►Indhold

Dette afsnit handler om pligten for selskaber mv. til at indberette om udloddet likvidationsprovenu efter SIL § 28 a.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Indberetning om udloddet likvidationsprovenu
  • Bemyndigelse
  • Skatteindberetningsbekendtgørelsen (SIB)

Regel

Efter SIL § 28 a, stk. 1, skal det udloddende selskab m.v. eller den, der på vegne af selskabet foretager udlodningen, ved udlodning af likvidationsprovenu omfattet af ABL § 2, stk. 1, indberette oplysninger om de enkelte modtageres andel af udlodningen.

Efter SIL § 28 a, stk. 2, skal likvidationsprovenuet indberettes i det kalenderår, likvidationsprovenuet udbetales, og inden selskabet afmeldes fra registrering.

Efter SIL § 28 a, stk. 3, kan skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om indberetningen.

Bemærk

SIL § 28 a er indsat ved § 7, nr. 11, i lov nr. 1563 af 12. december 2023. Bestemmelsen er trådt i kraft 1. januar 2024 og har virkning for indberetning vedrørende kalenderåret 2025 og senere.

Indberetning om udloddet likvidationsprovenu

I  forbindelse med en - såvel tvungen som frivillig - likvidation skal selskaber mv., indberette om likvidationsprovenu omfattet af ABL § 2, stk. 1, der udloddes til selskabets kapitalejere. Se SIL § 28 a, stk. 1.

Når et selskab enten frivilligt eller tvungent likvideres, vil der ofte være en del aktiver, aktier eller andre goder med værdi, der vil kunne udløse et provenu for kapitalejere, aktionærer m.fl. ABL § 2, stk. 1, omhandler gevinst og tab ved udlodning af likvidationsprovenu fra aktieselskaber m.v. i det kalenderår, hvori selskabet m.v. endeligt opløses. Bestemmelsen finder anvendelse på likvidation af de selskaber mv., der har udstedt aktier m.v. omfattet af ABL. Dette omfatter ud over aktier også anparter i anpartsselskaber, andelsbeviser, omsættelige investeringsbeviser og lignende værdipapirer.

Likvidationsprovenuet er den egenkapital, der er i selskabet på opløsningstidspunktet. Et likvidationsprovenu er altid positivt eller 0 kr., da et likvidationsprovenu (salgssum for aktierne) ikke kan være et negativt beløb. Det fremgår i forlængelse heraf også af forarbejderne til SIL § 28 a, at selskabet mv. ikke skal forholde sig til kapitalejerens anskaffelsessum ift. indberetningspligten, og at en evt. negativ anskaffelsessum i forbindelse med en skattefri virksomhedsomdannelse derfor ikke giver særlige udfordringer for selskabets indberetningspligt. Selskabet mv. skal alene indberette likvidationsudlodningerne på kapitalejerne, og det vil herefter være kapitalejernes pligt selv at oplyse Skatteforvaltningen om gevinst eller tab i forbindelse med udlodningerne.

Selskabet mv. skal indberette om likvidationsprovenuet i det kalenderår, likvidationsprovenuet udbetales, og inden selskabet mv. afmeldes fra registrering i Erhvervsstyrelsen. SIL § 28 a, stk. 2.

Bemyndigelse

Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om indberetningen. Se SIL § 28, stk. 3.

Bemyndigelsen er udnyttet i SIB § 43 a, jf. § 1, nr. 10, i bekendtgørelse nr. 1724 af 12. december 2023 om ændring af SIB

Skatteindberetningsbekendtgørelsen (SIB)

Efter SIB § 43 a skal indberetningen efter SIL § 28 a, stk. 1, omfatte følgende oplysninger:

1) Identiteten af den indberetningspligtige.

2) Identiteten af den eller de, der har modtaget likvidationsprovenuet, jf. bekendtgørelsens § 3.

3) Identiteten af den erhvervede eller afståede aktie m.v., herunder med angivelse af ISIN-fondskode, hvis en sådan er tildelt, og af identiteten af det udstedende selskab m.v. efter Skatteforvaltningens nærmere anvisning.

4) Arten af aktierne m.v. og om de er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet på tidspunktet for likvidationen. For investeringsbeviser omfatter dette desuden oplysning om afdelingens art, og hvad den investerer i. Indberetningen herom foretages efter nærmere anvisning fra Skatteforvaltningen.

5) Antallet af berørte aktier m.v.

6) Udlodningstidspunktet.

7) Udloddet likvidationsprovenu.

Bemærk

SIB § 43 a er trådt i kraft den 1. januar 2024 og har virkning for indberetninger vedrørende kalenderåret 2025 og senere. Se § 1, nr. 10, og § 2, stk. 1 og 4, i bekendtgørelse nr. 1724 af 12. december 2023.  ◄