►Indhold

Dette afsnit beskriver kortfattet de særlige forhold, der gør sig gældende for så vidt angår de foreløbige vurderinger for 2022 og 2023.

Afsnittet indeholder: 

  • Regel
  • Om de foreløbige vurderinger
  • Ingen partshøring eller klageadgang.

Regel

Det fremgår af EVL §§ 89 b og 89 c, at told- og skatteforvaltningen [Vurderingsstyrelsen] foretager en foreløbig vurdering pr. 1. januar 2022 henholdsvis 1. januar 2023, til brug for en foreløbig beregning af ejendomsværdiskat og grundskyld. Den foreløbige vurdering anvendes, indtil der for ejendommen er foretaget en almindelig vurdering efter EVL § 5 eller omvurdering efter EVL § 6, der skal indgå i beregningsgrundlaget for ejendomsværdiskat og grundskyld.

Af EVL § 89 d, stk. 1, fremgår det, at de foreløbige vurderinger efter EVL §§ 89 b og 89 c foretages uden partshøring, og at de ikke kan påklages til anden administrativ myndighed.

Om de foreløbige vurderinger

De almindelige vurderinger for 2022 og 2023 kunne ikke udsendes tids nok til, at de kunne nå at blive indarbejdet på forskudsopgørelserne for 2024 for boligejernes vedkommende og til opkrævning via skattekontoen i 2024 og 2025 for ejerne af øvrige ejendomme. Derfor er der i 2024 og 2025 behov for at beregne ejendomsskatter på foreløbige beregningsgrundlag i form af foreløbige vurderinger for 2022 og 2023. Se afsnit C.H.4.7.4 for en nærmere gennemgang af opkrævning og efterregulering af ejendomsskatterne på baggrund af de foreløbige vurderinger for 2022 og 2023.

Vurderingsmetoden for de foreløbige vurderinger er som udgangspunkt den samme som for almindelige vurderinger. Det betyder bl.a., at de foreløbige vurderinger udarbejdes via de samme modeller til beregning af ejendomsværdi og grundværdi som de almindelige ejendomsvurderinger.

De foreløbige vurderinger adskiller sig dog fra de almindelige vurderinger ved, at de alene foretages på baggrund af den indledende modelberegning af ejendomsværdien og grundværdien, der af hensyn til automatiseringen alene er baseret på registrerede oplysninger, mens der ikke foretages de efterfølgende manuelle kontroller eller andet manuelt arbejde, der gennemføres ved almindelige vurderinger i en række tilfælde.

Det bemærkes, at de foreløbige vurderinger undtagelsesvist kan ændres i følgende tilfælde, beskrevet i EVL § 89 d, stk. 4:

  1. I forbindelse med revision. Se SFL § 33 a.
  2. Ved køb og salg af ejendomme, der er foreløbigt vurderet, hvor den forventede overdragelsessum afviger fra den ansatte ejendomsværdi i den foreløbige vurdering, kan ejeren anmode om, at den ansatte ejendomsværdi i den foreløbige vurdering ændres til den forventede overdragelsessum. Hvis ejendommen overdrages til en overdragelsessum, der afviger fra den ansatte ejendomsværdi i den foreløbige vurdering, kan erhververen anmode om, at den ansatte ejendomsværdi i den foreløbige vurdering ændres til den aftalte overdragelsessum. Den forventede og aftalte overdragelsessum skal indekseres og tilbageregnes til 2022-/2023-niveau. Ændring af den foreløbige vurdering kan alene ske, hvis den tilbageregnede værdi afviger med mere end 20 pct. fra den foreløbige vurdering. Ved ændring af den ansatte ejendomsværdi i den foreløbige vurdering, foretager told- og skatteforvaltningen skønsmæssigt en tilsvarende ændring af den ansatte grundværdi i den foreløbige vurdering.
  3. Hvis et vurderingsankenævn, skatteankeforvaltningen, Landsskatteretten eller en domstol har ændret grundværdiansættelsen for ejendommen, så grundværdien i en vurdering pr. 1. januar 2022 eller pr. 1. januar 2023 skal fastsættes efter § 21 a, kan ejeren anmode told- og skatteforvaltningen om, at en foreløbig vurdering ændres, så grundværdien fastsættes efter § 21 a.
  4. Indgår det ikke korrekt i en foreløbig vurdering efter §§ 89 b eller 89 c, at en ejendom er helt eller delvis fritaget for grundskyld efter ejendomsskattelovens §§ 5 eller 7, kan ejeren frit ændre den ansatte grundværdi i den foreløbige vurdering.
  5. Indgår det ikke korrekt i en foreløbig vurdering efter §§ 89 b eller 89 c, at en ejendom ved den seneste gældende vurdering er delvis undtaget fra vurdering efter § 9, kan ejeren frit ændre den ansatte ejendomsværdi og grundværdi i den foreløbige vurdering.
  6. Fysiske personer, der ejer en ejendom, som er foreløbigt vurderet efter § 89 b, og som opfylder betingelserne i § 6 for omvurdering pr. 1. januar 2023, pr. 1. januar 2024 eller pr. 1. januar 2025, kan frit ændre den ansatte ejendomsværdi og grundværdi i den foreløbige vurdering.

Det bemærkes også, at ejendomme, der skal vurderes i lige år efter EVL § 5, og som er nyopstået pr. 1. januar 2023 (se EVL § 6, stk. 1, nr. 1) eller hvorpå der pr. 1. januar 2023 er opført nybyggeri (se EVL § 6, stk. 1, nr. 4), får en ny foreløbig vurdering pr. 1. januar 2023, men efter prisforholdene i 2022. Denne nye foreløbige vurdering anvendes som beskatningsgrundlag i 2024. Se EVL § 89 b, stk. 1, 5. pkt. Herudover foretages der en foreløbig vurdering af ejendomme, der den 1. januar 2022 ikke skulle vurderes i lige år efter EVL § 5, men som efterfølgende ændres, så de pr. 1. januar 2023 skal vurderes i lige år efter EVL § 5. Det står i EVL § 89 b, stk. 1, 2. pkt.

Ingen partshøring eller klageadgang

De foreløbige vurderinger adskiller sig desuden fra de almindelige vurderinger ved, at de foreløbige vurderinger foretages uden partshøring - og dermed også uden brug af den særlige deklarationsprocedure - og ved, at de ikke kan påklages. Det følger af EVL § 89 d, stk. 1. I stedet vil der ske partsinddragelse og være klageadgang i forbindelse med de almindelige (det vil sige de endelige) 2022-/2023-vurderinger.

Disse afvigelser fra de almindelige vurderinger skal ses i sammenhæng med, at det er forventningen, at ansættelserne i de foreløbige vurderinger for hovedparten af ejendommene vil svare til ansættelserne i de almindelige (det vil sige de endelige) ejendomsvurderinger, når de foreligger.

Herudover vil ejendomsværdiskatten og grundskylden for de fleste ejendomme i praksis ikke stige ved overgangen fra de tidligere ejendomsbeskatningsregler til ejendomsbeskatningsreglerne i den nye ejendomsskattelov. Det skyldes rabat- og stigningsbegrænsningsordningen, som der kan læses mere om i henholdsvis afsnit C.H.4.5 og C.H.4.6.

Endelig er afvigelserne nødvendige for at undgå en uforholdsmæssig stor sagsbehandlingsopgave for Skatteforvaltningen [Vurderingsstyrelsen] og skatteankeforvaltningen i forbindelse med de foreløbige 2022-/2023-vurderinger således, at ressourcerne i stedet vil kunne bruges på at sikre, at den resterende del af de almindelige 2020-vurderinger samt 2021-vurderingerne og de endelige 2022- og 2023-vurderinger udsendes efter de udmeldte tidsplaner.◄