►Indhold

Dette afsnit handler om, at finansielle institutter, platformsoperatører og mellemmænd har pligt til at underrette de personer, der skal indberettes om. Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Fysiske og juridiske personer
  • Brud på sikkerheden

Se SIL § 53 a.

Regel

I SIL § 53 a, stk. 1, er det fastsat, at finansielle institutter, platformsoperatører og mellemmænd, der er indberetningspligtige, skal underrette hver enkelt person, der skal indberettes om efter regler udstedt i medfør af § 22, stk. 1, § 43, stk. 1, eller § 46 a, om, at oplysningerne om vedkommende vil blive indsamlet og videregivet i overensstemmelse med § 52, stk. 1, eller regler udstedt i medfør af § 22, stk. 1 eller 3, § 43, stk. 1, § 46 a eller § 52, stk. 3, og skal give vedkommende alle de oplysninger, som vedkommende har ret til hos den dataansvarlige, i tilstrækkelig god tid til, at den pågældende kan udøve sine rettigheder efter databeskyttelseslovgivningen, og under alle omstændigheder, inden oplysningerne indberettes til told- og skatteforvaltningen.

I SIL § 53 a, stk. 2, er det fastsat, at en person, der skal indberettes oplysninger om efter regler udstedt i medfør af § 22, stk. 1 eller 2, og § 43, stk. 1, skal underrettes om et brud på sikkerheden med hensyn til oplysninger om vedkommende, når det er sandsynligt, at dette brud kan skade beskyttelsen af personoplysninger om vedkommende eller dennes privatliv.

Fysiske og juridiske personer

Underretningspligten efter § 53 a, stk. 1, gælder ved siden af den underretningspligt, der følger af databeskyttelsesforordningens artikel 13 og 14. Bestemmelsen gælder ikke alene i relation til fysiske personer, men også i relation til juridiske personer, der skal indberettes om efter DAC2, DAC6, DAC7 eller tilsvarende aftaler om udveksling af oplysninger med lande uden for EU, hvor der er fastsat nærmere regler om indberetning efter SIL § 22, stk. 1, eller § 43 og § 46 a i SIL. Se afsnit  A.B.1.2.3.16 om SIL § 22, A.B.1.2.8.6 om SIL § 43 og A.B.1.2.9 om SIL § 46 a.

SIL § 53 a, stk. 1, udspringer af DAC artikel 25, stk. 4, som indsat i DAC ved DAC7 (Rådets direktiv (EU) 2021/514 af 22. marts 2021). SIL § 53 a er trådt i kraft 1. januar 2023 og følger af en ændring af skatteindberetningsloven, jf. § 1, nr. 8, i lov nr. 902 af 21. juni 2022. Med bestemmelsen er SIL § 23 samtidig ændret (tidligere stk. 1 og 2 er udgået). Ved lov nr. 1797 af 28. december 2023 blev bestemmelsen udvidet til også at gælde mellemmænd, jf. § 12, nr. 2.

Se også afsnit C.F.8.1.2.4 DAC og andre EU-retlige grundlag.

Brud på sikkerheden

SIL § 53 a, stk. 2, indebærer, at en person, der indberettes oplysninger om efter regler om indberetningspligtige finansielle konti, der gennemfører DAC2, eller efter reglerne, der gennemfører DAC7, vil skulle underrettes om brud på sikkerheden med hensyn til oplysninger om vedkommende, når det er sandsynligt, at dette brud kan skade beskyttelsen af personoplysninger om den pågældende eller dennes privatliv.

SIL § 53 a, stk. 2, udspringer af DAC artikel 21, stk. 2.