Dato for udgivelse
24 apr 2024 10:28
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
23 apr 2024 10:12
SKM-nummer
SKM2024.244.SR
Myndighed
Skatterådet
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
23-2321980
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
Emneord
Tilladelse - almennyttig - almenvelgørende - erhvervsdrivende fond
Resumé

Sagen omhandlede, om der i henhold til ligningslovens § 16 A, stk. 4, nr. 4, kunne gives tilladelse til, at et holdingselskabs vederlagsfrie overdragelse af kapitalandele i datterselskaber til en påtænkt nystiftet erhvervsdrivende fond kunne ske uden, at holdingselskabets hovedaktionær blev udbyttebeskattet.

Skatterådet fandt på baggrund af en konkret vurdering, at overdragelsen skete i Ansøgers ideelle interesse og ikke i Ansøgers personlige eller økonomiske interesse, hvorved Skatterådet kunne give tilladelse til, at holdingselskabets indskud af kapitalandele i datterselskaber til den påtænkte nystiftede erhvervsdrivende fond ikke skulle anses for en skattepligtig udlodning efter ligningslovens § 16 A, stk. 1 til Ansøger, jf. ligningslovens § 16 A, stk. 4, nr. 4.

Der blev henset til, at Fondens formål måtte anses for almennyttig/almenvelgørende, idet det fremgik af udkast til Fondens fundats, at Fondens formål var at støtte almennyttige formål, f.eks. videnskabelige, forskningsmæssige, kunstneriske, kulturelle, miljømæssige, uddannelsesmæssige, humanitære eller andre almennyttige formål, Herudover ville Fonden støtte fysiske personer i økonomisk trang. Der blev endvidere henset til, at der efter Fondens udkast til fundats hverken var tillagt Ansøger eller Ansøgers familie/nærtstående særlige rettigheder i Fonden, idet disse hverken var tillagt ret til uddelinger ved Fondens løbende drift eller ved Fondens likvidation, ligesom de, såfremt de deltog i Fondens bestyrelse, kun kunne modtage et årligt vederlag, der ikke oversteg, hvad der kunne anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang, og hvad der måtte anses for forsvarligt i forhold til Fondens og koncernens økonomiske stilling. Samlet set, fandt Skatterådet, at Fonden hovedsageligt havde et almenvelgørende eller almennyttigt formål.

Hjemmel

Ligningsloven

Reference(r)

Ligningslovens § 16 A

Henvisning

Den juridiske vejledning 2024-1, afsnit C.B.3.1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2024-1, afsnit C.D.9.9.1.3

Ansøgning om tilladelse i henhold til ligningslovens § 16 A, stk. 4, nr. 4

Ansøgning

Skatterådet anmodes om tilladelse efter ligningslovens § 16 A, stk. 4, nr. 4, til, at der kan ske overdragelse af følgende datterselskaber fra Holding ApS:

  • D1 A/S og
  • D2 ApS,

til en påtænkt nystiftet erhvervsdrivende fond (Fonden) uden at der sker udbyttebeskatning af Ansøger, der er eneanpartshaver i Holding ApS.

Afgørelse

Skatterådet giver tilladelse til det ansøgte.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Ansøger ønsker at benytte den såkaldte holdingmodel i ligningslovens § 16 A, stk. 2 og stk. 4, til at stifte en almennyttig Fond.

Fonden stiftes af Ansøger. Stiftelsen påtænkes gennemført snarest muligt men senest ved Ansøgers død. Fonden vil være en erhvervsdrivende fond.

Fondens grundkapital vil udgøres af markedsværdien på etableringstidspunktet af samtlige kapitalandele i D1 A/S, samt eventuelle kapitalandele i D2 ApS.

Udkast til fundats for Fonden er forelagt for Skattestyrelsen.

Uddrag fra udkast til fundats:

"(…)

Fonden er stiftet af (…) i henhold til stifterens testamente (…).

(…)

1.3 Fonden er en erhvervsdrivende fond.

1.4 Stifter er ikke tillagt nogen særlige rettigheder i forbindelse med fondens stiftelse.

2. Formål og aktiviteter

2.1 Fondens formål er at støtte almennyttige formål, f.eks. videnskabelige, forskningsmæssige, kunstneriske, kulturelle, miljømæssige, uddannelsesmæssige, humanitære eller andre almennyttige formål. Herudover vil fonden støtte fysiske personer i økonomisk trang.

2.2 Fonden opfylder sit formål gennem uddeling af afkastet af fondens formue, jf. § 8. Bestyrelsen afgør - med respekt af stifters ånd og vilje - hvorledes fondens uddelinger skal fordeles, herunder i form af at træffe beslutninger om at yde støtte på fondens eget initiativ såvel som ved modtagelse af ansøgninger.

2.3 Fonden kan have helejede og delvist ejede datterselskaber, hvorigennem fondens formål kan udøves.

3. Formue

3.1 Fondens grundkapital udgør ved stiftelsen kr. [.] ved indskud af [.] svarende til markedsværdien af samtlige kapitalandele i (…), samt eventuelle kapitalandele i (…), som fondens stifter i sit testamente har foreskrevet, at (…) skal indskyde som grundkapital i en erhvervsdrivende fond, der senest skal stiftes i forlængelse af den pågældendes død. Hvis (…) inden fondens stiftelse har overdraget dets eventuelle kapitalandele i (…) til (…), vil overdragelsen af kapitalandelene i (…) ske ved fondens modtagelse af samtlige kapitalandele i (…). Det følger af stifterens testamente, at de eventuelle resterende midler, der indskydes i fonden ved stiftelsen, skal være frie reserver i fonden.

3.2 Der er ikke i forbindelse med stiftelsen af fonden modtaget gaver eller bidrag fra andre.

4. Investeringer og kapitalforvaltning

4.1 Fondens midler skal plejes, og bestyrelsen skal tilse, at fondens midler er anbragt på en forsvarlig måde. Fondens midler kan efter bestyrelsens skøn anbringes i aktier i danske eller udenlandske børsnoterede selskaber, kapitalandele i ikke-børsnoterede danske eller udenlandske selskaber, danske eller udenlandske statsobligationer eller andre børsnoterede obligationer, investeringsforeninger, indeksfonde samt øvrige investeringer, der følger indeks. Fondens midler kan herunder anbringes i helt eller delvist ejede selskaber, hvori fonden kan have bestemmende indflydelse, men dette er ikke et krav. Endvidere kan bestyrelsen direkte eller indirekte via andre virksomheder investere i fast ejendom i Danmark og/eller i udlandet og i pantebreve i danske ejendomme.

4.2 Fondens værdipapirer skal så vidt muligt noteres på navn.

4.3 Fondens investeringer skal ske i overensstemmelse med de af bestyrelsen fastsatte etiske regler og må ikke modvirke fondens almennyttige formål. Hvor der er mulighed for det, skal bestyrelsen sikre, at de selskaber, hvori fonden har investeret, har en høj grad af ansvarlighed på de områder, som er omfattet af fondens formål.

4.4 Hvis fonden bliver kapitalejer i (…) og/eller i (…), skal fondsbestyrelsen anvende denne indflydelse til at sikre, at selskaberne drives forsvarligt, og at der sker en passende konsolidering. Fonden skal arbejde for at videreføre erhvervsdriften i disse selskaber, og de hertil knyttede datterselskaber og associerede selskaber. Fonden skal således understøtte den fortsatte drift og vækst i (…) og/eller i (…) og de hertil knyttede datterselskaber og associerede selskaber. Bestyrelsen kan dog frit disponere over formuens anbringelse, herunder salg, omdannelse, spaltning eller fusion af selskaberne, eller ved vedtægtsændring af selskabernes formål. Hvis Fondens bestyrelse vurderer, at en helt eller delvis afhændelse af fondens kapitalandele i (…) og/eller i (…) vil være i fondens interesse, er bestyrelsen i fonden frit stillet til at beslutte dette, og dette skal ikke kræve tilladelse fra fondsmyndighed m.v.

5 Bestyrelsens sammensætning og udpegning

5.1 Fonden ledes af en bestyrelse bestående af 3-5 medlemmer.

Hvis fonden først stiftes efter stifterens død, skal fondens første bestyrelse sammensættes i overensstemmelse med stifterens testamente.

5.2 Bestyrelsen varetager fondens interesser og formål samt drager omsorg for overholdelsen af denne fundats og den lovgivning, som fonden er undergivet. Bestyrelsen repræsenterer som led i udøvelsen af sit hverv fonden i enhver henseende og fører tilsyn med alt, hvad der er underlagt fonden.

5.3 Bestyrelsens medlemmer udpeges for en periode på 4 år. Bestyrelsesmedlemmer kan genvælges.

5.4 Bestyrelsens medlemmer udpeges med selvsupplering.

5.5 Udpegning af bestyrelsesmedlemmer foretages i forbindelse med årsmødet. Et bestyrelsesmedlem skal udtræde af bestyrelsen på det første årsmøde efter, at den pågældende er fyldt 75 år, uanset den pågældendes udpegningsperiode i øvrigt, idet den fastsatte aldersgrænse dog ikke gælder medlemmerne af fondens første bestyrelse.

5.6 Såfremt et bestyrelsesmedlem ønsker at fratræde eller af andre årsager, herunder ved død, ophører med at være bestyrelsesmedlem i løbet af sin udpegningsperiode, foretages ekstraordinær udpegning af et nyt bestyrelsesmedlem i overensstemmelse med punkt 5.4 (ligeledes med mulighed for genudpegning).

5.7 Ved udpegning og genudpegning af medlemmer til fondens bestyrelse skal der følges en formel, grundig og gennemskuelig proces, hvor det skal vurderes og fastlægges, hvilke kompetencer bestyrelsen skal råde over for bedst muligt at kunne udføre de opgaver, der påhviler bestyrelsen. Bestyrelsen skal i den forbindelse til stadighed sikre, at bestyrelsen som samlet organ besidder kompetencer indenfor og indsigt i generelle samfundsforhold, erhvervsforhold, investering og økonomiske forhold.

5.8 Bestyrelsen fastsætter nærmere forskrifter for sin virksomhed i en forretningsorden.

5.9 Medlemmer af bestyrelsen kan modtage et årligt vederlag. Vederlaget må ikke overstige, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang, og hvad der må anses for forsvarligt i forhold til fondens og koncernens økonomiske stilling. Det årlige vederlag for det forgangne regnskabsår fastsættes af bestyrelsen på årsmødet.

5.10 Bestyrelsen konstituerer sig med en bestyrelsesformand. Bestyrelsesformanden vælges for 1 år ad gangen. Bestyrelsen kan beslutte, at der også skal vælges en næstformand for bestyrelsen, hvis bestyrelsen skønner dette hensigtsmæssigt, men dette er ikke et krav. Hvis bestyrelsen vælger en næstformand, vælges næstformanden ligeledes for 1 år ad gangen.

5.11 Bestyrelsen kan ansætte en direktion på 1-3 medlemmer til at varetage den daglige ledelse af fonden, hvis bestyrelsen skønner dette nødvendigt og i fondens interesse.

5.12 Bestyrelsen kan endvidere indgå aftale med en administrator til at bistå fondens bestyrelse med den daglige drift af fonden. Administrators navn og honorar skal i givet fald oplyses i fondens årsrapport.

(…)

8 Uddelinger

8.1 Fonden kan, i det omfang fondens bestyrelsen finder det forsvarligt, foretage uddelinger af fondens frie reserver i overensstemmelse med fondens formål, jf. § 2. Såfremt fonden på uddelingstidspunktet er kapitalejer i (…) og/eller (…), skal bestyrelsen særligt påse, at fonden til enhver tid har tilstrækkelige midler til at varetage fondens ejerinteresser i de nævnte selskaber.

(…)

11 Ændring af fundatsen

11.1 Ændringer i fundatsen kan ske, såfremt mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer tiltræder ændringerne og formanden stemmer for.

11.2 Ændring i fondens formål kræver, at samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for.

12 Opløsning

12.1 Beslutning om opløsning af fonden kræver, at samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for.

12.2 I tilfælde af fondens opløsning skal de resterende fondsmidler udbetales i overensstemmelse med fondens formål § 2.

(…)"

Ansøgers opfattelse og begrundelse

Ved lov nr. 1836 af 8. december 2020 blev den i praksis udviklede såkaldte "holdingmodel", hvorefter et selskab kan gaveoverdrage aktier til en almennyttig eller almenvelgørende fond, uden at aktionærerne udlodningsbeskattes af værdien heraf, kodificeret i ligningslovens § 16 A, idet det dog herefter er en betingelse for modellens anvendelse, at der søges og opnås tilladelse fra Skatterådet. Skatterådets tilladelse beror alene på opfyldelsen af betingelserne i ligningslovens § 16 A, stk. 4, nr. 4.

De betingelser, der skal opfyldes, når der er tale om overdragelse til en dansk fond, er følgende:

1. Der skal være tale om hel eller delvis vederlagsfri overdragelse af aktier (kapitalandele) i et selskab til fonden.

2. Fonden skal have et almennyttigt eller almenvelgørende formål.

3. Gaven fra selskabet skal ydes i aktionærens ideelle interesse, ligningslovens § 16 A, stk. 2, nr. 6.

Ad 1. Der er tale om en gaveoverdragelse af aktier (kapitalandele)

Ifølge ligningslovens § 16 A, stk. 4, nr. 4, skal der være tale om "helt eller delvis vederlagsfri overdragelse af aktier m.v."

Den påtænkte disposition er en vederlagsfri overdragelse af kapitalandele.

Betingelse nr. 1 er således opfyldt.

Ad 2. Fonden har et 100 pct. almennyttigt formål

Det følger af Fondens formålsbestemmelse, jf. udkast til fundatsens punkt 2, at Fonden vil støtte almennyttige formål, f.eks. videnskabelige, forskningsmæssige, kunstneriske, kulturelle, miljømæssige, uddannelsesmæssige, humanitære eller andre almennyttige formål. Herudover vil fonden støtte fysiske personer i økonomisk trang.

Fondens stifter er ikke tillagt nogen særlige rettigheder i forbindelse med Fondens stiftelse.

Fonden vil opfylde sit formål gennem uddeling af afkastet af Fondens formue. Fonden kan have hel- eller delvist ejede datterselskaber.

Fondens midler kan placeres i kapitalandele i danske eller udenlandske børsnoterede selskaber, kapitalandele i ikke-børsnoterede danske eller udenlandske selskaber, danske eller udenlandske statsobligationer eller andre børsnoterede obligationer, investeringsforeninger, indeksfonde samt øvrige investeringer, der følger indeks. Fondens midler kan herunder anbringes i helt eller delvist ejede selskaber, hvori Fonden kan have bestemmende indflydelse, men dette er ikke et krav.

Fondens formål er dermed almennyttigt/almenvelgørende.

Betingelse nr. 2 er således opfyldt.

Ad 3. Gaven vil blive ydet i aktionærens ideelle interesse

I forhold til betingelse nr. 3 er det afgørende, at den interesse, der tilgodeses ved selskabets donation, er aktionærens ideelle interesse i modsætning til aktionærens personlige eller økonomiske interesse.

Hvis det er aktionærens ideelle interesse, der tilgodeses, skal der gives tilladelse til, at der ikke skal ske udlodningsbeskatning ved en gennemførelse af den påtænkte fondsstiftelse, jf. ligningslovens § 16 A, stk. 4, nr. 4.

Denne betingelse skal ses i lyset af Højesterets dom i SKM2009.29.HR. I sagen gav et selskab en kontant gave til en almennyttig forening, der var godkendt efter ligningslovens § 8 A. Højesteret fandt ikke, at der forelå en maskeret udlodning, selv om anpartshaverens hustru var medlem af foreningen og indtog en særlig rolle i foreningens arbejde. Højesteret ændrede derfor landsrettens dom.

Det hedder i Højesterets præmisser bl.a.:

"(…)

Denne forening er godkendt efter ligningslovens § 8 A, stk. 2, til at modtage fradragsberettigede gaver, og skattemyndighederne har dermed anerkendt, at foreningens midler anvendes i almennyttigt øjemed til fordel for en større kreds af personer. Gaver, som ydes til en sådan almennyttig forening, må som udgangspunkt forventes at blive ydet ud fra en ideel interesse i at fremme foreningens formål.

Det er ikke godtgjort, at den gave, som A som eneanpartshaver lod sit selskab yde M, blev givet i strid med de selskabsretlige regler, eller at gaven blev ydet for direkte eller indirekte at tilgodese andre interesser end hans ideelle interesse i at fremme foreningens almennyttige formål. Dette gælder, selv om hans hustru var medlem af foreningen og virkede som såkaldt "præceptor" til fremme af foreningens aktiviteter.

Højesteret finder det på denne baggrund ikke godtgjort, at A havde en sådan direkte eller indirekte økonomisk eller personlig interesse i at begunstige foreningen, at gaven kan anses for ydet af ham personligt med den virkning, at der foreligger en maskeret udlodning, som er skattepligtig efter ligningslovens § 16 A. Højesteret tager derfor hans påstand til følge." (Ansøgers repræsentants understregninger).

Som det fremgår, skal aktionærens ideelle interesser ses i modsætning til personlige eller økonomiske interesser.

Den påtænkte overdragelse til Fonden vil alene ske i aktionærens ideelle interesse.

Som ovenfor nævnt, er Fondens formål almennyttigt/almenvelgørende, og formålet er bredt formuleret. Der er således ikke tale om, at Ansøger eller Ansøgers familie har en særlig personlig eller økonomisk interesse i Fondens formål, som de ønsker at promovere via uddelingerne. Tværtimod er det åbenbart, at den påtænkte donation til Fonden udspringer af Ansøgers ideelle interesse i at midler fra selskabsformuen anvendes til at fremme almennyttige/almenvelgørende formål.

Der er ifølge udkast til fundats punkt 1.4 ikke tillagt Ansøger eller andre særlige rettigheder, og Fondens midler kan ikke på noget tidspunkt, ej heller ved opløsning af Fonden, udbetales eller tilbagebetales til Ansøger, Ansøgers descendenter eller aktionærers og descendenters samlevende, efterlevende og tidligere ægtefæller/samlevere.

Det følger af de almindelige fondsretlige grundsætninger, der er refereret i forarbejderne til lov om erhvervsdrivende fonde, at midler, der er tilgået en fond, ikke kan tilbagebetales til stifter eller dennes nærtstående. 

Derudover følger det af formålet med Fonden, samt afgrænsningen af uddelingerne nævnt i punkt 8 i udkast til fundatsen, at der ikke vil kunne ske tilbagebetaling til stifter eller dennes nærtstående, da sådanne ikke vil kunne kvalificeres som almennyttige/almenvelgørende.

Fonden ledes af en bestyrelse bestående af 3-5 medlemmer. Bestyrelsen kan ansætte en direktion på 1-3 medlemmer til at varetage den daglige ledelse af Fonden. Ansøger og Ansøgers nærtstående kan ikke udgøre flertallet af ledelsen.

Ansøger og Ansøgers familie har således ikke mulighed for ensidigt at bestemme Fondens konkrete udlodninger.

Det følger af lov om erhvervsdrivende fonde § 40, stk. 1, at nærtstående ikke uden fondsmyndighedens samtykke kan udgøre bestyrelsens flertal. Det gælder til hver en tid og uanset, om et "nærtstående flertal" måtte opstå som følge af afgang eller tilgang til bestyrelsen. Bestyrelsen i fonden skal til enhver tid sikre, at fonden overholder de lovgivningsmæssige krav.

Kravet om bestyrelsens uafhængighed følger således allerede af fondslovgivningen.

Det fremgår af punkt 11.2 i udkast til fundats, at ændring i Fondens formål kræver, at samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for. Videre fremgår det af punkt 12.1 i udkast til fundats, at beslutning om opløsning af Fonden kræver, at samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for. Disse bestemmelser skærper blot denne regulering yderligere derved, at bestyrelsen - efter fundatsen - ikke blot skal have et almindeligt flertal for at søge godkendelse af et "nærtstående flertal", men derimod være enige.

Endelig bemærkes, at selv hvis det i fundatsen blev skrevet ind, at bestyrelsen aldrig må have et "nærtstående flertal", så ville fondsmyndigheden kunne dispensere fra dette krav ud fra de samme (meget snævre) kriterier, som gælder under alle omstændigheder.

For så vidt angår punkt 11.2 i udkast til fundats, der omhandler ændring af Fondens formål, gøres opmærksom på, at ifølge lov om erhvervsdrivende fonde § 89, stk. 2, skal ændringer i vedtægterne, som omhandler en fonds formål eller uddelingspolitik, forudgående godkendes af Erhvervsstyrelsen (fondsmyndigheden) såvel som Civilstyrelsen. Desuden fremgår det af lov om erhvervsdrivende fonde § 89, stk. 1, at sådanne ændringer kun kan initieres på baggrund af en anbefaling fra bestyrelsen. Det er efter praksis et krav, at et eventuelt ændret formål har en meget nær sammenhæng med de oprindelige formål, der er udtryk for stifters vilje.

Udgangspunktet efter fondslovgivningen er, at en anmodning om tilladelse til ændring af en fonds formål kan initieres af bestyrelsen ved almindeligt flertal. Bestemmelsen i fundatsens punkt 11.2 strammer dette krav ved at forudsætte enstemmighed.

Selvom bestyrelsen måtte godkende en ændring af Fondens formål, påvirker dette ikke den formelle procedure, der er beskrevet ovenfor - der vil stadig skulle opnås tilladelse fra Erhvervsstyrelsen såvel som Civilstyrelsen.

Det er således en kendsgerning, at betingelserne i ligningslovens § 16 A, stk. 4, nr. 4 er opfyldt, hvorfor Skatterådet kan give tilladelse til, at Holding ApS, kan gennemføre den påtænkte donation til Fonden, uden at Ansøger skal beskattes af maskeret udbytte, jf. ligningslovens § 16 A, stk. 4, nr. 4.

Skattestyrelsens indstilling og begrundelse

Begrundelse

Ansøger anmoder om tilladelse til, at der ikke sker udbyttebeskatning af Ansøger personligt, jf. reglerne i ligningslovens § 16 A, stk. 2, nr. 6 og stk. 4, nr. 4, hvis Holding ApS vederlagsfrit overdrager kapitalandele i datterselskaber til en påtænkt nystiftet erhvervsdrivende fond.

I henhold til ligningslovens § 16 A, stk. 2, nr. 6, skal værdien af en gave ved helt eller delvis vederlagsfri overdragelse af aktier m.v. i et selskab beskattes som udbytte, når gaven ydes i aktionærens ideelle interesse.

I henhold til ligningslovens § 16 A, stk. 4, nr. 4, skal værdien af en gave ved en helt eller delvis vederlagsfri overdragelse af aktier m.v. i et selskab, der som udgangspunkt beskattes som udbytte i henhold til ligningslovens § 16 A, stk. 2, nr. 6, dog ikke beskattes, hvis der inden overdragelsen er opnået tilladelse hertil fra Skatterådet. Det er en betingelse for tilladelse, at aktierne påtænkes overdraget til en fond m.v. med et almennyttigt eller almenvelgørende formål.

Den nuværende formulering af ligningslovens § 16 A, stk. 2, nr. 6 og stk. 4, nr. 4, er vedtaget den 8. december 2020 ved lov nr. 1836. Det fremgår af forarbejderne, jf. L 29 fremsat 7. oktober 2020 (folketingsåret 2020/2021), at vurderingen af, om der skal meddeles tilladelse, skal foretages i overensstemmelse med Skatterådets praksis efter de tidligere gældende regler ved anmodninger om bindende svar om de skattemæssige konsekvenser for hovedaktionæren af en overdragelse af et holdingselskabs aktier til en almennyttig fond.

For at der i disse situationer ikke skete udlodningsbeskatning af aktionæren, var det en betingelse, at aktierne blev givet til en fond, der var almennyttig eller almenvelgørende, således at den interesse, der blev tilgodeset, var aktionærens ideelle interesse i modsætning til vedkommendes personlige eller økonomiske interesse.

Fonden skal hovedsageligt have et almennyttigt eller almenvelgørende formål, og der må ikke være tale om, at aktionærens personlige eller økonomiske interesse tilgodeses. Fonden kan godt herudover have erhvervsmæssige aktiviteter. Dvs. at erhvervsmæssige aktiviteter ikke i sig selv udelukker, at der kan opnås en godkendelse fra Skatterådet. Det beror på en konkret vurdering, hvorvidt en fond lever op til de angivne betingelser. Det er således ikke muligt generelt at udtale sig om, hvilke formål der må anses for diskvalificerende. Det vil afhænge af de konkrete forhold i den enkelte sag.

Det fremgår af Den juridiske vejledning 2024-1, afsnit C.D.9.9.1.3 om uddelinger til almenvelgørende eller almennyttige formål, at:

"For at et formål kan anses for almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt kræves det, at den kreds af personer eller institutioner, der kan komme i betragtning ved uddelingerne, er afgrænset efter retningslinjer af et objektivt præg. Formålet skal desuden komme en vis videre kreds til gode. (…) For at et formål kan anses for almenvelgørende, er det en forudsætning, at støtten ydes til personer indenfor en videre kreds, der er i økonomisk trang. (…) Almennyttige formål foreligger, når formålet ud fra en almindeligt fremherskende opfattelse kan karakteriseres som nyttigt. Blandt sådanne almennyttige formål kan nævnes sociale, kunstneriske og andre kulturelle formål, miljømæssige, videnskabelige, herunder forskningsmæssige eller sygdomsbekæmpende, humanitære, undervisningsmæssige, religiøse eller nationale øjemed. Også idrætsforeninger og dyreværnsorganisationer vil kunne anses for almennyttige. Derimod vil organisationer, der varetager politiske, økonomiske eller erhvervsmæssige interesser, ikke kunne anses for almennyttige."

Af praksis kan bl.a. nævnes SKM2009.29.HR. I denne sag havde hovedanpartsselskabet ydet en gave til G1 Mission, der var godkendt som almennyttig/almenvelgørende efter bestemmelsen i ligningslovens § 8 A. Højesteret udtalte, at gaver, som gives til en sådan almennyttig forening, som udgangspunkt må forventes at blive ydet ud fra en ideel interesse i at fremme foreningens formål. Højesteret fandt det derudover ikke godtgjort, at gaven var ydet for direkte eller indirekte at tilgodese andre interesser end anpartshaverens ideelle interesse i at fremme foreningens almennyttige formål. Dette gjaldt også, selvom anpartshaverens hustru var medlem af foreningen og virkede som såkaldt "præceptor" til fremme af foreningens aktiviteter. Højesteret fandt det herefter ikke godtgjort, at hovedanpartshaveren havde en sådan direkte eller indirekte økonomisk eller personlig interesse i at begunstige foreningen, at gaven kunne anses for ydet af ham personligt med den virkning, at der forelå en maskeret udlodning, som er skattepligtig efter ligningslovens § 16 A.

Derudover kan nævnes TfS 2000,874 VLD. I denne afgørelse fastslog Vestre Landsret, at værdien af et gældsbrev, som et selskab overdrog som gave til en af selskabet stiftet fond, ikke kunne anses som maskeret udlodning til hovedanpartshaveren. Ved vurderingen lagde Landsretten bl.a. vægt på, at fondens formål måtte anses for at være af almennyttig eller almenvelgørende karakter. Ved vurderingen blev der endvidere lagt vægt på, at hovedanpartshaveren ikke havde hverken en direkte eller indirekte økonomisk eller personlig interesse i ydelsen af gaven.

SKM2022.496.SR gav Skatterådet tilladelse til, at der ikke skulle ske udbyttebeskatning af kapitalejeren i holdingselskabet ved overdragelse af holdingselskabets aktier i et værdipapirdepot til en i 2020 stiftet fond, jf. ligningslovens § 16 A, stk. 4, nr. 4. Det var Skatterådets opfattelse, at overdragelsen skete i den ideelle interesse for kapitalejeren i holdingselskabet og ikke i kapitalejernes personlige eller økonomiske interesse. Der var herved henset til, at den påtænkte fond måtte anses for almennyttig, idet det fremgik af fondens vedtægter, at fondens overskud skulle sikre videreudviklingen af fondens datterselskaber samt uddeles som støtte til almennyttige sociale eller humanitære formål samt at det fremgik af vedtægterne, at der ikke var tillagt stifter eller andre fordele i forbindelse med stiftelsen, at fondens midler ikke på noget tidspunkt kunne gå tilbage til stifter eller gavegivere samt at provenuet i tilfælde af opløsning skulle fordeles til to specifikke almennyttige foreninger og at ingen del af fondens formue nogensinde kunne gå tilbage til stifteren eller andre personer.

Derudover har Skatterådet i SKM2022.77.SR fundet, at spørgeren ikke skulle udbyttebeskattes, hvis S Holding ApS overdrog alle aktierne i N Holding A/S til en nystiftet fond, jf. ligningslovens § 16 A, stk. 4, nr. 4. Det var Skattestyrelsens opfattelse, at overdragelsen i sagen skete i spørgerens ideelle interesse, og ikke i hans personlige eller økonomiske interesse. Der var henset til, at den påtænkte fond var almenvelgørende/almennyttig, og at der efter fondens vedtægter hverken var tillagt M, som var hovedaktionær i S Holding ApS, eller hans nærtstående særlige rettigheder i fonden, idet de hverken var tillagt ret til uddelinger ved fondens løbende drift eller ved fondens likvidation, ligesom de, såfremt de deltog i fondens bestyrelsen, kun kunne modtage et årligt vederlag, der ikke oversteg, hvad der måtte anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang.

Fondens formål

Det fremgår af punkt 2.1 i udkast til Fondens fundats, at Fondens formål er at støtte almennyttige formål, f.eks. videnskabelige, forskningsmæssige, kunstneriske, kulturelle, miljømæssige, uddannelsesmæssige, humanitære eller andre almennyttige formål. Herudover vil Fonden støtte fysiske personer i økonomisk trang.

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at den påtænkte fonds formål kan anses for at være almenvelgørende/almennyttig. 

Uafhængig bestyrelsen

Det fremgår ikke direkte af udkast til Fondens fundats, at Ansøger og Ansøgers familie/nærtstående ikke kan udgøre flertallet af ledelsen.

Hertil har Ansøgers repræsentant oplyst, at det følger af lov om erhvervsdrivende fonde § 40, stk. 1, at nærtstående ikke uden fondsmyndighedens samtykke kan udgøre bestyrelsens flertal. Det gælder til hver en tid og uanset, om et "nærtstående flertal" måtte opstå som følge af afgang eller tilgang til bestyrelsen. Bestyrelsen i Fonden skal til enhver tid sikre, at Fonden overholder de lovgivningsmæssige krav.

På baggrund af ovenstående lægger Skattestyrelsen til grund, at Ansøger og Ansøgers familie/nærtstående ikke kan udgøre flertallet af ledelsen i Fonden.

Midler til Fondens stifter

Det fremgår ikke direkte af udkast til Fondens fundats, at Fondens midler ikke på noget tidspunkt, ej heller ved opløsning af Fonden, kan udbetales eller tilbagebetales til Ansøger eller Ansøgers familie/nærtstående.

Hertil har Ansøgers repræsentant oplyst, at det følger af de almindelige fondsretlige grundsætninger, der er refereret i forarbejderne til lov om erhvervsdrivende fonde, at midler, der er tilgået en fond, ikke kan tilbagebetales til stifter eller dennes nærtstående. Derudover følger det af formålet med Fonden, samt afgrænsningen af uddelingerne nævnt i punkt 8 i udkast til fundatsen, at der ikke vil kunne ske tilbagebetaling til stifter eller dennes nærtstående, da sådanne ikke vil kunne kvalificeres som almennyttige/almenvelgørende.

På baggrund af ovenstående lægger Skattestyrelsen til grund, at Fondens midler ikke på noget tidspunkt kan udbetales eller tilbagebetales til Ansøger eller Ansøgers familie/nærtstående.

Ændring af Fondens formål

Det fremgår af punkt 11.2 i udkast til Fondens fundats, at ændring af Fondens formål kræver, at samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for.

Hertil har Ansøgers repræsentant oplyst, at ifølge lov om erhvervsdrivende fonde § 89, stk. 2, skal ændringer i vedtægterne, som omhandler en fonds formål eller uddelingspolitik, forudgående godkendes af Erhvervsstyrelsen (fondsmyndigheden) såvel som Civilstyrelsen. Desuden fremgår det af lov om erhvervsdrivende fonde § 89, stk. 1, at sådanne ændringer kun kan initieres på baggrund af en anbefaling fra bestyrelsen. Det er efter praksis et krav, at et eventuelt ændret formål har en meget nær sammenhæng med de oprindelige formål, der er udtryk for stifters vilje.

Videre oplyser Ansøgers repræsentant, at udgangspunktet efter fondslovgivningen er, at en anmodning om tilladelse til ændring af en fonds formål kan initieres af bestyrelsen ved almindeligt flertal. Bestemmelsen i punkt 11.2 i nærværende udkast til fundats strammer dette krav ved at forudsætte enstemmighed. Selvom bestyrelsen måtte godkende en ændring af Fondens formål, ændrer dette ikke på, at der stadig vil skulle opnås tilladelse fra Erhvervsstyrelsen såvel som Civilstyrelsen.

På baggrund af ovenstående lægger Skattestyrelsen til grund, at formuleringen i nærværende fonds udkast til fundats omkring ændring af Fondens formål, ikke indebærer, at Skatterådet ikke kan give tilladelsen.

Fondens afhændelse af de af tilladelsen omfattede kapitalandele

Det fremgår af punkt 4.4 i udkast til Fondens fundats, at hvis Fondens bestyrelse vurderer, at en hel eller delvis afhændelse af Fondens kapitalandele i D1 A/S og/eller i D2 ApS vil være i Fondens interesse, er bestyrelsen i Fonden frit stillet til at beslutte dette, og dette skal ikke kræve tilladelser fra fondsmyndigheder m.v.

I SKM2022.77.SR gav Skatterådet tilladelse til, at M ikke skulle udbyttebeskattes, hvis S Holding ApS overdrog alle aktierne i N Holding A/S til en nystiftet fond. Det fremgår af punkt 2.4 i den pågældende fonds vedtægter, at bestyrelsen med simpelt flertal kunne træffe beslutning om helt eller delvist salg af kapitalandelene i det ene af eller andet af datterselskaberne eller begge. De angivne kapitalandele var datterselskaber ejet af det ved stiftelsen af fonden modtagne kapitalselskab N Holding A/S.

I SKM2023.533.SR gav Skatterådet tilladelse til, at et holdingselskab vederlagsfrit kunne overdrage anparterne i et datterselskab til en påtænkt fond uden at holdingselskabets hovedaktionær blev udbyttebeskattet. Det fremgår af § 2, stk. 3 i den pågældende fonds vedtægter, at fonden kunne købe og sælge kapitalandelene i et datterselskab, herunder det ved stiftelsen af fonden modtagne kapitalselskab.

Det fremgår dermed af praksis, at det forhold at bestyrelsen i Fonden er frit stillet til at beslutte en hel eller delvis afhændelse af Fondens kapitalandele i D1 A/S og/eller i D2 ApS, ikke ændrer på, at Skatterådet kan give tilladelsen.

Stiftelse af den påtænkte fond i forlængelse af Ansøgers død

Det er oplyst, at den påtænkte fond senest skal stiftes i forlængelse af Ansøgers død. Det er oplyst, at dette fremgår af Ansøgers testamente.

Det fremgår af dødsboskattelovens § 20, stk. 1, at dødsboet indtræder i afdødes skattemæssige stilling med hensyn til aktiver og passiver, der tilhørte afdøde, og som er inddraget under skiftet. Ved opgørelsen af bobeskatningsindkomsten anses boets aktiver og passiver for erhvervet af boet på de tidspunkter, til de beløb og under de omstændigheder, hvorved de i sin tid er erhvervet af afdøde. Er der i afdødes ejertid sket skattemæssigt relevante ændringer i et aktivs eller passivs status, overtages aktivet eller passivet af boet med hensyntagen til sådanne ændringer.

Det fremgår således af dødsboskattelovens § 20, stk. 1, at boet efter Ansøger stilles på samme måde, som afdøde ville have været, hvis dødsfaldet ikke var sket.

Når Ansøger i sit testamente har bestemt, at Holding ApS skal indskyde kapitalandelene i D1 A/S og D2 ApS til den påtænkte nystiftede erhvervsdrivende fond, er det Skattestyrelsens opfattelse, at den ideelle interesse alene skal vurderes i forhold til Ansøger, og ikke i forhold til boet efter Ansøger eller Ansøgers arvinger, såfremt stiftelsen af den påtænkte erhvervsdrivende fond måtte finde sted i forlængelse af Ansøgers død.

Det er derfor Skattestyrelsens opfattelse, at det forhold, at stiftelsen af den påtænkte erhvervsdrivende fond eventuelt finder sted i forlængelse af Ansøgers død, ikke ændrer på, at Skatterådet kan give tilladelsen.

Opsamling

Det lægges til grund, at Fonden opfylder betingelserne i erhvervsfondsloven, herunder både erhvervsfondslovens § 1, stk. 2, hvoraf det fremgår, at formuen skal være udskilt fra stifterens formue til varetagelse af et eller flere i vedtægterne bestemte formål, samt erhvervsfondslovens kapitel 7 om ledelsens hverv.

Det lægges endvidere til grund, at Fondens midler ikke kan tilgå Ansøger eller Ansøgers familie/nærtstående på noget tidspunkt, ej heller ved opløsning af Fonden.

På baggrund af en konkret vurdering er det Skattestyrelsens opfattelse, at overdragelsen i nærværende sag sker i Ansøgers ideelle interesse og ikke i Ansøgers personlige eller økonomiske interesse.

Der er herved henset til, at Fondens formål må anses for almennyttig/almenvelgørende, idet det fremgår af udkast til Fondens fundats, jf. punkt 2.1, at Fondens formål er at støtte almennyttige formål, f.eks. videnskabelige, forskningsmæssige, kunstneriske, kulturelle, miljømæssige, uddannelsesmæssige, humanitære eller andre almennyttige formål. Herudover vil Fonden støtte fysiske personer i økonomisk trang. Der er endvidere henset til, at der efter Fondens udkast til fundats hverken er tillagt Ansøger eller Ansøgers familie/nærtstående særlige rettigheder i Fonden, idet disse hverken er tillagt ret til uddelinger ved Fondens løbende drift eller ved Fondens likvidation, ligesom de, såfremt de deltager i Fondens bestyrelse, kun kan modtage et årligt vederlag, der ikke overstiger, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang, og hvad der må anses for forsvarligt i forhold til Fondens og koncernens økonomiske stilling.

Det er herefter Skattestyrelsens opfattelse, at Fonden hovedsageligt har et almenvelgørende eller almennyttigt formål.

Skattestyrelsen finder derfor, at Holding ApS’s indskud af kapitalandele i D1 A/S og D2 ApS til den påtænkte nystiftede erhvervsdrivende fond ikke skal anses for en skattepligtig udlodning efter ligningslovens § 16 A, stk. 1 til Ansøger, jf. ligningslovens § 16 A, stk. 4, nr. 4.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at den ønskede tilladelse gives.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skattestyrelsens indstilling og begrundelse.