Indhold

Dette afsnit beskriver overordnet baggrunden for og formålet med rabatordningen. Herudover beskrives den overordnede regel om samlet rabat for ejendomsværdiskat og grundskyld.

Afsnittet indeholder:

 • Generelt om rabatordningen for ejendomsværdiskat og grundskyld
 • Den samlede rabat i ejendomsværdiskat og grundskyld
 • Ejendomme ejet af fysiske personer
 • Ejendomme ejet af fysiske personer sammen med juridiske personer.

Se også

Se også afsnit:

 • C.H.4.1  Introduktion til ejendomsskatter
 • C.H.4.1.2 Ejendomsbeskatning - generelt  
 • C.H.4.6 Stigningsbegrænsningsordning for grundskyld
 • C.H.4.5.4.1 Opgørelse af samlet rabat i ejendomsværdiskat og grundskyld.

Generelt om rabatordningen for ejendomsværdiskat og grundskyld

Det fremgår af boligskatteforliget fra 2017, at der i 2024 indføres en permanent skatterabat, der skal sikre, at ingen boligejere, der har overtaget en ejerbolig inden 2024, skal betale højere samlede ejendomsskatter for indkomståret 2024, end hvis der var ejendomsværdiskattestop og grundskatteloft til og med indkomståret 2024.

Rabatordningen for ejendomsværdiskat og grundskyld skal således ses i sammenhæng med, at de tidligere gældende regler om skattestop ikke er videreført i ejendomsskatteloven, og at der herudover er kommet nye ejendomsvurderinger. Fysiske boligejere, der ved overgangen til de nye ejendomsvurderinger og til de nye boligskatteregler i den nye ejendomsskattelov den 1. januar 2024 ville skulle betale højere samlet ejendomsværdiskat og grundskyld, vil derfor blive tildelt en samlet permanent skatterabat.

Rabatten udgør forskellen mellem, hvad skal betales i ejendomsværdiskat og grundskyld efter ejendomsskatteloven i indkomståret 2024, og det beløb, der skulle have været betalt i indkomståret 2024, hvis de tidligere regler var videreført. Rabatten er som udgangspunkt nominel, indtil boligen sælges. Dvs. at rabatten er et fast beløb, som ejeren i udgangspunktet vil få i rabat frem til et ejerskifte.

I ejendomsskatteloven er herudover indført en stigningsbegrænsningsordning for erhvervsejendomme mv., der skal sikre, at større sigtninger i grundskyld indfases over tid. Se afsnit C.H.4.6.

For boligejere, der i senere indkomstår oplever stigninger i ejendomsværdiskat og grundskyld, er der indført en permanent indefrysningsordning. Efter denne ordning kan boligejere vælge, at de samlede stigninger i ejendomsværdiskat og grundskyld bliver indefrosset som et lån. Denne ordning gælder for nuværende ejere af boliger og fremtidige boligejere. Den permanente indefrysningsordning er ikke nærmere beskrevet i denne version af Den juridiske vejledning.

Ejendomsbeskatning og historikken på området er nærmere beskrevet i afsnit C.H.4.1.2 Ejendomsbeskatning - generelt.  

Den samlede rabat i ejendomsværdiskat og grundskyld

Skatterabatten i ejendomsværdiskat og grundskyld er relevant, hvis den samlede boligskat, en fysisk boligejer skal betale i 2024, er højere efter reglerne i ejendomsskatteloven, end hvad de ville have været efter de tidligere regler.

Regel

Der ydes en samlet rabat i ejendomsværdiskat og grundskyld efter ESL § 35, hvis:

 • Boligejeren er en fysisk person
 • Boligejeren pålægges en højere samlet ejendomsværdiskat og grundskyld ved overgangen fra reglerne i den tidligere ejendomsværdiskattelov, se lovbekendtgørelse nr. 1590 af 2. november 2020 med senere ændringer, og i den tidligere gældende lov om kommunal ejendomsskat, se lovbekendtgørelse nr. 1463 af 6. oktober 2020 med senere ændringer til reglerne i ejedomsskatteloven
 • Betingelserne i ESL §§ 36 og 38 er opfyldt.

Betingelser

ESL §§ 36 og 38 angiver de konkrete betingelser for rabat i ejendomsværdiskat og grundskyld. Betingelserne i rabatordningen er:  

1)  For rabat i ejendomsværdiskat, skal boligejerens ejendom være nævnt i ESL § 3. For rabat i grundskyld, skal ejendommen være en type, som er nævnt i ESL § 3, stk. 1, nr. 3 og 4, eller være nævnt i EVL § 3, stk. 1, nr. 1.

2)  Ejendommen skal være overtaget senest den 31. december 2023.

3)  Ejeren af ejendommen skal som udgangspunkt være ejendomsværdiskatte- og grundskyldspligtig af ejendommen for indkomståret 2024.

Se også

En indgående beskrivelse af rabat i ejendomsværdiskat findes i afsnit:

Opgørelse af rabatten

Rabatten udgør et beregnet forskelsbeløb mellem, hvad skal betales i ejendomsværdiskat og grundskyld efter ejendomsskatteloven for indkomståret 2024, og det beløb, der skulle have været betalt i indkomståret 2024, hvis de tidligere regler var videreført.

At der opgøres én samlet rabat efter ESL § 35 betyder, at forskelsbeløbet for ejendomsværdiskat og forskelsbeløbet for grundskyld, som udgangspunkt skal sammenholdes ved opgørelsen af den samlede rabat. Dette vil dog ikke ske i indkomstårene 2024 og 2025, hvor rabat i ejendomsværdiskat og rabat i grundskyld tilsammen udgør den samlede rabat. Se ESL § 75 og afsnit C.H.4.5.4.1 Opgørelse af samlet rabat i ejendomsværdiskat og grundskyld.

Hvordan rabatten nærmere opgøres, fremgår af ESL § 37, stk. 1, § 39 og § 40 og er uddybende beskrevet i afsnit C.H.4.5.2.2 Opgørelse af forskelsbeløbet for ejendomsværdiskat.

Ejendomme ejet af fysiske personer

Det er en forudsætning i rabatordningen, at boligejeren er en fysisk person, der ved overgangen til reglerne i ejendomsskatteloven ejer en ejendom nævnt i ESL § 3, for så vidt angår ejendomsværdiskatten eller en ejendom nævnt i ESL § 3, stk. 1, nr. 3 og 4, eller EVL § 3, stk. 1, nr. 1, for så vidt angår grundskylden.

Fysiske ejere af andre ejendomme fx erhvervsejendomme er ikke omfattet af rabatordningen. Juridiske personer, der ejer ejendomme nævnt i ESL § 3, stk. 1, nr. 3 og 4, eller EVL § 3, stk. 1, nr. 1 eller andre ejendomme, vil heller ikke være omfattet af rabatordningen.

Disse vil i stedet være omfattet af reglerne om stigningsbegrænsningsordningen for grundskyld efter ESL kap. 7. Dette gælder også for medlemmer af kongehuset, som er undtaget fra at betale indkomstskat efter kildeskattelovens § 3, stk. 1.

Se også

Se også afsnit C.H.4.6 om stigningsbegrænsning for grundskyld.

Ejendomme ejet af fysiske personer sammen med juridiske personer

Fysiske personer, der ejer ejendomme sammen med juridiske personer, er ikke omfattet af rabatordningen for grundskyld. Disse er i stedet omfattet af stigningsbegrænsningsordningen for grundskyld. Der er dog særlige regler i forhold til dødsboer. Se mere herom i afsnit C.H.4.5.3.1 Betingelser for rabat i grundskyld.

Juridiske personer betaler ikke ejendomsværdiskat. En fysisk person, der deltager i ejerskabet til en ejendom sammen med en juridisk person, kan dog være pålagt ejendomsværdiskat og hermed også være omfattet af skatterabatten for ejendomsværdiskatten, hvis betingelserne for rabat ellers er opfyldt.

Se også afsnit C.H.4.2.2. Hvem skal betale ejendomsværdiskat?