Dato for udgivelse
28 Feb 2024 09:07
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
20 Feb 2024 15:14
SKM-nummer
SKM2024.116.SR
Myndighed
Skatterådet
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
23-1481426
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Is, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og te
Emneord
Chokoladeafgift, sukkervare
Resumé

Anmodningen drejede sig om, hvorvidt der skulle svares afgift af det færdigproducerede produkt Dulche de leche efter chokoladeafgiftsloven. Produktet bestod af kondenseret mælk med tilsat sukker (45 %) samt bl.a. vaniljearoma.

Skatterådet fandt, at produktet var omfattet af chokoladeafgiftslovens § 1, stk. 1, nr. 4, som bl.a. omfatter "sukkervarer af enhver art".

Der blev lagt vægt på produktets høje sukkerindhold på 45 %, produktets søde smag og duft af karamel samt dets visuelle fremtræden som en sukkervare. Derudover blev der lagt vægt på, at produktet havde undergået en ikke uvæsentlig forarbejdning, hvorefter produktet var direkte anvendeligt, og kunne konsumeres uden yderligere forarbejdning.

Hjemmel

Lovbekendtgørelse 2021-06-21 nr. 1446 om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m. (chokoladeafgiftsloven)

Reference(r)

Chokoladeafgiftsloven § 1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2024-1, afsnit E.A.2.3.3

Spørgsmål

  1. Er Spørgers færdigproducerede Dulche de leche fritaget for afgift?       

Svar

  1. Nej

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger ønsker/påtænker at sælge produktet Dulche de leche som et færdigproduceret produkt.

Spørger beskriver produktet som karamelliseret, sødet, kondenseret mælk.

Produktet skal sælges i detailhandlen og indeholder 397 gram pr. enhed.

Der er indsendt en vareprøve samt et billede af den nuværende label og et produktdatablad for produktet.

Af produktdatabladet fremgår, at produktet indeholder følgende ingredienser: 
x % mælk, 45 % sukker, x% glukosesirup samt stabilisatorer og vaniljearoma.

På produktdatabladet beskrives produktet således:

"Colour: Brownish. In packing center colour could be a little brighter

Consistence: Homogenous, spreadable. During storage may occur some sugar crystals.

Flavour and odur: “Sweet and typical for milk caramel"."

Spørgers opfattelse og begrundelse

Det er Spørgers opfattelse, at der ikke er afgift på produktet Dulche de Leche. Spørger har ikke begrundet dette.

Skattestyrelsens indstilling og begrundelse

Det ønskes oplyst, om der er afgift på produktet Dulche de Leche.

Begrundelse

Chokoladeafgiftslovens § 1, stk. 1, nr. 4, omfatter konfekt, bolsjer, dragévarer, skummasse, skumvarer, fondant, sukrede korn og lign. tilsat essenser eller farve samt i øvrigt sukkervarer af enhver art.

I lovbemærkningerne til § 1, stk. 1, i lovforslag LFF 1968-11-20 nr. 45, fremgår det bl.a., at overgangen fra den ene varegruppe til den anden er flydende, mens det af bemærkningerne til LFF 2017-11-16 nr. 109 (bilag 4, høringsskema, s. 6) bl.a. fremgår, at det beror på en konkret vurdering, om en vare er omfattet af chokolade- og sukkerafgiften.

Dulche de leche består af kondenseret mælk, som almindeligvis er kogt i dåsen i ca. 3 timer, hvilket resulterer i en cremet karamel. Det oplyses i anmodningen og produktdatabladet, at Spørgers produkt er færdigproduceret Dulche de leche med bl.a. et tilsat indhold af sukker på ikke mindre end 45 % samt tilsat glukosesirup og vanilje.

Produktet beskrives på produktdatabladet som:

"Colour: Brownish. In packing center colour could be a little brighter

Consistence: Homogenous, spreadable. During storage may occur some sugar crystals.

Flavour and odur: “Sweet and typical for milk caramel"."

Skattestyrelsen har foretaget en organoleptisk undersøgelse af vareprøven med henblik på at vurdere afgiftspligten. Produktet fremstår visuelt som en blank, glinsende, lysebrun og blød cremet karamel. Konsistensen er tyk, cremet og smørbar. Produktet smager sødt og af karamel. Produktet dufter sødt og meget karakteristisk af karamel.

Det fremgår af SKM2015.654.ØLR, at varer omfattet af chokoladeafgiftsloven ikke er nærmere defineret i hverken lov eller forarbejder, men da det afgiftspligtige vareområde i § 1, stk. 1, omfatter varer af enhver art, så viser det, at lovgiver har tilsigtet at give bestemmelsen et bredt anvendelsesområde, hvilket yderligere understreges ved bestemmelsen om afgiftspligt for efterligninger og erstatningsvarer i lovens nuværende § 1, stk. 1, nr. 9. 

I SKM2015.654 har Østre Landsret i øvrigt fastslået, at "chokoladevarer" omfatter varer, hvor chokoladen er karaktergivende for produktet. Der må i den forbindelse lægges vægt på bl.a.:

  • den relative mængde af chokolade i varen,
  • hvor fremtrædende chokoladesmagen er, og om
  • varen visuelt fremtræder som værende af chokolade.

SKM2021.600.LSRSKM2022.27.LSRSKM2023.239.LSR samt SKM2023.266.LSR har Landsskatteretten lagt til grund, at kriterierne i SKM2015.654.ØLR vedrørende vurderingen af hvorvidt chokoladevarer er afgiftspligtige, skal anvendes analogt i forbindelse med vurderingen af, om en vare er afgiftspligtig efter chokoladeafgiftslovens § 1, stk. 1, nr. 4 som en sukkervare. Skatterådet har i SKM2023.514.SR fulgt denne praksis.

SKM2022.27.LSR anfører Landsskatteretten, at begrebet "sukkervarer" hverken er defineret i chokoladeafgiftsloven eller i lovens forarbejder. Anvendelsen af ordene "…i øvrigt sukkervarer af enhver art" i § 1, stk. 1, nr. 4, sammenholdt med de varer, der i øvrigt specifikt er nævnt i bestemmelsen, viser imidlertid, at bestemmelsen er tilsigtet et bredt anvendelsesområde. Retten fandt i overensstemmelse med en naturlig sproglig forståelse, at "sukkervarer" i § 1, stk. 1, nr. 4, omfatter varer, hvis objektive karakteristika medfører, at sukkeret er karaktergivende for produktet.

Landsskatteretten har i SKM2022.577.LSR bl.a. taget stilling til produkter med indhold af karamel. Retten fandt, at den anvendte karamel indeholder et højt indhold af sukkerarter, samt at disse udgør den primære ingrediens. Sukkeret anses efter det oplyste for at have en afgørende indvirkning på både smag og fremtræden. Karamellen består endvidere af kondenseret mælk, fedtstoffer og andre tilsætningsstoffer. Samlet set har alle ingredienserne undergået en ikke uvæsentlig forarbejdning, og indholdet af karamel i varerne kan fortæres uden yderligere forarbejdning. Henset hertil fandt retten, at indholdet af karamel i de omhandlede fire varer skal anses som afgiftspligtige bestanddele, hvoraf der skal svares dækningsafgift ved importen her til landet, jf. chokoladeafgiftslovens § 22, stk. 1 og 3, jf. § 1, stk. 1, nr. 4.

På baggrund af en konkret vurdering af sukkerindhold, smag og visuel fremtræden af produktet i nærværende anmodning om bindende svar, er det Skattestyrelsens vurdering, at Spørgers færdigproducerede Dulche de leche skal anses som en sukkervare af enhver art, der er omfattet af afgiftspligten i chokoladeafgiftslovens § 1, stk. 1, nr. 4.

Skattestyrelsen lægger i den forbindelse vægt på det relative indhold af sukker som ifølge databladet udgør ikke mindre end 45 %. Derudover lægges der vægt på produktets søde smag og duft af karamel samt visuelle fremtræden som en sukkervare.

Yderligere lægger Skattestyrelsen vægt på, at produktet har undergået en ikke uvæsentlig forarbejdning, hvorefter produktet er direkte anvendeligt, og kan konsumeres uden yderligere forarbejdning, hvilket er i overensstemmelse med praksis i bl.a. SKM2022.27.LSR og SKM2022.577.LSR.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmålet besvares med "Nej".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skattestyrelsens indstilling og begrundelse.

Lovgrundlag, forarbejder og praksis

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse 2021-06-21 nr. 1446 om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m. (chokoladeafgiftsloven)

Kap. 1. Afgift af chokolade- og sukkervarer

Afgiftspligtigt vareområde

§ 1

 Af følgende varer svares afgift til statskassen:

1. Chokolade og chokoladevarer, kakaomasse, kakaopulver, kakaosmør og kakaopræparater af enhver art.

2. Lakridssaft, lakrids og lakridsvarer af enhver art. Pulveriseret lakridsrod og blandinger af salmiak og lakridsrod og lign.

3. Marcipan- og nougatmasser og varer heraf.

4. Konfekt, bolsjer, dragévarer, skummasse, skumvarer, fondant, sukrede korn og lign. tilsat essenser eller farve samt i øvrigt sukkervarer af enhver art.

5. Tyggegummi.

6. Kandiseret frugt og frugtskal og andre kandiserede varer med undtagelse af skaller af citrusfrugter.

7. Sukkade, marmelade og tilsvarende varer, når de er formet i plader, stænger, figurer og lign.

8. Kager, kiks og lign. delvis bestående af skummasse, når bagværket ikke udgør mindst to tredjedele af varens rumfang.

9. Andre varer, der efter en samlet bedømmelse af deres beskaffenhed og anvendelse og den måde, hvorpå de markedsføres, kan betragtes som efterligninger af eller erstatningsvarer for de varer, der er nævnt under 1-7.

Forarbejder

Lovforslag nr. 45 af 20. november 1968

I bemærkningerne til § 1, stk. 1, står der, at:

"Det afgiftspligtige vareområde er ikke foreslået ændret".

I lovforslagets almindelige bemærkninger står der i øvrigt:

"Det forhold, at forslaget medfører en væsentlig forøgelse af afgiftsbelastningen for de billige varer, kunne ændres, hvis man var i stand til at opdele vareområdet i forskellige afgiftsklasser med hver sin afgiftssats. En sådan opdeling lader sig dog ikke foretage på rimelig og rationel måde, fordi overgangen fra den ene vareart til den anden er flydende inden for chokolade- og sukkervareområdet."

Lovforslag nr. 109 af 16. november 2017

I bilag 4 (høringsskema, s. 6) til lovforslaget fremgår bl.a.:

"Derudover er der med lovforslaget ikke tiltænkt ændringer i praksis.

Det følger af chokoladeafgiftsloven, at det beror på en konkret vurdering, hvorvidt en vare er omfattet af chokolade- og sukkerafgiften eller ej. Afgiftspligtige masser lader sig ikke entydigt afgrænse, idet de kan bestå af en lang række ingredienser, hvis sammensætning er afgørende for, om varen må anses for at udgøre en chokolade- og sukkervare herunder massens indhold af chokolade og sukker. Ved vurderingen af, om en masse anses for afgiftspligtig, indgår, om varen efter sin beskaffenhed, anvendelse og ernæringsindhold må betragtes som en chokolade- og sukkervare."

Praksis

SKM2015.654.ØLR:
I SKM2015.654.ØLR har Østre Landsret formuleret specifikke kriterier til forståelsen af bestemmelsen om afgift af chokoladevarer.

Landsretten fandt, at begrebet “chokoladevarer" hverken er defineret i chokoladeafgiftsloven, i forarbejderne til denne lov eller i de tidligere love om afgift på chokoladevarer. Landsretten fandt videre, at anvendelsen af ordene “chokolade og chokoladevarer … af enhver art" i chokoladeafgiftslovens § 1, stk. 1, nr. 1, viser, at lovgivningsmagten har tilsigtet at give bestemmelsen et bredt anvendelsesområde, hvilket yderligere er understreget ved bestemmelsen om afgiftspligt for efterligninger og erstatningsvarer i lovens § 1, stk. 1, nr. 10 (i dag nr. 9).

I overensstemmelse med en naturlig sproglig forståelse af “chokoladevarer" fandt Landsretten, at bestemmelsen omfatter varer, hvor chokoladen er karaktergivende for produktet, og at der i den forbindelse må lægges vægt på bl.a.:

  • den relative mængde af chokolade i varen,
  • hvor fremtrædende chokoladesmagen er, og om
  • varen visuelt fremtræder som værende af chokolade.

Østre Landsret udtalte videre, at der ikke er holdepunkter for, at varens pris, ernæringsindhold og aftagergrupper indgår i afgrænsningen af begrebet "chokoladevarer" i chokoladeafgiftslovens § 1, stk. 1, nr. 1.

SKM2023.266.LSR

Landsskatteretten stadfæstede Skattestyrelsens afgørelse, hvorefter 2 forskellige vitamin- og kosttilskudsprodukter, der fremstod som vingummier, skulle anses som omfattet af det afgiftspligtige vareområde i chokoladeafgiftslovens kapitel 1.

Retten fandt, at det afgørende for vurderingen af, om de omhandlede produkter var omfattet af afgiftspligten, jf. chokoladeafgiftslovens § 1, stk. 1, nr. 4, var hvorvidt produkterne kunne anses som sukkervarer af enhver art. Retten bemærkede i den henseende, at bestemmelsen er tilsigtet et bredt anvendelsesområde. Retten fandt, at der ved vurderingen af, om de omhandlede produkter kunne anses som sådanne sukkervarer, skulle lægges vægt på, om sukkeret var karaktergivende for produkterne. Retten fandt, at der bl.a. skulle tages hensyn til den relative mængde af sukker i varerne, hvor fremtrædende sukkersmagen var, og om produkterne visuelt fremtrådte som værende af sukker, jf. SKM2022.27.LSR.

Henset til produkternes indhold af sukker, produkternes smag samt produkternes udseende fandt Landsskatteretten, at produkterne skulle anses som sukkervarer, der var omfattet af chokoladeafgiftslovens afgiftspligtige vareområde, jf. chokoladeafgiftslovens § 1, stk. 1. Selskabets henvisning til produkternes pris, produkternes benævnelse som kosttilskud samt produkternes tiltænkte anvendelse kunne ikke føre til et andet resultat.

Bemærk, Landsskatterettens afgørelse er indbragt for domstolene.

SKM2023.514.SR  

Skatterådet fandt, at en proteinbar var omfattet af begrebet "sukkervarer", jf. chokoladeafgiftslovens § 1, stk. 1, nr. 4, som bl.a. omfatter sukkervarer af enhver art. Der blev lagt vægt på den relative mængde af sukkerarter (31 %), samt på produktets smag og visuelle fremtræden. Indholdet af sukker var karaktergivende for produktet, med henvisning til SKM2015.654.ØLR, jf. SKM202021.600.LSR, samt SKM2009.816.LSR.

SKM2023.239.LSR

Landsskatteretten stadfæstede Skattestyrelsens afgørelse, hvorefter 11 forskellige vitamin- og kosttilskudsprodukter, der fremstod som vingummier, er omfattet af det afgiftspligtige vareområde i chokoladeafgiftslovens § 1, stk. 1, nr. 4.

Retten fandt, at det afgørende for vurderingen af, om de omhandlede produkter var omfattet af afgiftspligten, jf. chokoladeafgiftslovens § 1, stk. 1, nr. 4, var hvorvidt produkterne kunne anses som sukkervarer. Retten bemærkede i den henseende, at bestemmelsen er tilsigtet et bredt anvendelsesområde. Retten fandt, at der ved vurderingen af, om de omhandlede produkter kunne anses som sådanne sukkervarer, skulle lægges vægt på, om sukkeret var karaktergivende for produkterne. Retten fandt, at der bl.a. skulle tages hensyn til den relative mængde af sukker i varerne, hvor fremtrædende sukkersmagen var, og om produkterne visuelt fremtrådte som værende af sukker, jf. SKM2022.27.LSR.

Henset til varernes indhold af sukker, varernes smag samt varernes udseende fandt Landsskatteretten, at varerne skulle anses som sukkervarer, der var omfattet af chokoladeafgiftslovens afgiftspligtige vareområde, jf. chokoladeafgiftslovens § 1, stk. 1. Klagerens henvisning til varernes pris, varernes benævnelse som kosttilskud samt varernes tiltænkte anvendelse kunne ikke føre til et andet resultat.

SKM2022.577.LSR

Landsskatteretten fandt, at der skulle svares dækningsafgift af en række produkter, herunder at der skulle svares afgift af produkter med henholdsvis glasur og karamel.

Til produkterne med karamel udtalte Landsskatteretten, at det fremgik af ingredienslisterne til produkterne med varenr. 5001607 og 5001499, at karamellen i disse produkter bl.a. indeholdt glukosesirup, sukret kondenseret skummetmælk, sukker, vand, fedtstof, modificeret stivelse, aroma, emulgatorer og surhedsregulerende middel. Herudover var der mindre variationer i indholdet i den anvendte karamel i de omhandlede produkter. Retten lagde derfor til grund for sin afgørelse, at den karamel, der er anvendt i de fire omhandlede produkter alle grundlæggende bestod af sukkerarter, kondenseret mælk, fedtstoffer, emulgator, og aroma.

Den karamel, der var anvendt i produkterne, havde et højt indhold af sukkerarter, og disse udgjorde den primære ingrediens. Sukkeret blev efter det oplyste anset for at have en afgørende indvirkning på både karamellens smag og fremtræden i form af glinsende, gyldenbrun masse. Karamellen bestod udover sukkerarter også af kondenseret mælk, fedtstoffer og andre tilsætningsstoffer. Samlet set havde alle ingredienserne undergået en ikke uvæsentlig forarbejdning, og indholdet af karamel i varerne kunne fortæres uden yderligere forarbejdning. Henset hertil fandt retten, at indholdet af karamel i de omhandlede fire varer skulle anses som afgiftspligtige bestanddele, hvoraf der skal svares dækningsafgift ved importen her til landet, jf. chokoladeafgiftslovens § 22, stk. 1 og 3, jf. § 1, stk. 1, nr. 4.

Bemærk, Landsskatterettens afgørelse er indbragt for domstolene.

SKM2022.27.LSR

SKM2022.27.LSR har Landsskatteretten stadfæstet SKAT’s afgørelse, hvorefter en række flydende glasurprodukter på tube (til kageovertræk og dekoration) er omfattet af chokoladeafgiftslovens § 1, stk. 1, nr. 4.

Landsskatteretten anførte, at begrebet "sukkervarer" hverken er defineret i chokoladeafgiftsloven eller i lovens forarbejder. Anvendelsen af ordene "…i øvrigt sukkervarer af enhver art" i § 1, stk. 1, nr. 4, sammenholdt med de varer, der i øvrigt specifikt var nævnt i bestemmelsen, viste imidlertid, at bestemmelsen var tilsigtet et bredt anvendelsesområde, hvilket yderligere var understreget ved bestemmelsen om afgiftspligt for efterligninger og erstatningsvarer i lovens § 1, stk. 1, nr. 10. Retten fandt i overensstemmelse med en naturlig sproglig forståelse, at "sukkervarer" i § 1, stk. 1, nr. 4, omfattede varer, hvis objektive karakteristika medførte, at sukkeret var karaktergivende for produktet.

Henset til produkternes høje indhold af sukkerarter, søde smag, og konsistens, samt at produkterne, udover sukkerarter, bestod af en række øvrige ingredienser, der samlet set havde undergået en ikke uvæsentlig forarbejdning, fandt retten, at de fem omhandlede varer var sukkervarer, omfattet af chokoladeafgiftslovens § 1, stk. 1, nr. 4.

Bemærk, Landsskatterettens afgørelse er indbragt for domstolene.

SKM2021.600.LSR

Landsskatteretten stadfæstede et bindende svar fra Skatterådet om, at en chokolade/sukkerbar var en sukkervare, omfattet af chokoladeafgiftslovens § 1, stk. 1, nr. 4, om sukkervarer, fordi sukker var karaktergivende for varen, henset til indholdet af tilsat sukker på 34 % af varen, den søde smag samt, at varen fremtrådte som en traditionel slikvare.

Bemærk, Landsskatterettens afgørelse er indbragt for domstolene.