Dato for udgivelse
24 May 2024 09:01
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
23 Apr 2024 12:17
SKM-nummer
SKM2024.286.SR
Myndighed
Skatterådet
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
24-0243933
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning
Emneord
Indkomstskat, Alternativ, Investeringsfond
Resumé

Spørger var et selskab, der forvaltede en alternativ investeringsfond. Spørger havde ikke og skulle ikke have Finanstilsynets tilladelse til at drive virksomhed som forvalter af alternative investeringsfonde, og var derfor heller ikke underlagt Finanstilsynets tilsyn i henhold til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.

Spørger ønskede derfor at få bekræftet, at de ikke var af omfattet reglerne om forhøjet indkomstskat, jf. SEL § 17 A. Da Spørger ikke havde eller skulle have Finanstilsynets tilladelse til at drive virksomhed som forvalter af alternative investeringsfonde, kunne Skatterådet bekræfte Spørgers opfattelse.

Hjemmel

Selskabsskatteloven

Reference(r)

Selskabsskattelovens § 17 A, jf. lov nr. 905 af 21. juni 2022 § 1, stk. 1

Henvisning

Selskabsskattelovens § 17 A, jf. lov nr. 905 af 21. juni 2022 § 1, stk. 1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2024-2, afsnit C.D.2.4.9.2.9

Spørgsmål

  1. Kan Skatterådet bekræfte at Spørger ikke er omfattet af reglerne om forhøjet indkomstbeskatning jf. SEL §17 A?

Svar

  1. Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger er et dansk indregistreret anpartsselskab.

Spørger er registreret hos Finanstilsynet som en forvalter af alternative investeringsfonde, FAIF, i medfør af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde § 9, stk. 1.

Spørger er ikke underlagt Finanstilsynets tilsyn.

Spørger forvalter investeringsfond-X, der er registreret som en alternativ investeringsfond, AIF, hos Finanstilsynet.

Spørger blev registreret hos Finanstilsynet i 20XX.

Spørger har som bilag til anmodningen om det bindende svar indsendt en udskrift fra Finanstilsynets virksomhedsregister med ovennævnte oplysninger.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Det er spørgers opfattelse, at de ikke er omfattet af selskabsskattelovens § 17 A, og at spørgsmålet derfor skal besvares med "Ja".

Spørger ønsker det bindende svar, så de kan foretage korrekt grundregistrering i TastSelv Selskabsskat.

Spørger ønsker derfor afklaret, hvorvidt de som en forvalter af alternative investeringsfonde er omfattet af den forhøjede indkomstskat efter selskabsskattelovens § 17 A, stk. 1.

Spørger henviser til selskabsskattelovens § 17 A, stk. 3, hvoraf det fremgår, hvilke selskaber mv., der anses for finansielle selskaber, der er omfattet af selskabsskattelovens § 17 A, stk. 1.

Af selskabsskattelovens § 17 A, stk. 3, nr. 9 fremgår:

"Forvaltere af alternative investeringsfonde, der har eller skal have tilladelse efter § 6 eller § 10, stk. 2, i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., og som ikke er selvforvaltende alternative investeringsfonde."

Spørger henviser til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde i § 9, stk. 1, hvor følgende fremgår:

"Forvaltere af alternative investeringsfonde, der har registreret hjemsted i Danmark, som ikke er omfattet af forpligtelsen til at søge om tilladelse som forvalter af alternative investeringsfonde, jf. § 6, stk. 1, og som ikke har valgt frivilligt at søge en sådan tilladelse til at forvalte alternative investeringsfonde, jf. § 10, stk. 2, skal registreres hos Finanstilsynet."

Det er spørgers opfattelse, at de ikke er omfattet af ovenstående, fordi de ikke er omfattet af forpligtelsen til at søge tilladelse som forvalter af alternative investeringsfonde, og ikke har valgt frivilligt at søge om en sådan tilladelse. Spørger er blot registreret hos finanstilsynet.

Skattestyrelsens indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at spørger ikke er omfattet selskabsskattelovens § 17 A om forhøjet indkomstskat.

Begrundelse

Spørger er efter det oplyste et dansk indregistreret anpartsselskab.

Spørger har oplyst, at de ikke har tilladelse som forvalter af alternative investeringsfonde, ikke er forpligtet til at søge en sådan tilladelse eller frivilligt har søgt en sådan tilladelse hos Finanstilsynet, jf. lov om forvaltere alternative investeringsfonde § 6, stk. 1 eller 10, stk. 2.

Spørger er registreret hos Finanstilsynet som forvalter af alternative investeringsfonde, men spørger er ikke underlagt Finanstilsynets tilsyn. Spørger er registreret hos Finanstilsynet som en forvalter af alternative investeringsfonde, der ikke skal have tilladelse til forvaltning af alternative investeringsfonde, jf. lov om forvaltere af alternative investeringsfonde § 9, stk. 1.

Skattestyrelsen lægger derfor til grund, at spørger er en forvalter af alternative investeringsfonde, der ikke har eller skal have tilladelse som forvalter af alternative investeringsfonde, jf. lov om forvaltere af alternative investeringsfonde §§ 6 eller 10, stk. 2.

Finansielle selskaber skal betale en forhøjet indkomstskat, jf. selskabsskattelovens § 17 A, stk. 1. Finansielle selskaber, der skal betale forhøjet indkomstskat opregnes i selskabsskattelovens § 17 A, stk. 3, nr. 1-14.

Det følger af lovbemærkningerne til selskabsskattelovens § 17 A, at de omfattede finansielle selskaber er undergivet Finanstilsynets tilsyn efter lov om finansiel virksomhed eller de speciallove, der gælder for de pågældende selskaber.

Der er tale om selskaber, der er skattepligtige efter de almindelige regler i selskabsskatteloven.

"Forvaltning" er erhvervsmæssig virksomhed med forvaltning af en eller flere alternative investeringsfonde. En alternativ investeringsfond er defineret som en kollektiv investeringsenhed med en defineret investeringspolitik til fordel for fondens investorer, og hvor fonden ikke skal have tilladelse efter direktiv 2009/65/EF (investeringsinstitutter). Definitionerne følger af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde.

Hvis der forvaltes alternative investeringsfonde over visse tærskelværdier, skal forvalteren have tilladelse hos Finanstilsynet. En forvalter kan frivilligt søge tilladelse, hvis der forvaltes alternative investeringsfonde under tærskelværdierne.

Selvforvaltende alternative investeringsfonde er ikke omfattet af selskabsskattelovens § 17 A, selv om de skal have Finanstilsynets tilladelse, fordi de ikke må forvalte andre alternative investeringsfonde og dermed ikke leverer finansielle forvaltningsydelser til eksterne kunder.

Forvaltere af alternative investeringsfonde er omfattet af selskabsskattelovens § 17 A, stk. 1, jf. § 17 A, stk. 3, nr. 9, hvis de har eller skal have Finanstilsynets tilladelse, jf. lov om forvaltere af alternative investeringsfonde §§ 6, stk. 1 eller 10, stk. 2 og når de ikke er selvforvaltende alternative investeringsfonde.

Henset til, at spørger ikke har eller skal have ovennævnte tilladelser fra Finanstilsynet, er det Skattestyrelsens opfattelse, at spørger ikke kan anses for at være en forvalter af alternative investeringsfonde omfattet af selskabsskattelovens § 17 A, stk. 3, nr. 9, og derfor skal spørger ikke anses for være et finansielt selskab. Dermed er spørger ikke omfattet af reglen om betaling af forhøjet indkomstskat, jf. selskabsskattelovens § 17 A, stk. 1.

Ifølge bestemmelsens ordlyd og lovbemærkninger skal forvaltere af alternative investeringsfonde, der blot er registreret som sådan hos Finanstilsynet, men som ikke har Finanstilsynets tilladelse til forvaltning, ikke anses for finansielle selskaber.

Skattestyrelsen bemærker, at et selskab, der forvalter alternative investeringsfonde uden den fornødne tilladelse fra Finanstilsynet, er omfattet af reglerne om betaling af forhøjet indkomstskat, jf. selskabsskattelovens § 17 A, stk. 1, jf. stk. 3, nr. 9.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Ja".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skattestyrelsens indstilling og begrundelse.

Lovgrundlag, forarbejder og praksis

Spørgsmål 1

Lovgrundlag

Selskabsskattelovens § 17 A, jf. lov nr. 905 af 21. juni 2022 § 1, stk. 1

Finansielle selskaber, jf. stk. 3, betaler en forhøjet indkomstskat, idet selskabernes skattepligtige positive eller negative årsindkomst opgjort efter skattelovgivningens almindelige regler multipliceres med 26/22. …

Stk. 2. …

Stk. 3. Følgende selskaber anses for finansielle selskaber:

9) Forvaltere af alternative investeringsfonde, der har eller skal have tilladelse efter § 6 eller § 10, stk. 2, i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., og som ikke er selvforvaltende alternative investeringsfonde."

Forarbejder

Lovforslag til lov nr. 905 af 21. juni 2022

Det følger af lovforslaget til lov nr. 905 af 21. juni 2022, afsnit 2.1.3.1, at,

"Det foreslås, at finansielle selskaber, der er undergivet Finanstilsynets tilsyn efter lov om finansiel virksomhed eller de speciallove, der gælder for særlige typer af finansielle virksomheder, og som udøves i enheder, der er skattepligtige efter selskabsskattelovens almindelige regler, pålægges den forhøjede selskabsskat."

Bemærkninger til selskabsskattelovens § 17 A, stk. 3:

"Forslaget til selskabsskattelovens § 17 A, stk. 3, indeholder en opregning af, hvilke selskaber der vil skulle anses for finansielle selskaber, og dermed hvilke selskaber der efter forslaget vil skulle pålægges en særlig, forhøjet selskabsskat."

"Efter forslaget til selskabsskattelovens § 17 A, stk. 3, nr. 9, vil forvaltere af alternative investeringsfonde, der har eller skal have tilladelse efter § 6 eller § 10, stk. 2, i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., og som ikke er selvforvaltende alternative investeringsfonde, skulle anses for finansielle selskaber og vil dermed skulle pålægges den foreslåede forhøjede selskabsskat.

Det forhold, at den foreslåede bestemmelse ud over eksterne forvaltere af alternative investeringsfonde, der har tilladelse, også vil omfatte eksterne forvaltere af alternative investeringsfonde, der skal have tilladelse, betyder, at et selskab, der driver virksomhed med forvaltning af alternative investeringsfonde, vil være omfattet, også hvis det skulle forekomme, at selskabet har drevet virksomheden uden fornøden tilladelse."

I lovbemærkningerne henvises der til en række definitioner, der fremgår af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde, bl.a. "Alternative investeringsfonde", "Forvaltere af alternative investeringsfonde" og "Selvforvaltende alternative investeringsfonde". Desuden beskrives tærskelværdierne for, hvornår forvaltning af alternative investeringsfonde kræver Finanstilsynets tilladelse.

Høringsskema

Finans Danmarks bemærkninger (uddrag):

"Finans Danmark vurderer umiddelbart, at forvaltere af alternative investeringsfonde, der er registreret efter lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. § 9, af hensyn til lige konkurrencevilkår bør anses for finansielle selskaber på samme måde som de forvaltere, der har eller skal have tilladelse efter lovens §§ 6 eller 10, stk. 2."

Skatteministeriets kommentarer:

"Afgrænsningen af de finansielle selskaber, der omfattes af den forhøjede skat, er fastsat således, at alle selskaber, der leverer finansielle tjenesteydelser og er under tilsyn fra Finanstilsynet eller en tilsvarende udenlandsk tilsynsmyndighed, omfattes.

Dette objektive kriterium, der baserer sig på allerede kendt finansiel regulering, er bl.a. af hensyn til statsstøttereglerne anvendt konsekvent, således at selskaber, der må anses for at befinde sig i en sammenlignelig situation, undergives en ensartet skattemæssig behandling. Det bemærkes, at registrerede forvaltere af alternative investeringsfonde ikke må udøve samme aktiviteter, som forvaltere, der har eller skal have tilladelse og dermed er under tilsyn. Bl.a. må registrerede forvaltere ikke aktivt markedsføre sig i udlandet."

Praksis

Der foreligger ingen afgørelser mv.