Dato for udgivelse
02 jul 2024 07:18
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
02 jul 2024 08:00
SKM-nummer
SKM2024.360.SKTST
Myndighed
Skatteforvaltningen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
24-1064115
Dokument type
SKM-meddelelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momsfritagelse og -godtgørelse
Emneord
Flyselskab, luftfartsselskab, moms, fritagelse, leverance, udenrigstrafik, udenrigsfart, luftfartøjer, fly, nødvendigt udstyr, forsyninger, proviant, brændstof
Resumé

Listen over godkendte luftfartsselskaber for 2024 er opdateret med yderligere 1 selskab.

Skattestyrelsen har anerkendt, at i alt 23 luftfartsselskaber mod betaling hovedsageligt flyver i udenrigstrafik og derfor står på listen for 2024.
Luftfartsselskaber, der ønsker optagelse på listen, skal årligt ansøge Skattestyrelsen. 
Meddelelsen opstiller en række betingelser, som skal være opfyldt for, at luftfartsselskabet kan opnå fritagelse for moms på leverancer af og til de enkelte luftfartøjer.

Hjemmel

Momsloven § 34, stk. 4

Reference(r)

Momsloven § 34, stk. 1, nr. 10-12 

Momsloven § 34, stk. 4 

Momsbekendtgørelsen § 50

Henvisning

Den juridiske vejledning 2024-1, afsnit D.A.10.1.4.4

Redaktionelle noter

SKM2024.183.SKTST udgår med denne meddelelse

Efter momslovens § 34, stk. 1, nr. 10-12 kan visse leverancer leveres momsfrit til luftfartsselskaber, der mod betaling hovedsagelig flyver i udenrigstrafik. Det drejer sig bl.a. om salg, ombygning, reparation, vedligeholdelse, befragtning og udlejning af luftfartøjer, udlejning, reparation og vedligeholdelse af disse luftfartøjers faste udstyr samt nødvendigt udstyr, der leveres til brug om bord på disse luftfartøjer.  

Desuden omfatter fritagelsen ydelser, der præsteres for disse luftfartøjer, deres ladning, levering af brændstof og forsyninger, herunder proviant.

Luftfartsselskaber, der ønsker Skattestyrelsens godkendelse af, at selskabet i det senest afsluttede regnskabsår mod betaling hovedsageligt har fløjet i udenrigstrafik, kan sende en ansøgning til Skattestyrelsen. Skattestyrelsen kan efter ansøgning tilsvarende godkende, at nystartede luftfartsselskaber hovedsageligt flyver i udenrigstrafik, hvis Skattestyrelsen på baggrund af fartplaner, kontrakter, budgetter m.v. finder det ubetænkeligt. Skattestyrelsen offentliggør løbende en ajourført liste over godkendte luftfartsselskaber.

Skattestyrelsen skal understrege, at listen er et tilbud til de luftfartsselskaber, hvis leverandører er i tvivl om hvorvidt, det konkrete selskab mod betaling overvejende flyver i udenrigsfart. Udenlandske luftfartsselskaber, der udelukkende flyver i udenrigsfart, behøver derfor ikke ansøge om optagelse på listen.

Følgende luftfartsselskaber er anerkendte som luftfartsselskaber, der mod betaling overvejende flyver i udenrigsfart, til og med 31. december 2024:

·         Air Alsie A/S CVR. 12 65 59 83

·         Airseven A/S CVR. 41 79 78 35

·         Bel Air Aviation A/S CVR. 29 14 33 07

·         Blackbird Air A/S CVR. 38 01 97 08

·         Copenhagen Airtaxi CVR. 49 66 77 28

·         DAT A/S CVR. 12 65 46 93

·         Flexflight ApS CVR. 27 37 67 70

·         Fournais Aviation ApS CVR. 33 25 71 20

·         Global Reach Aviation A/S CVR. 36 71 97 61

·         JAC Flying A/S CVR. 38 79 58 21

·         Jettime A/S CVR. 41 41 06 39

·         JoinJet A/S CVR. 43 88 78 31

·         KN Helicopters A/S CVR. 35 20 54 89

·         K/S DS-Eurowind CVR. 34 87 97 02

·         Maersk Air Cargo A/S CVR. 40 85 41 26

·         NHV A/S CVR. 26 88 46 40

·         North Flying A/S CVR. 14 68 11 91

·         Norsk Luftambulanse Danmark, filial af selskabet Norsk Luftambulanse AS CVR. 36 03 85 51

·         Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden CVR. 35 42 10 41

·         Skjaerbaek Aviation Services A/S CVR. 40 15 35 35

·         SmuuthCare A/S CVR. 41 66 56 61

·         SUN-AIR of Scandinavia A/S CVR. 83 59 15 28

·         Sunclass Airlines ApS CVR. 40 84 44 22 

Betingelser

Momsfritagelsen omfatter kun luftfartøjer, der udelukkende anvendes af luftfartsselskaber, der mod betaling hovedsagelig flyver i udenrigstrafik. Se momslovens § 34, stk. 1, nr. 10-12.

Momsudvalget har fastsat retningslinjer for momsfritagelse af luftfartøj mv., som benyttes af luftfartsselskaber, der mod betaling hovedsageligt flyver i udenrigstrafik, se afsnit D.A.10.1.4.1 i Den juridiske vejledning.

Det er en betingelse, at luftfartøjet alene bruges til luftfartsselskabets kommercielle aktiviteter, og at luftfartsselskabet mod betaling hovedsageligt flyver i udenrigstrafik. Deles luftfartøjet med brugere, som ikke er et luftfartsselskab, der mod betaling hovedsageligt flyver i udenrigstrafik, eller anvendes luftfartøjet til andre formål end luftfartsselskabets kommercielle aktiviteter, skal momsfritagelse nægtes.

Videre udtaler Momsudvalget, at et luftfartøj ikke anses for udelukkende brugt til luftfartsselskabets kommercielle aktiviteter, når ejeren af luftfartøjet eller en med ejeren forbunden person, har ret til at kræve brug af luftfartøjet. Dette gælder dog ikke, hvis der foreligger klare beviser for, at en sådan brug kun indrømmes på samme retlige grundlag, som gælder for enhver anden kunde hos luftfartsselskabet.

Det betyder, at ejer eller udlejer/leasinggiver ikke må indrømmes fordele, som ikke tilbydes andre kunder. Hverken i forhold til muligheden for at chartre luftfartøjet (få udført charterflyvningen) eller i forhold til prisfastsættelsen. Lavere priser, stor-kunderabatter, eller andre gunstigere vilkår hos luftfartsselskabet, der ikke tilbydes andre kunder, er således til hinder for fritagelsen.

Der kan således ikke opnås momsfritagelse for et sådan konkret luftfartøj, selvom luftfartsselskabet er anerkendt af Skattestyrelsen, som et selskab, der mod betaling hovedsageligt flyver i udenrigstrafik.

For levering af brændstof og forsyninger, så vil der, uanset en eventuel delt anvendelse af luftfartøjet, være fritagelse for leveringer til luftfartøjet, der sker direkte til luftfartsselskabet (som mod betaling hovedsageligt flyver i udenrigstrafik), hvis leveringen udelukkende sker til brug for luftfartsselskabets kommercielle flyvninger mod betaling foretaget i egenskab af luftfartsselskab for andre.

Sker der i løbet af kalenderåret 2024

·         ændringer i eksisterende flykontrakter

·         ændringer i selskabets aktivitet, eller

·         tilføjelse af nye kontrakter eller luftfartøjer

skal det enkelte luftfartøj opfylde ovenstående for at være berettiget til at kunne lejes eller leveres momsfri, samt selskabet været berettiget til at få varer og ydelser leveret momsfrit til luftfartøjet. Se momslovens § 34, stk. 1 nr. 10-12. 

Offentliggørelse af listen  

Godkendelsen bortfalder pr. 31. december 2024 eller ved ændringer i momsregistreringsforholdene.

Luftfartsselskaber, der fortsat ønsker at være godkendt og optaget på listen, skal mindst en gang om året søge Skattestyrelsen om optagelse. Selskaberne skal i ansøgningen bekræfte, at de fortsat opfylder betingelserne og indsende de relevante tal/dokumentation (omsætningsfordeling og kilometerfordeling mv.).

I ansøgningen skal selskabet bekræfte, at selskabet fortsat opfylder betingelserne for at være et godkendt luftfartsselskab, der hovedsageligt flyver i udenrigsfart. Ansøgningen skal indeholde såvel en omsætningsfordeling som en fordeling over de fløjne kilometer i det seneste afsluttede regnskabsår. Fordelingerne skal dokumentere overfor Skattestyrelsen, at selskabet opfylder 55 %-grænserne jf. momslovens § 34, stk. 4. Skattestyrelsen opfordrer selskabet til at vedlægge en beskrivelse af selskabets aktiviteter, en oversigt over selskabets flåde samt selskabets ejerforhold.

Godkendelsen for 2024 fortsætter i perioden frem til, at Skattestyrelsen offentliggør en ny liste.

Opgaven med at vedligeholde listen varetages af Skattestyrelsen, Store selskaber, Moms og lønsumsafgift. Ansøgninger bedes sendt til Skattestyrelsen som mail via skat.dk/kontakt eller pr. post til Skattestyrelsen: StS 04 - Moms og lønsumsafgift, Nykøbingvej 76, Bygning 45, 4990 Sakskøbing. Spørgsmål kan rettes til specialkonsulent Marianne B Andersen telefon 72 38 13 01 eller fuldmægtig Dimitra Vasilara telefon 72 38 86 32.