Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for efterregulering af ejendomsværdiskat, grundskyld og dækningsafgift for ejendomme, som i 2024/2025 er blevet beskattet foreløbigt på baggrund af en foreløbig vurdering for 2022/2023. Se afsnit H.A.3.3 om de foreløbige vurderinger.

Det bemærkes, at staten fra og med 1. januar 2024 har overtaget opgaven med opkrævning af grundskyld og dækningsafgift.

Afsnittet indeholder:

 • Regel
 • Beskatning og efterregulering ift. ejendomsværdiskat, grundskyld og dækningsafgift
 • Efterregulering af skatterabatten
 • Efterregulering af stigningsbegrænsning
 • Efterregulering ved omvurdering som følge af ændring af ejendommen i 2023
 • Efterregulering, hvor ejeren har ændret den foreløbige vurdering.

Se også

Se også afsnit:

 • C.H.4.2.5.1 om beregningsgrundlag, satser og nedslag for ejendomsværdiskat for danske ejendomme
 • C.H.4.5.1 om rabat i ejendomsværdiskat og grundskyld
 • C.H.4.7.1 om opkrævning af ejendomsværdiskat
 • C.H.4.7.2 om opkrævning af grundskyld
 • C.H.4.7.3 om autoritativt register.

Regel

Når der foreligger en endelig vurdering eller omvurdering efter EVL § 5 eller § 6 for de ejendomme, som har fået en foreløbig vurdering efter EVL § 89 b eller 89 c, efterreguleres følgende beløb, som skal indgå i beskatningsgrundlaget for beløbene:

1) Ejendomsværdiskat efter ESL § 13.

2) Grundskyld efter ESL § 17.

3) Dækningsafgift efter ESL § 20.

4) Rabat i ejendomsværdiskat og grundskyld efter kapitel 6.

5) Stigningsbegrænsning for grundskyld efter kapitel 7.

Det følger af ESL § 82, stk. 1.

Da staten har overtaget opgaven med opkrævning af grundskyld og dækningsafgift fra og med 1. januar 2024, er det også staten, der foretager efterregulering på baggrund af de foreløbige vurderinger.

Der kan læses mere om de foreløbige vurderinger for 2022 og 2023 i afsnit H.A.3.3.

Beskatning og efterregulering ift. ejendomsværdiskat, grundskyld og dækningsafgift

I 2024 og 2025 vil ejere af ejendomme blive beskattet foreløbigt af en foreløbig 2022/2023-vurdering, indtil den endelige 2022/2023-vurdering er udsendt.

Årsagen til dette er, at de almindelige 2022-/2023-vurderinger samt senere omvurderinger ikke kunne udsendes tids nok til, at de kunne nå at blive indarbejdet på forskudsopgørelsen for 2024 og 2025 for fysiske personer og til opkrævning via skattekontoen i 2024 og 2025 for de øvrige ejeres vedkommende.

De foreløbige vurderinger vil være et midlertidigt beskatningsgrundlag i 2024 og 2025, indtil den almindelige vurdering for 2022 og 2023 foreligger.

De foreløbige vurderinger anvendes som beskatningsgrundlag for at reducere forskellen mellem den foreløbige og den endelige skat. Hermed reduceres risikoen for, at boligejerne får betydelige restskatter i forbindelse med årsopgørelsen.

Når de almindelige 2022-/2023-vurderinger eller senere omvurderinger foreligger, vil der være behov for at efterregulere de ejendomsskatter mv., der er beregnet på baggrund af de foreløbige vurderinger.

Foreløbige vurderinger vil også blive brugt de steder i den øvrige skattelovgivning, hvor en beregnet ejendomsskat indgår. Det betyder, at de steder i skattelovgivningen, hvor der foretages beskatning med udgangspunkt i grundskyld, ejendomsværdiskat og dækningsafgift, vil de foreløbige vurderinger få en afledt betydning for skattereglerne, herunder LL § 12 A, § 15 P, § 15 Q, § 16, stk. 9, og § 16 A, stk. 5. Er der sket beskatning efter disse bestemmelser på baggrund af foreløbige vurderinger, vil der derfor også skulle ske efterregulering heraf, når de almindelige vurderinger foreligger.

Efterregulering af skatterabatten

Hvis ejendommen omfattes af reglerne for skatterabat i ejendomsskattelovens kapitel 6, vil beregningen af skatterabatten tage udgangspunkt i 2022-vurderingen, da denne vurdering som udgangspunkt vil danne grundlag for beregning og beskatning af ejendomsværdiskat og grundskyld i 2024.

Da den foreløbige 2022-vurdering midlertidigt træder i stedet for de almindelige 2022-vurderinger for ejerboliger, indgår de foreløbige 2022-vurderinger i beskatningsgrundlaget for ejendomsværdiskat og grundskyld i forbindelse med beregningen af rabatbeløbet.

Når den almindelige (det vil sige den endelige) 2022-vurdering er meddelt ejeren, vil rabatbeløbet derfor skulle efterreguleres, hvis ikke der er sket en omvurdering pr. 1. januar 2023 eller pr. 1. januar 2024. Dette vil ske ved, at beregningen af forskelsbeløbet for både ejendomsværdiskat og grundskyld efterreguleres med udgangspunkt i den almindelige (endelige) 2022-vurdering. Hvis der er sket omvurdering se nedenfor.

Efterregulering af stigningsbegrænsning

Hvis ejendommen omfattes af stigningsbegrænsningsordningen for grundskyld i ejendomsskattelovens kapitel 7, indgår de foreløbige vurderinger i beskatningsgrundlaget for grundskyld i stigningsbegrænsningsordningen for 2024 og 2025.

Når de endelige 2022-/2023-vurderinger er meddelt ejer, vil beløbene i stigningsbegrænsningsordningen skulle efterreguleres, hvis ikke der senere er sket omvurdering. Dette vil ske ved, at grundskyld for 2024 og 2025 vil skulle efterreguleres med udgangspunkt i den almindelige 2022-/2023-vurdering. Hvis der er sket omvurdering se nedenfor.

Efterregulering ved omvurdering som følge af ændring af ejendommen i 2023

Hvis en ejendom skal omvurderes pr. 1. januar 2023, eller hvis ejendommen har ændret sig i perioden fra og med den 2. januar 2023 til og med den 1. januar 2024, har dette betydning for, hvilken almindelig vurdering eller omvurdering der skal foretages efterregulering på baggrund af.

Eksempel 1

En ejerbolig har den 1. marts 2022 ændret sig på en måde, der opfylder betingelserne for omvurdering efter ejendomsvurderingslovens § 6. Ejendommen vil få en foreløbig 2022-vurdering, som ikke tager højde for de ændringer, der er foretaget pr. 1. marts 2022. Derfor skal der foretages en omvurdering pr. 1. januar 2023, som skal indgå i beskatningsgrundlaget for ejendomsskatter for 2024. Se ESL § 13, stk. 3, og § 17, stk. 1, og rabatordningen i ESL §§ 37 og 39.

Denne omvurdering foretages dog sandsynligvis først i 2026. I mellemtiden får ejendommen en foreløbig 2022-vurdering, og samtidig videreføres skattestops- og grundskatteloftsværdier fra den seneste vurdering.

På grund af ændringen ved ejendommen har ejeren mulighed for selv at ændre i beskatningsgrundlaget efter de særlige regler i EVL § 89 d, stk. 4, nr. 6. Den foreløbige 2022-vurdering vil, hvis ejeren ikke selv ændrer i beskatningsgrundlaget, indgå i beskatningsgrundlaget for ejendomsskatter mv. for 2024 og 2025.

Når omvurderingen pr. 1. januar 2023 foretages, skal der ske efterregulering på baggrund af denne, som tager højde for ændringerne foretaget i marts 2022. Efterreguleringen får betydning for beskatningsgrundlaget for ejendomsskatter mv. for 2024 og rabatordningen i ejendomsskattelovens kapitel 6, da disse vil skulle beregnes på grund af omvurderingen pr. 1. januar 2023. 

Eksempel 2

En erhvervsejendom har den 1. april 2023 ændret sig på en måde, der opfylder betingelserne for omvurdering efter ejendomsvurderingslovens § 6. Derfor skal der foretages en omvurdering pr. 1. januar 2024, som skal indgå i beskatningsgrundlaget for grundskyld, efter ESL § 17, stk. 1, eventuel dækningsafgift, efter ESL § 20, stk. 1, og stigningsbegrænsningsordningen, efter ESL § 45.

Denne 2024-omvurdering vil imidlertid først udgøre beskatningsgrundlaget for grundskyld og eventuel dækningsafgift i 2025. Se ESL § 17, stk. 1, og § 20, stk. 1.

Det betyder, at 2023-vurderingen - når den foreligger for ejendommen - vil skulle danne grundlag for efterregulering af grundskyld for 2024, mens 2024-omvurderingen - når den foreligger for ejendommen - vil skulle danne grundlag for efterregulering af grundskyld og eventuel dækningsafgift for 2025.

Bemærk

Hvis en ejendom opfylder betingelserne for at blive omvurderet efter EVL § 6 pr. 1. januar 2023, pr. 1. januar 2024 eller pr. 1. januar 2025, kan ejeren af ejendommen frit ændre den ansatte ejendomsværdi og grundværdi i den foreløbige vurdering. Se EVL § 89 d, stk. 4, nr. 6.

Hvis ejeren har benyttet sig af denne mulighed for at ændre i den foreløbige vurdering, efterreguleres beskatningen også, når omvurderingen foreligger. Se nedenfor.

Efterregulering, hvor ejeren har ændret den foreløbige vurdering

En ejendomsejer har undtagelsesvist mulighed for at ændre en foreløbig 2022-/2023-vurdering. Se mere herom i afsnit H.A.3.3.

Hvis den foreløbige vurdering ændres efter bestemmelsen i EVL § 89 d, stk. 4, vil der skulle ske efterregulering af ejendomsværdiskatten, grundskylden, dækningsafgiften og rabatten i ejendomsværdiskat og grundskyld eller stigningsbegrænsningen i grundskylden. Se ESL § 82, stk. 2. Denne efterregulering sikrer, at ejerens ændring af den foreløbige vurdering får betydning for beskatningsgrundlaget.

Bemærk

Når den (ændrede) foreløbige vurdering senere erstattes af en endelig 2022-/2023-vurdering eller senere omvurdering, vil der igen skulle ske efterregulering af ejendomsværdiskatten, grundskylden, dækningsafgiften og rabatten i ejendomsværdiskat og grundskyld eller stigningsbegrænsningen i grundskylden på baggrund af den almindelige vurdering eller omvurdering. Se ESL § 82, stk. 1.