Dato for udgivelse
13 Jun 2024 14:48
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
22 Dec 2023 14:09
SKM-nummer
SKM2024.323.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
23-0014870
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Værdi, fri bil
Resumé

Sagen drejede sig om, hvorvidt det af selskabet leasede køretøj - en Volvo FH 540 XL - indrettet til transport af heste, var en bil omfattet af ligningslovens § 16, stk. 4, eller om beskatning skulle ske efter ligningslovens § 16, stk. 3. Landsskatteretten bemærkede, at efter ligningslovens § 16, stk. 4, skulle skattepligtige ved indkomstopgørelsen medregne den skattepligtige værdi af en bil, der var stillet til rådighed for den skattepligtiges private benyttelse, når benyttelsen skete som led i et ansættelsesforhold eller som led i aftale om ydelse af personligt arbejde i øvrigt, og at bestemmelsen omfattede både personbiler og varebiler. Landsskatteretten bemærkede endvidere, at for visse køretøjer skete beskatning efter ligningslovens § 16, stk. 3. Undtagelsen omfattede efter forarbejderne til § 16 særlige køretøjer såsom kraner, lastbiler og andre specialkøretøjer, der ikke kunne anses for egnede som alternativ til en privat bil. Det var ubestridt, at det omhandlede køretøj var anvendt til transport af hovedanpartshaverens private heste til og fra ridestævner grundet familiens interesse for hestesport. Selskabet drev entreprenørvirksomhed og havde ikke aktiviteter med avl af heste eller lign. Køretøjet var indregistreret til godstransport på gule nummerplader. Køretøjet var indrettet til campering og til transport af heste. Der var ikke foretaget nogen specialindretning til erhvervsmæssigt formål, og kørsel var ud fra det oplyste primært sket i weekenderne. Køretøjet var således ikke specialindrettet på en måde, som gjorde det uegnet til privat benyttelse. Under disse omstændigheder fandt Landsskatteretten, at køretøjet var omfattet af ligningslovens § 16, stk. 4, hvorfor der for indkomstårene 2020 og 2021 skulle ske beskatning af klagerens rådighed over køretøjet på baggrund af de skematiske regler om værdi af fri bil. Landsskatteretten stadfæstede herefter Skattestyrelsens afgørelse på dette punkt.

Reference(r)

Ligningslovens § 16, stk. 1, stk. 3 og stk. 4

Henvisning

Den juridiske vejledning, 2024-2, C.A.5.14.1.13

Redaktionelle noter

Afgørelsen er offentliggjort i en beskåret udgave, således at alene punktet værdi fri bil er medtaget.

Klagepunkt

Skattestyrelsens
afgørelse

Klagerens opfattelse

Landsskatterettens afgørelse

[udeladt]

Indkomståret 2020

[udeladt]

Beskatning af værdi af køretøj Volvo FH 540 XL

360.000 kr.

21.000 kr.
105.000 kr.

360.000 kr.

Indkomståret 2021

[udeladt]

Beskatning af værdi af køretøj Volvo FH 540 XL

545.021 kr.

36.000 kr.
180.000 kr.

545.021 kr.

[udeladt]

 

Faktiske oplysninger
Klageren [A] er direktør i selskabet H1 A/S med cvr-nr. […] (herefter benævnt selskabet), og klageren er via H2 ApS hovedanpartshaver i selskabet.

Selskabet blev stiftet den 26. marts 1982 og er registreret med branchekoden 431200 "Forberedende byggepladsarbejder". Selskabets formål er at drive entreprenørvirksomhed.  

Selskabet drev frem til 25. januar 2016 entreprenørvirksomhed fra klagerens bopæl på Adresse Y1 i By Y1. Herefter blev aktiviteterne drevet fra Adresse Y2 i By Y1. Klageren har oplyst, at der på begge selskabers adresser er en brændstoftank, som bliver anvendt til at påfylde diesel på selskabets biler.

Det er oplyst, at selskabet pr. 1 januar 2021 har udlejet en hal på ca. 700 m2 på klagerens bopæl.

H2 ApS er ejet 100 % af klageren. H2 ApS ejede fra 4. maj 2011 til 30. juni 2018 49 % af selskabet. Den anden andel af selskabet var ejet af klagerens far.

Fra juni 2018 ejede H2 ApS 100 % af selskabet, og klageren er dermed eneanpartshaver og reel ejer af selskabet.

Værdi af fri bil - Volvo FH 540 XL
Selskabet har den 26. maj 2020 leaset et køretøj af mærket Volvo FH 540 XL, årgang 2020 på en 10-årig aftale. Køretøjet har registreringsnummer […]. Køretøjet er registreret med anvendelsen "godstransport" og er på gule plader, og det er oplyst, at køretøjet kræver kategori C kørekort.

Det ses af den fremlagte leasingkontrakt, at den første leasingydelse udgør 432.591 kr. ekskl. moms og den månedlige ydelse udgør 12.591 kr. ekskl. moms. Værdien af bilen udgør 2.100.000 kr. ekskl. moms svarende til 2.625.000 kr. inkl. moms.

Køretøjets kilometerstander stod på 14.010 km. den 19. januar 2022, hvor hovedanpartshaverens ægtefælle blev stoppet af politiet. Formålet med turen var at transportere ægteparrets private hest til et ridestævne.

Det ses af de fremlagte billeder, at lastbilen er indrettet med førerkabine, opholdsareal med bord og sofa, bad og toilet samt køkken. Bagerst i lastbilen er der plads til transport af heste. Af de fremlagte billeder ses, at der på en af lågerne til opbevaringsrum i siden af køretøjet er trykt navnet "B". Klageren har to døtre, B og C, som begge går til ridning.

Selskabet har oplyst, at formålet med at lease lastbilen var et ønske at prøve kræfter med arbejde med strømpeforing, og at aktiviteten ikke blev startet op grundet Covid-19.

Af den fremlagte takograf ses det, at køretøjet i 2021 primært er anvendt i weekenderne af klageren eller hans ægtefælle.

[udeladt]

Skattestyrelsens afgørelse
[udeladt]

Skattestyrelsen har for indkomstårene 2020 og 2021 foretaget beskatning af værdi af rådighed over Volvo FH 540 XL på henholdsvis 360.000 kr. og 545.062 kr.

[udeladt]

Skattestyrelsen har som begrundelse for afgørelsen anført følgende:

"(…)

1.       Værdi af fri Volvo FH 540 XL - årgang 2020:

(…)

1.5 Skattestyrelsens bemærkninger og begrundelse

På baggrund af de foreliggende oplysninger er det Skattestyrelsens opfattelse, at afholdelse af udgifter / det at stille driftsmidler til rådighed bl.a. til dine døtres aktiviteter inden for ridesporten, ikke kan anses for forretningsmæssigt begrundet.

At selskabet leaser netop den type af bil anses udelukkende som en disposition der er foretaget for at dække et privat behov for dig og din familie.

Efter Skattestyrelsens vurdering og opfattelse ville du ikke afholde udgifter / stille lignende driftsmidler gratis til rådighed overfor fremmede, hvorfor de sponsorkontrakter der er indgået mellem selskabet og dine døtre ikke tillægges skattemæssig betydning.

Der henvises til SKM2022.54.ØLR hvor en eneanpartshaver sponsorerer sin datters professionelle motorsportskarriere.

Takograf og førerkort:

Skattestyrelsen har modtaget log af bilens takograf fra den 13. januar 2021 til 8. marts 2022. Du har oplyst at det ikke har været muligt at udtrække data fra 26. maj 2020 til 12. januar 2021.

Sidste registrerede kørsel er dog sket 22. januar 2022.

Af takografen fremgår, at bilen har kørt i Danmark, Tyskland, Holland og Belgien.

Det fremgår tillige, at bilen har været ført af dig og din ægtefælle samt 1 gang af en medarbejder fra Volvo (værksted).

Der er således ingen af selskabets øvrige ansatte der har kørt bilen.

Du har oplyst, at selskabet har 13 - 15 ansatte.

Skattestyrelsen kan på baggrund af det foreliggende materiale konstatere, at bilen

·         er standset af […] Politi i et privat ærinde
·         ud fra takografen for perioden 13. januar 2021 til 22. januar 2022 bl.a. er anvendt til transport i forbindelse med dine døtres interesser inden for ridesporten
·         starter og stopper på din private bopæl
·         har kørt i Danmark, Tyskland, Holland og Belgien
·         har kørt på helligdag - Kr. Himmelfart
·         har kørt i weekender
·         har kørt til Adresse Y4, By Y3 - en adresse nær By Y3 Rideskole
·         har været anvendt til kørsel mellem din privatadresse til selskabets adresse

Der vedlægges udskrift af takograf / anvendte førerkort, takograf adresser - kørsel […] samt landkort med optegninger over, hvor bilen har været - bilag 1Q - 1S.

Du har tillige oplyst, at dit og din ægtefælles førerkort altid lå i bilen, og at I ikke havde været omhyggelige med at indsætte eget førerkort til de enkelte kørsler.

Skattestyrelsen har ved gennemgang af det modtagne grundlag for dine kørepenge konstateret, at du har kørt i din private bil, samtidig med at dit førerkort har været registreret anvendt i selskabets bil.

Skattestyrelsen har endvidere konstateret, at bilen ikke anvendes dagligt, idet der ofte er en uge eller mere mellem de enkelte kørsler.

Dette underbygger, at bilen ikke er anskaffet med det formål at indgå i den daglige drift for selskabet.

På baggrund af sagens faktiske forhold skal Skattestyrelsen således alene vurdere, om din private anvendelse af bilen (lån / rådighed) skal værdiansættes efter bestemmelserne i Ligningslovens § 16, stk. 3 eller § 16, stk. 4.

I Ligningslovens § 16, stk. 3 sker værdiansættelsen ud fra hvad det koster at leje en tilsvarende bil for hele den periode selskabet har haft bilen og ikke kun de dage hvor bilen har været anvendt.

I Ligningslovens § 16, stk. 4 sker værdiansættelsen som en rådighedsbeskatning efter bestemmelserne om værdi af fri bil.

I henhold til Ligningslovens § 16, stk. 4 kan regelsættet ikke anvendes på lastbiler.

Det fremgår af Den Danske Ordbog, at en "lastbil" betyder:

"Stor bil som er beregnet til transport af gods, og som forrest har et førerhus og bagest et lad, et lastrum eller en sættevogn"

Selskabets bil er indrettet med en førerkabine, opholdsareal med sofaer, bord, køkken samt bad og toilet, herunder mulighed for at flere personer kan overnatte i bilen.

Den bagerste del af bilen er indrettet til transport af heste, som det fremgår af billedmateriale i sagen.

Selskabets bil er ikke indrettet til brug for transport af gods, men indrettet med opholdsareal med sofaer, bord, køkken samt bad og toilet, herunder mulighed for at flere personer kan overnatte i bilens opholdsarealer.

Selskabets bil opfylder således ikke definitionen på en lastbil.

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at selskabets bil er indrettet med de samme faciliteter som forefindes i en autocamper

Værdiansættelse efter Ligningslovens § 16, stk. 3 eller stk. 4:

Bestemmelserne i Ligningslovens § 16 blev indsat ved lov nr. 483 af 30. juni 1993. De oprindelige forarbejder, jf. lovforslag nr. 286 af 19. maj 1993 og betænkningen over lovforslaget støtter efter Skattestyrelsens opfattelse ikke en indskrænkende fortolkning af, hvilke biler der er omfattet af stk. 4 om værdi af fri bil.

I cirkulære nr. 202 af 13. december 1993, som blev udarbejdet forud for ikrafttræden af lov nr. 483 af 30. juni 1993, og som trådte i kraft samtidig med loven, er det anført i afsnit 2.4.1.2, at

"Den »skematiske« værdiansættelse af fri firmabil efter § 16, stk. 4, finder kun anvendelse på biler i sædvanlig forstand, men ikke på f.eks. fri motorcykel og lignende, der værdiansættes efter hovedreglen i § 16, stk. 3, dvs. som lån af et aktiv.

§ 16, stk. 4, finder endvidere kun anvendelse på biler, der efter deres art og fremtræden kan være anvendelige som alternativ til en privat bil, men ikke på f.eks. lastvogne, kranvogne, indrettede værkstedsvogne og andre specialkøretøjer. Privat kørsel i sådanne specialkøretøjer værdiansættes efter hovedreglen i § 16, stk. 3, dvs. som lån af et aktiv med de modifikationer, der følger af ligningslovens § 9 C, stk. 6."

I forarbejderne til lov nr. 342 af 27. maj 2002, jf. lovforslag nr. 181 af 20. marts 2002, hvorved der blev indført en særlig regel for firmabiler på gule plader i § 16, stk. 4, blev det desuden anført afslutningsvis i de specielle bemærkninger til § 4, at:

"Det skal bemærkes, at den foreslåede bestemmelse ikke angår de såkaldte særlige køretøjer, det vil sige lastvogne, kranvogne og andre specialkøretøjer. Køretøjer, som ikke anses for egnede som alternativ til en privat bil, er i forvejen ikke omfattet af ligningsloves § 16, stk. 4."

De køretøjer, der ifølge 1993-cirkulæret og 2002-forarbejderne ikke er omfattet af ligningslovens § 16, stk. 4, er alene køretøjer, der ikke kan anses for egnede som alternativ til en privat bil, dvs. køretøjer som efter deres art og fremtræden er særligt indrettet til erhvervsmæssig anvendelse.

Omvendt følger det af såvel cirkulæret som forarbejderne, at køretøjer, der har karakter af eller ikke kan anses for uegnede alternativer til en privat bil, er omfattet af ligningslovens § 16, stk. 4.

Det er Skattestyrelsens opfattelse at bilens indretning med opholdsareal med sofaer, bord, køkken samt bad og toilet, herunder mulighed for at flere personer kan overnatte i bilen gør, at bilen ikke kan anses for et uegnet alternativ til en privat bil.

Selskabets bil er ikke særligt indrettet til erhvervsmæssig anvendelse, tværtimod er bilen indrettet til at opfylde dig og din families private behov for at kunne tage ophold og udnytte bilens opholds- og sove faciliteter.

Selskabets bil er ikke indrettet med særligt erhvervsmæssigt udstyr, der gør bilen uegnet til privat anvendelse.

Bilens opholds- og sove muligheder og indretning generelt, gør bilen egnet til også at kunne anvendes i andre private henseender ud over transport af heste.

Det er derfor Skattestyrelsens opfattelse, at bilen bl.a. er anskaffet som et supplement til den måde dig og din familie forud for anskaffelsen har transporteret heste på og taget ophold og/eller overnatning under længerevarende ridestævner.

Den kørsel der foretages i nærområdet herunder til By Y3 Rideklub nødvendiggør efter Skattestyrelsens opfattelse ikke, at det er selskabets bil der skal anvendes til denne kørsel, idet der løbende har været 2 private biler i din husstand og adgang til selskabets hestetrailere.

Det er således Skattestyrelsens opfattelse,

·         at selskabets bil har fungeret som et naturligt alternativ til privat bil med monteret hestetrailer

·         at bilen har karakter af en stor autocamper med mulighed for også at transportere heste

·         at det alene er biler, der positivt ikke er "egnet til privat benyttelse", fordi de ikke er "egnede som alternativ til en privat bil", som ikke er omfattet af ligningslovens § 16, stk. 4

Det kan enten skyldes, at bilens oprindelige indretning gør den uegnet til privat benyttelse (at der er tale om et specialkøretøj såsom lastbiler, kraner mv.), eller at bilen efterfølgende er specialindrettet til brugerens arbejdsopgaver, så den ikke - længere - er egnet som privat bil (specialindrettede køretøjer).

Selskabets bil opfylder ikke definitionen på en lastbil og bilens oprindelige indretning gør den ikke uegnet til privat benyttelse, når der bl.a. henses til at bilen har samme faciliteter som en autocamper.

Bilen er ikke efterfølgende specialindrettet/ændret til selskabets arbejdsopgaver, så den ikke - længere - er egnet som privat bil.

Højesterets afgørelse SKM2021.300.HR

Højesteret har i SKM2021.300.HR taget stilling til hvilke forhold der skal indgå i vurderingen af om værdiansættelsen skal foretages ud fra Ligningslovens § 16, stk. 3 eller stk. 4.

Det fremgår af Højesterets afgørelsen, at:
"Om begrebet bil i ligningslovens § 16, stk. 4, henviste Højesteret til, at det af Højesterets dom af 30. juni 2006 (UfR 2006.2688) fremgår, at det afgørende for, om en bil er omfattet af bestemmelsen, er, om den er egnet til privat benyttelse. 

Den omhandlende autocamper var indregistreret som personbil på hvide nummerplader, og det var i registreringsattesten angivet, at anvendelsen var beboelse. Autocamperen havde otte siddepladser og den var indrettet til campering. Det var ubestridt, at der ikke var foretaget nogen form for specialindretning af autocamperen til erhvervsmæssigt formål. 

Højesteret fastslog på den baggrund, at autocamperen var egnet til privat benyttelse, og at den derfor var omfattet af Ligningslovens § 16, stk. 4. 

Det blev efter bevisførelsen lagt til grund, at autocamperen havde været stillet til rådighed for A´s private benyttelse i de relevante indkomstår. 

På den baggrund skulle A beskattes af rådigheden over autocamperen i medfør af Ligningslovens § 16, stk. 4."

Skattestyrelsen finder således, at der efter Højesterets afgørelse i SKM2021.300.HR er sket en yderligere indskrænkende fortolkning af, hvilke biler der ikke er omfattet af stk. 4 om værdi af fri bil.

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at Højesterets afgørelse støtter Skattestyrelsens synspunkt om, at værdiansættelsen af din anvendelse og rådighed over bilen skal foretages ud fra bestemmelserne i Ligningslovens § 16, stk. 4, idet det er bilens karakter der er afgørende for bilens skattemæssige vurdering.

Skatterådets afgørelse SKM2017.724.SR:

Skatterådet har i SKM2017.724.SR taget stilling til, at privat anvendelse af en hestetransporter ikke indebærer, at spørger skal beskattes efter reglerne i Ligningslovens § 16, stk. 4, da hestetransporteren ikke kan anses for egnet for alternativ til en privat bil.

Det fremgår af SKM2017.724.SR:

"Lastvognen erhverves med henblik på det erhvervsmæssig behov, der er i selskabet. Konkret vil lastvognen blive anvendt til at køre med materialer til og mellem byggepladser, og dels vil den blive anvendt som et lovligt alternativ til skurvogne på selskabets arbejdspladser. Indretning tager derfor primært sigte på de erhvervsmæssige behov og arbejdsmiljøretlige regler, der er på området.
Der er således tale om et stort køretøj, der kan sammenlignes med almindele biler og varevogne."

Det er Skattestyrelsens opfattelse,

·         at der er væsentligt forskel på de faktiske forhold der gør sig gældende i SKM2017.724.SR og de faktiske forhold vedrørende selskabets bil.

·         at selskabets bil ikke, i modsætning til SKM2017.724.SR, er anskaffet med henblik på et erhvervsmæssigt behov, men udelukkende til privat behov for dig og din familie.

Endvidere er selskabets bil ikke indrettet med sigte på et erhvervsmæssigt behov, men udelukkende indrettet af dig og din familie til jeres private behov.

Ved bilens indretning er der således ikke taget hensyn til en indretning af bilen der kan tilgodese selskabets evt. behov for en bil af denne art og størrelse.

Endvidere er bilen ikke konkret og faktisk anvendt som et alternativ til ex. skurvogne på selskabets arbejdssteder.

Lastbilen i SKM2017.724.SR indgår således i væsentligt omfang i selskabets drift.

Det fremgår endvidere af SKM2017.724.SR, at spørger har til hensigt ud over den private anvendelse at udleje lastbilen til 3. mand:

"Det er spørgers vurdering, at der er et marked for udlejning af hestetransportere. Såfremt det er muligt vil bilen blive udlejet til transport af konkurrenceheste til stævner i Danmark og Skandinavien, hvor der er behov for en sikker transport. Udlejning vil ske i det omfang der er efterspørgsel. Lastbilen bliver samtidig brugt til godskørsel i firmaet, så udlejning til hestetransport vil også blive tilpasset efter dette. Udlejningerne kan være kortere transporter på 4 timer og transporter på op til 1 uges varighed, hvor der er behov for overnatning. 

Den private anvendelse af køretøjet vil typisk være kortere transporter i nærområdet på 3 - 4 timer samt enkelte transporter, der varer fra fredag til søndag. Dette kan transport til Y1 fredag med hjemkørsel søndag."

Skatterådet har efter Skattestyrelsens opfattelse, endvidere lagt til grund, at der er en drifts - og forretningsmæssig begrundelse for at anskaffe lastbilen, idet lastbilen løbende indgår i virksomhedens drift, samt skal udlejes til 3. mand.

Selskabets bil har ikke indgået i selskabets drift og har ikke været udlejet til 3. mand.

Skattestyrelsen finder at Skatterådets afgørelse støtter Skattestyrelsens synspunkt om, at selskabets bil er omfattet af bestemmelserne i Ligningslovens § 16, stk. 4.

Skattestyrelsen finder således, at der skal ske en konkret og individuel vurdering af sagens faktiske forhold for at kunne vurdere om en privat benyttelse af en bil skal værdiansættes ud fra Ligningslovens § 16, stk. 3 eller stk. 4.

På baggrund af ovennævnte anses du at have rådet over bilen fra bilens anskaffelse den 26. maj 2020 og værdiansættelsen skal foretages efter bestemmelserne i Ligningslovens § 16, stk. 4 om værdi af fri bil.

Du gøres opmærksom på, at en beskatning efter bestemmelserne i Ligningslovens § 16, stk. 4 er en rådighedsbeskatning og ikke i hvilket omfang bilen er anvendt, samt at beskatningen foretages i hele måneder.

Det fremgår af Ligningslovens § 16, stk. 4, at fri bil opgøres således:

Stk. 4. Den skattepligtige værdi af en bil, der er stillet til rådighed for den skattepligtiges private benyttelse af en arbejdsgiver som nævnt i stk. 1, sættes til en årlig værdi på 25 pct. af den del af bilens værdi, der ikke overstiger 300.000 kr., og 20 pct. af resten. Bilens skattepligtige værdi beregnes dog mindst af 160.000 kr. Fra og med den 1. juli 2021 sættes den årlige værdi for resten af indkomståret 2021 til 24,5 pct. af den del af bilens værdi, der ikke overstiger 300.000 kr., og 20,5 pct. af resten.

Bilens beskatningsgrundlag udgør jf. leasingkontrakten kr. 2.100.000 + moms, dvs. kr. 2.625.000.

For biler der er omfattet af brændstofforbrugsafgiftsloven eller vægtafgiftsloven skal der ved opgørelsen af fri bil tillægges et miljøtillæg.

Selskabets bil er ikke omfattet af disse love, men omfattet af en vejbenyttelsesafgift.

Værdi af fri bil udgør herefter følgende:

Indkomståret 2020:

25% af kr.      300.000                  

 kr.      75.000

20% af kr.   2.325.000                                                                               

-       465.000

i alt

  kr.    540.000

for perioden maj til december (8 mdr.)

kr. 360.000

Indkomståret 2021:

25% af kr.     300.000                                                

kr.    75.000

20% af kr.  2.325.000

  -     465.000

i alt

  kr.  540.000

for perioden januar til juni (6 mdr.)

kr. 270.000

Nyt regelsæt pr. 1/7 2021:

24,5% af kr.      300.000               

  kr.  73.500

20,5% af kr.   2.325.000

-     476.625

i alt

  kr.  550.125

for perioden juli til december (6 mdr.)

-275.062

I alt for indkomståret 2021

kr. 545.062

                                              

1.6 Skattestyrelsens endelige afgørelse

Din rådgivers bemærkninger har ikke ændret Skattestyrelsens samlede opfattelse.
Der henvises indledningsvis til punkt 1.5 med Skattestyrelsens bemærkninger og begrundelse.

Det er fortsat Skattestyrelsens opfattelse, at det er karakteren af lastbilen som er afgørende for hvorledes den skattemæssige behandling skal foretages.
Det er således, efter Skattestyrelsens opfattelse, ikke afgørende hvorledes køretøjet er indregistreret.

Det faktum at det kræver et kørekort, kategori C, at køre bilen er ligeledes ikke afgørende for den skattemæssige behandling.

Der henvises i denne forbindelse til SKM2018.224.BR hvor en mindreårig blev beskattet af fri bil selv om den pågældende ikke havde kørekort.

Det er fortsat Skattestyrelsens opfattelse at bilen udelukkende har været anvendt til privat kørsel.

Der er herved henset til det anførte under punkt 1.5 herunder det forhold, at Skattestyrelsen ikke tillægger de indgåede sponsorkontrakter med dine døtre skattemæssig betydning.

Skattestyrelsen fastholder, at bilen har karakter af en stor autocamper og at din rådighed over bilen skal beskattes efter bestemmelserne i Ligningslovens § 16, stk. 4.

Din rådgivers indsigelse er således ikke taget til følge.

[udeladt]

Skattestyrelsen har i forbindelse med klagen angivet følgende:

"Skattestyrelsen har den 22. februar 2023 konstateret, at Volvo FH540 er annonceret til salg af G3 ApS (stelnummer fremgår af salgsmateriale).

Salgsmaterialet er vedlagt (G3 ApS 22022023) og der henvises til billeder af bilens indretning, som efter Skattestyrelsens opfattelse underbygger, at der ikke er tale om en lastbil i normal forstand.

Skattestyrelsen har bemærket, at navn på klagers datter "B" fremgår af det sidste billede på skabslågerne, hvilket efter Skattestyrelsens opfattelse underbygger, at bilen ikke er anskaffet til selskabets drift, men til privat brug grundet familiens interesse for ridesport.

(…)"

Skattestyrelsen har anført følgende i udtalelse af 30. juni 2023:

"Skattestyrelsens begrundelse
Beskatning af Volvo H450 XL
Det følger af ligningslovens § 16, stk. 1, at der ved opgørelse af den skattepligtige indkomst medregnes værdien af helt eller delvis vederlagsfri benyttelse af andres formuegoder.

Efter ligningslovens § 16, stk. 4, skal den skattepligtige ved indkomstopgørelsen medregne den skattepligtige værdi af en bil, der er stillet til rådighed for den skattepligtiges private benyttelse, når benyttelsen sker som led i et ansættelsesforhold. Skattestyrelsen bemærker, at det ved rådighedsbeskatning, dvs. at det er den skattepligtiges rådighed over køretøjet der beskattes og ikke den faktiske anvendelse af køretøjet. Bestemmelsen omfatter både personbiler og varebiler.

Ligningslovens § 16, stk. 3 indeholder en undtagelse til hovedreglen om fri bil for visse køretøjer der er uegnet til privat kørsel. Undtagelsen omfatter efter forarbejderne til § 16 særlige køretøjer såsom kraner, lastbiler og andre specialkøretøjer, der ikke kan anses for egnede som alternativ til en privat bil. Det er bilens indretning, der afgør, om bilen er uegnet som alternativ til en privat bil eller ej, jfr. TfS 1994,667 LR.

I SKM2021.300.HR fandt Højesteret, at det afgørende for, om en bil er omfattet af bestemmelsen er, om den er egnet til privat benyttelse. Sagen vedrørte en autocamperen, der var indrettet til campering. Det var ubestridt, at der ikke var foretaget nogen form for specialindretning til erhvervsmæssigt formål. Højesteret fastslog på baggrund heraf, at autocamperen var egnet til privat benyttelse, og derfor var omfattet af ligningslovens § 16, stk. 4.

Skattestyrelsen bemærker, at det er ubestridt, at køretøjet er anvendt til transport af heste til og fra ridestævner, i klageren og hans families interesse.

Den af selskabet leasede Volvo H450 XL er indregistreret til godstransport på gule nummerplader. Køretøjet er indrettet til campering og til transport af heste. Køretøjet er ikke specialindretning til erhvervsmæssigt formål og kørsel er primært sket i weekenderne. Skattestyrelsen finder således, at køretøjet ikke er specialindrettet på en måde, som gør den uegnet til privat benyttelse, jfr. SKM2021.300.HR og TfS 1994,667 LR.

Skattestyrelsen finder, at klageren er skattepligtig af rådigheden over køretøjet efter reglerne i ligningslovens § 16, stk. 4.

Repræsentantens henvisning til SKM2017.724.SR, kan ikke ændre vores vurdering, da de faktiske forhold adskiller sig fra den nærværende sag.

Skattestyrelsen tiltræder Skatteankestyrelsens indstilling.

[udeladt]"

Klagerens opfattelse
[udeladt]

Klageren har fremsat principal påstand om, at der ikke er grundlag for at beskatte værdi af fri bil efter ligningslovens § 16, stk. 4, for indkomstårene 2020 og 2021. Beskatning af fri bil skal ske efter ligningslovens § 16, stk. 3, af den faktiske anvendelse. Værdien for indkomstårene 2020 og 2021 skal opgøres til henholdsvis 21.000 kr. og 36.000 kr., subsidiært 105.000 kr. og 180.000 kr.

[udeladt]

Klageren har som begrundelse for påstandene anført følgende:  

"(…)

Skattestyrelsens afgørelse omhandler fire punkter, hvoraf vi påklager de tre. Det gøres gældende

1.       at der ikke er grundlag for at beskatte A af værdi af fri bil efter Ligningslovens § 16, stk. 4, for indkomstårene 2020 og 2021, idet der ikke er tale om en autocamper men en lastbil. Principalt gøres det gældende at beskatning skal efter § 16, stk. 3, ske af den faktiske anvendelse. Mere subsidiært gøres det gældende at rådighedsbeskatning efter § 16, stk. 3, bør ske på grundlag af hvad det koster selskabet at lease lastbilen med tillæg af faktiske omkostninger.

[udeladt]

1. Værdi af fri lastbil

Ultimo 2019 laver H1 A/S en bestilling på en fabriksny Volvo lastbil FH 540 X, efter at have fået tilsagn om finansiering (leasing) fra G4 A/S. Lastbilens pris udgør 2.100.000 inkl. moms og der bliver i maj 2020, hvor lastbilen leveres, indgået en 10-årig leasingaftale. Der er tale om finansiel leasing hvor leasetager forpligter sig til at anvise en køber ved periodens udløb.

Den 19. januar 2022 bliver D, med den ene datter som passager, stoppet i By Y4. Hun oplyser - helt korrekt - at der er tale om transport af en privat hest til et international ridestævne i By Y5.

Der er tale om en stor lastbil en stor lastbil som er indregistreret til godstransport på gule plader.

Udover at der kræves stort kørekort, kategori C for at køre lastbilen, fremgår det af den foreliggende anonymiserede rapport fra […] Politi (bilag 1B til Skattestyrelsens afgørelse, at D dokumenterede at hun havde personlig autorisation fra Fødevarestyrelsen til transport af dyr, samt kompetencebevis som chauffør indenfor hestetransport.

Der blev endvidere fremlagt transport dokument, som skal udarbejdes for enhver transport, inden denne påbegyndes.

1.1.  Skattestyrelsens afgørelse

Skattestyrelsen oplyser, i afgørelsen, hvad vi også blev bekendt med ved sagens opstart, at man i vidt omfang har indhentet oplysninger om selskabet og husstandens aktiviteter på de sociale medier, herunder Facebook og Instagram.

Endvidere har man konstateret at lastbilen har kørt i Danmark, Tyskland, Holland og Belgien.

Det vil føre for vidt at gengive samtlige elementer i Skattestyrelsens afgørelse og der er enighed om at lastbilen har været anvendt af As private husstand til transport af heste. Det accepteres også at Skattestyrelsen har "tilsidesat" den indgåede sponsorkontrakt vedrørende anvendelsen af lastbilen, idet den reklameværdi som måtte være forbundet med sponsorkontrakten, ikke anses at stå mål med "investeringen".

Der er også enighed om, at lastbilen ikke har været anvendt til andre private formål end hestetransport i forbindelse med stævner og i et enkelt tilfælde til en rideskole i By Y3.

Det er således ubestridt at lastbilen ikke har været anvendt til forefaldende privat kørsel.

Skattestyrelsen konstaterer således også i afgørelsen, at lastbilen ikke er anvendt dagligt og at der ofte er en eller flere to uger mellem de enkelte kørsler.

Skattestyrelsen har imidlertid valgt at udfordre skattepraksis ved, at sidestille lastbilen, der er indregistreret til godstransport, med en autocamper.

Dette sker ud fra en betragtning om, at bilen fremstår som værende en autocamper med førerkabine, opholdsareal med sofaer, bord, køkken og toilet/bad ligesom der er mulighed for at flere personer kan overnatte i bilen. Endvidere anføres det, at den bagerste del af bilen er indrettet til transport af heste.

Uenigheden går på

·         at Skattestyrelsen har foretaget beskatning af fri bil efter bestemmelsen i Ligningslovens § 16, stk. 4 som er en rådighedsbeskatning hvor værdiansættelsen af den private kørsel sker efter satserne for beskatning af værdi af fri bil.

·         at Skattestyrelsen i øvrigt også mener at en værdiansættelse af den private kørsel efter Ligningslovens § 16, stk. 3 skal ske ud fra hvad det koster at leje en tilsvarende bil for hele den periode selskabet har haft bilen og ikke kun de dage hvor bilen har været anvendt. Dvs. også her tales der om rådighedsbeskatning.

Skattestyrelsen anfører selv i afgørelsen, at reglen i Ligningslovens § 16, stk. 4 ikke kan anvendes på lastbiler.

Man mener dog, at lastbilen ikke er særligt indrettet til erhvervsmæssig anvendelse, men er indrettet til at opfylde A og familiens private behov for at kunne tage ophold og udnytte bilens opholds- og sove faciliteter. Endvidere at anskaffelsen af bilen er et supplement til den måde hvorpå de hidtil har transporteret heste og deltaget i ridestævner på. Skattestyrelsen mener således at lastbilen fungerer som et naturligt alternativ til en privat bil med monteret hestetrailer og at den har karakter af at være en autocamper som ikke anses uegnet til privat benyttelse.
Flere gange under drøftelserne med Skattestyrelsen er det også blevet anført, at man mener at A og D udførligt har bestemt hvordan lastbilen skulle indrettes, hvilket ikke er korrekt.

Skattestyrelsen har henvist til Højesterets dom af 1. juni 2021 (SKM2021.300.HR) og tager denne som udtryk for en yderligere indskrænkende fortolkning af hvilke biler der ikke er omfattet af Ligningslovens § 16, stk. 4. Dvs. at rækkevidden af bestemmelsen vedr. beskatning af værdi af fri bil (og rådighedsbeskatning) skulle være blevet udvidet med Højesteretsdommen.
Der har også været en række andre afgørelser og domme inde over drøftelserne med Skattestyrelsen som nævnes i afgørelsen. Disse er medtaget under "lovregler og praksis" nedenfor hvor Skattestyrelsens bemærkninger også er inddraget.

I afsnit 1.6 som er Skattestyrelsens endelige afgørelse, anføres at vores bemærkninger ikke har ændret Skattestyrelsens opfattelse.

Man har ikke anset det afgørende at det kræver stort kørekort, kategori C at køre lastbilen. Her har man henvist til SKM2018.224.BR hvor en mindreårig blev beskattes af fri bil selvom vedkommende ikke havde kørekort.

Helt overordnet anfører Skattestyrelsen af en lastbil iflg. Den Danske Ordbog betyder" "Stor bil som er beregnet til transport af gods, og som forrest har et førerrum og bagerst et lads, et lastrum eller en sækkevogn.

1.2. Skatteregler og praksis
Ligningslovens § 16, stk. 3 er den overordnede lovbestemmelse for personalegoder. Bestemmelsen finder anvendelse goder som modtages som led i et ansættelsesforhold m.v. for hvilke der ikke er fastsat særlige regler i § 16, stk. 4-17. Dette anføres også i Skattestyrelsens afgørelse; "§ 16, stk. 3 finder anvendelse medmindre forholdet falder ind under nogle af de øvrige bestemmelser i § 16, herunder Ligningslovens § 16, stk. 4 om beskatning af værdi af fri bil".

Værdiansættelsen af goderne omfattet af § 16, stk. 3 skal fastsættes til den værdi som det må antages at koste den skattepligtige ved erhvervelse i almindelig fri handel.

Bestemmelsen henviser til stk. 1, hvorefter der skal ske beskatning af vederlagsfri benyttelse af andres formuegoder, i henhold til statsskattelovens § 4-6.

Ud fra ordlyden af bestemmelserne i Ligningslovens § 16, stk. 1 og stk. 3 er der således ikke hjemmel til at foretage rådighedsbeskatning.

Den Juridiske Vejledning C.A.5.1.2 indeholder dog anvisninger hvorefter goder som overdrages til eje eller lån skal værdiansættes til hhv. den pris som godet kan købes til på det fri marked og den pris det ville koste at leje godet på det frie marked i låneperioden.

Når Skattestyrelsen anfører, at værdiansættelsen sker ud fra hvad det koster at leje en tilsvarende bil for hele den periode selskabet har haft bilen og ikke kun de dage hvor bilen har været anvendt er det således fordi man anser at der er tale om lån, hvilket også er blevet oplyst under drøftelserne.

SKM2021.300.HR 

Højesteretsdommen af 1. juli 2021 som Skattestyrelsen omhandler spørgsmålet om hvorvidt en autocamper skal beskattes efter Ligningslovens § 16, stk. 3 eller 4.

Her henviser Højesteret til at den omhandlede autocamper var indregistreret som personbil på hvide nummerplader, at det på registreringsattesten var angivet, at anvendelsen var beboelse og at den var indrettet til campering.

Derfor anså Højesteret at der skulle ske beskatning efter Ligningslovens § 16, stk. 4.

Skattestyrelsen anfører, at det afgørende var bilens karakter og nævner ikke det forhold at autocamperen rent faktisk var registreret på hvide plader og at den var registreret til beboelse.

Afgørende for dommens udfald var den pågældende autocampers art og omfang, at den var registreret som personbil på hvide plader og at det ved registreringen blev angivet, at anvendelsen var beboelse. Dette går også igen i Kammeradvokatens replik overfor Højesteret og i domspræmisserne. En autocamper anses at være egnet til privat benyttelse, idet den er indrettet til campering som er privat benyttelse.

SKM2017.724.SR

Skatterådet tog stilling til hvorvidt privat anvendelse af en hestetransporter skulle beskattes efter Ligningslovens § 16, stk. 4, hvad man afviste fordi en hestetrailer ikke kunne anses for egnet som alternativ til en privat bil.

Skatterådet fandt imidlertid at der skulle ske rådighedsbeskatning som et lån af et formuegode for hele året med fradrag af de perioder hvor lastbilen blev anvendt erhvervsmæssigt.

Skattestyrelsen anfører om det bindende svar, at lastbilen blev erhvervet med henblik på at køre med materialer mellem byggepladser samt som et lovligt alternativ til skurvogne på selskabets arbejdspladser. Herved mener man at det bindende svar adskiller sig fra nærværende situation.

Det man glemmer, er imidlertid at lastbilen allerede var anskaffet og ejet i privat regi. Årsagen til at der blev anmodet om bindende svar var at lastbilen påtænktes overdraget til spørgers selskab bl.a. med henblik på udlejning til hestetransport. Endvidere at lastbilen var fleksibel i sin indretning hvor det var muligt at montere og afmontere skillevægge, hvorved den blev egnet til hestetransport og at lastbilen var indrettet med toilet, spisepladser, toilet og bad.

Herudover var der nogle forhold i spørgers redegørelse vedrørende bilens anvendelse som blev betvivlet under sagens behandling, jf. vores bemærkninger.

SKM2018.724.BR og SKM2022.54.ØLR

Skattestyrelsen har vedrørende det forhold at lastbilen i den konkrete sag kræver stort kørekort, kategori C, henvist til byretsdommen fra 2018. Henvisningen til Østre Landsretsdommen vedrører angiveligt også dette forhold.

Vi mener ikke at disse domme er relevante for sagen, idet de to domme blot kan tages som udtryk for en bekræftelse af gældende skattepraksis vedrørende udbyttebeskatning efter ligningslovens § 16A, stk. 5. Det følger af praksis at beskatning af beskatning af maskeret udbytte ikke kun er relevant når et selskab anses at have afholdt udgifter til fordel for anpartshavere men også omfatter udgifter der afholdes til fordel for anpartshavers nærtstående, som eksempelvis forældre eller en datter som der var tale om i de to domme.

At der i den konkrete sag er et interessesammenfald over til døtrenes interesse for hestesport, er ikke anfægtet fra vores side, ligesom rækkevidden af ligningslovens § 16A, stk. 5 ikke betvivles.

Byrettens dom omhandler en mindreårig som var hovedanpartshaver i et selskab hvor faderen var direktør. Den mindreårige blev anset skattepligtig af værdi af fri bil efter ligningslovens 16A, stk. 5 vedrørende to biler der var indregistreret på papegøjeplader.

Alene som følge af indregistreringen var det givet at bilerne anvendtes privat og sagsøgers far oplyste da også at han anvendte bilerne til kørsel frem og tilbage til sin bopæl. Moderen var endvidere blevet standset af SKAT i en situation hvor formålet måtte anses privat.

Det var derfor helt klart, at bilerne havde været anvendt privat og havde stået til rådighed for forældrene hvorved der var grundlag for udbyttebeskatning og fastsættelse af værdi af fri bil for den mindreårige.

I den konkrete situation er der ingen tvivl om at A skal beskattes af privat anvendelse af bilen. Her går problemstillingen (uenigheden) på afgrænsningen mellem ligningslovens § 16, stk. 3 og 4. Ingen af de to domme omhandler dette forhold, herunder det forhold at beskatning af værdi af fri bil efter Ligningslovens § 16, stk. 4, forudsætter at der er tale om en bil som er egnet til privat kørsel generelt og (vores synspunkt) en bil som kan køres med almindeligt kørekort.

Cirkulære nr. 202 af 13. december 1993 

I cirkulærets afsnit 2.4.1.2. som også indgår i Skattestyrelsens begrundelse, anføres det direkte at Ligningslovens § 16, stk. 4 kun finder anvendelse på biler, der efter deres art og fremtræden kan være anvendelige som alternativ til en privat bil, men ikke på f.eks. lastbiler, kranvogne, indrettede værkstedsvogne og andre specialkøretøjer. Privat kørsel i sådanne "biler" værdiansættes efter hovedreglen i § 16, stk. 3, som lån af et aktiv.

Hermed har man afgrænset, hvad der forstås ved biler indenfor Ligningslovens § 16, stk. 4’s område. Efter vores opfattelse skal det tolkes som at der for værkstedsvogne kan ske beskatning efter Ligningslovens § 16, stk. 4, hvis de ikke er specialindrettede hvorimod beskatning efter Ligningslovens § 16, stk. 4 er udelukket for lastbiler, kranvogne og andre specialkøretøjer der henhører under hovedbestemmelsen i Ligningslovens § 16, stk. 3.

Lovforslag L181 2001/02 

Dette går også igen i bemærkningerne til §4 i lovforslag L181. Her blev der indsat en formodningsregel for at en bil på gule plader ikke anvendes privat, hvis der er afløftet moms ved købet. At skattemyndighederne med dette lovtiltag blev pålagt bevisbyrden vedrørende privat anvendelse (omvendt bevisbyrde) er ikke relevant i denne sammenhæng.

Det der er relevant her er, at det i bemærkningerne til lovforslagets § 4, direkte er anført, at lastbiler, kranvogne og andre specialkøretøjer ikke er omfattet af den foreslåede bestemmelse. Begrundelsen er, at køretøjer som ikke anses egnede som alternativer til en privat bil slet ikke (i forvejen ikke) er omfattet af § 16, stk. 4. Derved bekræftede man det, som også fremgår af cirkulæret fra 1993 og af Den Juridiske Vejledning.

1.3 - Vores bemærkninger 

Afsnit 1.6 i Skattestyrelsens afgørelse "Skattestyrelsens endelige afgørelse" er relativt kortfattet og kan sammenfattes med, at vores bemærkninger, herunder mødet med Skattestyrelsen og vores indsigelse af 16/11 2022 ikke har ændret Skattestyrelsens opfattelse, og at man fastholder at bilen har karakter af en stor autocamper og at der skal ske beskatning efter Ligningslovens §16, stk. 4.

Derfor afviger vores bemærkninger ikke væsentligt fra den tidligere fremsendte indsigelse.

Ligningsloven § 16 blev vedtaget med lovforslag 286 af 19. maj 1993. Bemærkningerne til lovforslaget som Skattestyrelsen henviser til, indeholder helt korrekt ikke en indskrænkende fortolkning af hvilke biler der er omfattet af § 16, stk. 4. Bemærkningerne omhandler slet ikke nogen fortolkning af hvilke biler der omfattes af lovforslaget og indeholder slet ingen fortolkninger eller afgrænsninger overhovedet.
At Skattestyrelsen vurderer, at aktiviteterne indenfor ridesporten, ikke kan anses forretningsmæssigt begrundet og tilsidesætter de indgåede sponsorkontrakter, betyder at den omhandlede kørsel må anses at være privat kørsel vedrørende hestetransport som A skal beskattes af.

Ligningslovens § 16, stk. 4 

Når Skattestyrelsen går et skridt videre, og anser, at der skal ske beskatning efter Ligningslovens § 16, stk. 4 fremfor efter hovedbestemmelsen i § 16, stk. 3, sker det med udgangspunkt i Højesteretsdommen af 1. juni 2021.

Her mener vi at der er tale om en "fri fortolkning af præmisserne i Højesteretsdommen og de faktiske forhold der gjorde sig gældende.

En autocamper vil normalt være registreret til personkørsel/beboelse og er på hvide plader og det var også tilfældet i den sag som Højesteret tog stilling til.

Her er det værd at bemærke, at synspunktet om at den pågældende autocamper skulle beskattes efter Ligningslovens § 16, stk. 4 fremfor efter stk. 3 først blev gjort gældende af kammeradvokaten i den foregående Vestre Landsrets dom af 2. april 2020 (SKM2020.160).

Såvel Byretten i Horsens (Sag BS-8699/2018-HRS) som Landsskatteretten (j.nr. 14-5156767), havde tidligere givet Skattestyrelsen medhold i at der skulle ske beskatning efter Ligningslovens § 16, stk. 3.
SKAT havde også i forbindelse med sagen for Landsskatteretten udtalt at man var enige i, at den pågældende autocamper skulle beskattes efter reglerne om særlige køretøjer (Ligningslovens § 16, stk. 3), hvad Byretten også bekræftede i sin dom. Vestre Landsret havde samme opfattelse.

Her er der efter vores opfattelse ikke tale om at Højesteret med dommen gennemførte en ændring af gældende skattepraksis eller at man udvidede anvendelsesområdet for Ligningslovens § 16, stk. 4.

Der er derimod tale om, at de to - foregående - retsinstanser, Landsskatteretten, samt SKAT glemte at kigge på hvad type køretøj der egentlig var tale om og at der her var tale om en ombygget varebil, som kan anses anvendelig som alternativ til en privat bil, medmindre den er specialindrettet på en sådan måde at den må anses uegnet til privatkørsel.

I sagen som efterfølgende blev afgjort af Højesteret med dommen af 1. juni 2022, var der tale om en Fiat Ducato Hymer indregistreret til beboelse og bilen var på hvide plader.

Der er, jf. billedet til venstre, tale om en autocamper/en ombygget van som kun kræver almindeligt B-kørekort og som ikke kan anses uegnet til privat kørsel, medmindre bilen er specialindrettet.

(…) Billeder udeladt

Højesteret lægger i sin begrundelse vægt på to forhold, herunder

·         at den omhandlede autocamper var indregistreret som personbil på hvide nummerplader, og det i registreringsattesten var angivet, at anvendelsen var beboelse.

·         at den omhandlede autocamper havde otte siddepladser og den var indrettet til campering. Det var ubestridt, at der ikke var foretaget nogen form for specialindretning af autocamperen til erhvervsmæssigt formål.

Først og fremmest konstaterer man således at der ikke er tale om en lastvogn, en kranvogn eller et specialkøretøj. Der er tale om en ombygget varebil, som jf. cirkulæret fra 1993, bemærkningerne til lovforslaget fra 1993 og anvisningerne i Den Juridiske Vejledning efter sin art og fremtræden kan anses anvendelig som alternativ til en privat bil, medmindre den er specialindrettet på en sådan måde at den må anses uegnet til privatkørsel.

Derfor fandt Højesteret, at autocamperen var egnet til privat benyttelse, og at den derfor var omfattet Ligningsloven § 16, stk. 4.

Den "bil" som H1 A/S erhvervede, billedet til højre, er en stor lastbil med en totalvægt på 26 ton som er indregistreret til godstransport på gule plader og som kræver stort kørekort, kategori C. Der er således tale om et køretøj indenfor kategorien lastvogne, kranvogne og specialkøretøjer som ikke anses egnede som alternativer til en privat bil

Alene herved kan det konkluderes at lastbilen ikke hører ind under Ligningslovens § 16, stk. 4 men henhører under Ligningslovens § 16, stk. 3.

Vi har henvist til et bindende svar som Skatterådet gav i 2017 (SKM2017.724.SR). Her var der tale om en "mindre" lastbil med en totalvægt på 18 ton hvor Skatterådet, helt i overensstemmelse med den praksis som beskrives i cirkulæret og forarbejderne til lovforslaget fra 1993, Den Juridiske Vejledning m.v. udtalte, at lastbilen var omfattet af Ligningslovens § 16, stk. 3.

I det bindende svar tages der både stilling til afgrænsningen mellem § 16, stk. 3 og § 16, stk. 4 samt rådighedsbeskatning kontra beskatning af den faktiske anvendelse.

Spørger i sagen for Skatterådet kunne i princippet godt have været A/ H1 A/S, idet der er flere lighedspunkter over til nærværende sag.

Når Skattestyrelsen anfører, at den pågældende lastbil i væsentligt omfang indgik i (skulle indgå i) selskabets drift, er det således ikke helt i overensstemmelse med den vurdering som SKAT foretog i pågældende sag.

I sagen for Skatterådet var det SKATs opfattelse, at det primære formål med at anskaffe en lastbil bygget og indrettet til hestetransport primært skyldtes spørgers private interesse. En opfattelse som blev bestyrket af, at lastbilen - i ikke uvæsentligt omfang - skulle anvendes til hestetransport i privat regi og ikke mindst, at eneanpartshaveren allerede havde anskaffet lastbilen og ombygget den til hestetransporter i privat regi (hvilket også var en begrundelse for at statuere rådighedsbeskatning).

Lastbilen var - ligesom det er tilfældet for H1 A/S lastbil, indrettet med opholdsfaciliteter, toilet, køkken m.v.

Skatterådet tiltrådte SKATs indstilling, hvor der blev lagt afgørende vægt på det oplyste, om at der var tale om en lastbil, med en samlet total vægt på omkring 18 ton. Med henvisning til Færdselsstyrelsens vejledning om syn af køretøjer, afsnit 1.03.025-026 er en lastbil en bil, der er indrettet til benyttelse til godsbefordring, og som har en tilladt totalvægt på mere end 3.500 kg.

Det var på den baggrund SKAT's opfattelse, at lastbilen ikke kunne anses for egnet som alternativ til en privat bil. Spørgers private anvendelse af lastbilen indebar derfor ikke, at spørger skulle beskattes efter Ligningslovens § 16, stk. 4.

Skatterådet afgav den 22. marts 2022, et bindende svar (SKM2022.155.SR) hvor man anså at en påtænkt anskaffelse af autocamper ville blive omfattet af Ligningslovens § 16, stk. 4.

Det bindende svar er afgivet efter at Højesteretsdommen blev offentliggjort, hvilket det også bærer præg af, idet der i udbredt grad henvises til Højesteretsdommen.

Skatterådet konstaterede at det man påtænkte at anskaffe, var en ombygget varevogn (van). Da det ikke var oplyst, at autocamperen ville være specialindrettet hvorfor man anså, at den omhandlede autocamper ville være egnet til privat benyttelse og derfor måtte anses omfattet af Ligningslovens § 16, stk. 4,

Skattestyrelsen anfører at lastbilen kan sidestilles med en autocamper, med henvisning til Højesteretsdommen. Faktum er at det ikke er en autocamper men en lastbil, modsat det der gjorde sig gældende i netop Højesteretsdommen.

Den Danske Ordbog som Skattestyrelsen har citeret, er heller ikke en egentlig retskilde i dansk skatteret eller indenfor auto og transportbranchen. Den danske Ordbog er en såkaldt korpusbaseret ordbog der afspejler det danske sprog, sådan som det tales og skrives af sprogbrugerne.

Cirkulæret fra 1993 og lovforslag L181 2001/02 er retskilder indenfor skatteretten og Færdselsstyrelsen er den udøvende magt og administrerer færdsels- og transportlovgivningen indenfor vejtransport, godkendelse og syn af køretøjer m.v.

Alle tre kilder foreskriver klart at lastvogne og kranvogne, er køretøjer som ikke anses egnede som alternativer til en privat bil (uanset om de er specialindrettede eller ej) og de er derfor omfattet af Ligningslovens § 16, stk. 4, hvorfor vi fastholder, at der ikke er hjemmel og grundlag for at opretholde beskatning af værdi af fri bil efter Ligningslovens § 16, stk. 4.

Ligningslovens § 16, stk. 3 

Vi har tidligere overfor Skattestyrelsen anført, at en rådighedsbeskatning kan foretages med udgangspunkt i leasingkontrakten og de månedlige leasingydelser som selskabet betaler til G4. Her har vi opgjort/fastsat en årlig leje på 180.000 DKK, idet den ekstraordinært høje førstegangsydelse er periodiseret ligesom der er taget højde for, at der er tale om finansiel leasing.

Vi anerkender, at der er grundlag for beskatning efter Ligningslovens § 16, stk. 3, men anser ikke betingelserne for at statuere rådighedsbeskatning, som at der skulle være tale om lån, er til stede.

Efter drøftelser med selskabets bestyrelse og ikke mindst A er det vores opfattelse, at der alene bør foretages beskatning af den faktisk foretagne kørsel og anvendelsen af lastbilen til hestetransport.

Skattestyrelsen anfører i afgørelsen, at D og den ene datter blev stoppet i et privat ærinde. Dette er efter vores opfattelse lidt af en tilsnigelse. Der var ikke tale om at de lige skulle over hente en liter mælk eller besøge familie o.l.

Der var tale om transport af heste til et ridestævne. Skattestyrelsen ses således heller ikke på noget tidspunkt at have anfægtet, at lastbilen aldrig har været brugt til almindelig privatkørsel. Tværtimod har man under vores drøftelser netop klart givet udtryk for en opfattelse af, at lastbilen udelukkende har været anvendt til transport af heste i forbindelse med deltagelse i stævner, hvilket også kan ses ud af lastbilens logbog.

Skattestyrelsen konstaterer også i afgørelsen, at lastbilen ikke anvendes dagligt, og at der ofte er en uge eller mere mellem de enkelte kørsler.

Dvs. det kan lægges til grund, at lastbilen alene har været anvendt til planlagt kørsel og transport af heste til ridestævner m.v. jf. Skattestyrelsen bilag 1.B. hvoraf det fremgår at der skal udstedes transportdokument for hver enkelt planlagt kørsel og transport af heste.

Den transport af heste der har fundet sted ved anvendelse af lastbilen, kan således ikke betragtes som almindelig privat kørsel, der kan give grundlag for en opfattelse af, at lastbilen har stået til rådighed for privat kørsel generelt.
Den transport af heste der har fundet sted kan heller ikke forsvare et synspunkt om at lastbilen er egnet til privat kørsel. Jf. ovenfor vedrørende Ligningslovens § 16, stk. 4.

Formålet med at erhverve lastbilen (indgåelsen af leasingaftalen) var at opnå en opgravningsfri metode til at renovere kloakledninger på, via strømpeforing, og derved at opnå en mere effektiv arbejdsgang.

Beslutningen om at bestille lastbilen blev foretaget ultimo 2019, forud for corona-pandemien. På tidspunktet for kontraktens indgåelse - maj 2020 - var der næppe nogen som havde fantasi til at forestille sig at der ville blive tale om en egentlig pandemi som ville lamme Danmark og ikke mindst erhvervslivet i flere år, som det rent faktisk blev tilfældet. Efterfølgende kom krigen og finanskrisen.

Dette illustreres også af selskabets regnskaber for de seneste 3 år.

·         I perioden 1/7 2016 - 30/6 2020 realiserede selskabet overskud i størrelsesorden 1,2 - 2,4 mio. DKK årligt, hvorfor man besluttede at kaste sig ud i udviklingen af den opgravningsfri metode til renovering af kloakledninger.

·         For regnskabsåret 2020/21, hvor coronapandemien var på sit højeste fik selskabet et gevaldigt underskud på 1,4 mio. DKK.

·         For seneste regnskabsår 2021/22 har man realiseret resultat på 0,8 mio. DKK, hvoraf de 0,3 mio. DKK er modtagne kompensationsordninger vedrørende Covid-19.

Når det fra Skattestyrelsens side anføres, at lastbilen iflg. det oplyste endnu ikke har været anvendte erhvervsmæssigt skyldes det således i høj grad netop Covid-19 og den efterfølgende usikkerhed om konjunkturerne som er en følge af krigen i Sovjet.

Man kan spørge sig selv om et selskab ville lave en investering på knap 3 mio. DKK over 10 år med det ene formål at begunstige en eneaktionærs døtre og deres interesse for hestesport.

Ledelsen i H1 A/S er, når vi taler om så væsentlige beslutninger, selskabets bestyrelse. Bestyrelsen, hvoraf A blot er én ud af 3 medlemmer, ville aldrig have accepteret "denne investering" hvis det eneste formål havde været at begunstige døtrene.

Bestyrelsen ser udviklingen af den opgravningsfri metode som et langsigtet udviklingsprojekt og derfor valgte man, at indgå en leasingkontrakt desuagtet at den løber over 10 år og er uopsigelig for begge parter i perioden.

Ud fra en betragtning om at lastbilen max. har været anvendt til privat hestetransport 40 gange årligt er det vores opfattelse at den private anvendelse af bilen bør fastsættes til 20% af markedslejen.

[udeladt] 

Retsmøde
Klagerens repræsentant fastholdt på retsmødet de principale påstande og fremlagde sine anbringender i overensstemmelse med de skriftlige indlæg i sagen.

Repræsentanten understregede, at rådighedsbeskatning efter ligningslovens § 16, stk. 4, alene omfatter personbiler og ikke lastbiler, hvorfor beskatning af værdi af Volvo FH 540 XL skal ske efter ligningslovens § 16, stk. 3, og ikke efter stk. 4. Klageren skal beskattes af en værdi, svarende til hvad det vil koste at leje bilen de gange, den har været anvendt privat. Såfremt der skal ske rådighedsbeskatning, skal værdien sættes til langtidsleje, svarende til en leasingydelse.

[udeladt]

Skattestyrelsen indstillede, at Skattestyrelsens afgørelse skulle stadfæstes og gennemgik sine anbringender i overensstemmelse med Skattestyrelsens afgørelse af 8. december 2022, udtalelse af 30. juni 2023 til Skatteankestyrelsens kontorindstilling og Skattestyrelsens øvrige skriftlige indlæg i sagen. For så vidt angår beskatning af værdi af rådighed over Volvo FH 540 XL, skulle der lægges afgørende vægt på, bilen ikke var særlig indrettet til erhvervsmæssig anvendelse, men indrettet til at påfylde private behov.

[udeladt] 

Landsskatterettens afgørelse
Beskatning af Volvo [FH 540 XL]
Landsskatteretten skal tage stilling til, hvorvidt selskabets køretøj indrettet til transport af heste er en bil omfattet af ligningslovens § 16, stk. 4, eller om beskatning skal ske efter ligningslovens § 16, stk. 3.

Det følger af ligningslovens § 16, stk. 1, at der ved opgørelse af den skattepligtige indkomst medregnes værdien af helt eller delvis vederlagsfri benyttelse af andres formuegoder.

Efter ligningslovens § 16, stk. 4, skal den skattepligtige ved indkomstopgørelsen medregne den skattepligtige værdi af en bil, der er stillet til rådighed for den skattepligtiges private benyttelse, når benyttelsen sker som led i et ansættelsesforhold eller som led i aftale om ydelse af personligt arbejde i øvrigt. Bestemmelsen omfatter både personbiler og varebiler.

For visse køretøjer gælder der imidlertid en særlig praksis, hvorefter privat kørsel ikke udløser beskatning efter ligningslovens § 16, stk. 4, men derimod beskatning efter ligningslovens § 16, stk. 3. Undtagelsen omfatter efter forarbejderne til § 16 særlige køretøjer såsom kraner, lastbiler og andre specialkøretøjer, der ikke kan anses for egnede som alternativ til en privat bil. Det er bilens indretning, der afgør, om bilen er uegnet som alternativ til en privat bil eller ej, jf. TfS 1994,667 LR.

Højesteret fandt ved dom af 1. juni 2021 offentliggjort i SKM2021.300.HR, at det afgørende for, om en bil er omfattet af bestemmelsen er, om den er egnet til privat benyttelse. Sagen vedrørte en autocamper, som var indregistreret som personbil på hvide nummerplader, og som ifølge registreringsattesten skulle anvendes til beboelse. Autocamperen var indrettet til campering og det var ubestridt, at der ikke var foretaget nogen form for specialindretning til erhvervsmæssigt formål. Højesteret fastslog på den baggrund, at autocamperen var egnet til privat benyttelse, hvorfor beskatning skulle ske efter ligningslovens § 16, stk. 4.

Det er ubestridt, at køretøjet er anvendt til transport af hovedanpartshaverens private heste til og fra ridestævner grundet familiens interesse for hestesport. Selskabet driver entreprenørvirksomhed og har ikke aktiviteter med avl af heste eller lign. 

Den af selskabet leasede Volvo [FH 540 XL] er indregistreret til godstransport på gule nummerplader. Køretøjet er indrettet til campering og til transport af heste. Der er ikke foretaget nogen specialindretning til erhvervsmæssigt formål, og kørsel er ud fra det oplyste primært sket i weekenderne. 

Køretøjet er således ikke specialindrettet på en måde, som gør den uegnet til privat benyttelse.

Under disse omstændigheder finder Landsskatteretten, at køretøjet er omfattet af ligningslovens § 16, stk. 4, hvorfor der for indkomstårene 2020 og 2021 skal ske beskatning af klagerens rådighed over køretøjet på baggrund af de skematiske regler om værdi af fri bil.

Repræsentantens henvisning til SKM2017.724.SR kan ikke føre til et andet resultat, idet det var en forudsætning for Skatterådets svar, at hestetransporteren skulle indgå i selskabets drift ved transport og opbevaring af materialer på byggepladser mv. samt ved udlejning til tredjemand. Det er ubestridt i nærværende sag, at køretøjet ikke på noget tidspunkt blev anvendt i selskabet, da selskabets påtænkte udvidelse med aktiviteten strømpeforing aldrig blev en realitet. Det bemærkes tillige, at Landsskatteretten ikke er bundet af Skatterådets afgørelser.

Landsskatteretten stadfæster Skattestyrelsens afgørelse på dette punkt.
[udeladt]