Dato for udgivelse
12 maj 2005 09:16
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
19. april 2005
SKM-nummer
SKM2005.196.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-5-1801-0390
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Advokat, revisor, aktier, datterselskab
Resumé
Udgifter til advokat og revisor i forbindelse med køb af aktier i datterselskab blev godkendt fradraget med 146.900 kr., jf. ligningslovens § 8 J, stk. 1. 3.000 kr. kunne efter repræsentantens oplysninger henføres direkte til aktiernes anskaffelsessum efter bestemmelsens stk. 3. Udarbejdelsen af selve aktieoverdragelsesaftalen var efter det oplyste foretaget af sælgers advokat.
Reference(r)

Ligningsloven § 8 J, stk. 1

Ligningsloven § 8 J, stk. 3

Henvisning
Ligningsvejledningen 2005-2 E.A.2.1.4.2
Henvisning
Ligningsvejledningen 2005-3 E.B.5.3.1.
Redaktionelle noter

Sagen er indbragt for domstolene.

Sagen er efterfølgende blevet hævet.

A ApS klager over, at der ikke er godkendt fradrag for advokat- og revisorudgifter afholdt i forbindelse med køb af aktier i datterselskab.

Landsskatterettens afgørelse

Ikke godkendt fradrag for advokat- og revisorudgifter 158.900 kr.

Landsskatteretten nedsætter den påklagede forhøjelse til 12.000 kr.

Sagens oplysninger

Selskabet blev stiftet den 21. oktober 2002. B er hovedaktionær og direktør i selskabet. Indkomståret 2003 vedrører perioden 21. oktober 2002 til 31. december 2003.

Den 7. november 2002 erhvervede selskabet nom. 45.000 kr. af aktiekapitalen i C A/S. Den 8. maj 2003 erhvervede selskabet yderligere nom. 205.000 kr. af aktiekapitalen i C A/S, således at selskabet herefter besidder 50 % af aktiekapitalen i C A/S. C A/S  driver en sportsforretning.

I forbindelse med erhvervelsen af aktierne i C A/S har selskabet ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for indkomståret 2003 fratrukket revisorudgifter på 103.900 kr. og advokatudgifter på 55.000 kr.

Vedrørende revisorudgifterne på 69.400 kr. er der fremlagt kopi af faktura af 30. december 2002 fra et revisionsselskab på 86.750 kr. vedrørende:

 • "Honorar for regnskabs- og skattemæssig bistand i forbindelse med indgåelse af aftale om erhvervelse af aktier i C A/S."
 • Endvidere er der fremlagt kopi af faktura af 16. juli 2003 fra et revisionsselskab på 34.500 kr. vedrørende:
 • "Honorar for assistance i forbindelse med indgåelse af aftale om erhvervelse af 41 % af aktierne i C A/S samt for deltagelse i møder i forbindelse hermed."
 • Vedrørende advokatudgifterne på 55.000 kr. er der fremlagt kopi af faktura af 7. november 2002 fra et advokatfirma på 37.000 kr. vedrørende:  
 • "Erhvervelse af aktiepost i C A/S.
 • For mit arbejde i ovennævnte sag i perioden fra den 16. juni 2002 til dato, herunder
 • gennemgang af korrespondance, regnskaber for C A/S samt udkast til aktionæroverenskomst i forbindelse med forberedelse af møde hos advokat den 26. juni 2002,
 • deltagelse i formøde med B, D og statsaut. revisor den 26. juni 2002,
 • deltagelse i forhandlingsmøde med samme samt direktør E og advokat på advokatens kontor ligeledes den 26. juni 2002,
 • efterfølgende gennemgang og kommentering på flere udkast til aktionæroverenskomst mellem parterne,
 • efterfølgende gennemgang og kommentering på flere udkast til direktørkontrakter for henholdsvis E og B i C A/S,
 • gennemgang og kommentering på udkast til gældsbrev vedrørende selskabets finansiering af kr. 250.000 af den samlede købesum for aktieposten, stor nominel kr. 45.000,
 • gennemgang af fremlejekontrakt med F A/S og lejekontrakt med udlejer og omfattende korrespondance med advokat samt med udlejer vedrørende kontraktlige spørgsmål, 
 • i samme forbindelse deltagelse i et møde med udlejer den 10. oktober 2002,
 • forberedelse af dokumentation til underskrift og deltagelse i underskriftsmøde i C A/S's forrtning den 25. oktober 2002,
 • diverse telefonsamtaler og korrespondance pr. brev og e-mail med B, advokat og statsaut. revisor, som sagen i øvrigt har givet anledning til,"

Der er endvidere fremlagt kopi af faktura af 19. maj 2003 fra advokatfirmaet på 18.000 kr. vedrørende:

 • "Erhvervelse af aktiepost i C A/S.
 • For mit arbejde i ovennævnte sag i perioden fra 7. november 2002 til dato, herunder
 • udarbejdelse af flere udkast til aktionæraftale vedrørende udbyttebetaling samt telefonsamtaler og korrespondance herom med B, statsaut. revisor og advokat,
 • udarbejdelse af adskillige udkast til gældsbrev vedrørende selskabets lån af kr. 804.238 samt telefonsamtaler og korrespondance herom med B, statsaut. revisor og advokat,
 • udarbejdelse af adskillige udkast til aktieoverdragelsesaftale samt telefonsamtaler og korrespondance herom med B, statsaut. revisor og advokat,
 • diverse korrespondance og telefonsamtaler vedrørende værdiansættelse af aktier i C A/S,
 • forberedelse af dokumentation til underskrift og deltagelse i underskriftsmøde den 8. maj 2003,
 • diverse telefonsamtaler og korrespondance pr. brev og e-mail med B, bank, advokat og statsaut. revisor, som sagen i øvrigt har givet anledning til,"

Selskabets repræsentant har oplyst, at G A/S ejer de resterende 50 % af aktierne i C A/S. E er hovedaktionær i  G A/S.

Selskabets repræsentant har oplyst, at det var sælgers advokat, som udarbejdede selve aktieoverdragelsesaftalerne i forbindelse med selskabets erhvervelse af aktierne i C A/S. Selskabets repræsentant har endvidere oplyst, at et skønsmæssigt fastsat beløb på 3.000 kr. af de samlede advokatudgifter kan henføres til selve overdragelsen af aktierne.

Der er fremlagt kopi af aktionæroverenskomst af 25. oktober 2002 mellem selskabet og  B på den ene side og G A/S og E på den anden side. Af aktionæroverenskomsten fremgår det, at overenskomsten har til formål at sikre og regulere parternes fremtidige samarbejde om C A/S. Overenskomsten indeholder endvidere bl.a. bestemmelser om E's og B's arbejdsområder i C A/S, bestyrelsen, udbyttebetaling til aktionærerne i C A/S, køberet for selskabet til yderligere 41 % af aktierne og beregning af købesummen i forbindelse dermed.

Der er endvidere fremlagt kopi af tillæg til aktionæroverenskomsten af 2. februar 2003, hvor bestemmelsen om udbyttebetaling er ændret.

Der er fremlagt kopi af lejekontrakt af 14. januar 1997 samt diverse tillæg dertil vedrørende leje af lokaler. Det er oplyst, at lokalerne er fremlejet til C A/S. Endvidere er der fremlagt allonge af 8. oktober 2002 til fremlejeaftalen af 14. januar 1997 fremlejegiver og C A/S som fremlejetager. Af allongen fremgår det, at det i forbindelse med overdragelsen af aktiekapitalen i SM 370 Østerbro A/S til Jan Krøyer eller et af ham helejet selskab er aftalt, at nøglepenge andrager 0 kr. Endvidere er der udarbejdet nyt punkt 6 til fremlejeaftalen af 14. januar 1997 vedrørende fremlejetagers eventuelle salg af forretningen.

Den kommunale skattemyndigheds afgørelse

Udgifterne til advokat og revisor på i alt 158.900 kr. afholdt i forbindelse med køb af aktierne i C A/S kan ikke godkendes fradraget ved selskabets indkomstopgørelse for indkomståret 2003.

Selskabet har alene erhvervet aktierne i C A/S og ikke erhvervet nogen del af den virksomhed, som drives i C A/S. Selskabets køb af aktierne i C A/S kan ikke anses at være etablering af en erhvervsvirksomhed eller udvidelse af en bestående erhvervsvirksomhed efter ligningslovens § 8 J, stk. 1. Udgifterne må derimod anses at vedrøre selskabets kapitalinteresse i C A/S og må derfor tillægges anskaffelsessummen for aktierne i C A/S.

Klagerens påstand og argumenter

Selskabets repræsentant har fremsat påstand om, at advokat- og revisorudgifterne på i alt 158.900 kr. godkendes fradraget ved selskabets indkomstopgørelse efter ligningslovens § 8 J, stk. 1.

Der henvises til Landsskatterettens kendelse, SKM2004.387.LSR /TfS 2004.770, hvor Landsskatteretten under henvisning til Højesterets dom af 23. juni 2004, TfS 2004.542, godkendte fradrag for revisorudgifter i forbindelse med køb af aktier i et datterselskab. Endvidere henvises der til TfS 2004.671, artikel af Jakob Bundgaard.

Vedrørende den i advokatfakturaen af 7. november 2002 omtalte lejekontrakt, er  advokatens arbejde vedrørende lejekontrakten alene udført som følge af aktieoverdragelsen til selskabet. Forholdet er, at der er indgået en lejekontrakt med udlejer, og at lejer herefter fremlejer lokalerne til C A/S. I forbindelse med, at selskabet bliver aktionær blev der udarbejdet en allonge til lejekontrakten, hvor udlejer godkendte den nye aktionær.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Ifølge ligningslovens § 8 J, stk. 1, er der fradrag for udgifter til advokat og revisor, der er afholdt i forbindelse med etablering af en erhvervsvirksomhed eller udvidelse af en bestående erhvervsvirksomhed. Ifølge ligningslovens § 8 J, stk. 3, kan udgifter, der må anses for tillæg til en købesum eller fradrag i en salgssum for et aktiv, ikke fradrages efter stk. 1. Ved dom af 23. juni 2004 i sagen Johnson Holding A/S mod Skatteministeriet har Højesteret vedrørende anvendelsen af ligningslovens § 8 J udtalt følgende: "Ifølge aktieselskabslovens § 1, stk. 1, og anpartsselskabslovens § 1, stk. 1, skal aktie- og anpartsselskaber være erhvervsdrivende, og det er i selskabsretten anerkendt, at kravet herom er opfyldt også for så vidt angår selskaber, hvis virksomhed alene består i at besidde aktier eller anparter i et eller flere datterselskaber. Udgangspunktet må på denne baggrund være, at sådanne moderselskaber også anses for erhvervsdrivende ved anvendelsen af de skatteretlige regler."

Henset til Højesterets dom af 23. juni 2004 må selskabets anskaffelse af aktier i C A/S anses at være en udvidelse af selskabets bestående erhvervsvirksomhed, således at advokat- og revisorudgifterne afholdt i forbindelse dermed som udgangspunkt må være fradragsberettigede efter ligningslovens § 8 J, stk. 1. I det omfang udgifterne helt eller delvist skal anses for tillæg til købesummen for aktierne, er de ikke fradragsberettigede efter stk. 1, jf. stk. 3. Af ordlyden af § 8 J, stk. 1, fremgår det, at der skal gives fradrag for revisor- og advokatudgifter, der er afholdt i forbindelse med udvidelse af en bestående erhvervsvirksomhed. Af forarbejderne til ligningslovens § 8 J fremgår, at sigtet er at give fradrag for udgifter, som er typiske i en etableringsfase eller i forbindelse med udvidelse af virksomheden. Videre fremgår, at der typisk vil være tale om udgifter i form af rådgivningshonorarer, honorarer for udfærdigelse af kontrakter m.v. Til bestemmelsens stk. 3 fremgår det, at indførelsen af denne regel ikke tilsigtede en ændring af den hidtidige praksis for hvilke udgifter, der kunne anses for et tillæg til en købesum eller et fradrag i en salgssum. Der kan således med udgangspunkt i formuleringen af ligningslovens § 8 J, stk. 1 og 3, og forarbejderne hertil ikke nægtes fradrag for samtlige de omhandlede revisor- og advokatudgifter blot med henvisning til stk. 3, da der ikke ses at foreligge en fast praksis, hvorefter udgifterne skal henføres til aktiernes anskaffelsessum.

Efter det foreliggende, herunder fakturaernes ordlyd samt det af selskabets repræsentant oplyste, kan alene en mindre del af de afholdte advokatudgifter antages at have en sådan tæt og direkte forbindelse til selve overdragelsen af aktierne, at de bør tillægges købesummen for disse, jf. stk. 3. Repræsentanten har skønsmæssigt anslået, at 3.000 kr. af de samlede advokatudgifter direkte kan henføres til selve overdragelsen af aktierne. Der ses ikke at være grundlag for at tilsidesætte dette skøn, der må anses for rimeligt i forhold til de transaktioner, der er forbundet med overdragelsen af aktierne.

Vedrørende advokatfakturaerne fremgår det bl.a., at advokaten har udarbejdet udkast til aktionæroverenskomst. Selskabet er direkte part i aktionæroverenskomsten, og det fremgår af overenskomsten, at den har til formål at sikre og regulere parternes fremtidige samarbejde om C A/S. Overenskomsten samt tillægget dertil indeholder endvidere bl.a. bestemmelser om udbyttebetaling og forkøbsret. Udgifter som må henføres til arbejde vedrørende bestemmelserne om udbyttebetaling og forkøbsret må anses at vedrøre selskabets kapitalinteresser i C A/S, og kan derfor ikke godkendes fradraget ved selskabets indkomstopgørelse.

Af advokatfakturaerne fremgår endvidere, at advokaten har udarbejdet direktørkontrakter for ansatte i C A/S, samt at der er foretaget gennemgang af fremlejekontrakt. C A/S er part i fremlejeaftalen. Udgifter som må henføres til arbejde vedrørende direktørkontrakterne og fremlejekontrakten kan ikke godkendes fradraget ved selskabets indkomstopgørelse, idet udgifterne må henføres til C A/S.

Henset til fakturaernes ordlyd samt det af selskabets repræsentant oplyste må et skønsmæssigt fastsat beløb på 9.000 kr. henføres til advokatens arbejde vedrørende udarbejdelse af udbytte- og forkøbsretsbestemmelser, direktørkontrakter og fremlejekontakten. Dette beløb kan, jf. ovenstående, ikke godkendes fradraget ved selskabets indkomstopgørelse. Derudover skal et beløb på 3.000 kr. tillægges aktiernes anskaffelsessum, jf. ligningslovens § 8 J, stk. 3. Det bemærkes herved, at udarbejdelsen af aktieoverdragelsesaftalen efter det oplyste er foretaget af sælgers advokat. Den påklagede ansættelse for indkomståret 2003 nedsættes herved med 146.900 kr., idet dette beløb godkendes fradraget ved selskabets indkomstopgørelse efter ligningslovens § 8 J, stk. 1.