Indhold

Dette afsnit indeholder en gennemgang af DBO'ens artikler, artikel 1 - 32 samt tilhørende protokol.

Bemærk

Ved gennemgangen er det som udgangspunkt anført, om artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst fra 2017. Se DBO'en for den præcise ordlyd.

Se også OECD's modeloverenskomst i afsnit C.F.8.2.2.1 - 32, som indeholder en nærmere gennemgang af de enkelte artikler i modeloverenskomsten.

Artikel 1: Personer omfattet af overenskomsten

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Artikel 1, stk. 2 regulerer eksplicit transparente enheder, der er etableret i tredjestater. Enheder etableret i tredjeland kan kun påberåbe sig DBO'ens fordele, hvis tredjelandet også anser enheden for transparent, og tredjelandet har indgået en aftale om udveksling af oplysninger med det land, hvorfra indkomsten stammer.

Bestemmelserne i artikel 1, stk. 2, skal ikke finde anvendelse på en transparent enhed, der er hjemmehørende i Frankrig efter artikel 4, stk. 4. Se artikel 1, stk. 2, sidste punktum.

Se også

Se afsnit C.F.8.2.2.1 om OECD's modeloverenskomst artikel 1.

Artikel 2: Skatter omfattet af overenskomsten

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Bestemmelsen omfatter ikke formueskatter og henviser ikke til skatter på det samlede beløb af gage eller lønninger udbetalt af foretagender. Sådanne skatter er alligevel omfattet, hvis de pålignes som indkomstskatter. Indeholdt kildeskat af lønindkomst i Danmark er således fortsat omfattet af DBO'en. "Det generelle sociale bidrag", der er oplistet som en af de omfattede franske skatter, har status som en indkomstskat.

Artikel 2, stk. 3, fastslår, at de gældende skatter, som DBO'en især finder anvendelse på, i Danmark, er indkomstskatten til staten og den kommunale indkomstskat. I Frankrig er det især indkomstskatten (“l’impôt sur le revenu"), selskabsskatten (“l’impôt sur les sociétés"), det supplerende selskabsskattebidrag (“les contributions sur l’impôt sur les sociétés"), det generelle socialsikringsbidrag (“contributions sociales généralisées"), bidrag til dækning af underskuddet på de sociale sikringsordninger (“contributions pour le remboursement de la dette sociale"), herunder enhver kildeskat eller forskudsbetaling med hensyn til de fornævnte franske skatter.

Bestemmelsen har den virkning, at de opregnede skatter er omfattet af DBO'en og derved genstand for lempelse af dobbeltbeskatning. Der er tale om en ikke-udtømmende liste og andre skatter, der ikke fremgår af stk. 3, men som opfylder definitionen af en indkomstskat i stk. 2, vil være omfattet af DBO’en.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.2 om OECD's modeloverenskomst artikel 2.

Artikel 3: Almindelige definitioner

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

"Danmark" betyder Kongeriget Danmark, herunder ethvert område uden for Kongeriget Danmarks territorialfarvand, som i overensstemmelse med international ret er eller senere måtte blive betegnet som et område, inden for hvilket Danmark kan udøve suverænitetsrettigheder med hensyn til efterforskning og udnyttelse af naturforekomster på havbunden eller i dens undergrund og de overliggende vande og med hensyn til anden virksomhed med henblik på efterforskning og økonomisk udnyttelse af området.

DBO'en omfatter ikke Færøerne og Grønland.

Definitionen af "Frankrig" er suppleret i protokollen til DBO'en, således at visse oversøiske territorier ligeledes er omfattet. Det drejer sig om Guadelope, Guyane, Martinique, Réunion og Mayotte. De pågældende territorier er omfattet af fransk skatteret og i tilfælde af, at der sker ændringer til listen af opregnede territorier, har Frankrig pligt til at underrette Danmark herom.

Udtrykkene "en kontraherende stat" og "den anden kontraherende stat" betyder Danmark eller Frankrig, alt efter sammenhængen.

"International trafik" betyder enhver transport med skib eller fly, som anvendes af et foretagende, hvis virkelige ledelse har sit sæde i en kontraherende stat, undtagen når sådan transport udelukkende anvendes mellem steder i den anden kontraherende stat. Definitionen af "International trafik" følger OECD’s 2014-modeloverenskomst.

"Statsborger" betyder i forhold til en kontraherende stat, enhver fysisk person, der har indfødsret i en kontraherende stat, og enhver juridisk person, ethvert interessentskab eller enhver sammenslutning, der består i kraft af den gældende lovgivning i den kontraherende stat.

Det bemærkes, at transparente enheder også anses som "personer" i DBO'ens forstand. Transparente enheder opfylder dog som udgangspunkt ikke betingelserne for at være anset som "hjemmehørende i en kontraherende stat" i artikel 4, stk. 1 og falder derfor uden for DBO'ens anvendelsesområde efter artikel 4.

Transparente enheder, såsom f.eks. interessentskaber anses ikke som "selskaber" i DBO'ens forstand, hvis den transparente enhed ikke behandles som et selskab i national lovgivning. Dette er en følge af artikel 3, stk. 1, litra e, som fastslår, at udtrykket "selskab" betyder enhver juridisk person eller enhver enhed, der i skattemæssig henseende behandles som en juridisk person.

I DBO'ens protokol, pkt. 2, er det præciseret, at definitionen af pensionsinstitutter også omfatter den franske "Fonds de réserve pour les retraites", der er en statsfond, som har til opgave at investere offentlige pensionsmidler. Se også DBO'ens artikel 3, stk.1, litra i om "anerkendte pensionsinstitutter". 

DBO'ens artikel 3 adskiller sig fra OECD’s 2017-modeloverenskomst, idet den ikke giver mulighed for, at de kompetente myndigheder kan aftale en anden betydning af begreber, der ikke er defineret i DBO'en. Bestemmelsen følger i stedet den tilsvarende bestemmelse fra OECD’s 2014-modeloverenskomst.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.3 om OECD's modeloverenskomst artikel 3.

Artikel 4: Skattemæssigt hjemsted

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Artikel 4, stk. 3 giver ikke de kompetente myndigheder hjemmel til at aftale dobbeltdomicilerede juridiske personers skattemæssige hjemsted. Artikel 4 stk. 3 indeholder heller ikke en regel, der afskærer dobbeltdomicilerede juridiske personer fra DBO'ens fordele, indtil de kompetente myndigheder har indgået aftale om den dobbeltdomicilerede juridiske persons skattemæssige hjemsted. Bestemmelsen har samme ordlyd som OECD’s 2014-modeloverenskomsts artikel 4, stk. 3.

Artikel 4, stk. 4, bestemmer, at udtrykket “hjemmehørende i en kontraherende stat" omfatter, når denne stat er Frankrig, ethvert interessentskab eller enhver anden lignende enhed, som har sin virkelige ledelse i Frankrig, som er skattepligtig i Frankrig, og hvis aktionærer, anpartshavere eller medlemmer alle, i henhold til skattelovgivningen i Frankrig, er personligt skattepligtige dertil af deres andel af overskuddet fra det pågældende interessentskab eller anden lignende enhed (herunder en gruppe af personer). Franske interessentskaber, der opfylder betingelserne i stk. 4, anses for "hjemmehørende" efter DBO'en. Fransk skatteret anerkender som hovedregel ikke skattemæssig transparens. Formålet med artikel 4, stk. 4, er at sikre, at franske interessentskaber er omfattet af - og berettiget til fordele efter - DBO'en.

Også staten selv og dens offentlige myndigheder m.v. anses for at være hjemmehørende (hos sig selv) og er dermed omfattet af DBO'ens bestemmelser.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.4 om OECD's modeloverenskomst artikel 4.

Artikel 5: Fast driftssted

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst. Bestemmelsens ordlyd følger OECD’s 2014-model-overenskomst.

Artikel 5, stk. 3, litra b, bestemmer, at en installation eller en borerig eller et skib, der anvendes til efterforskning af naturforekomster, kun udgør et fast driftssted, hvis aktiviteterne varer mere end 12 måneder. Derved får kildelandet først beskatningsretten på sådanne aktiviteter, når aktiviteten har varet længere end 12 måneder. Det fastslås dermed også, at selve efterforskningen af naturforekomster kan udgøre fast driftssted.

Artikel 5, stk. 4, fastsætter, at ved anvendelsen af stk. 3, litra b, anses virksomhed udøvet af et foretagende, som er nært forbundet med et andet foretagende, for at være udøvet af det nært forbundne foretagende, hvis den virksomhed, der udøves af de to foretagender det samme sted, udgør gensidigt supplerende funktioner, som indgår i en samlet udøvelse af erhvervsvirksomhed.

Opdeling af kontrakter, der ikke angår efterforskning af naturforekomster, og som derfor falder uden for værnsreglen i stk. 4, kan være dækket af DBO'ens generelle misbrugsbestemmelse i artikel 29.

Artikel 5, stk. 5, litra a, bestemmer, at uanset de forudgående bestemmelser i denne artikel omfatter udtrykket "fast driftssted" ikke anvendelsen af indretninger udelukkende med henblik på oplagring, udstilling eller udlevering af varer tilhørende foretagendet. Bestemmelsen har den virkning, at anvendelsen af indretninger udelukkende med henblik på oplagring, udstilling eller udlevering af varer tilhørende foretagendet ikke udgør et fast driftssted i DBO'ens forstand, medmindre reglen i stk. 6 finder anvendelse.

Artikel 5, stk. 5, litra c, bestemmer, at uanset de forudgående bestemmelser i denne artikel omfatter udtrykket "fast driftssted" ikke opretholdelsen af et varelager tilhørende foretagendet udelukkende med henblik på forarbejdning hos et andet foretagende. Bestemmelsen har den virkning, at opretholdelsen af et varelager tilhørende foretagendet udelukkende med henblik på forarbejdning hos et andet foretagende, ikke udgør et fast driftssted i DBO'ens forstand, medmindre reglen i stk. 6 finder anvendelse.

Artikel 5, stk. 5, litra e, bestemmer, at uanset de forudgående bestemmelser i denne artikel omfatter udtrykket "fast driftssted" ikke opretholdelsen af et fast forretningssted udelukkende med henblik på at udøve enhver form for virksomhed for foretagendet, som ikke er opført i litra a-d, forudsat at denne aktivitet er af forberedende eller hjælpende karakter. Bestemmelsen har den virkning, at opretholdelsen af et fast forretningssted udelukkende med henblik på at udøve enhver form for virksomhed for foretagendet, som ikke er opført i litra a-d, forudsat at denne aktivitet er af forberedende eller hjælpende karakter, ikke udgør et fast driftssted i DBO'ens forstand, medmindre reglen i stk. 6 finder anvendelse.

Der er derfor ikke krav om, at aktiviteter generelt skal være af forberedende eller hjælpende karakter, før de ikke kan anses for at udgøre et fast driftssted. Aktiviteterne opregnet i stk. 5, litra a-d, behøver således ikke være af forberedende eller hjælpende karakter.

Artikel 5, stk. 5, litra f, bestemmer, at uanset de forudgående bestemmelser i artikel 5 omfatter udtrykket "fast driftssted" ikke opretholdelsen af et fast forretningssted udelukkende for at udøve enhver kombination af de aktiviteter, der er nævnt i litra a-e, forudsat at den samlede virksomhed i det faste forretningssted, som er et resultat af denne kombination, er af forberedende eller hjælpende karakter.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.5 om OECD's modeloverenskomst artikel 5.

Artikel 6: Indkomst af fast ejendom

Artiklen svarer til OECD's modeloverenskomst

Se også

Se afsnit C.F.8.2.2.6 om OECD's modeloverenskomst artikel 6.

Artikel 7: Fortjeneste ved erhvervsvirksomhed

Bestemmelsen svarer i det hele til OECD’s modeloverenskomst, artikel 7.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.7 om OECD's modeloverenskomst artikel 7.

Artikel 8: Skibs- og luftfart

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Fortjeneste ved drift af skibe eller fly i international trafik kan kun beskattes i den kontraherende stat, hvor foretagendets virkelige ledelse har sit sæde. Se artikel 8, stk. 1.

Fortjeneste ved drift af skibe og fly i international trafik omfatter

 • Fortjeneste ved udlejning af skibe eller fly med besætning ("timecharter" eller "voyagecharter").
 • Fortjeneste ved udlejning af skibe eller fly uden besætning ("bareboatcharter"), når sådan udlejning har nær tilknytning til drift af skibe eller fly i international trafik.
 • Fortjeneste ved brug, rådighedsstillelse eller udleje af containere (herunder anhængere, pramme og lignende udstyr til transport af containere), der anvendes til transport af gods og varer, når brug, rådighedsstillelse eller udleje sker i nær tilknytning til drift af skibe eller fly i international trafik.

Se artikel 8, stk. 2.

Hvis et rederis virkelige ledelse har sit sæde om bord på et skib, anses ledelsens sæde for at befinde sig i den kontraherende stat, hvor skibets hjemhavn er beliggende. Hvis der ikke er en sådan hjemhavn, skal ledelsens sæde anses for at være i den kontraherende stat, hvor rederen af skibet er hjemmehørende. Se artikel 8, stk. 3.

Så længe denne DBO gælder, finder en noteudveksling af den 28. februar 1930 mellem Danmark og Frankrig ikke anvendelse. Ifølge noteudvekslingen afstår staterne fra at beskatte bopælslandets rederier og luftfartsselskaber af indtægter fra skibs- og luftfart, der stammer fra kildelandet. Se artikel 8, stk. 5.

Se også

Se afsnit C.F.8.2.2.8 om OECD’s modeloverenskomst artikel 8.

Artikel 9: Forbundne foretagender

Bestemmelsen svarer til OECD's modeloverenskomst artikel 9.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.9 om OECD's modeloverenskomst artikel 9.

Artikel 10: Udbytter

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Danmark er ikke tillagt beskatningsretten til udbyttet, hvis udbyttemodtageren i Frankrig i en uafbrudt periode på mindst 365 dage (indbefattet den dag, hvor udbyttet udbetales) inden udbetalingen af udbyttet direkte ejer mindst 10 % af det danske selskab, jf. artikel 10, stk. 2, litra a (datterselskabsaktier).

"Udbytte" betyder indkomst af aktier, "jouissance"- aktier eller "jouissance"-rettigheder, mineaktier, stifteraktier eller andre rettigheder, som ikke er gældsfordringer, og som giver ret til andel i fortjeneste, såvel som indkomst, der behandles som en udlodning efter skattelovgivningen i den stat, hvor det udloddende selskab er hjemmehørende, jf. stk. 3. Det er ikke en betingelse, at indkomsten kan anses som at udspringe fra andele i det udbetalende selskab. Det er tilstrækkeligt, at betalingen skatteretligt behandles som en udbyttebetaling i kildestaten.

Artikel 10, stk. 6, litra a og b, bestemmer, at udbytte udloddet af indkomst eller fortjeneste fra fast ejendom, som er omfattet af artikel 6, af en investeringsenhed, som er etableret i en stat, som udlodder det meste af denne indkomst årligt, og hvis indkomst eller fortjeneste fra sådan fast ejendom er fritaget for skat, til en person hjemmehørende i den anden stat, kan beskattes i denne anden stat. Der findes ikke en bestemmelse i dansk ret om ejendomsinvesteringsenheder, som de er defineret i stk. 6.

Sådanne udbytter kan dog også beskattes i kildelandet, men den skat, der pålægges, må ikke overstige 15 pct. af bruttobeløbet af udbytterne, hvis den retmæssige ejer er hjemmehørende i den anden stat, og direkte eller indirekte besidder en aktiekapital, der repræsenterer mindre end 10 pct. af denne enheds kapital. Når den retmæssige ejer af sådanne udbytter direkte eller indirekte ejer en kapitalandel, der repræsenterer 10 pct. eller mere af kapitalen i dette selskab eller denne enhed, kan udbyttet beskattes efter den sats, der er fastsat i den nationale lovgivning i kildelandet.

Der gælder i denne DBO ikke en lavere skattesats for pensionsinstitutter, der modtager udbytte.

Af protokollen fremgår, at kollektive investeringsinstitutter omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF af 13. juli 2009 om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (UCITS) har ret til fordele efter artikel 10 i denne DBO. Kollektive investeringsinstitutter, som ikke er omfattet af EU-direktivet, men som er etableret i én af staterne, og som sidestilles med kollektive investeringsenheder under national lovgivning i den anden stat, har ligeledes ret til fordele efter artikel 10 i denne overenskomst, for så vidt angår den del af indkomsten, som svarer til ejerandelen for de investorer, der er hjemmehørende i én af staterne eller i en tredjestat, som har en administrativ bistandsaftale med den stat, hvorfra udbyttet stammer.

Det vil herefter afhænge af kildelandets interne regler, om beskatningsretten udnyttes. Se om Danmarks interne regler for beskatning af udbytte i selskabskonstruktioner samt om begrebet retmæssig ejer samt LL § 3 i afsnit C.D.8.10.5 Udbytteindtægter (begrænset skattepligt - selskaber).

Se også

Se også

 • Afsnit A.B.4.1.4.2 om tilbagebetaling af dansk udbytteskat.
 • Afsnit C.F.8.2.2.10 om OECD's modeloverenskomst artikel 10.

Artikel 11: Renter

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Ifølge artikel 11, stk. 1, kan renterne kun beskattes i det land, hvor personen, der er retmæssig ejer af renterne, er hjemmehørende.

Kollektive investeringsforeninger omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF af 13. juli 2009 om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (UCITS) har ret til fordele efter artikel 11, jf. protokollen, pkt. 3.

Kollektive investeringsforeninger, som ikke er omfattet af EU-direktivet, men som er etableret i én af staterne, og som sidestilles med kollektive investeringsenheder under national lovgivning i den anden stat, har ligeledes ret til fordele efter artikel 11 for så vidt angår den del af indkomsten, som svarer til ejerandelen for de investorer, der er hjemmehørende i én af staterne eller i en tredjestat, som har en administrativ bistandsaftale med den stat, hvorfra renten stammer.

Bemærk

Danmark har ikke intern hjemmel til at beskatte begrænset skattepligtige fysiske personer af renter.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.11 om OECD's modeloverenskomst artikel 11.

Artikel 12: Royalties

Artiklen svarer til OECD's modeloverenskomst.

Det vil afhænge af kildelandets interne regler, om beskatningsretten kan udnyttes. Se nærmere om Danmarks interne regler for beskatning af royalty i afsnit C.F.3.1.9 og om begrebet retmæssig ejer i afsnit C.F.8.2.2.10.1.3.

Se afsnit C.F.8.2.2.12.3 om tilbagebetaling af dansk royaltyskat.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.12 om OECD's modeloverenskomst artikel 12.

Artikel 13: Kapitalgevinster

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Skibe eller fly, der afhændes, skal udgøre en del af foretagendets erhvervsformue for at være omfattet af artikel 13, stk. 3.

Fortjeneste ved afhændelse af containere (herunder anhængere, pramme og lignende udstyr til transport af containere), der anvendes til transport af gods og varer i international trafik af et foretagende i en af staterne, kan kun beskattes i den stat, hvor foretagendets virkelige ledelse har sit sæde, jf. artikel 13, stk. 4.

Fortjeneste, som en person, der er hjemmehørende i en af staterne, erhverver ved afhændelse af aktier eller dermed sammenlignelige interesser såsom interesser i et interessentskab eller en fond, kan beskattes i den anden stat, hvis mere end 50 pct. af værdien af disse aktier eller dermed sammenlignelige interesser på noget tidspunkt inden for 365 dage forud for afhændelsen direkte eller indirekte hidrører fra fast ejendom som defineret i artikel 6 beliggende i den anden  stat, jf. artikel 13, stk. 5. Ved anvendelsen af denne bestemmelse skal der ikke tages hensyn til faste ejendomme, som hører til et sådant selskabs, fonds eller enheds egen virksomhed.

Danmark har ikke intern hjemmel til at beskatte udenlandske virksomheders aktieavancer, selv om det selskab, hvis aktier overdrages, overvejende ejer danske ejendomme.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.13 om OECD's modeloverenskomst artikel 13.

Artikel 14: Indkomst ved arbejde i ansættelsesforhold

Artiklen 14 afviger fra OECD's modeloverenskomst artikel 15.

Artikel 14, stk. 3, bestemmer, at uanset de forudgående bestemmelser i denne artikel kan vederlag, som erhverves for arbejde i ansættelsesforhold udført ombord på et skib eller et fly anvendt i international trafik af en person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, beskattes i den kontraherende stat, hvor foretagendets virkelige ledelse har sit sæde.

Se også

Se afsnit C.F.8.2.2.15 om OECD's modeloverenskomst artikel 15.

Artikel 15: Bestyrelseshonorarer

Artiklen svarer til OECD's modeloverenskomst, artikel 16.

Se også

Se afsnit C.F.8.2.2.16 om OECD's modeloverenskomst artikel 16.

Artikel 16: Optrædende kunstnere, sportsudøvere og modeller

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst artikel 17.

Artikel 16, stk. 1, omtaler eksplicit modeller og inkluderer indkomst, som personen erhverver, der ikke kan adskilles fra personens personlige ry.

Artikel 16, stk. 2, omtaler eksplicit modeller.

Hvis kunstnerens, sportsudøverens eller modellens besøg i en af staterne helt eller delvist er understøttet af offentlige midler fra den anden stat m.v., hvor kunstneren, sportsudøveren eller modellen er hjemmehørende, kan vederlaget for besøget kun beskattes i den stat, hvor kunstneren, sportsudøveren eller modellen er hjemmehørende, jf. artikel 16, stk. 3. Bestemmelsen sigter mod tilfælde, hvor eksempelvis sportsbegivenheder finansieres ved offentlige midler.

Beskatning af kunstnere, sportsudøvere m.fl. i Danmark kan alene ske, hvis personen er omfattet af fuld dansk skattepligt ifølge kildeskattelovens § 1 eller begrænset skattepligt ifølge kildeskattelovens § 2.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.17 om OECD's modeloverenskomst artikel 17.

Artikel 17: Pensioner

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst artikel 18.

Artikel 17, stk. 1, gælder for pensioner og lignende vederlag, uanset om de ydes i forbindelse med tidligere ansættelse. Afvigelsen er begrundet i, at sociale pensioner også er omfattet af DBO'ens artikel 17.

Pensioner og lignende vederlag kan beskattes i kildestaten, hvis

 1. bidrag indbetalt af den berettigede til pensionsordningen blev fradraget i den berettigedes skattepligtige indkomst i kildestaten,
 2. bidrag indbetalt af en arbejdsgiver til pensionsordningen ikke var skattepligtig indkomst for den berettigede efter lovgivningen i kildestaten, eller
 3. hvis det er pensioner, der er ydet i henhold til den sociale sikringslovgivning i kildestaten, jf. artikel 17, stk. 2. 

Der gælder et "omvendt credit-princip". Ved beskatningen af pensioner omfattet af artikel 17, stk. 2, skal kildestaten indrømme fradrag i pågældende persons indkomstskat for skat betalt til bopælsstaten af sådanne pensioner. Kildestaten kan kun beskatte pensioner op til differencen mellem bopælsstatens beskatningsniveau og kildestatens beskatningsniveau. En person, der modtager pensioner fra en stat, men som er hjemmehørende i den anden stat, vil i dette tilfælde samlet blive beskattet efter det højeste skatteniveau af pensionerne i de to stater. Se nærmere herom under artikel 22, stk. 3.

Af protokollen fremgår hvilke sociale pensioner, der er omfattet af pensionsbestemmelsen og dermed af princippet om "omvendt credit": Folkepension, pension fra ATP, tidlig pension, førtidspension, seniorpension, efterløn og andre betalinger af væsentligt samme karakter, som måtte opstå efter undertegnelsen af aftalen.

Overgangsregel

For fysiske personer, der var hjemmehørende i en af staterne på datoen for undertegnelsen af DBO'en, den 4. februar 2022, og som på denne dato modtager pensioner eller andet lignende vederlag fra den anden stat, skal sådanne pensioner eller andet lignende vederlag, uanset bestemmelserne i DBO'ens artikel 17, kun beskattes i den førstnævnte stat, så længe personen forbliver hjemmehørende i denne stat. Se artikel 31, stk. 3.

Reglen skal ses i sammenhæng med de overgangsregler, der blev vedtaget i Danmark i forbindelse med opsigelsen af den tidligere gældende DBO i 2008, der sikrer, at pensionister, der før den 1. januar 2009 var bosiddende i Frankrig, fortsat kun bliver beskattet af deres pensioner i Frankrig. Bestemmelsen sikrer, at disse pensionister ikke skal betale yderligere skat af pensioner som følge af indgåelsen af DBO’en.

Pensionister, som siden den 28. november 2007 har været hjemmehørende i Frankrig, og som siden den 31. januar 2008 har modtaget pensionsudbetalinger og lignende betalinger, beskattes kun i Frankrig af deres pensioner.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.18 om OECD's modeloverenskomst artikel 18.

Artikel 18: Sociale sikringsydelser og lignende betalinger

Artikel 18, stk. 1, fastslår, at medmindre andet følger af artikel 17, stk. 2, litra c, kan betalinger modtaget af en fysisk person, der er hjemmehørende i en af staterne, i henhold til den sociale sikringslovgivning i den anden stat, beskattes i denne anden stat (kildestaten).

Bestemmelsen har den virkning, at sociale sikringsydelser, som ikke er sociale pensioner, kan beskattes i kildestaten. Sociale pensioner beskattes efter DBO'ens artikel 17, stk. 2, litra c.

Der findes ikke en tilsvarende bestemmelse i OECD’s modeloverenskomst.

Artikel 18, stk. 2, bestemmer, at legater og studie- eller kunstnerstøtte modtaget af en fysisk person, der er hjemmehørende i en stat, fra offentlige midler i den anden stat eller en politisk underafdeling eller en lokal eller regional myndighed i denne stat, kan beskattes i denne anden stat.

Bestemmelsen medfører, at legater og studie- eller kunstnerstøtte fra offentlige midler, modtaget af en fysisk person, beskattes i kildestaten. Dette omfatter bl.a. SU, der betales til en fysisk person med hjemsted i Frankrig, selvom personen ikke opholder sig i Frankrig udelukkende for at studere.

Der findes ikke en tilsvarende bestemmelse i OECD’s modeloverenskomst.

Artikel 19: Offentligt hverv

Artiklen afviger fra OECD’s modeloverenskomst.

Artikel 19, stk. 1, litra a, medtager også gage, løn mv. udbetalt fra offentligretlige juridiske personer.

Hvis personen er hjemmehørende og statsborger i bopælsstaten uden samtidig at være statsborger i kildestaten, er det kun bopælsstaten, der har ret til at beskatte gage, løn mv. Bestemmelsen indeholder ikke undtagelsen til bopælsbeskatning for personer, der alene tog bopæl i bopælsstaten med det formål at varetage hvervet. Se artikel 19, stk. 1, litra b.

Artikel 19, stk. 2, litra a, medtager også pensioner og lignende vederlag udbetalt fra offentligretlige juridiske personer.

Ifølge artikel 19, stk. 3, gælder undtagelsen vedrørende erhvervsvirksomhed også, hvis en sådan drives af offentligretlige juridiske personer.

Se også

Se afsnit C.F.8.2.2.19 om OECD’s modeloverenskomst artikel 19.

Artikel 20: Studerende

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Ifølge protokollen omfatter formuleringen "lærling" også en særlig gruppe af franske personer, som efter en særbestemmelse i fransk lovgivning melder sig frivilligt til særlige typer af internationale udstationeringer (artikel L122-1 ff. i kapitel II i afsnit II i Code du service national (den franske værnepligtslov)).

Se også

 • Artikel 18, stk. 2, der bestemmer, at legater og studiestøtte modtaget af en fysisk person, der er hjemmehørende i en stat, fra offentlige midler i den anden stat eller en politisk underafdeling eller en lokal eller regional myndighed i denne stat, kan beskattes i denne anden stat (kildestaten).
 • Afsnit C.F.8.2.2.20 om OECD's modeloverenskomst artikel 20.

Artikel 21: Anden indkomst

Artiklen 21 svarer til OECD's modeloverenskomst.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.21 om OECD's modeloverenskomst artikel 21.

Artikel 22: Ophævelse af dobbeltbeskatning

Artiklen 22 afviger fra OECD's modeloverenskomst artikel 23.

Artikel 22, stk. 1, litra a og b, vedrører den almindelige credit-metode, som Danmark skal anvende til at undgå dobbeltbeskatning, når fysiske og juridiske personer, der er hjemmehørende i Danmark, modtager indkomst, som efter DBO'en kan beskattes i Frankrig, men som efter intern dansk ret samtidig skal beskattes i Danmark. Denne metode svarer til reglen i ligningslovens § 33.

Artikel 22, stk. 1, litra c, medfører, at hvis en person, der er hjemmehørende i Danmark, erhverver indkomst, som efter DBO'en kun kan beskattes i Frankrig, kan Danmark medregne indkomsten i beskatningsgrundlaget, men skal fortsat foretage den forholdsmæssige nedsættelse af indkomstskatten svarende til den skat, der kan henføres den del af indkomsten, der kun kan beskattes i Frankrig, hvilket svarer til eksemption med progressionsforbehold. Dette vil eksempelvis omfatte personer her i landet, som modtager franske tjenestemandspensioner, idet sådanne pensioner kun kan beskattes i Frankrig, jf. artikel 19, stk. 2.

Artikel 22, stk. 2, fastsætter metoden for fransk lempelse af dobbeltbeskatning. Frankrig anvender generelt metoden eksemption med progressionsforbehold, men bruger almindelig credit på de praktisk oftest forekommende tilfælde, såsom ved lempelse af dobbeltbeskatning af erhvervsindkomst og udbytter.

Artikel 22, stk. 3 fastsætter, at når en person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, modtager pensioner eller andet lignende vederlag, som efter bestemmelserne i artikel 17, stk. 2, kan beskattes i den anden kontraherende stat, skal denne anden stat indrømme et fradrag i personens indkomstskat svarende til den indkomstskat, som er betalt i den førstnævnte stat uden at overstige den skat, der kan henføres til sådan indkomst i denne anden stat. I et sådant tilfælde, skal der ikke indrømmes fradrag som nævnt i stk. 1 og 2 i denne artikel. Bestemmelsen har den virkning, at der gælder et princip om omvendt credit ved lempelsen af dobbeltbeskatning af pensioner omfattet af DBO'ens artikel 17, stk. 2. Herved skal kildelandet ved beskatningen af pensioner, omfattet af artikel 17, stk. 2 indrømme den fysiske eller juridiske person en creditlempelse for den skat, der betales af pensionen til bopælsstaten, uden at overstige den skat, der kan henføres til sådan indkomst i kildelandet.

Se også

Se afsnit C.F.8.2.2.23 om OECD's modeloverenskomst artikel 23.

Artikel 23: Ikke-diskriminering

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Artiklens stk. 1 indeholder ikke et forbud mod diskrimination af selskaber og andre juridiske personer. Selskaber og andre juridiske personer er omfattet af den diskriminationsbeskyttelse, der følger af EU-retten.

Ifølge artikel 23, stk. 6, skal artikel 23 ikke fortolkes derhen, at staterne er forpligtede til at indrømme fysiske personer, der ikke er hjemmehørende i denne stat, nogen personlige fradrag, lempelser eller nedsættelser af skat, som indrømmes fysiske personer, der er hjemmehørende i denne stat. Denne bestemmelse omfatter ikke fradrag i forbindelse med indkomsterhvervelsen, men kun fradrag, lempelser eller nedsættelser for personlige og familiemæssige forhold. EU-retten gælder sideløbende med DBO'en. Frankrig er derfor efter DBO'ens ikrafttræden efter omstændighederne stadigvæk forpligtet til at give fysiske personer, der er hjemmehørende i Danmark, samme personlige og familiemæssige fradrag, som personer, der er hjemmehørende i Frankrig, da dette følger af ligebehandlingsprincippet for vandrende arbejdstagere.

Det er kun bestemmelserne i denne DBO, der skal finde anvendelse for skattemæssige forhold mellem Danmark og Frankrig, for så vidt angår diskriminationsforbud og mestbegunstigelsesklausuler i andre aftaler mellem Danmark og Frankrig, jf. artikel 23, stk. 7.

Se også

Se afsnit C.F.8.2.2.24 om OECD's modeloverenskomst artikel 24.

Artikel 24: Fremgangsmåden ved indgåelse af gensidige aftaler

Artiklen afviger fra OECD’s modeloverenskomst, artikel 25.

Artiklen indeholder ikke modeloverenskomstens artikel 25, stk. 5, om voldgift. Både Danmark og Frankrig er omfattede af og forpligtede efter EU’s voldgiftsdirektiv.

Se også

Se afsnit C.F.8.2.2.25. om OECD's modeloverenskomst artikel 25.

Artikel 25: Udveksling af oplysninger

Artiklen svarer til OECD's modeloverenskomst, artikel 26.

Se også

Se afsnit C.F.8.2.2.26 om OECD's modeloverenskomst artikel 26.

Artikel 26: Bistand ved inddrivelse af skatter

Artiklen svarer til OECD’s modeloverenskomst, artikel 27.

Se også

Se afsnit C.F.8.2.2.27 om OECD's modeloverenskomst artikel 27.

Artikel 27: Personer ansat ved diplomatiske og konsulære repræsentationer

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Ansatte ved faste delegationer af internationale organisationer er også omfattet af bestemmelsen, jf. artikel 27, stk. 1.

Uanset bestemmelserne i artikel 4 skal en fysisk person, der er ansat ved en diplomatisk eller konsulær repræsentation eller en fast delegation af en stat, som er beliggende i den anden stat eller i et tredjeland, efter DBO'en, anses for at være hjemmehørende i udsenderstaten, hvis denne i overensstemmelse med folkeretten ikke er skattepligtig i modtagerstaten af indkomst fra kilder uden for denne stat eller af formue beliggende uden for denne stat, og denne i udsenderstaten er omfattet af samme forpligtelser med hensyn til skat af sin samlede indkomst, som personer, der er hjemmehørende i denne stat, jf. artikel 27, stk. 2, litra a og b.

DBO'en finder ikke anvendelse på internationale organisationer, på organer eller embedsmænd deraf og på personer, der er ansat ved en diplomatisk eller konsulær repræsentation eller en fast delegation af et tredjeland, der er til stede i en af de to stater og ikke i nogen af staterne behandles som hjemmehørende med hensyn til indkomstskatter, jf. artikel 27, stk. 3. Disse personer er ikke berettigede til fordele efter DBO’en, hvis de kun er begrænset skattepligtige i de to stater.

Se også

Se afsnit C.F.8.2.2.28 om OECD's modeloverenskomst artikel 28.

Artikel 28: Territorial udvidelse

Artiklen svarer til OECD's modeloverenskomst.

For Danmarks vedkommende kan muligheden for at udvide DBO'ens anvendelsesområde være relevant for Færøerne og Grønland.

Se også

Se afsnit C.F.8.2.2.30 om OECD's modeloverenskomst artikel 30.

Artikel 29: Berettigelse til fordele

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst artikel 29.

Artikel 29 bestemmer, at uanset de øvrige bestemmelser i denne DBO gives der ikke fordele efter denne DBO for så vidt angår indkomst, hvis det i betragtning af alle relevante fakta og omstændigheder er rimeligt at antage, at opnåelse af denne fordel var et af hovedformålene med noget arrangement eller nogen transaktion, som direkte eller indirekte resulterede i denne fordel, medmindre det godtgøres, at opnåelse af denne fordel under disse omstændigheder ville være i overensstemmelse med genstanden for og formålet med de relevante bestemmelser i denne DBO.

Artiklen har samme ordlyd som OECD’s modeloverenskomst artikel 29, stk. 9.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.29 om OECD's modeloverenskomst artikel 29.

Artikel 30: Anvendelse af overenskomsten

Artikel 30 indeholder regler om anvendelsen af DBO'en, som ellers ikke fremgår af OECD’s modeloverenskomst. Det gælder krav om fremvisning af hjemstedserklæringer for at opnå fordele under artikel 10, 11 og 12.

Der findes ikke en tilsvarende bestemmelse i OECD’s 2017-modeloverenskomst. 

Artikel 31: Ikrafttræden

DBO’en trådte i kraft den 29. december 2023.

Efter artiklens stk. 2, litra a, får DBO’en virkning for så vidt angår danske kildeskatter på beløb, der betales den 1. januar i det første kalenderår, der følger det år, hvor DBO’en træder i kraft eller senere. For andre danske skatter, får DBO’en virkning for indkomstår, som begynder den 1. januar i det første kalenderår, der følger det år, hvor DBO’en træder i kraft eller senere.

Stk. 3 indeholder en overgangsbestemmelse. For fysiske personer, der var hjemmehørende i en af staterne den 4. februar 2022, og som på denne dato modtager pensioner eller andet lignende vederlag fra den anden stat, gælder, at sådanne pensioner eller andet lignende vederlag, uanset bestemmelserne i DBO’ens artikel 17, kun beskattes i den førstnævnte stat, så længe personen forbliver hjemmehørende i denne stat.

Reglen skal ses i sammenhæng med de overgangsregler, der blev vedtaget i Danmark i forbindelse med opsigelsen af DBO’en i 2008, der sikrer, at pensionister, der før den 1. januar 2009 var bosiddende i Frankrig, fortsat kun bliver beskattet af deres pensioner i Frankrig. Bestemmelsen sikrer, at disse pensionister ikke skal betale yderligere skat af pensioner som følge af indgåelsen af DBO’en.

De nævnte danske overgangsregler består i, at pensionister, som siden den 28. november 2007 har været hjemmehørende i Frankrig, og som siden den 31. januar 2008 har modtaget pensionsudbetalinger og lignende betalinger fra Danmark, fortsat kun beskattes i Frankrig af deres pensioner.

Se også

 • Afsnit C.F.9.2.6.4.3 om gennemgang af overgangsbestemmelserne - DBO opsagt i 2008
 • Afsnit C.F.8.2.2.31 om OECD's modeloverenskomst artikel 31 om ikrafttræden.

Artikel 32: Opsigelse

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

DBO’en forbliver i kraft, medmindre den opsiges af enten Danmark eller Frankrig. I så fald skal underretning om opsigelse ske mindst 6 måneder før udgangen af ethvert kalenderår. Opsigelsens virkning på danske og franske skatter spejler virkningstidspunktet for DBO'ens virkningstidspunkt i artikel 31.

DBO’en forbliver i kraft på ubestemt tid. Hver af de to stater kan dog opsige DBO'en ved ad diplomatisk vej at give underretning om opsigelse mindst seks måneder før udgangen af ethvert kalenderår. I så fald ophører DBO’en med at have virkning efter reglerne i litra a og b, jf. artikel 32, stk. 1.

DBO’en ophører med have virkning i Danmark for så vidt angår kildeskatter, på beløb, der betales den 1. januar i det første kalenderår, der følger det år, hvor underretningen om opsigelse er givet, eller senere, og (ii) for så vidt angår andre skatter, for indkomstår, som begynder den 1. januar i det første kalenderår, der følger det år, hvor underretningen om opsigelse er givet, eller senere, jf. artikel 32, stk. 1, litra a.

DBO’en ophører med have virkning i Frankrig, for så vidt angår kildeskatter, på beløb, der er skattepligtige efter det kalenderår, hvor underretning om opsigelse er givet, for så vidt angår andre indkomstskatter end kildeskatter, for indkomst, der, alt efter omstændighederne, vedrører ethvert kalenderår eller enhver regnskabsperiode, som begynder efter det kalenderår, hvor underretning om opsigelse er givet, for så vidt angår andre skatter, for beskatning hvor den skatteudløsende begivenhed finder sted efter det kalenderår, hvor underretning om opsigelse er givet, jf. artikel 32, stk. 1, litra b.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.32 om OECD's modeloverenskomst artikel 32 om opsigelse.◄