Dato for udgivelse
11 May 2005 10:22
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
13. april 2005
SKM-nummer
SKM2005.186.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-5-1865-0150
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Gave, fodbold, karriereophør, sport
Resumé
En fodboldspiller var ikke skattepligtig af et beløb modtaget efter en testimonialkamp afholdt som anerkendelse af spillerens indsats og præstationer i hans lange karriere i fodboldklubben og som sportsligt forbillede, jf. ligningslovens § 7, litra a.
Reference(r)
Ligningsloven § 7, litra a

Sagen vedrører spørgsmålet, om et beløb, klageren har modtaget efter en testimonialkamp, skal anses for omfattet af ligningslovens § 7, litra a.

Landsskatterettens afgørelse

Personlig indkomst

Skatteankenævnet har anset et overskud på 1.124.449 kr. fra en testimonialkamp for at være skattepligtigt.

Landsskatteretten nedsætter klagerens indkomstansættelse med 1.124.449 kr.

Sagens oplysninger

Klageren, der i en årrække har været professionel fodboldspiller, har i indkomståret 2000 haft lønindtægter fra A A/S på 865.738 kr.

I forbindelse med at klageren som 41-årig stoppede sin karriere som målmand blev der i 2000 afholdt en testimonialkamp til ære for klageren.

Overskuddet fra arrangementet var 1.124.449 kr. Beløbet blev ubeskåret overdraget til klageren.

I juli 2000 indgik klageren og B en samarbejdsaftale med C A/S. Af aftalen fremgår følgende:

”C A/S er blevet engageret af klageren og A A/S til at bistå ved specialarrangementet, Testimonialkamp i 2000 kl. 19:00 på Stadion.

A A/S stiller kvit og Stadion til rådighed for klageren. Prisen på billetter er sat til kr. 100,00 per billet. Alle entreindtægter tilfalder ubeskåret klageren. Der oprettes en specialkonto for billetsalget i banken, hvor alle billetindtægter skal indsættes så snart billetterne er solgt.

Der er ingen fribilletter eller kort, der giver adgang til denne begivenhed, kun til de personer, der bliver personligt inviteret af klageren i samarbejde med A A/S.

Der kan kun komme folk i VIP-området, der har VIP billetter til dagen. Alle andre formet for billetter gælder ikke denne dag.

Alle reklamer på stadion skal være overdækket eller nedtaget (clean court), dog med undtagelse af de stationære reklamer på selve tribunerne.

Overskud ved salg på stadion af øl, vin, is pølser, programmer m.v. tilfalder klageren.

A A/S stiller vederlagsfrit kontrollører, servicemedarbejdere, boldbørn, programsælgere m.v. til rådighed.

C A/S opgaver er at sælge hovedsponsorat, bandesponsorater, medsponsorater, erhverv-VIP samt annoncer til gallaprogram.

C A/S skal udarbejde salgsmateriale, plakater og program, som skal godkendes af klageren og A A/S.

Testimonialkampen spilles mellem tidligere og nuværende spillere mod en række af tidligere og nuværende landsholdsspillere. Klageren udtager holdene.

Hjemmeholdet spiller i deres eget tøj og med deres egne sponsorer. Landsholdsspillerne spille er sponsor logo på brystet.

C A/S respekterer, at alle A A/S’ sponsorer skal have sponsortilbudet først og at en hovedsponsor ikke må konkurrere med repræsentantsskabet’s 17 hovedsponsorer.

C A/S bekræfter og fakturerer alle aftaler.

C A/s varetager aftalen med TV.

A A/S har efter drøftelser med et TV-selskab meddelt at dette ikke ønsker at sende fra kampen, og at selskabet har givet tilladelse til at et andet TV-selskab sender fra kampen.

C A/S tager sig af hotelbooking og af de danske spillere der kommer fra udlandet, og er desuden behjælpelig med arrangementet efter kampen (festen). C A/S er behjælpelig med underholdning før, under og efter kampen.

A A/S har ingen udgifter i forbindelse med C A/S’ deltagelse i testimonialkampen.

C A/S udfærdiger samlet regnskab for arrangementet og forestår afregning til klageren.

Vi glæder os til samarbejdet.”

Af et brev af 14. september 2004 til klageren underskrevet af formand, næsrformand og direktøri A A/S og direktør i D A/S, der var hovedaktionær i A A/S, fremgår følgende:

”Til brug for din verserende sag i Landsskatteretten afgives herved følgende erklæring:

Underskrevne A A/S ved daværende formand, næstformand og daværende direktør samt medunderskrevne direktør, der via selskabet D A/S var hovedaktionær i A A/S, og som repræsenterede en kreds af supporters bag A A/S, erklærer herved på given foranledning, at vi har været vor mangeårige målmand behjælpelig med et arrangement i form af en afskedskamp, der af karakter var en folkeindsamling for lang og trofast tjeneste i offentlighedens og klubbens interesse.

Det helt usædvanlige initiativ var begrundet i, at klageren som noget helt ekstraordinært har spillet som målmand for klubben i hele sin karriere, og at han har opnået at spille over 800 kampe på klubbens 1. hold, hvilken loyalitet og præstation med stor sandsynlighed aldrig vil blive overgået. Dertil kommer, at han igennem hele sin karriere har været et skoleeksempel på dygtig og vellidt sportsmand, der med sin trofasthed, loyalitet har været en usædvanlig god ambassadør både for klubben og for hele byen både internt i klubben og sportsverdenen i byen og også i forhold til offentligheden.”

Klageren har forklaret, at testimonialkampen kom i stand efter initiativ fra fodboldklubben og klubbens hovedsponsor. Han havde spillet for A A/S, siden han var 12 år. Han spillede i alt 817 kampe som amatør, semiprofessionel og fuldtidsprofessionel for klubben, hvilket er dansk og formentlig også europæisk rekord. Han har deltaget i samtlige mesterskaber og turneringssejre, som klubben har vundet i perioden. Han var 41 år, da hans fodboldkarriere sluttede. Testimonialkampen gav publikum mulighed for at sige farvel til ham. Han mente ikke selv, at der var grund til at lave en testimonialkamp, men det syntes klubben. Kampen var udsolgt, og der var 16.000 tilskuere, hvilket er rekord for Stadion, selv om der også er spillet gratiskampe. Ingen af spillerne modtog honorar for deltagelsen. Klageren deltog selv i en del af testimonialkampen. Desuden optrådte han i dagspressen i forbindelse med afholdelse af kampen.

Skatteankenævnets afgørelse

Overskuddet på 1.124.449 kr. er skattepligtigt for klageren. Beløbet er ikke omfattet af skattefritagelsesbestemmelsen i ligningslovens § 7, litra a.

Det opnåede overskud fra entreindtægterne forudsatte en arbejdsmæssig indsats fra klagerens side, hvorfor betingelsen om, at det tildelte beløb udelukkende har karakter af en anerkendelse, ikke er opfyldt.

Klagerens sag og den bindende forhåndsbesked, offentliggjort i TfS 2001.355, er ikke sammenlignelige. Ligningsrådet lagde i afgørelsen vægt på, at skatteyderen var blevet invalideret og ikke var formuende.

Klagerens påstand og argumenter

Der er nedlagt påstand om, at overskuddet ved afholdelse af testimonialkampen ikke anses for skattepligtigt, idet beløbet er omfattet af ligningslovens § 7, litra a.

Det blev dels gennem en annoncekampagne og dels i avisomtalen tydeligt tilkendegivet, at overskuddet fra den afholdte testimonialkamp udelukkende ville tilfalde klageren som en gave. Selve formålet med testimonialkampen var at hylde klageren som professionel fodboldspiller, idet han over en lang årrække havde været målmand for fodboldklubben.

Den omstændighed, at klageren deltog i selve testimonialkampen kan ikke tillægges særskilt betydning i spørgsmålet om, hvorvidt der foreligger en modydelse fra hans side, idet det i sagens natur er klart, at han skulle deltage i en del af kampen.

Den omstændighed, at klageren blev omtalt i aviserne i forbindelse med testimonialkampen, er en naturlig del at arrangementet, idet han er en kendt person, hvorefter det ville være unaturligt, at han ikke blev omtalt i aviserne.

Der er henvist til Ligningsrådets bindende forhåndsbesked af 21. november 2000, offentliggjort i TfS 2001.355.

Der er ikke belæg for at foretage en anden skattemæssig kvalifikation i nærværende sag end i den bindende forhåndsbesked.

Det var klart tilkendegivet, at overskuddet ville tilfalde klageren, hvilket publikum har været vidende om ved betaling af entre til testimonialkampen. Pengestrømmen kan dokumenteres ved det regnskab, som er fremlagt. Indsamlingen havde udelukkende til formål at indsamle en gave for at hylde klageren for hans præstationer som fodboldspiller for fodboldklubben.

Der er henvist til den fremlagte erklæring fra A A/S.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Til den skattepligtige indkomst medregnes ikke gaver, der hidrører fra indsamlede bidrag, forudsat at gaven er oppebåret en gang for alle og alene har karakter af en anerkendelse af modtagerens fortjenester. Det fremgår af ligningslovens dagældende § 7, litra a.

Det beløb, klageren modtog, stammede fra entreindtægter fra tilskuere, der var oplyst om, at overskuddet fra arrangementet ville tilfalde klageren. Det lægges på baggrund af brevet af 14. september 2004 fra ledelsen og bestyrelsen i A A/S til grund, at initiativet til kampen blev taget af klubben. Det lægges endvidere til grund, at det for tilskuerne var en forudsætning for deltagelse i arrangementet og betaling af entre, at overskuddet ville tilfalde klageren.

Efter det oplyste var testimonialkampen ikke en del af en turnering eller lignende, der kunne begrunde, at klageren modtog et arbejdsvederlag, ligesom klagerens deltagelse i kampen må anses for en helt naturlig del af arrangementet. Beløbet må herefter anses for en gave til klageren. Det forhold, at klageren i mindre omfang deltog i tilrettelæggelsen af kampen, kan ikke i sig selv føre til, at der ikke foreligger en gave. Således som beløbet er fremkommet, må det endvidere anses for at hidrøre fra indsamlede bidrag. Da beløbet er oppebåret en gang for alle, og da gaven efter det oplyste om tilskuernes tilskyndelse til at deltage i arrangementet alene ses at have karakter af en anerkendelse af klagerens indsats og præstationer i hans lange karriere i fodboldklubben og som sportsligt forbillede, er gaven omfattet af ligningslovens § 7, litra a. Den er derfor ikke skattepligtig.