Dato for udgivelse
28 apr 2005 14:02
SKM-nummer
SKM2005.178.LR
Myndighed
Ligningsrådet
Sagsnummer
99/04-4359-00269
Dokument type
Bindende forhåndsbesked
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Medarbejderaktieordning, båndlæggelse, skattefri aktieombytning, kontant udligningssum
Resumé
Ligningsrådet bekræftede, at der kunne foretages en skattefri aktieombytning af aktier båndlagt i henhold til LL § 7 A uden, at det ansås for ”råden” i strid med LL § 7 A, stk. 1, selvom moderdatterselskabskonstruktionen først blev etableret i forbindelse med aktieombytningen.
Reference(r)
Ligningsloven § 7 A
Henvisning
Ligningsvejledningen 2005-2 A.B.1.10

Spørgsmål

  1. Vil medarbejderaktionærerne i selskab A, der har båndlagte medarbejderaktier omfattet af Ligningslovens § 7 A, stk. 1 og 2, kunne deltage i en påtænkt ombytning af aktierne med aktier selskab B, således at de ombyttede aktier i enhver henseende træder i stedet for de oprindelige medarbejderaktier?
  2. Vil medarbejderaktionærerne kunne modtage en kontant udligningssum ved aktieombytningen som følge af, at stykstørrelsen på de ombyttede aktier er forskellig?

Svar

Spørgsmål 1: Ja, se sagsfremstilling og begrundelse

Spørgsmål 2: Ja, se sagsfremstilling og begrundelse

Beskrivelse af de faktiske forhold

Selskab A er et unoteret aktieselskab. Alle aktier har samme rettigheder.

Der er indgået et Letter of Intent mellem Selskab A og Selskab B om en sammenlægning af selskaberne. Sammenlægning ønskes gennemført ved en aktieombytning, hvor aktionærerne Selskab A vederlægges med aktier i Selskab B og /eller med kontanter.

Told- og Skattestyrelsen har givet tilladelse til gennemførelse af aktieombytningen som en skattefri aktieombytning.

Efter aktieombytningen er gennemført, vil Selskab B komme til at eje mellem 66 2/3 % og 100 % af Selskab A. Det er hensigten, at samtlige aktier i Selskab A skal erhverves af Selskab B således, at Selskab A bliver et 100 % ejet datterselskab af Selskab B.

Efter aktieombytningen vil Selskab B være ultimativt moderselskab for selskaber i flere lande.

Aktieombytningen ønskes gennemført, således at aktionærerne i Selskab A kan vælge mellem at få aktier i Selskab B (ved emission af nye Selskab B-aktier svarende til maks. ca. 41 % af værdien af Selskab A) og/eller kontant betaling.

Selskab A har i 2002 tildelt medarbejderaktier efter en godkendt medarbejderordning omfattet af Ligningslovens § 7 A, stk. 1 og 2. Medarbejderaktierne er båndlagt i 7 år og udgør 0,05 % af aktiekapitalen i selskabet.

Medarbejderaktierne ønskes omfattet af den ansøgte tilladelse til skattefri aktieombytning. Medarbejderaktierne skal dog kun kunne ombyttes mod vederlag i aktier i Selskab B, der vil blive båndlagte i aktiernes resterende båndlæggelsesperiode.

Hver medarbejderaktionær har 2 båndlagte aktier af nom. 100 kr. til en samlet værdi på 6.100 kr.

En del af medarbejderne har i foråret 2004 erhvervet yderligere aktier i selskab A udover de båndlagte medarbejderaktier.

Ombytningsforholdet mellem aktier i selskab B og aktier i selskab A beregnes som den omsætningsvægtede kurs af handler i aktier fra selskab B i en periode på 10 handelsdage. Ved anvendelse af denne kurs ville ombytningsforholdet være 40,91 aktie i selskab B pr. aktie i selskab A.

Ombytning af medarbejderaktierne i selskab A med aktier i selskab B sker efter det fastlagte bytteforhold. Rene udligningssummer, der opstår som følge af det fastlagte bytteforhold ønskes ikke omfattet af båndlæggelsen.

De medarbejdere, der har medarbejderaktier, har hver nom. 200 kr. aktier i selskab A. Aftalen medfører, at de hver modtager 81 aktier i selskab B, samt skal modtage en kontant udligningssum, svarende til værdien af 0,82 aktie i selskab B.

Aktien i selskab B har en værdi på 3050 kr./40,91 aktier, i alt 74,55 kr.

Den kontante udligningssum pr. medarbejder kan beregnes til 74,55 kr. x 0,82, - eller i alt en kontant udbetaling på 61,13 kr pr. medarbejder.

Forespørgers opfattelse

Medarbejderne er i båndlæggelsesperioden afskåret fra at råde over aktierne. Det gælder ved overdragelse, pantsætning eller på enhver anden vis.

Medarbejderne kan således ikke acceptere selskab B's tilbud om køb af aktierne mv. i båndlæggelsesperioden.

Det tillades generelt, at godkendte medarbejderaktier i et aktieselskab ombyttes med tilsvarende aktier i et moderselskab, som i forvejen ejer en betydelig del af aktiekapitalen i det pågældende selskab, hvis båndlæggelsen efter aktieombytningen omfatter de modtagne aktier.

Ved den påtænkte skattefri ombytning af aktierne i selskab A med aktier i selskab B efter aktieavancebeskatningslovens § 13 etableres der efter det for os oplyste en varig ejerstruktur med selskab B som det ultimative moderselskab. Etableringen af moder-datterselskabs forholdet mellem selskab B og selskab A vil derfor efter vor opfattelse kunne sidestilles med situationer, hvor moderselskabet i forvejen ejer hele eller dele af aktiekapitalen i datterselskabet.

Vi er bekendt med, at Ligningsrådet i konkrete sager har tilladt, at der i en situation som den foreliggende kan ske skattefri ombytning af båndlagte medarbejderaktier med skattemæssig succession, såfremt båndlæggelsen overføres til de modtagne aktier. For så vidt angår den kontante udligningssum henvises der til skatteministeriets udtalelse i TfS 2000.960 samt skatteministeriets cirkulære nr. 17 af 1. marts 2002, hvoraf det fremgår, at der ikke stilles krav om båndlæggelse af kontante udligningssummer.

Vi skal på det grundlag anmode Ligningsrådet om at afgive bindende forhåndsbesked om, at medarbejderaktionærerne i selskab A kan ombytte deres medarbejderaktier efter Ligningslovens § 7, stk. 1 og 2 i selskab A med aktier i selskab B, samt modtage en kontant udligningssum.

Den skatteansættende myndigheds udtalelse

Med udgangspunkt i de foreliggende oplysninger herunder, at ideen med aktieombytningen er, at selskab B skal være det ultimative moderselskab, anbefaler den skatteansættende myndighed, at ansøgningen imødekommes. 

Styrelsens indstilling og begrundelse

Ad spørgsmål 1:

Der spørges om, hvorvidt ombyttede aktier i enhver henseende kan træde i stedet for de oprindelige båndlagte medarbejderaktier omfattet af LL § 7 A

Det er i LL § 7 A et ufravigeligt krav, at medarbejderaktierne ikke må overdrages, pantsættes eller på anden måde rådes over i båndlæggelsesperioden.

Ved objektiveringen af bestemmelsen om medarbejderaktieordninger (lov 166 af 24. marts 1999) var der alene tale om, at betingelserne for en hidtil fast praksis for godkendelse blev indføjet i loven. Det var altså ikke hensigten, at der skulle ske en praksisændring i den forbindelse.

En aktieombytning kræver en positiv stillingtagen fra den enkelte aktionær, i modsætning til en egentlig fusion. Den enkelte medarbejderaktionær skal således tilkendegive, om man ønsker at bytte sine aktier i selskab A med aktier i selskab B.

Det fremgår af lov om værdipapirhandel, lbk 1269 af 19. december 2003 § 31, at såfremt en erhvervelse bevirker, at man kommer til at besidde f.eks. flertallet af stemmerettighederne i et selskab, så skal man give alle selskabets aktionærer mulighed for at afhænde deres aktier på identiske betingelser. At medarbejderne skal have et tilbud, er imidlertid ikke nødvendigvis et udtryk for, at de kan acceptere det, for så vidt angår medarbejderaktier båndlagt efter LL § 7 A.

Der er således ingen tvivl om, at medarbejderne ved accept af et ombytningstilbud vil råde over de båndlagte aktier. Spørgsmålet er så, om det er en råden, der er i strid med båndlæggelseskravet i LL § 7 A.

Der er ikke noget i lovbestemmelsen som tilsiger, at der skulle være forskellige grader af råden. Ikke desto mindre har Skatteministeriets departement i skd. 66.249 accepteret en ombytning af båndlagte aktier som omtalt nedenfor.

Departementets afgørelse er i Ligningsvejledningen 2004-4, Almindelig del, afsnit A.B.1.10. omtalt således:

"Det er tilladt, at medarbejderaktier i et aktieselskab ombyttes med tilsvarende aktier i moderselskabet, som i forvejen ejer en betydelig del af aktiekapitalen i det pågældende selskab, således at de ombyttede aktier i enhver henseende træder i stedet for de oprindelige medarbejderaktier, herunder at båndlæggelsen efter ombytningen omfatter de modtagne aktier."

I skd 66.249 besad moderselskabet i forvejen 82,7 % af aktierne i selskabet.

I den her aktuelle situation er der imidlertid ikke tale om en eksisterende koncernforbindelse mellem de to selskaber, selskab A og selskab B.

Afgørende er altså om det kan siges at have en væsentlig betydning, at der ikke allerede er tale om et moder/datterselskabsforhold.

Det fremgår ikke af afgørelsen, skd. 66.249, hvilke bevæggrunde, der har været for afgørelsen. Afgørende kan have været, at der ved ombytningen skulle opnås 100 % ejerskab, idet der ikke ellers ville kunne være gennemført en skattefri aktieombytning.

I TfS 2000,960 accepterer man, at provenuet fra salg af delbeviser frigives fra båndlæggelsen. Det fremgår forudsætningsvis af afgørelsen dels, at delbeviser er afstået dels, at en ombytning af medarbejderaktier er gennemført uden at dette har medført konsekvenser for den skattefri medarbejderaktieordning. Det fremgår imidlertid ikke af afgørelsen om der bestod et moderdatterselskabsforhold allerede før ombytningen.

Det er styrelsens opfattelse, at der ved accept af et tilbud om skattefri aktieombytning er tale om råden. Det følger imidlertid af Ligningsvejledningens 2004-4, afsnit A.B.1.10. samt TfS 2000, 960, at der kan foretages en ombytning af aktier, uden at det er i strid med båndlæggelseskravet.

Det indstilles, at der svares ja til spørgsmål 1.

Ad spørgsmål 2:

Der spørges, om medarbejderaktionærerne ved aktieombytningen kan modtage en kontant udligningssum som følge af, at stykstørrelsen på de ombyttede aktier er forskellig.

De medarbejdere, der har medarbejderaktier, har hver nom. 200 kr. aktier i selskab A.

Aktien i selskab B har en værdi på 3050 kr./40,91 aktier, ialt 74,55 kr.

Aftalen medfører, at medarbejderne hver modtager 81 aktier i selskab B, samt skal modtage en kontant udligningssum i størrelsesordenen 61,13 kr svarende til værdien af 0,82 aktie i selskab B.

Idet der henvises til det under spørgsmål 1 anførte og særligt TfS 2000,960 indstilles, at der svares ja til spørgsmål 2.

Ligningsrådet tiltræder indstillingen.