Dato for udgivelse
18 apr 2024 14:12
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
05 mar 2024 14:39
SKM-nummer
SKM2024.225.BR
Myndighed
Byret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
BS-11699/2023-HJO
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Arv og gaver
Emneord
Boafgift, arv, fond, afgiftsfritagelse
Resumé

Retten fandt, at skatteyderen ikke var berettiget til afgiftsfritagelse af arv på ca. 5 mio. kr. i medfør af boafgiftslovens § 3, stk. 2. Skatteministeriet blev derfor frifundet.

Skatteyderen var en fond, hvis vedtægter ubestridt var almenvelgørende eller almennyttige, med undtagelse af en bestemmelse om en bestemmelse om vedligeholdelse af fondsstifterens familiegravsted, som ubestrideligt ikke var almenvelgørende eller almennyttigt. Retten fandt efter en samlet vurdering, at det ikke var godtgjort, at fondsvedtægternes formål vedrørende familiegravstedet udgjorde en så begrænset del af fondens formål, at fonden på trods heraf praktisk talt udelukkende har almenvelgørende eller andet almennyttigt formål, jf. boafgiftslovens § 3, stk. 2.

Retten fandt, at det forhold, at fonden ikke endnu havde afholdt udgifter til gravstedet, samt at fondens formand og gravstedsindehaveren havde forklaret, at han ikke havde til hensigt at forny gravstedet, ikke kunne føre til et andet resultat. Det forhold, at skattemyndighederne tidligere fremkom med en vejledende udtalelse om, at fondens formål umiddelbart ville kunne anses for almennyttigt eller almenvelgørende, kunne heller ikke føre til andet resultat. 

Dommen er anket til landsretten.

Reference(r)

Boafgiftslovens § 3, stk. 2

Henvisning

Den juridiske vejledning, 2024-1, C.A.4.3.5.10

Redaktionelle noter

Tidligere instans: Landsskatteretten j.nr. 18-0001862, ej offentliggjort

Appelliste

Parter

H1

(v/advokat Carsten Jacobsen)

mod

Skatteministeriet

(v/advokat Birgitte Kjærulff Vognsen)

Denne afgørelse er truffet af dommer Mai-Britt Bæk Johansen.

Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens § 218a.

Indledning samt parternes påstande og hovedanbringender

Ved notartestamente af 28. november 1989 besluttede NH blandt andet, at nettokontantarven på 4.949.614 kr. efter ham skulle tilfalde H1.

Skatteankestyrelsen stadfæstede den 7. december 2022 Skattestyrelsens afgørelse om ikke at bevillige fonden fritagelse for betaling af boafgift efter boafgiftslovens § 3, stk. 2. Begrundelsen herfor var, at fondens formål ikke kan anses for udelukkende at være almenvelgørende eller almennyttigt.

Sagsøgeren, H1, der mener, at betingelserne for afgiftsfritagelse er opfyldt, har den 2. marts 2023 anlagt denne sag og nedlagt påstand om, at Skatteministeriet skal anerkende, at H1 er at anse som en fond med almenvelgørende eller andet almennyttigt formål i henhold til boafgiftslovens § 3, stk. 2, og dermed er fritaget for betaling af arveafgift af den arv, der tilfalder H1 fra boet efter NH, cpr. nr. (red.fjernet.cpr).

H1 har til støtte herfor overordnet gjort gældende, 

at 

fritagelse for betaling af boafgift efter boafgiftslovens § 3, stk. 2, ikke kræver, at alle formålsbestemmelserne i fondsfundatsen udelukkende skal være formuleret som værende almennyttigt/ almenvelgørende,

at 

fondens formål i øvrigt lever op til de almindeligvis opstillede krav for at anse en fond som almenvelgørende/almennyttig, og

at 

Skatteministeriet derfor skal bevillige fonden fritagelse for betaling af boafgift i medfør af boafgiftslovens § 3, stk. 2.

Sagsøgte, Skatteministeriet, har nedlagt påstand om frifindelse, og har til støtte herfor overordnet gjort gældende, at H1 ikke har godtgjort, at fonden udelukkende har formål, der er almenvelgørende eller almennyttige, og at fonden derfor ikke har krav på afgiftsfritagelse i medfør af boafgiftslovens § 3, stk. 2.  

Oplysningerne i sagen

Der fremgår følgende af NH’s notartestamente af 28. november 1989:

"…

1.

Ved min død afsættes forlods et beløb til fornyelse af gravstedsskøde for en normal fredningsperiode med vedligeholdelse for familiegravstederne på Y1-kirkegård. 

4.

Alt hvad jeg herudover efterlader mig, skal realiseres således, at nettokontantarven indskydes i en fond, med navnet 

"H1"

Mindefond for SA og NH

Vedtægterne for denne fond skal være følgende:

§ 3.

Fondens formål er at støtte følgende:

1.     Gennem "hjælp til selvhjælp" princippet at støtte humanitære projekter for børn i u-landene. Der tænkes her på projekter, som kan virke fremmende for disse børns muligheder for at opnå en lykkeligere fremtid med mening i, herunder også hjælp til at lindre øjeblikkelige belastende levevilkår. 

2.     Gennem "hjælp til selvhjælp" princippet at støtte de eksisterende aktiviteter i Y2-by-området, der virker til støtte for egnen og til fremme af fællesskabet og sammenholdet samt støtte fremtidige aktiviteter af historisk og kulturel art med samme sigte. 

3.     Gennem "hjælp til selvhjælp" princippet at støtte aktiviteter og arrangementer under Y3-museum, der har til formål at undersøge og belyse levevilkår og den samfundsmæssige udvikling for det arbejdsområde, museet dækker. 

4.     Gennem "hjælp til selvhjælp" princippet at støtte redigering og udgivelse af kirkebladet for Y1-by Sogn.

5.     At have opsyn med familiegravstederne på Y1-kirkegård og efter at aftalen med Y1-by Kirke er ophørt at stå for vedligeholdelsen af gravstederne, sålænge nærværende fond eksisterer.

…"

Af kodicil oprettet den 27. juni 2006 fremgår:

"…

Pkt. 4, § 3, stk. 1 udgår.

…."

Forklaringer

MH har forklaret, at han er uddannet lærer, og at han arbejdede som lærer på skolen i Y2-by frem til, at den blev lukket i (red.fjernet.årstal). De var i lokalsamfundet bevidste om, at skolelukningen kunne få betydning for lokalsamfundet, og de lokale gik sammen og via hjælp fra blandt andet fonde, købte de skolen og etablerede et aktivitetshus og oprettede en beboerforening, som han er formand for. Efterhånden som befolkningen i lokalsamfundet blev udskiftet, blev opbakningen til projektet mindre. Det fik NH til at oprette et testamente, der tilgodeså lokalsamfundet, således at arven efter ham kunne bidrage til fortsat udvikling af lokalsamfundet. Testamentet er udarbejdet af en advokat. Han deltog forud herfor i drøftelser herom. NH, der var ud af en gammel slægt, lokalpatriot og historisk interesseret, gav under drøftelserne udtryk for, at han, når det var hans penge, der gik til fonden, gerne ville have, at gravstedet kunne køre. Advokaten foreslog på den baggrund, at der forlods skulle betales for en fredningsperiode på 25 år. NH sagde, at der ikke var nogen, der skulle betale efter ham, og at der ved hans død skulle sættes penge af til 25 år. Han var klar omkring, at de øvrige penge skulle gå til almennyttige formål. 

Han er indsat som gravstedsindehaver, da der ikke var andre til at sørge for begravelsen, og da der skulle tilknyttes et navn til gravstedet. Det burde efter hans opfattelse være boet, men det var ikke muligt. Han er reelt blot kontaktperson. 

Der har aldrig været tale om, at gravstedet skal fornyes. Det var NH ønske, at gravstedet blot skulle være der for en periode. Han gav udtryk for, at der ikke var et formål med at forny det, da han var helt alene. Det fremgår ikke af testamentet, at der skal ske fornyelse. Der er tale om et specielt gravsted. NH vidste, at der på Y1-kirkegård er flere specielle gravsteder, og at det kunne tænkes, at der derfor var et ønske om at bevare det. Han gav udtryk for, at såfremt kirken ønskede at bevare det, så måtte kirken selv stå for vedligeholdelsen. De talte også om, at de personer, der fik midler fra fonden, kunne stå for det. 

Han har ingen planer om forny gravstedet. Han vil, når det udløber i 2045, være (red.fjernet.år), så det er ikke realistisk, at han er her til at forny det, og der er ikke andre til at gøre det. 

Fonden, som han efter NH’s bestemmelse, er formand for, har på intet tidspunkt betalt til gravstedet. 

Efter fondens stiftelse blev der ansat en revisor, der skulle køre fonden. Udgifterne hertil er betalt af fonden som en driftsudgift. Resten af pengene er hensat i en pulje til udlodning. De påbegyndte udlodning i 2022. 

Da taget på aktivitetshuset skulle repareres, lånte NH 500.000 kr. til den selvejende institution, der ejer huset, og i forbindelse med, at der manglede penge til driften, lånte fonden 300.000 kr. til den selvejende institution. Det skete efter råd fra advokaten.  

Fondens bestyrelse består af ham og NJ. Frem til udgangen af 2023 var der også en byrådsrepræsentant i bestyrelsen. 

I starten var der stor opbakning i lokalsamfundet, men der er kommet nye folk til, som ikke kendte NH, og de giver udtryk for, at de ikke ønsker at lægge arbejde i fonden, når der er problemer. En afklaring af nærværende sag er derfor vigtig i forhold til at få opbakning i lokalsamfundet. Hvis ikke det sker, er han bange for, at det hele falder til jorden. 

NH var meget klar om, at gravstedet kun skulle være der i 25-30 år, og der har aldrig været tale om, at det skulle forlænges. Han var til stede, da testamentes udformning blev drøftet. 

Baggrunden for udformningen af det oprindelige stk. 5 i vedtægternes § 3, er, at hvis f.eks. kirken ønskede at bevare gravstedet efter de 25 år, så skulle fonden føre tilsyn med gravstedet og påtale, hvis der var noget, der ikke var i orden.  Det er ikke pålagt fonden at betale for vedligeholdelse. Der er ikke nogen mulighed for, at nogen vil forlænge gravstedet, når det udløber i 2045, og når der ikke er et gravsted, så har fonden ikke mulighed for at opfylde bestemmelsen om vedligeholdelse. 

Såfremt NH havde et ønske om, at gravstedet skulle bevares i mere end 25 år, så kunne han uden problemer forlods have afsat midler hertil. NH ville have, at der skulle være rent bord, når fonden fik pengene, og deri lå, at der ikke skulle betales yderligere til gravstedet. Der var i forbindelse med udarbejdelsen af kodicil i 2006 ikke drøftelser vedrørende bestemmelsen om gravsted.  

Parternes synspunkter

Parterne har indleveret påstandsdokumenter og har i det væsentligste procederet i overensstemmelse hermed. 

Rettens begrundelse og resultat

Det følger af boafgiftslovens § 3, stk. 2, at der kan bevilliges afgiftsfritagelse for arv, som tilfalder blandt andet foreninger og stiftelser med almengørende eller andet almennyttigt formål. 

Det fremgår af NH’s testamente, at formålet med H1 blandt andet er at have opsyn med familiegravstederne på Y1-kirkegård og efter, at aftalen med Y1-by Kirke er ophørt, at stå for vedligeholdelsen af gravstederne, så længe fonden eksisterer.

Parterne er enige om, at dette formål i modsætning til de øvrige formål, der fremgår af testamentet, ikke er almenvelgørende eller almennyttigt.

Retten finder efter en samlet vurdering, at det ikke er godtgjort, at formålet vedrørende familiegravstederne udgør en så begrænset del af fondens formål, at fonden på trods heraf praktisk talt udelukkende har almenvelgørende eller andet almennyttigt formål, jf. boafgiftslovens § 3, stk. 2. 

Det forhold, at fonden endnu ikke har afholdt udgifter til gravstedet, eller at MH, der er indehaver af gravstedsretten, har forklaret, at han ikke har til hensigt at forny gravstedet efter 2045, hvor den normale fredningsperiode, som der forlods var afsat penge til i testamentet, udløber, kan ikke føre til andet resultat. Retten har i den forbindelse blandt andet lagt vægt på, at fonden efter ordlyden af formålsbestemmelsen er forpligtet til at stå for vedligeholdelsen af gravstedet, så længe fonden eksisterer. 

Det forhold, at SKAT i 2016 fremkom med en vejledende udtalelse om, at fondens formål umiddelbart ville kunne anses for almennyttigt eller almenvelgørende, kan heller ikke føre til andet resultat.  

Skatteministeriets påstand om frifindelse tages herefter til følge.

Efter sagens udfald skal H1 betale sagsomkostninger til Skatteministeriet. 

H1 har i forbindelse med sagens anlæg opgjort sagens værdi til 1.000 kr. Henset til, at sagen drejer sig om, hvorvidt H1 kan fritages for boafgift af en arv på i alt 4.949.614 kr., finder retten, at det har stået klart, at sagen har en økonomisk værdi, der overstiger 1.000 kr., og såvel retten som Skatteministeriet har under sagens forberedelse opfordret H1 til at korrigere sagens værdi. 

Under de omstændigheder, og da retten lægger til grund, at påstanden i stævningen har en anslået værdi på ikke under 1,5 mio. kr., skal H1 betale sagsomkostninger til Skatteministeriet med 100.000 kr. Beløbet, der er inkl. moms, er til dækning af advokatudgift. 

THI KENDES FOR RET:

Skatteministeriet frifindes. 

H1 skal til Skatteministeriet betale sagsomkostninger med 100.000 kr. 

Sagsomkostningerne, der bliver forrentet efter rentelovens § 8 a, skal betales inden 14 dage.