Dato for udgivelse
06 feb 2024 15:48
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
29 nov 2023 12:24
SKM-nummer
SKM2024.74.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
8-7011/2023 og S-2430-23
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Straf, forsvarerbeskikkelse, afvisning, bødesag
Resumé

Odense Byret

I en sag om skatte- og momsunddragelse på 189.844 kr., og hvor bødekravet udgjorde 310.000 kr., anmodede T om beskikkelse af forsvarer. T havde undladt at meddele, at hans skatteansættelse var for lav, og han havde fortsat drift af virksomhed, efter at momsregistreringen var ophørt.

Byretten tog ikke anmodningen til følge under henvisning til sagens beskaffenhed og det i øvrigt oplyste om T’s forhold, jf. U2023.4829Ø.

Østre Landsret

T kærede kendelsen til landsretten med påstand om, at advokaten skulle beskikkes som forsvarer for ham. T henviste til, at sagens beskaffenhed tilsagde beskikkelse af en forsvarer, idet der var tale om en ikke ukompliceret skatte- og momsunddragelsessag, hvor der var påstand om en betydelig bødestraf at han var uden økonomiske midler, hvorfor han var afskåret fra selv at antage en forsvarer, samt at det af Skattestyrelsens tiltalebegæring fremgik, at et vidne fra Skattestyrelsen skulle indkaldes, ligesom det ikke kunne afvises, at yderligere vidner skulle indkaldes, hvorfor det forekom uhensigtsmæssigt, at han på egen hånd skulle foretage afhøringen af vidner, at han reelt ikke havde mulighed for at vurdere, om der forelå strafnedsættelsesgrunde eller i øvrigt at gennemskue det juridiske i sagen, og at der efter en samlet vurdering burde ske beskikkelse af forsvarer i sagen. Anklagemyndigheden udtalte sig ikke i anledning af kæremålet.

Landsretten udtalte, at da der var tale om en sag, hvor der ville blive nedlagt påstand om bøde, var sagen omfattet af retsplejelovens § 732, og at der efter retsplejelovens § 732 i andre tilfælde end de i § 731 nævnte, såvel før som efter tiltale var rejst, kunne ske beskikkelse, når retten efter sagens beskaffenhed, sigtedes person eller omstændighederne i øvrigt anså det for ønskeligt. Landsretten bemærkede, at det fremgik af tiltalebegæring af 2. juni 2023 fra Skattestyrelsen, at der kunne indkaldes et vidne fra Skattestyrelsen, men ikke at der skulle indkaldes vidner. Landsretten tiltrådte herefter, som sagen var oplyst, at der efter sagens beskaffenhed og det i øvrigt oplyste om T ikke var grundlag for at beskikke en forsvarer og stadfæstede byrettens kendelse

Reference(r)

Retsplejelovens § 732

Henvisning

Den juridiske vejledning, 2024-1, A.C.3.3.3

Odense Byret

Den 5. september 2023 kl. 08.30 blev retten sat af dommer Anni Brix Olesen.

Retsmødet var offentligt.

Rettens nr. 8-7011/2023

Politiets nr. 2300-85130-00052-23

Parter

Anklagemyndigheden mod

T cpr-nummer ...11

Beskikkelse af forsvarer Ingen var mødt.

Der blev fremlagt brev af 4. september 2023 med bilag fra anklagemyndigheden.

Anklagemyndigheden har anmodet om beskikkelse af forsvarer for T, der er sigtet for overtrædelse af skattekontrollovens § 83, stk. 4, jf. stk. 1, og momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 2, jf. § 47, stk. 7, og § 52a, stk. 6. Det fremgår af anmodningen, at den fremsættes i medfør af retsplejelovens § 731a eller § 732.

Det fremgår af sagen, at der er rejst sigtelse for en samlet skatte- og momsunddragelse på 189.844 kr., og at sagen kan sluttes med en vedtagelse af en bøde på 310.000 kr,

Der afsagdes kendelse

Det fremgår af retsplejelovens § 732, at der i andre tilfælde end de i § 731 nævnte, kan ske beskikkelse, når retten efter sagens beskaffenhed, sigtedes person eller omstændighederne i øvrigt anser det for ønskeligt.

Da der er tale om en sag, hvor der vil blive nedlagt påstand om bøde, er sagen omfattet af retsplejelovens § 732.

Sagen drejer sig dels om, at sigtede har undladt at meddele, at hans skatteansættelse var for lav og dels momsunddragelse ved at fortsætte drift af en virksomhed, efter at momsregistreringen var ophørt.

Det er rettens opfattelse, at der efter sagens beskaffenhed og det i øvrigt oplyste om sigtede, ikke er grundlag for at beskikke en forsvarer.


Retten henviser herved til afgørelse trykt i U 2023.4829.

Derfor bestemmes:

Anmodning om beskikkelse af en forsvarer tages ikke til følge.


Østre Landsret

Den 29. november 2023 holdt Østre Landsret møde i retsbygningen i Nordhavn.

Som dommere fungerede landsdommerne Ole Dybdahl, Anne Birgitte Fisker og Jan van Deurs (kst.), førstnævnte som rettens formand.

Der foretoges

11. afd. nr. S-2430-23:

Parter

Anklagemyndigheden mod

T (cpr.nr. ...11)

(advokat Casper Andreasen)

Ingen var indkaldt eller mødt.

Der fremlagdes udskrift af retsbogen fra Retten i Odense (8-7011/2023) med bilag, rettens fremsendelsesbrev af 12. september 2023 og kæreskrift af 7. september 2023 fra advokat Casper Andreasen.

T har kæret kendelse afsagt af Retten i Odense den 5. september 2023, hvorefter anmodning om beskikkelse af en forsvarer ikke blev taget til følge. T har nedlagt påstand om, at advokat Casper Andreasen beskikkes som forsvarer for ham.

- 2 -

Til støtte for påstanden har T anført navnlig, at sagens beskaffenhed tilsiger beskikkelse af en forsvarer, idet der er tale om en ikke ukompliceret skatte- og momsunddragelsessag, hvor der er påstand om en betydelig bødestraf, at han er uden økonomiske midler, hvorfor han er afskåret fra selv at antage en forsvarer, at det af Skattestyrelsens tiltalebegæring fremgår, at et vidne fra Skattestyrelsen skal indkaldes, ligesom det ikke kan afvises, at yderligere vidner skal indkaldes, hvorfor det forekommer uhensigtsmæssigt, at han på egen hånd skal foretage afhøringen af vidner, at han reelt ikke har mulighed for at vurdere, om der foreligger strafnedsættelsesgrunde eller i øvrigt at gennemskue det juridiske i sagen, og at der efter en samlet vurdering bør ske beskikkelse af forsvarer i sagen.

Anklagemyndigheden har ikke udtalt sig i anledning af kæremålet.

Efter votering afsagdes

kendelse:

Da der er tale om sag, hvor der vil blive nedlagt påstand om bøde, er sagen omfattet af retsplejelovens § 732.

Efter retsplejelovens § 732 kan der i andre tilfælde end de i § 731 nævnte, såvel før som efter tiltale er rejst, ske beskikkelse, når retten efter sagens beskaffenhed, sigtedes person eller omstændighederne i øvrigt anser det for ønskeligt.

Sagen vedrører dels, at sigtede har undladt at meddele, at hans skatteansættelse var for lav, dels momsunddragelse ved at fortsætte drift en virksomhed, efter at momsregistreringen af denne var ophørt.

Landsretten bemærker, at det fremgår af den fremlagte tiltalebegæring af 2. juni 2023 fra Skattestyrelsen, at der kan indkaldes et vidne fra Skattestyrelsen, men ikke at der skal indkaldes vidner.

Landsretten tiltræder herefter, som sagen er oplyst, at der efter sagens beskaffenhed og det i øvrigt oplyste om sigtede ikke er grundlag for at beskikke en forsvarer.

- 3 -

Landsretten stadfæster derfor byrettens kendelse.

Thi bestemmes:

Byrettens kendelse stadfæstes.