Dato for udgivelse
27 feb 2024 16:04
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
05 sep 2023 13:30
SKM-nummer
SKM2024.111.BR
Myndighed
Byret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
BS-18522/2022-KBH
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Virksomheder + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber
Emneord
Beskatning af overskud, indsætninger, virksomhed
Resumé

Sag BS-18522/2022-KBH

Reference(r)

Kildeskatteloven § 25 a

Henvisning

Den juridiske vejledning, 2024-1, A.D.8.2.1

Appelliste

Parter

A

(v/advokat Kasper Bech Pilgaard)

mod

Skatteministeriet

(v/advokat Robert Thomas Andersen)

Denne afgørelse er truffet af dommer Lone Bach Nielsen.

Sagens baggrund og parternes påstande

Retten har modtaget sagen den 12. maj 2022.

A har nedlagt endelig påstand om, at hans skatteansættelse for indkomstårene

2012  nedsættes med kr. 26.677,24

2013  nedsættes med kr. 4.487,55

2014  nedsættes med kr. 11.279,80

Sagen drejer sig om, hvorvidt der er grundlag for at beskatte A af overskud af virksomhed i relation til en række indsætninger på to kontonumre.

Rettens begrundelse og resultat

Da Skatteministeriet har taget bekræftende til genmæle over for A’s påstand, afsiger retten dom i overensstemmelse med den nedlagte påstand.

A nedlagde i stævningen påstand om, at hans skatteansættelse for indkomståret 2012 skulle nedsættes med 1.498.236 kr., for indkomståret 2013 med 1.854.459 kr. og for indkomståret 2014 med 2.013.055 kr. svarende til de beløb Landsskatteretten havde forhøjet hans indkomst med for de pågældende indkomstår. Ved processkrift 1 af 17. maj 2023 nedsatte A sin principale påstand, således at hans skatteansættelse for indkomståret 2012 skulle nedsættes med 1.248.236 kr., for indkomståret 2013 med 1.599.459 kr. og for indkomståret 2014 med 1.713.055 kr.

Ved processkrift A af 17. juli 2023 korrigerede Skatteministeriet sin påstand, idet ministeriet anerkendte, at skattemyndighedernes skønsmæssige ansættelse af A’s overskud af virksomhed skulle nedsættes med 26.677,24 kr. for indkomståret 2012, 4.487,55 kr. for indkomståret 2013 og 11.279,80 kr. for indkomståret 2014.

Den 30. august 2023 korrigerede A ved processkrift 2 sin principale påstand, således at der skal ske en nedsættelse af skattemyndighedernes skønsmæssige forhøjelse af A’s overskud af virksomhed for indkomstårene 2012-2014, der svarer til den nedsættelse, som Skatteministeriet har anerkendt ved påstanden nedlagt med processkrift A. A frafaldt den øvrige del af sagen.

Henset til det ovenfor anførte skal A betale sagsomkostninger til Skatteministeriet med 100.000 kr. Skatteministeriet er ikke momsregistreret.

Retten har ved omkostningsfastsættelsen lagt vægt på blandt andet den skattemæssige værdi af sagsgenstanden, og at A’s påstand først blev korrigeret dagen før, at der skulle afgives påstandsdokument, samt at Skatteministeriet i alt væsentlighed må anses for at have fået medhold i sagen. 

THI KENDES FOR RET:

A’s skatteansættelse for indkomståret 2012 nedsættes med 26.677,24 kr., for 2013 nedsættes skatteansættelsen med 4.487,55 kr. og for 2014 nedsættes skatteansættelsen med 11.279,80 kr.

A skal til Skatteministeriet betale sagsomkostninger med 100.000 kr.

Beløbet skal betales inden 14 dage.

Sagsomkostningerne bliver forrentet efter rentelovens § 8 a.