fogeden måtte konstatere, at i dag er virksomheden ikke flyttet, cfr. fogedforretningen den 10. oktober 2001) Den anden person oplyste at være virksomheden uvedkommende. Han er blot en nabo.

B oplyste på forespørgsel, at han ikke har set sin søn siden i fredags, og at han ikke ved hvor han er. Han er ikke vidende om, at sønnen skulle være syg.

Den tilstedeværende nabo oplyste nu, at A havde været på virksomheden for en halv time siden, og at han var kørt væk i en kassevogn med en campingvogn efter. B kommenterede ikke denne oplysning, men indvilligede i at forsøge at kontakte sønnen via mobiltelefon, hvilket (efter det oplyste) skete uden held.

Fogeden og rekvirentens advokat gennemgik de autotransportere, der befaldt sig på stedet, men ingen af dem var af mærket Volvo som de løsørepantsatte. Der foretoges ikke udlæg i de tilstedeværende autotransportere, da det formodedes, at de alle er leasede.

Den tilstedeværende nabo oplyste nu, at A havde fortalt ham, at to Volvoer var under ombygning på en ejendom lidt uden for .... Den pågældende var ikke i stand til at opgive den præcise adresse, men beskrev stedet.

Rekvirentens advokat anmodede fogeden om at kontinuere fogedforretningen til det angivne sted ved ..., og fogeden og rekvirentens advokat kørte til det pågældende sted, men opgav på grund af tiltagende mørke at finde bilerne. Da fogedretten ikke i den forbindelse har henvendt sig til nogen personer, findes det efter omstændighederne unødvendigt at meddele fogedretten i ..., at fogedretten i ... har kontinueret en fogedforretning i ... retskreds.

Forinden fogeden forlod ..., kørte fogeden tilbage til adressen ...2 og efterlod besked om fogedforretningen i dag, ligesom en egentlig udskrift vedrørende fogedforretningen den 10. oktober 2001 blev lagt i postkassen. I brevet er anført, at A kan undgå effektuering af fremstillingskendelsen, hvis han møder i fogedretten tirsdag den 16. oktober 2001 kl. 09.00. Samme besked har fogedretten givet As far.

Mens fogeden opholdt sig ved adressen ...2 kom en kvinde kørende i bil til stedet. Hun oplyste, at hun ikke hørte til på stedet, men at hun kom hver dag og kiggede til hundene. Hun vidste ikke, hvor A befandt sig.

Det skyldige beløb blev opgjort således:

Sagen opgjort til

808.856,48 kr.

Befordr. af fogeden, egen bil

140,00 kr.

Halvt salær

1.000,00 kr.

moms

       250,00 kr.

I alt

810.246,48 kr.

Hvis A ikke møder i fogedretten den 16. oktober 2001 kl. 09.00, vil fogedretten sende anmodning om fremstilling til Politimesteren i .... Kæremålet vil blive videresendt til Østre landsret, men fogedretten vil ikke tillægge kæremålet opsættende virkning for fremstillingen, da det efter alt foreliggende skønnes, at øjemedet kan forspildes, hvis fogedforretning ikke gennemføres hurtigt. I den forbindelse bemærkes, at det er fogedens klare opfattelse, at rekvisitus bevidst unddrager sig enhver personlig kontakt med fogedretten, og at der for tiden sideløbende hermed sker overdragelse af væsentlige aktiver til tredjemand.

Sagen udsat.

Fogedretten hævet.

II

Retsassessor

..."

Den 24. januar 2002 kl. 11.39 fremstilledes A i fogedretten i .... Af retsbogen fremgår følgende:

"...

Den 24. januar 2002 kl. 11.39 fremstilledes A i fogedretten i .... Af retsbogen fremgår følgende:

Der blev foretaget FS 5-752/2001

F1 Bank

mod

H1 Transport

Rekvirent F1 Bank mødte ved advokat Helge S. Poulsen. Skyldner A blev fremstillet.

Tilstede i fogedretten var endvidere advokat KR og advokat PP, der repræsenterer andre rekvirenter, hvis sager foretages i umiddelbar forlængelse af denne sag. De andre tilstedeværende advokater har stillet spørgsmål undervejs, og er kommet med oplysninger. A har overfor fogedretten erklæret sig indforstået med, at de øvrige rekvirenter modtager udskrift af retsbogen for så vidt angår behandlingen af F1 Banks krav, således at man i de andre sager kan henvise til forklaringen afgivet under nærv. sag.

Der fremlagdes rekv.mv.

Det skyldige beløb blev opgjort således:

Sagen opgjort til

810.846,48 kr.

Salær

2.000,00 kr.

moms

       500,00 kr.

I alt

813.346,48 kr.

Fogeden bemærkede, at der er tilkendt fuldt mødesalær for mødet i dag, selv om der har været to tidligere møder, hvilket skyldes, at rekvirenten har haft en del arbejde med opfølgning af sagen.

Skyldneren blev afkrævet det opgjorte beløb og foreholdt oplysningspligten og strafansvaret.

Skyldneren erklærede sig ude af stand til at betale. Han forklarede, at han har forsøgt at rekonstruere sin personligt drevne virksomhed med henblik på at kunne fortsætte denne og afdrage til kreditorerne, men at det ikke er lykkedes. Virksomheden drives derfor nu videre af H1 Transport ApS med ham selv som driftsleder. Han ejer ingen anparter. Selskabet ejes af nogle af hans tidligere kunder, herunder JL, som tager sig af regnskaberne. Man kan ikke sige, at disse kunder driver viksomheden af hensyn til A. De gør det af hensyn til sig selv, da de ellers ville mangle adressen ...1, som opbevaringssted for deres biler. De ejer nogle køretekniske anlæg, og køber og sælger biler. A oplyser, forevist det brev, han har sendt til fogedretten af 16. oktober 2001, at det er ham selv, der har skrevet det. Det er ikke formuleret af advokat PJ . Årsagen til, at han er gået til advokat PJ er, at han havde brug for advokatbistand, og da han i en periode boede i en lånt campingvogn ved ..., var det naturligt for ham at opsøge en advokat der. Det har ikke noget at gøre med, at samme advokat er advokat for den personkreds, der videredriver virksomheden. Det har han først opdaget senere.

Efter at have skrevet dette brev videredrev han måske virksomheden i 2 - 3 uger, men måtte så opgive. I den periode, han kørte med bilerne, har han vel haft en omsætning på imellem 45. og 65.000 kr. Det er rigtigt, at han i samme periode og perioden efter har foretaget nogle større betalinger til kreditorer. Han kan bekræfte, at han har betalt omkring 400.000 kr. til ToldSkat. 100.000 kr. heraf er nok kommet ind fra debitorer i perioden ultimo september til starten af november 2001. De blev indbetalt på hans girokonto, som han senere har lukket. ToldSkat er blandt andet betalt af midler fra girokontoen. Betalingen er ikke sket via giro, men ved, at A har hævet et beløb på 180.000 kr. og kørt hen til ToldSkat og betalt dette i almindelige kontanter, hvilket er sket i november måned 2001. ToldSkat havde sagt, at ellers ville de erklære ham konkurs. Omkring 200.000 kr. af betalingerne til ToldSkat er kommet fra advokat PJ af det beløb, der var deponeret vedrørende ejendomshandelen (matr. nr. ..., hvori der er foretaget udlæg) Han kan ikke svare på, hvorfor advokat PJ har været villig til at frigive et sådant beløb til ToldSkat. Han benægter, at det var for at undgå konkurs af hensyn til køretilladelserne. De køretilladelser, han selv har, er ikke i anvendelse. Det nye selskab har sine egne køretilladelser. Han sagde dog til advokat PJ, at hvis der ikke blev betalt, ville han gå konkurs.

A har ikke afmeldt momsen. Han modtager en løn på 20.000 kr. pr. måned fra den nye arbejdsgiver. Han har haft det dårligt psykisk i en periode, blandt andet på grund af de økonomiske problemer. Han er blevet smidt ud af sin hidtidige samlever fra adressen ...2, så der bor han ikke mere. Han er tilmeldt folkeregisteret som værende uden fast adresse. Han sover i en lastbil, og opholder sig rundt omkring. Han har postadresse ...1, men han kommer der ikke hver dag.

Som anført i brevet af 16. oktober 2001 står autotransporteren Volvo ... på adressen ...1, bag aflåset hegn. Den er nu uindregistreret. Han er indforstået med, at der foretages udlæg i den, og at der sker rådighedsfratagelse. Den er efter hans opfattelse ca. 100.000 kr. værd. Det er autotransporteren fra 1991. Den anden nævnte autotransporter med stel nr. ... er som anført i brevet udgået af pantet for flere år siden efter aftale med F1 Bank ved RJ. Den var oprindelig købt for 100.000 kr. Han kørte over 200.000 km. i den, og så gik motoren i stykker. Det ville koste 100.000 kr. at få den repareret, og de penge havde han ikke. Bilen var fra 1982/83. Den blev senere via en produkthandler, vistnok i ..., solgt til skrot. Skrotningen fandt - afhørte bekendt - sted på G1. Han har et telefonnummer til skrothandleren stående i en gammel kalender, og han vil give dette telefonnummer videre til advokaten. Der har været nogle leasede lastbiler, som er afleveret tilbage til Finans Nord. Foreholdt en liste over registreringsnumre på biler, som advokat PP, der repræsenterer Codan Forsikring, var i besiddelse af, har han oplyst, at disse registreringsnumre vedrører henholdsvis prøveplader og leasede biler, som er leveret tilbage.

En enkelt lastbil er solgt til det selskab, der videredriver virksomheden. Det er sket før nytår, men efter 1. oktober 2001. Der var tale om en Mercedes autotransporter, som var købt på kontrakt. Der var en restgæld på ca. 500.000 kr., som selskabet har overtaget. Der ud over har han modtaget 123.000 kr. kontant, som blev sat ind på afhørtes girokonto, og som blev anvendt til betaling af de kreditorer, der var "helt vilde i varmen", f.eks. lønninger. Han modtog en check på beløbet, og satte dem så ind på girokontoen. Han er ikke i stand til på stående fod at konkretisere, hvem betalingerne er gået til. Forespurgt, om man kan se alle betalinger på udskrifter af girokontoen, har han svaret, at det kan man nok. Han er dog ikke helt klar over, hvor hans bilag befinder sig. Nogle ligger hos revisor MM, og andre hos ToldSkat. Efter nøjere udspørgen er forklaringen revideret således, at en del papir nok ligger i en lastbil, nemlig den Mercedes, som det nye selskab har overtaget. Denne bil befinder sig formentlig i udlandet, men det er ikke utænkeligt, at den kommer hjem til aften. Det kan ikke udelukkes, at noget regnskabsmateriale kan være forsvundet ved et indbrud. Der har været indbrud på adressen ...1, hvilket er anmeldt til politiet. Der er stjålet en bil.

I den forbindelse blev A spurgt, om der er krav mod forsikringsselskaber, hvilket A for så vidt svarede nej til. Advokat PP, der repræsenterer Codan Forsikring, oplyste i den forbindelse, at A har gjort krav på ca. 127.000 kr., og advokaten er i besiddelse af kopi af korrespondance med A herom. Det er dog for så vidt rigtigt, at der ikke er et krav, for Codan Forsikring har et krav, som efter forsikringsselskabets opfattelse overstiger det krav, A måtte have. Der er 6 verserende sager mod Codan Forsikring.

A oplyste, at han faktisk har betalt mere til ToldSkat end de to beløb på henholdsvis 180.000 kr. og 200.000 kr. Han har været der to gange i november måned 2001 og betalt henholdsvis 60.000 kr. og 30.000 kr.

A har forespurgt herom oplyst at have udestående fordringer for i alt ca. 30.000 kr. hos mange forskellige autoforhandlere. Der er tale om småbeløb, og A opfatter dem selv som uerholdelige. Han kan ikke på stående fod præcis angive, hvilke debitorer, der er tale om, men det fremgår formentlig af debitorbogholderiet. Det er ikke helt sikkert, man kan finde oplysninger på pc., jf. også det tidligere oplyste om indbrud.

Om den betingede ejendomshandel har afhørte forklaret, at det er rigtigt, at ejendomshandelen er gennemført samtidig med, at han blev indkaldt til fogedretten og sygemeldte sig. Ejendommen havde dog været til salg i to år. Forespurgt, hvorfor han selv skal være selvskyldnerkautionist på lånene i ejendommen, har han ikke noget svar. Advokat Helge Poulsen oplyste, at ejendommen er solgt til personer, og ikke et selskab, og at der efter hans opfattelse er tale om en handel med det formål at bringe ejendommen i kreditorly, og at det formentlig forholder sig således, at det reelt fortsat er A, der skal være debitor på lånene. Advokat Helge Poulsen agter at protestere mod, at der meddeles endeligt skade.

Afhørte erklærer, at han ikke ejer andre aktiver, der kan foretages udlæg i, ej heller indbo af værdi.

Under iagttagelse af skyldnerens udtagelsesret og påvisningsret foretoges udlæg i følgende:

  1. uindregistreret Autotransporter af mærket Volvo, stelnr. ... Rådigheden blev samtidig formelt frataget A.


    A erklærede sig indforstået med at underskrive en salgsfuldmagt, da det er hans opfattelse, at den vil kunne sælges bedst i fri handel. Fogeden oplyste, at der ikke i de andre verserende fogedsager vil blive gjort udlæg i autotransporteren, da den på grund af løsørepantet må skønnes at være uden friværdi.

  2. Udestående fordringer mod forskellige autoforhandlere mv på ialt ca. 30.000 kr. De er ikke for tiden nærmere specificeret, men A er gjort bekendt med, at han skal indbetale beløbet i fogedretten, hvis han modtager penge fra de debitorer, han har forklaret om. A pålagdes at fremkomme med nærmere oplysninger om disse debitorer.

  3. Ethvert erstatningskrav over for Codan Forsikring. Det er oplyst, at der i hvert fald er rejst et krav på ca. 127.000 kr.

Der er allerede foretaget udlæg i den faste ejendom.

De mødende samtykkede i registreringen og vurderingen af det udlagte. Fogedretten erklærede, at det registrerede er udlagt til rekvirentens fyldestgørelse ved forauktionering med forbehold af trediemands bedre ret. Fogedretten tilkendegav, at det er strafbart for skyldneren at disponere over det udlagte i strid med rekvirentens ret.

..."

Procedure

Sagsøgeren har til støtte for sin påstand gjort gældende, at betalinger i perioden 17. august til 23. oktober 2001 må anses omstødelige, da disse betalinger utilbørligt har begunstiget ToldSkat i forhold til alle de øvrige kreditorer. Fra midten af august 2001 må A anses for at have været insolvent. Kreditorbegunstigelsen består i den skete betaling af godt nok forfaldne, men også usikret gæld. Pengene blev unddraget de øvrige kreditorer i og med, at A udtømte alle sine midler og dermed gjorde sig insolvent. Herudover begrundes utilbørligheden i, at A usandfærdigt har forklaret, at han ville rekonstruere virksomheden, hvilket står i skærende kontrast til hans fogedbogsforklaring. Det fremgår af kontoudtogene, at han alene har betalt småkreditorer, men at gælden iøvrigt er vokset til 3,3 millioner fra sommeren 2001 til den 4. februar 2002. Det seneste afdrag F1 Bank modtog er den 22. maj 2001 og olie- og benzin leverandøren har intet modtaget. A har herudover realiseret alle sine aktiver, så der intet blev tilovers for de øvrige kreditorer. Sagsøgte ToldSkat må have været vidende om insolvensen i og med A ved den forgæves fogedforretning den 31. juli 2001 udtalte: "Jeg kan ikke betale hvad I har til gode," hvilket må indebære en formodning om insolvens og ikke blot en forbigående betalingsudygtighed. Der er tale om et eneste handlingsforløb frem til den sidste betaling den 23. oktober 2001. Hertil kommer, at A holdt sig skjult fra ultimo juni til konkursen for at komme uden for alle frister i konkursloven efter at have realiseret alle aktiver til fordel for en eneste kreditor, sagsøgte, der må have været klar over insolvensen i og med, at man fra den 31. juli 2001 indtager en mere agressiv holding overfor skyldneren i forhold til tidligere, hvor ToldSkat fra 1995 og fremefter via jævnlige udlægsforretninger har opnået betaling fra skyldneren. Den efter juni 2001 jævnlige kontakt imellem A og sagsøgte sandsynliggør, at ToldSkat da vidste, at der ikke var andre fri aktiver end friværdien i ejendommen på ca. 300.000,00 kr. Dette skal ses i lyset af, at ToldSkat via sin indberetning kunne bringe skyldnerens kørselstilladelse i fare, jf. notat af 27. august 2001. Med denne større indsigt og skyldnerens sårbarhed som baggrund varslede sagsøgte konkurs den 13. september 2001. Salget af virksomheden via advokat PJ var en nødvendighed for at kunne fremskaffe penge til ToldSkat. Da "tavlen var vasket ren" overfor ToldSkat gemte A sig i 3 måneder.

Sagsøgte har til støtte for sin frifindelsespåstand gjort gældende, at betingelsen i konkurslovens § 74 for omstødelsen ikke er opfyldt. For det første har sagsøgeren ikke bevist, at A var eller blev insolvent ved de skete betalinger, idet der ikke er leveret et billede af situationen, som den er på betalingstidspunktet og derfor er det heller ikke bevist, at hver enkelt betaling affødte insolvens. Udskriften fra fogedbogen fra ToldSkat er med fortrykt tekst og fortæller således intet om firmaets konkrete situation, udover den fortrykte tekst, at firmaet "var ude af stand til at betale", men at A tilbød betaling afdragsvis i uge 31 via banklån. Ligeså lidt fremgår det af fogedbogsudskriften af 24. januar 2002, at der foreligger insolvens, ej heller i oktober 2001, hvor han havde en indtægt på 45-65.000 kr. Virksomheden blev solgt, men uden dokumentation for insolvens.

Det er ligeså lidt bevist, at dispositionerne er utilbørlige. Betaling af skat er nødvendig for at kunne overdrage virksomheden med eller uden køretilladelse til 3. mand, hvilket indebærer at nedbringelsen af gælden var i kreditorernes interesse. Efter marts 2001 kendes As økonomi faktisk ikke. ToldSkat må anses at have været i god tro på betalingstidspunkterne. Betalingen var normal og det var ikke usædvanligt, at A var i restance. Der er blevet udført et godt og effektivt inddrivelsesarbejde af ToldSkat uden mistanke om, at der var noget misliebigt ved betalingen. Der er ikke bevist nogen form for pression fra ToldSkats side i relation til køretilladelserne og da den seneste betaling sker, er det ikke godtgjort at ToldSkat var vidende om insolvens, hverken hidtidigt eller aktuelt. Dette ses heller ikke underbygget ved skrivelsen af 13. september 2001, hvor sagsøgte truede med konkurs ved manglende betaling med angivelse af en frist, der ikke blev overholdt og ej heller fulgt op af sagsøgte.

Retten skal udtale

Af notat af 27. august 2001 og 28. august s.å. fremgår, at sagsøgte ToldSkat af bogholderen i H1 Transport blev oplyst, at A var i færd med at sælge virksomheden pr. 1. oktober 2001, og at friværdien i ejendommene ville kunne anvendes til delvis inddækning af restancen, alt set i lyset af færdselsstyrelsens holdning til køretilladelserne i relation til den annoncerede overdragelse af virksomheden. Af notatet fremgår videre fra den 7. september 2001 at regionen var klar over, at "det hastede", hvilket blev fulgt op af notat pr. 13. september 2001 om varslingsskrivelsen om konkurs med en betalingsfrist den 21. september 2001, hvilken frist ligesom tidligere ikke blev overholdt af skyldneren. Der indbetaltes imidlertid dels af skyldneren og dels via advokat PJ, beløb af en størrelsesorden, der bevirkede at kontoen blev 0-stillet pr. 23. oktober 2001. Ved salget af ejendommene i ... fremskaffedes således yderligere aktiver til betaling af sagsøgte, der således over en periode fra 1. januar 2001 til 24. januar 2002 har betalt ca. 740.000,00 kr. til sagsøgte. Den omstændighed, at Skatteregionen har modtaget disse betalinger findes isoleret set ikke at måtte instituere ond tro hos Skatteregionen i og med, at overdragelse af virksomheden var betinget af "gældfrihed" i forhold til færdselsstyrelsens godkendelse , jf. lovbekendtgørelse nr. 108 af 19. februar 2003, § 3, stk. 1, nr. 4, en bestemmelse, der iøvrigt legitimerer sagsøgte til at foretage en effektiv inddrivelse, der på sigt kan indebære en omsætningsfordel også for andre kreditorer. Uanset de øvrige kreditorer ikke er blevet betalt samtidig med ToldSkat findes dette ikke ved den skete bevisførelse at indebære et tilstrækkeligt bevis for at skyldneren ved dispositionerne blev insolvent og ikke blot midlertidig ude af stand til at klare løbende betalinger. Betalingerne findes som følge heraf ikke at kunne betegnes som utilbørlige i konkurslovens forstand, jf. konkurslovens § 74.

Som følge af det anførte vil sagsøgte Told- og Skatteregion Kalundborg være at frifinde.

Med sagens omkostninger forholdes som nedenfor bestemt.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Sagsøgte Told- og Skatteregion Kalundborg frifindes.

I sagsomkostninger betaler sagsøgeren H1 Transport v/A under konkurs v/kurator, advokat Helge S. Poulsen til sagsøgte Told- og Skatteregion Kalundborg 40.000,00 kr. incl. moms

----------

Østre Landsrets dom af 3. maj 2005, 6. afdeling, B-1826-04

Kalundborg Rets dom af 28. maj 2004 (BS 1-564/2002) er anket af H1 Transport v/ A under konkurs v/kurator, advokat Helge S. Poulsen, med påstand som for byretten om, at Told- og Skatteregion Kalundborg dømmes til at betale 588.835,15 kr. med procesrente fra den 15. august 2002.

Indstævnte, Told- og Skatteregion Kalundborg, har påstået stadfæstelse.

Der er i landsretten afgivet forklaring af A.

Forklaringer

A har forklaret bl.a., at han kan vedstå den i fogedrettens retsbog gengivne forklaring af 24. januar 2002. I efteråret 2001 håbede han stadig at kunne fortsætte sin virksomhed, men han havde dog allerede i 2000 talt med JL om, at denne eventuelt skulle overtage virksomheden. Han prøvede efter overdragelsen at fortsætte som speditør sideløbende med sin ansættelse, da han stadig havde kunder, der gerne ville betjenes af ham. Når han betalte ToldSkat frem for andre kreditorer, skyldtes det frygt for, at ToldSkat ville tage den garanti, der var stillet som sikkerhed for hans køretilladelse. En ansat med fornavnet NN fra ToldSkat i Kalundborg havde sagt, at det ville ske, hvis han ikke betalte. Han har ikke forsøgt at gemme sig for fogeden, men han blev smidt ud af sin samleverske, og havde derefter ikke fast bopæl. Han prøvede at etablere en ordning med sine kreditorer, og kontaktede selv bl.a. leverandøren af brændstof, men da de kreditorer, han talte med, ikke ville være med, opgav han det. Han havde ikke råd til advokatbistand.

Procedure

Parterne har i det væsentlige gentaget deres procedure for byretten.

Landsrettens begrundelse og resultat

Efter de foreliggende oplysninger om størrelsen af de af skyldneren foretagne indbetalinger til indstævnte, sammenholdt med oplysningerne om størrelsen af skyldnerens aktiver og likvider såvel før som efter konkursen, finder landsretten det godtgjort, at skyldneren ved de efter den 31. juli 2001 foretagne indbetalinger var eller blev insolvent.

To voterende, Arne Brandt og Maria Bruun Laursen, udtaler herefter:

Det er ubestridt, at skyldneren i en længere periode forud for konkursen har haft en restance til ToldSkat. Restancen har haft en varierende størrelse med store periodevise udsving, og skyldnerens ujævne betalingsmønster har været afløst af 33 udlæg. Indstævnte har ikke haft adgang til en samlet oversigt over skyldnerens økonomi. Indstævnte havde endvidere i august/september 2001 grund til at formode, at en overdragelse af skyldnerens virksomhed var ved at finde sted, hvilket fremgik af såvel de oplysninger, som skyldnerens bogholder gav, som oplysninger fra de potentielle køberes advokat. Herefter finder vi det ikke godtgjort, at indstævnte ved modtagelsen af betalingerne var i den i konkurslovens § 74 krævede onde tro. Vi stemmer herefter for at stadfæste dommen.

En voterende, Henrik Bitsch, udtaler:

Som anført af flertallet var indstævnte bekendt med, at skyldneren løbende havde været i restance med sine betalinger. Den 31. juli 2001 foretoges udlægsforretning på indstævntes foranledning, og skyldneren oplyste, at han var ude af stand til at betale. Det fremgår af indstævntes interne notat, at man den 23. august 2001 overvejede konkurs. Den 13. september 2001 fremsendte indstævnte til skyldneren en skrivelse, der indeholdt en trussel om konkurs ved fortsat manglende betaling. I perioden fra den 21. september til den 23. oktober 2001 indbetalte skyldneren herefter 680.020 kr. til indstævnte. Når dette sammenholdes med størrelsen af de tidligere i 2001 foretagne indbetalinger, og når henses til, at indbetalingerne fremkom efter en i det væsentlige forgæves udlægsforretning og en trussel om konkurs, finder jeg det godtgjort, at indstævnte har været eller burde have været bekendt med skyldnerens insolvens, for så vidt angår de betalinger, der har fundet sted efter den 13. september 2001. Betalingerne findes tillige under de angivne omstændigheder at have indebåret en utilbørlig begunstigelse af indstævnte, hvilket burde have stået klart for denne. Herefter stemmer jeg for at tage appellantens påstand til følge for så vidt angår betalinger, der er foretaget efter den 13. september 2001.

Afgørelsen træffes efter stemmeflertallet.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for landsretten skal appellanten, A under konkurs, v/ kurator, advokat Helge S. Poulsen, betale 40.000 kr. til indstævnte, Told og Skatteregion Kalundborg.

Det idømte betales inden 14 dage efter denne doms afsigelse.