Dato for udgivelse
10 jan 2024 13:06
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
05 apr 2023 16:44
SKM-nummer
SKM2024.22.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
V.L.S-1086-22
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Straf, frifindelse, selvinkriminering
Resumé

T var tiltalt for en lang række forhold af blandt andet bedrageri af særlig grov karakter samt momssvig, men anklagemyndigheden nedlagde i byretten endelig påstand om, at T dømtes i overensstemmelse med anklageskriftet i forhold 23 dog således, at det samlede unddragne beløb udgjorde 748.948 kr., og at T i øvrigt frifandtes. T var i forhold 23 tiltalt for skattesvig af særlig grov karakter, ved for indkomstårene 2016, 2017 og 2018 med forsæt til at unddrage det offentlige skat at have undladt inden 4 uger efter selvangivelsesfristen den 1. maj 2017, 1. maj 2018 og 1. maj 2019 ved modtagelse af skatteansættelse at meddele told- og skatteforvaltningen, at indkomsten var ansat for lavt, vedrørende ikke selvangivet udbytte fra et iværksætterselskab med 3.068.462 kr. for 2016, ikke selvangivet udbytte fra iværksætterselskabet og et anpartsselskab med 2.935.835 kr. for 2017 og ikke selvangivet udbytte fra iværksætterselskabet og anpartsselskabet med 707.292 kr. for 2018. T havde herved unddraget for 2.777.746 kr. i skat i alt.

T forklarede at baggrunden for, at hun var registreret som ejer af og direktør i såvel iværksætterselskabet som anpartsselskabet var, at hendes daværende samlever, som hun var bekendt med havde en kriminel fortid, havde nogle uoverensstemmelser med told- og skatteforvaltningen og derfor ikke selv kunne være registreret ejer og direktør.

Byretten frifandt T i forhold 1-6, 8-12, 19,22 og 24-26 i overensstemmelse med anklagemyndighedens endelige påstand og dømte T for forhold 23. Retten fandt, at T måtte have været klar over eller anset det som overvejende sandsynligt, at hun havde udbytte fra selskaberne, som skulle indberettes til told- og skatteforvaltningen. Der blev herved henset til, at T ikke holdt sig ude af selskaberne. Hun oprettede bankkonti til selskaberne og var i løbende kontakt med banken. Hun udførte arbejde i anpartsselskabet og under en ransagning blev hun fundet i besiddelse af et hævekort tilknyttet iværksætterselskabet. Der blev overført betydelige beløb fra selskabernes konti til T’s private konti, og der blev på selskabernes konti foretaget betydelige betalinger, som retten fandt det ubetænkeligt, at lægge til grund var selskaberne uvedkommende. Det kunne ikke føre til en anden vurdering, at T havde anført, at hun blev udnyttet af sin daværende samlever, at hun i forbindelse med selvangivelse ikke havde pligt til at oplyse om forhold, der kunne inkriminere hendes nærmeste, samt det i øvrigt anførte. T idømtes 4 måneders betinget fængsel samt en tillægsbøde på 500.000 kr. Ved strafudmålingen lagde byretten vægt på forholdets karakter herunder det unddragne beløbs størrelse. Henset til T’s personlige forhold samt den tid, der var forløbet uden at dette kunne tilskrives T’s forhold, fandt retten det forsvarligt at gøre fængselsstraffen betinget.

T ankede dommen med påstand om frifindelse i forhold 23, subsidiært formildelse. Anklagemyndigheden påstod domfældelse i overensstemmelse med den i byretten endeligt rejste tiltale i forhold 23 for skatteunddragelse på i alt 748.948 kr. Anklagemyndigheden påstod endvidere skærpelse.

Landsretten lagde til grund, at det beløb, som ifølge tiltalen udgjorde det skattepligtige udbytte hos T, i det hele stammede fra de bedragerier, som en anden var dømt for. Det kunne ikke afvises, at T på tidspunktet for indberetningspligten for indkomstårene 2016,2017 og 2018 måtte formode, at hun selv ville kunne risikere strafforfølgning til medvirken til den anden persons bedragerier eller hæleri med hensyn til udbytte fra bedragerierne. Uanset om der måtte foreligge et skattepligtigt udbytte for hende, var det herefter betænkeligt at anse det for bevist, at hun var forpligtet til at indberette det til told- og skatteforvaltningen. Da der dermed ikke var ført det til domfældelse i en straffesag fornødne bevis for, at T var skyldig, frifandtes hun.

Reference(r)

Straffelovens § 289, jf. skattekontrollovens § 83, stk. 4, jf. stk. 1 (tidligere § 16, stk. 3, jf. stk. 1) og straffelovens § 50, stk. 2

Straffelovens § 56, stk. 1

Henvisning

Den juridiske vejledning, 2023-2, A.C.3.2.1.3.3

Henvisning

Den juridiske vejledning, 2023-2, A.C.3.2.1.13

Parter

Anklagemyndigheden
mod
T født den (red.fjernet.fødselsdato)

Byrettens afgørelse

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Anklageskrift er modtaget den 30. november 2020.

T er tiltalt for overtrædelse af 

1 (fane 91-1)

bedrageri af særlig grov beskaffenhed efter straffelovens § 279 jf. § 286, stk. 2, ved i perioden mellem den 23. august 2017 og den 25. august 2017 i forening med V1 og på vegne af G1-virksomhed, cvr. ...11, Y1-adresse, hvor T var indehaver og V1 var daglig leder og med bestemmende indflydelse på firmaet, for at skaffe sig eller andre uberettiget vinding at have solgt en (red.fjernet.bilmærke) til G2-virksomhed med tilhørende kontrakt, hvoraf det fremgik at V2 var leasingtager, uagtet en anden primært skulle lease bilen, og i leasingkontrakten angivet, at bilen havde kørt 38.000 km., uagtet denne havde kørt over 200.000 km., hvilket førte til at G2-virksomhed på falsk grundlag udbetalte 207.737,50 kr. til G1-virksomhed, hvorved G2-virksomhed led eller led en væsentlig risiko for et tilsvarende formuetab.

2 (fane 91-2)

bedrageri af særlig grov beskaffenhed efter straffelovens § 279, jf. § 286, stk. 2, og dokumentfalsk af særlig grov beskaffenhed jf. straffelovens § 172, stk. 2, jf. § 171, stk. 3 jf. stk. 1, ved i perioden fra den 27. juni 2017 til den 28. juli 2017 i forening med V1 og på vegne af G1-virksomhed, cvr. ...11, Y1-adresse, hvor T var indehaver og V1 var daglig leder og med bestemmende indflydelse på firmaet, for at skaffe sig eller andre uberettiget vinding at have solgt en (red.fjernet.bilmærke1) til G2-virksomhed, uagtet bilen med det originale stelnummer var registreret i Y2-land, og med tilhørende leasingkontrakt hvoraf det fremgik, at V3 var leasingtager, og hvor der til understøttelse af kontrakten blev fremsendt forfalskede lønsedler med månedlig indkomst på over 30.000 kr. og årsopgørelse med indkomst på over 300.000 kr. i 2016 vedrørende V3, uagtet denne reelt var på dagpenge i 2016, alt hvilket førte til at G2-virksomhed på falsk grundlag udbetalte 368.750 kr. til G1-virksomhed, hvorved G2-virksomhed led eller led en væsentlig risiko for et tilsvarende formuetab.

3 (fane 91-3)

bedrageri af særlig grov beskaffenhed efter straffelovens § 279, jf. § 286, stk. 2, og dokumentfalsk af særlig grov beskaffenhed jf. straffelovens § 172, stk. 2, jf. § 171, stk. 3 jf. stk. 1, ved i perioden fra den 10. juli 2017 til den 11. juli 2017 i forening med V1 og på vegne af G1-virksomhed, cvr. ...11, Y1-adresse, hvor T var indehaver og V1 var daglig leder og med bestemmende indflydelse på firmaet, for at skaffe sig eller andre uberettiget vinding at have solgt en (red.fjernet.bilmærke2) til G2-virksomhed med tilhørende kontrakt, hvoraf det fremgik at V4 var leasingtager i 12 måneder, uagtet denne alene skulle lease bilen få måneder af G1-virksomhed, og hvor der til understøttelse af kontrakten uden V4’s samtykke blev fremsendt forfalskede lønsedler fra 2017 og årsopgørelse for 2016, og i leasingkontrakten angivet, at bilen havde kørt 89.000 km., uagtet denne havde kørt over 180.000 km., alt hvilket førte til at G2-virksomhed på falsk grundlag udbetalte 168.750 kr. til G1-virksomhed, hvorved V4 og/eller G2-virksomhed led eller led en væsentlig risiko for et tilsvarende formuetab.

4 (fane 91-4)

bedrageri af særlig grov beskaffenhed efter straffelovens § 279, jf. § 286, stk. 2, og dokumentfalsk af særlig grov beskaffenhed jf. straffelovens § 172, stk. 2, jf. § 171, stk. 3 jf. stk. 1, ved i perioden mellem den 7. september 2017 og den 11. september 2017 i forening med V1 og på vegne af G1-virksomhed, cvr. ...11, Y1-adresse, hvor T var indehaver og V1 var daglig leder og med bestemmende indflydelse på firmaet, for at skaffe sig eller andre uberettiget vinding at have solgt en (red.fjernet.bilmærke3) til G2-virksomhed med tilhørende kontrakt, hvoraf det fremgik, at V5 var leasingtager, og hvor der til understøttelse af kontrakten blev fremsendt forfalskede lønsedler og årsopgørelse for 2016, der angav en månedlig indtægt på over 30.000 kr. og årsindkomst på over 300.000 kr., uagtet V5 havde årlig indkomst på under 50.000 kr. i 2016, og i leasingkontrakten angivet, at bilen havde kørt 115.000 km., uagtet denne havde kørt over 250.000 km., alt hvilket førte til at G2-virksomhed på falsk grundlag udbetalte 218.750 kr. til G1-virksomhed, hvorved eller G2-virksomhed led eller led en væsentlig risiko for et tilsvarende formuetab.

5. (fane 91-5)

bedrageri af særlig grov beskaffenhed efter straffelovens § 279, jf. § 286, stk.
2, og dokumentfalsk af særlig grov beskaffenhed jf. straffelovens § 172, stk. 2, jf. § 171, stk. 3 jf. stk. 1, ved i perioden mellem den 1. august 2017 og 31. august 2017 i forening med V1 og på vegne af G1-virksomhed, cvr. ...11, Y1-adresse, hvor T var indehaver og V1 var daglig leder og med bestemmende indflydelse på firmaet, for at skaffe sig eller andre uberettiget vinding at have solgt en (red.fjernet.bilmærke4) til G2-virksomhed med tilhørende kontrakter, hvoraf det pr. 1. august 2017 fremgik at V6 var leasingtager og med debitorskifte til V7 fra den 31. august 2017 som leasingtager, og hvor der til understøttelse af kontrakterne blev fremsendt forfalskede lønsedler og årsopgørelser, hvoraf blandt andet fremgik at V7 havde en månedlig indkomst på 27.000 kr. og årsindkomst på over 400.000 kr. i 2016., uagtet V7 var på SU i 2016, og i leasingkontrakterne angivet, at bilen havde kørt 32.000 km., uagtet denne havde kørt over 230.000 km., alt hvilket førte til at G2-virksomhed på falsk grundlag udbetalte 262.500 kr. til G1-virksomhed, hvorved G2-virksomhed led eller led en væsentlig risiko for et tilsvarende formuetab.

6. (fane 91-6)

bedrageri af særlig grov beskaffenhed efter straffelovens § 279, jf. § 286, stk. 2, og dokumentfalsk af særlig grov beskaffenhed jf. straffelovens § 172, stk. 2, jf. § 171, stk. 3 jf. stk. 1, ved i perioden mellem den 8. september 2017 og den 11. september 2017 i forening med V1 og på vegne af G1-virksomhed, cvr. ...11, Y1-adresse, hvor T var indehaver og V1 var daglig leder og med bestemmende indflydelse på firmaet, for at skaffe sig eller andre uberettiget vinding at have solgt en (red.fjernet.bilmærke5) til G2-virksomhed med tilhørende kontrakt, hvoraf det fremgik at V8 var leasingtager, og hvor der til understøttelse af kontrakten blev fremsendt forfalskede lønsedler og årsopgørelse for 2016, der angav en månedlig indkomst på over 30.000 kr. og årsindkomst på over 300.000 kr., uagtet V8 havde en årlig indkomst på ca. 75.000 kr. i 2016, og uagtet V8 aldrig havde været i besiddelse af den i leasingkontrakten omhandlede bil, alt hvilket førte til, at G2-virksomhed på falsk grundlag udbetalte 250.000 kr. til G1-virksomhed, hvorved V8 og/eller G2-virksomhed led eller led en væsentlig risiko for et tilsvarende formuetab.

7. (fane 91-7)

Påtaleopgives

8.    (fane 91-8)
bedrageri af særlig grov beskaffenhed efter straffelovens § 279 jf. § 286, stk. 2, ved i perioden mellem den 7. juli 2017 og den 10. juli 2017 i forening med V1 og på vegne af G1-virksomhed, cvr. ...11, Y1-adresse, hvor T var indehaver og V1 var daglig leder og med bestemmende indflydelse på firmaet, for at skaffe sig eller andre uberettiget vinding at have solgt en (red.fjernet.bilmærke6) til G2-virksomhed med tilhørende kontrakt, hvoraf det fremgik at V9 var leasingtager, uagtet en anden skulle lease bilen, og i leasingkontrakten angivet, at bilen havde kørt 78.000 km., uagtet denne havde kørt over 155.000 km., hvilket førte til at G2-virksomhed på falsk grundlag udbetalte 237.500 kr. til G1-virksomhed, hvorved G2-virksomhed led eller led en væsentlig risiko for et tilsvarende formuetab.

9.    (fane 91-9)

bedrageri af særlig grov beskaffenhed efter straffelovens § 279 jf. § 286, stk. 2, ved i perioden mellem den 22. marts 2017 og 23. marts 2017 i forening med V1 og på vegne af G1-virksomhed, cvr. ...11, Y1-adresse, hvor T var indehaver og V1 var daglig leder og med bestemmende indflydelse på firmaet, for at skaffe sig eller andre uberettiget vinding at have solgt en (red.fjernet.bilmærke7) til G2-virksomhed med tilhørende kontrakt, hvoraf det fremgik at V10 var leasingtager, men hvor underaftalen med V1 var at alle ydelser skulle betales til V1, og hvor der ikke skulle erlægges engangsydelse, og i leasingkontrakten angivet, at bilen havde kørt 32.000 km., uagtet denne havde kørt over 150.000 km., hvilket førte til at G2-virksomhed på falsk grundlag udbetalte 387.500 kr. til G1-virksomhed, hvorved G2-virksomhed led eller led en væsentlig risiko for et tilsvarende formuetab.

10.    (fane 91-10)

bedrageri af særlig grov beskaffenhed efter straffelovens § 279 jf. § 286, stk. 2, ved i perioden mellem den 5. april 2017 og den 7. april 2017 i forening med V1 og på vegne af G1-virksomhed, cvr. ...11, Y1-adresse, hvor T var indehaver og V1 var daglig leder og med bestemmende indflydelse på firmaet, for at skaffe sig eller andre uberettiget vinding at have solgt en (red.fjernet.bilmærke1) til G2-virksomhed med tilhørende kontrakt, hvoraf det fremgik at V11 var leasingtager, uagtet bilen med det originale stelnummer var registreret i Y2-land, hvilket førte til at G2-virksomhed på falsk grundlag udbetalte 228.750 kr. til G1-virksomhed, hvorved G2-virksomhed led eller led en væsentlig risiko for et tilsvarende formuetab.

11.    (fane 91-11)

bedrageri af særlig grov beskaffenhed efter straffelovens § 279 jf. § 286, stk. 2, ved i perioden mellem den 10. august 2017 og den 18. august 2017 i forening med V1 og på vegne af G1-virksomhed, cvr. ...11, Y1-adresse, hvor T var indehaver og V1 var daglig leder og med bestemmende indflydelse på firmaet, for at skaffe sig eller andre uberettiget vinding at have solgt (red.fjernet.bilmærke8) til G2-virksomhed med tilhørende kontrakt, hvoraf det fremgik at V12 var leasingtager, uagtet en anden skulle lease bilen, og i leasingkontrakten angivet, at bilen havde kørt 105.000 km., uagtet denne havde kørt over 155.000 km., hvilket førte til at G2-virksomhed på falsk grundlag udbetalte 228.750 kr. til G1-virksomhed, hvorved G2-virksomhed led eller led en væsentlig risiko for et tilsvarende formuetab.

12.    (fane 91-12)

bedrageri af særlig grov beskaffenhed efter straffelovens § 279, jf. § 286, stk. 2, og dokumentfalsk af særlig grov beskaffenhed jf. straffelovens § 172, stk. 2, jf. § 171, stk. 3 jf. stk. 1, ved i perioden mellem den 9. juni 2016 til den 23. juni 2016 i forening med V1 og på vegne af G1-virksomhed, cvr. ...11, Y1-adresse, hvor T var indehaver og V1 var daglig leder og med bestemmende indflydelse på firmaet, for at skaffe sig eller andre uberettiget vinding at have solgt en (red.fjernet.bilmærke9) til G3-virksomhed med tilhørende kontrakt, hvoraf det fremgik at V13 var leasingtager, og hvor der til understøttelse af kontrakten blev fremsendt forfalskede lønsedler for april-maj 2016, der angav en månedlig indkomst på over 20.000 kr., uagtet V13 var på sociale ydelser i 2016, og uagtet V13 aldrig havde været i besiddelse af den i leasingkontrakten omhandlede bil, alt hvilket førte til, at G3-virksomhed på falsk grundlag udbetalte 166.948,75 kr. til G1-virksomhed, hvorved V13 og/eller G3-virksomhed led eller led en væsentlig risiko for et tilsvarende formuetab.

13., 14, 15. og 17

Ikke sigtet

16. (fane 91-16)

bedrageri af særlig grov beskaffenhed efter straffelovens § 279, jf. § 286, stk. 2, og dokumentfalsk af særlig grov beskaffenhed jf. straffelovens § 172, stk. 2, jf. § 171, stk. 3 jf. stk. 1, ved i perioden mellem den 13. februar 2018 og den 14. februar 2018 i forening med V1 og på vegne af G1-virksomhed, cvr. ...11, Y3-adresse, eller G4-virksomhed, cvr. ...12, Y3-adresse, hvor T var indehaver i begge firmaer og V1 var daglig leder og med bestemmende indflydelse i begge firmaer samt i forening med V14, hvis sag behandles særskilt, for at skaffe sig eller andre uberettiget vinding at have solgt en (red.fjernet.bilmærke10) til G5-virksomhed med tilhørende kontrakt, hvoraf det fremgik at V15 var leasingtager, og hvor der til understøttelse af kontrakten blev fremsendt forfalskede lønsedler og en årsopgørelse for 2016, der angav en årsindkomst på over 700.000 kr. uagtet V15 i 2016 havde en årsindkomst på ca. 300.000 kr., og uagtet V14 reelt skulle lease bilen, og i leasingkontrakten angivet, at bilen havde kørt 89.000 km., uagtet denne reelt havde kørt væsentlig flere km., hvilket førte til, at G5-virksomhed på falsk grundlag udbetalte 375.000 kr. til G1-virksomhed/G4-virksomhed, hvorved V15 og/eller G5-virksomhed led eller led en væsentlig risiko for et tilsvarende formuetab.

18.    (fane 91-18)

bedrageri af særlig grov beskaffenhed efter straffelovens § 279, jf. § 286, stk. 2, og dokumentfalsk af særlig grov beskaffenhed jf. straffelovens § 172, stk. 2, jf. § 171, stk. 3 jf. stk. 1, ved i perioden mellem den 29. oktober 2016 og den 3. november 2016 i forening med V1 og på vegne af G1-virksomhed, cvr. ...11, Y4-adresse, hvor T var indehaver og V1 var daglig leder og med bestemmende indflydelse på firmaet, for at skaffe sig eller andre uberettiget vinding at have solgt en (red.fjernet.bilmærke11) til G6-virksomhed med tilhørende kontrakt, hvoraf det fremgik at V16 var leasingtager, og hvor der til understøttelse af kontrakten blev fremsendt forfalskede lønsedler og årsopgørelse for 2015, der angav en årsindkomst på over 300.000 kr., uagtet Skoven havde en årlig indkomst på ca. 94.000 kr. i 2015, og i leasingkontrakten angivet at bilen havde kørt 106.000 km, uagtet den havde kørt væsentlig flere km., alt hvilket førte til, at G6-virksomhed på falsk grundlag udbetalte 157.317,25 kr. til G1-virksomhed, hvorved G6-virksomhed led eller led en væsentlig risiko for et tilsvarende formuetab.

19.    (fane 91-19)

bedrageri af særlig grov beskaffenhed efter straffelovens § 279, jf. § 286, stk. 2, og dokumentfalsk af særlig grov beskaffenhed jf. straffelovens § 172, stk. 2, jf. § 171, stk. 3 jf. stk. 1, ved i perioden mellem den 10. november 2016 og den 11. november 2016 i forening med V1 og på vegne af G1-virksomhed, cvr. ...11, Y4-adresse, hvor T var indehaver og V1 var daglig leder og med bestemmende indflydelse på firmaet, for at skaffe sig eller andre uberettiget vinding at have solgt en (red.fjernet.bilmærke4) til G6-virksomhed med tilhørende kontrakt, hvoraf det fremgik at V17 var leasingtager, og hvor der til understøttelse af kontrakten blev fremsendt forfalskede lønsedler og årsopgørelse for 2015, der angav en årsindkomst på over 300.000 kr., uagtet V17 ikke havde nogen indkomst i 2015, og uagtet V17 ikke selv havde indgået en kontrakt, alt hvilket førte til, at G6-virksomhed på falsk grundlag udbetalte 202.646,25 kr. til G1-virksomhed, hvorved G6-virksomhed led eller led en væsentlig risiko for et tilsvarende formuetab.

20.

udgået

21.    (fane 91-21)

vedrører alene V1

22.    (fane 91-22)

bedrageri af særlig grov beskaffenhed efter straffelovens § 279, jf. § 286, stk. 2, og dokumentfalsk af særlig grov beskaffenhed jf. straffelovens § 172, stk. 2, jf. § 171, stk. 3 jf. stk. 1, ved i perioden mellem den 19. november 2018 og den 28. november 2018 i forening med V1 og på vegne af G1-virksomhed, cvr. ...11, Y3-adresse, eller G4-virksomhed, cvr. ...12, Y3-adresse, hvor T var indehaver i begge firmaer og V1 var  daglig leder i begge firmaer og med bestemmende indflydelse i begge firmaer , for at skaffe sig eller andre uberettiget vinding at have solgt en (red.fjernet.bilmærke12) til G6-virksomhed med tilhørende kontrakt, hvoraf det fremgik at V15 var leasingtager, og hvor der til understøttelse af kontrakten blev fremsendt forfalskede lønsedler og en årsopgørelse for 2017, der angav en årsindkomst på over 780.000 kr. uagtet V15 i 2017 havde en årsindkomst på ca. 250.000 kr., og uagtet V15 aldrig fik rådighed over bilen, hvilket førte til at G6-virksomhed betalte 179.000 kr. til V15, som overførte 67.000 kr. til V1s konto i F1-bank, Y5-land og 80.000 kr. til T via hendes mor, V18, hvorved G6-virksomhed led eller led en væsentlig risiko for et tab på 179.000 kr.
23.

subdidiært til forhold 1-6, 8-12, 16, 18, 19 og 22:

straffelovens § 289, jf. skattekontrollovens § 83, stk. 4, jf. stk. 1, jf. tidligere skattekontrollov § 16, stk. 3, jf. stk. 1, skattesvig af særlig grov karakter, ved for indkomstårene 2016, 2017 og 2018 med forsæt til at unddrage det offentlige skat at have undladt inden 4 uger efter selvangivelsesfristen den 1. maj 2017, 1. maj 2018 og 1. maj 2019 ved modtagelse af skatteansættelse at meddele Skattestyrelsen, at indkomsten var ansat for lavt, vedrørende ikke selvangivet udbytte fra selskabet G1-virksomhed med 3.068.462 kr. for 2016, ikke selvangivet udbytte for selskaberne G1-virksomhed og G4-virksomhed med 2.935.835 kr. for 2017 og ikke selvangivet udbytte fra selskaberne G1-virksomhed og G4-virksomhed med 707.292 kr. for 2018, svarende til i alt 6.711.589 kr. for 2016, 2017 og 2018, alt hvorved det offentlige blev unddragert 2.777.746 kr. i skat.

mere subisidiært til forhold 1-6, 8-12, 16, 18, 19 og 22:

skattekontrollovens § 83, stk. 5, jf. stk. 1, jf. tidligere skattekontrollov § 16, stk. 1, skattesvig, ved indkomstårene 2016, 2017 og 2018 groft uagtsom at have unddraget det offentlige skat ved at have undladt inden 4 uger efter selvangivelsesfristen den 1. maj 2017, 1. maj 2018 og 1. maj 2019 ved modtagelse af skatte ansættelse at meddele Skattestyrelsen, at indkomsten var ansat for lavt, vedrørende ikke selvangivet udbytte fra selskabet G1-virksomhed med 3.068.462 kr. for 2016, ikke selvangivet udbytte for selskaberne G1-virksomhed og G4-virksomhed med 2.935.835 kr. for 2017 og ikke selvangivet udbytte fra selskaberne G1-virksomhed og G4-virksomhed med 707.292 kr. for 2018, svarende til i alt 6.711.589 kr. for 2016, 2017 og 2018, alt hvorved det offentlige blev unddragert 2.777.746 kr. i skat.

24.

overtrædelse af straffelovens § 289 jf. momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1, momsunddragelse af særlig grov karakter, ved for tidsrummet fra den 1. januar 2017 til den 31. december 2018 som indehaver af selskabet G4-virksomhed, cvr. nr. ...12 med forsæt til momsunddragelse af særlig grov karakter at have afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller fortiet oplysninger til brug for afgiftskontrollen, idet der blev angivet salgsmoms på 58.019 kr., selvom salgsmomsen skulle have været 263.155 kr., ligesom købsmoms blev angivet til 202.132 kr., selvom købsmomsen skulle have været 46.926 kr., alt hvorved momsunddragelsen netto udgjorde 360.342 kr.
subsidiært overtrædelse af momslovens § 81, stk. 1, nr. 1, momsunddragelse, ved for tidsrummet fra den 1. januar 2017 til den 31. december 2018 som indehaver af selskabet G4-virksomhed, cvr. nr. ...12 groft uagtsomt at have afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller fortiet oplysninger til brug for afgiftskontrollen, idet der blev angivet salgsmoms på 58.019 kr., selvom salgsmomsen skulle have været 263.155 kr., ligesom købsmoms blev angivet til 202.132 kr., selvom købsmomsen skulle have været 46.926 kr., alt hvorved momsunddragelsen netto udgjorde 360.342 kr.

25.

overtrædelse af straffelovens § 289 jf. momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1, momsunddragelse af særlig grov karakter, ved for tidsrummet fra den 1. juli 2016 til den 31. december 2018 som indehaver af selskabet G1-virksomhed, cvr. nr. ...11 med forsæt til momsunddragelse af særlig grov karakter at have afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller fortiet oplysninger til brug for afgiftskontrollen, idet der blev angivet salgsmoms/ moms af EU varekøb på 1.435.708 kr., selvom salgsmoms/moms af EU varekøb skulle have været 2.163.734 kr., ligesom købsmoms blev angivet til 1.306.717 kr., selvom købsmomsen/erhvervelsesmomsen skulle have været 723.057 kr., alt hvorved momsunddragelsen netto udgjorde 1.311.686 kr. subsidiært overtrædelse af momslovens § 81, stk. 1, nr. 1, momsunddragelse, ved for tidsrummet fra den 1. juli 2016 til den 31. december 2018 som indehaver af selskabet G1-virksomhed, cvr. nr. ...11 groft uagtsomt at have afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller fortiet oplysninger til brug for afgiftskontrollen, idet der blev angivet salgsmoms/moms af EU-varekøb på 1.435.708 kr., selvom salgsmoms/moms af EU-varekøb skulle have været 2.163.734 kr., ligesom købsmoms blev angivet til 1.306.717 kr., selvom købsmomsen/erhvervelsesmomsen skulle have været 723.057 kr., alt hvorved momsunddragelsen netto udgjorde 1.311.686 kr.

26.

overtrædelse af straffelovens § 302 jf. bogføringslovens § 16, § 6, § 7, § 9 og § 10, ved i perioden fra den 20. november 2015 til den 10. juli 2019 som indehaver af firmaerne G1-virksomhed, cvr. ...11, og G4-virksomhed, cvr. ...12, under omstændigheder som karakteriserer forholdet som særlig groft ikke at have sikret at bogføringen var tilrettelagt og udført i overensstemmelse med god bogføringsskik, heller ikke at have sikret at virksomhedernes indtægter og udgifter blev bogført i fuldt omfang, og at der i fornødent omfang forelå dokumentation i form af bilag for samtlige ind- og udbetalinger, ligesom de tiltalte undlod at opbevare regnskabsmaterialet på betryggende vis i 5 år fra udgangen af det regnskabsår materialet vedrørte.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt endelig påstand, at tiltaltes dømmes i overensstemmelse med anklageskriftet i forhold 23 dog således, at det samlede unddragne beløb udgør 748.948 kr., og at tiltalte i øvrigt frifindes.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Sagens oplysninger

Sagen er gennemført til dom i tiltaltes fravær i medfør af retsplejelovens § 855, stk. 3, nr. 4.

Sagen vedrørende V1 er udskilt til særskilt behandling.

Der er afgivet forklaring af de tiltalte T og V1 og af vidnerne V19, V20, V3, V14, V8, V21, V11, V9, V22, V2, V23, V24, V15, V16, V25, V26, V27, V7, V13, V5, V10 og pa. V28.

Forklaringerne er lydoptaget og gengives ikke i dommen.

Tiltalte er tidligere straffet ved dom 6. april 2018 fra (red.fjernet.udenlandsk.byret) med dagbøder for dokumentfalsk og hæleri.
Kriminalforsorgen har i erklæring af 4. januar 2021 blandt andet oplyst, at det er Kriminalforsorgens vurdering, at T ikke er egnet til at udføre samfundstjeneste, men hun er egnet til at modtage en hel eller delvis betinget dom, hvortil det skal anbefales, at der fastsættes vilkår om 1 års tilsyn af Kriminalforsorgen.

Tiltalte har ikke afgivet forklaring om sine personlige forhold forklaret, at 

Rettens begrundelse og afgørelse

Tiltalte frifindes i overensstemmelse med anklagemyndighedens endelige påstand i forhold 1-6, 8-12, 16, 18, 19, 22 og 24-26.

Efter bevisførelsen kan det lægges til grund, at tiltalte var registreret som ejer af og direktør i såvel G1-virksomhed og G4-virksomhed. Tiltalte har forklaret, at baggrunden herfor var, at hendes daværende samlever, som hun var bekendt med, havde en kriminel fortid, havde nogle uoverensstemmelser med SKAT og derfor ikke selv kunne være registreret ejer og direktør. Det kan endvidere lægges til grund, at det hovedsageligt var tiltaltes daværende samlever, der stod for driften i de to selskaber, men at tiltalte ikke holdt sig helt ude af selskaberne. Det var således tiltalte, der blandt andet oprettede bankkonti til selskaberne og var i løbende kontakt med banken. Dertil kommer, at hun udførte arbejde i G4-virksomhed, og hun under en ransagning blev fundet i besiddelse af et hævekort tilknyttet G1-virksomhed.

Det kan efter bevisførelsen endvidere lægges til grund, at der blev overført betydelige beløb fra selskabernes konti til tiltaltes private konti, og at der på selskabernes konti blev foretaget betydelige betalinger, som det er ubetænkeligt at lægge til grund var selskaberne uvedkommende.

Retten finder herefter, at tiltalte må have været klar over eller anset det som overvejende sandsynligt, at hun havde udbytte fra selskaberne, som skulle indberettes til Skat som skattepligtig indkomst.

Det af tiltalte anførte om, at hun blev udnyttet af sin daværende samlever, at hun i forbindelse med selvangivelse ikke havde pligt til at oplyse om forhold, der kunne inkriminere hendes nærmeste, samt det i øvrigt anførte kan efter omstændighederne ikke føre til en anden vurdering.

Tiltalte har dermed overtrådt skattekontrollovens § 83, stk. 4, jf. stk. 1 (tidligere § 16, stk. 3, jf. stk. 1).

Det er, som sagen er forelagt retten, ikke dokumenteret, at det samlede unddragne beløb udgør 748.978 kr. svarende til anklagemyndighedens endelige påstand. Retten finder efter en samlet vurdering, at det er ubetænkeligt at lægge til grund, at det unddragne beløb udgør 500.000 kr.

Henset til det unddragne beløbs størrelse er forholdet omfattet af straffelovens § 289.

Tiltalte er dermed skyldig i forhold 23 med den ændring, at det samlede unddragne beløb udgør 500.000 kr.

Straffen fastsættes til fængsel i 4 måneder og en tillægsbøde på 500.000 kr., jf. straffelovens § 289, jf. skattekontrollovens § 83, stk. 4, jf. stk. 1, (tidligere § 16, stk. 3, jf. stk. 1) og straffelovens § 50, stk. 2.
Straffen skal ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte overholder de betingelser, som er angivet nedenfor, jf. straffelovens § 56, stk. 1.

Retten har ved udmålingen lagt vægt på forholdets karakter herunder det unddragne beløbs størrelse. Henset til tiltaltes personlige forholde samt den tid, der er forløbet uden, at dette kan tilskrives tiltaltes forhold, finder retten det forsvarligt at gøre fængselsstraffen betinget.

Thi kendes for ret:

Tiltalte T skal straffes med fængsel i 4 måneder og en tillægsbøde på 500.000 kr.
Straffen skal ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte overholder følgende betingelser:


1.    Tiltalte må ikke begå noget strafbart i en prøvetid på 1 år fra endelig dom.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 60 dage.

Tiltalte skal delvist betale sagens omkostninger.

Vestre Landsrets afgørelse

Anklagemyndigheden

mod

T født den (red.fjernet.fødselsdato)

(advokat SJ, Y6-by)

Retten i Hjørring har den 3. maj 2022 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. MBJ-5764/2020).

Påstande

Tiltalte, T, har påstået frifindelse i forhold 23, subsidiært formildelse.

Anklagemyndigheden har påstået domfældelse i overensstemmelse med den i byretten endeligt rejste tiltale i forhold 23 for skatteunddragelse på i alt 748.948 kr.

Anklagemyndigheden har endvidere påstået skærpelse.

 

Supplerende oplysninger

Tiltalen for landsretten angår, at tiltalte i indkomstårene 2016, 2017 og 2018 skulle have modtaget ikke selvangivet udbytte fra selskaberne G1-virksomhed og G4-virksomhed på i alt 1.838.448 kr., hvorved det offentlige blev unddraget 748.948 kr. i skat. 

 

Forklaringer

Tiltalte og vidnerne fuldmægtig i Skattestyrelsen, V27, og V1 har for landsretten i det væsentlige forklaret som i 1. instans. 

Tiltalte har supplerende forklaret, at hun var 19 år, da hun og V1 indledte et forhold. V1 var 5 år ældre end hende. Hun stolede blindt på ham. Hun blev involveret i selskaberne, da V1 på grund af tidligere kriminalitet og registrering i RKI ikke kunne være registreret som direktør. Hun spurgte ikke nærmere ind til hvorfor. Hendes eneste krav var, at der ikke kunne ske hende noget. Hun tænkte slet ikke på, at hun kunne komme i problemer. V1 var meget overbevisende. Hun var selv i en sårbar situation og lænede sig op ad V1.

V1 havde hendes NemID og rådighed over hendes konti. Hun fik at vide, at det gik fint i selskaberne. Hun troede, at de penge, de brugte, kom fra selskaberne. Hun havde ikke sat sig ind i, hvad det ville sige at være direktør i et selskab. Hun var ikke administrativt anlagt og kontrollerede ikke sine årsopgørelser.

Hun tror ikke, at ringen kostede 196.000 kr. Hun tror, at V1 fik et ur, som indgår i beløbet. Hun har fået sko, en pung og været på restaurantbesøg. Det var V1, der betalte under deres ferier. 

Hun mødte V1 første gang i byen tre uger efter, at hun udskrevet fra psykiatrisk afdeling. Hun havde været indlagt et par uger. Hun blev indlagt, fordi hun i en periode op til indlæggelsen havde haft det psykisk dårligt. Hun havde haft det psykisk dårligt "on off", siden hun var 16 år. Hun led af anoreksi. Hun fortalte V1 om sine psykiske problemer. Hun tror i dag, at V1 valgte hende, fordi hun var et sårbart menneske, som han kunne udnytte. Hun indså det ikke dengang. Det gav hende tryghed at være sammen med V1. Hun ved ikke, om det var kærlighed.

Det var hende, der slog op med V1. De opholdt sig i Y5-land, og hun rejste frem og tilbage til sit arbejde på et Y7-landsk krydstogtskib. Hun havde det dårligt i perioden og fik kontakt til en psykolog. Det endte med, at hun gik fra V1. Hun tror i dag, at de tog til Y5-land, fordi V1 ville væk fra Danmark på grund af de bedragerier, som han havde begået. 

Hun er på nuværende tidspunkt i behandling på psykiatrisk afdeling i Y8-by. Hun er blevet diagnosticeret med borderline. Hun er tidligere blevet diagnosticeret med ADHD, som hun får medicin for. Hun har ikke sat sig ind i symptomerne på borderline. Hun har været bange for at være alene og usikker på sig selv.   

Fuldmægtig V27 har supplerende forklaret, at han har været ansat hos SKAT siden 2017. Han er stadig ansat. Han er uddannet inden for økonomi. 

Tiltalte kontaktede ham telefonisk en enkelt gang efter, at afgørelserne var truffet. Hun spurgte ind til, hvad hun skulle betale. Det lød som om, at hun havde fået flere opkrævninger. Hun stillede ikke spørgsmålstegn ved, om afgørelserne var korrekte. Han rådede hende til at tale med en advokat, inden hun begyndte at betale.

Han har lavet nye beregninger på foranledning af nogle spørgsmål fra anklagemyndigheden. Det er det regneark, som er fremlagt i ankesagen. Regnearket er baseret på kontooplysningerne. Han har ikke lavet skatteberegningerne.

Fane 4 i regnearket viser de posteringer, som er anset som selskaberne uvedkommende for de respektive indkomstår. Posten "Overførsel (red.fjernet.navn)" er medtaget, da han ikke har set dokumentation for, at den har noget med det pågældende selskab at gøre. Det gælder generelt for alle posterne, at hvis der ikke forelå dokumentation, er posterne medtaget som private udgifter. Dette skyldes, at det er skatteyderen, der har bevisbyrden i civile skattesager. Skatteyderen skal således kunne dokumentere, at udgifterne har noget med selskaberne at gøre, før der kan ydes fradrag. Han beskæftiger sig ikke med straffesager. Han ved derfor ikke, hvordan bevisbyrden er i straffesager. Teksterne i regnearket kommer fra kontoudtogene. Han har ikke haft andet end kontoudtogene at gå ud fra. Han ved reelt ikke, hvad overførslerne er brugt til. Han spurgte skatteyderen og fik ikke noget svar. Han har ikke foretaget yderligere undersøgelser.

Foreholdt byretsekstraktens side 792 - posteringsoversigt for G1-virksomhed’ konto - dækker posten på 143.920,25 kr. den 12. september 2017 formentlig over et bilkøb, hvor bilen samme dag er videresolgt til 186.000 kr. Han ved ikke, hvad posten på 1.071,26 kr. den 14. september 2017 dækker over. 

Foreholdt byretsekstraktens side 869 - posteringsoversigt for G1-virksomhed’ konto - er posten "V7" den 6. oktober 2017 medtaget som selskabet uvedkommende. Beløbet på 8.905 kr. kan godt have noget med vidnet V7 at gøre, men han ved det ikke. Han får ikke underretning om politiets efterforskning. 

Fane 5 viser, hvordan det samlede udbytte er opgjort. 

Det er rigtigt, at den oprindelige skatteansættelse hos selskaberne bygger på en avance på omkring 400 % vedrørende bilsalg.

Han kender ikke så meget til de bedragerier, som V1 har begået. Han har læst dommen. Indtægterne i selskaberne stammer fra V1’s bedragerier. De beløb, som er anset som udbytte for tiltalte, stammer således fra V1’s kriminalitet.

V1 har supplerende forklaret, at han og tiltalte arbejdede for begge selskaber. Tiltalte var sommetider med til at hente biler. Hun klargjorde endvidere biler. Hun bestilte også sommetider valuta til bilkøb. Det var meningen, at selskaberne skulle slås sammen, men de nåede det ikke, inden sagen opstod. 

Han og tiltalte havde begge adgang til selskabernes konti. De brugte begge selskabernes kreditkort, når de skulle købe biler mv. Det var ikke tiltalte, der forestod bogføringen i selskaberne. Tiltalte fik dog det samlede bogføringsmateriale i forbindelse med en flytning af deres ejendele. Revisoren stod for det økonomiske. Kvitteringerne for udgifterne er i bogføringsmaterialet. 

Tiltalte sagde ja til at være ejer og direktør i selskaberne. Han husker ikke, hvad de talte om i den forbindelse.

Han mødte ikke op første dag under hovedforhandlingen i byretten. Han havde Corona.

Han accepterede, at hovedforhandlingen begyndte. Han blev anholdt i Y5-land og kom til Danmark efterfølgende. Der blev lavet en aftale om en tilståelsessag, hvor han erkendte sig skyldig. Bedragerierne blev ikke begået i forening med tiltalte. Der er solgt mange biler, og det er ikke dem alle, hvor der var bedrageri involveret. Han stod for kontakten til myndigheder og advokater. Tiltalte havde ikke noget med det at gøre. Hun kunne ikke klare det. Han fik idéen til at lave bedrageri efter, at selskaberne var stiftet.

Foreholdt regnearket, fane 4, posten "Overfrsel Turen til BILKøB" den 6. september 2016 har han forklaret, at posten dækker over, at de var i Y9-land for at hente en bil. Posten "Debetkort G7-virksomhed" den 12. september 2016" dækker over udgifter til indretning af vaskehallen. Posten "Debetkort G8-virksomhed" dækker over en overnatning i forbindelse med et møde. Han tror, at posten "Overførsel (red.fjernet.navn1)" den 15. september 2016 dækker over, at selskabet over for G3-virksomhed indestod for kundernes betaling af de løbende leasingydelser. (red.fjernet.navn1) kan således være en kunde, som ikke har betalt. Det samme gælder de øvrige overførsler, hvor der er angivet et navn i posteringsteksten.

Han ved ikke, hvad posterne vedrørende G9-virksomhed og "aftale 1305" dækker over. G10-virksomhed ligger i Y10-by. Han og tiltalte overnattede sammen på dette hotel.  

Landsrettens begrundelse og resultat

Tiltalte var oprindeligt sigtet og senere tiltalt for de samme berigelsesforbrydelser, som V1 er dømt for. Der er overført betydelige beløb fra selskaberne til hendes private konti, og hun har forklaret om private rejser, indkøb mv. for selskabernes midler. 

Efter forklaringen fra vidnet fuldmægtig V27 sammenholdt med udformningen af den oprindelige tiltale lægger landsretten til grund, at det beløb, som ifølge tiltalen udgør det skattepligtige udbytte hos tiltalte, i det hele stammer fra de bedragerier, som V1 er dømt for. 

Efter den bevisførelse, der har fundet sted for landsretten, kan det ikke afvises, at tiltalte på tidspunktet for indberetningspligten for indkomstårene 2016, 2017 og 2018 måtte formode, at hun selv ville kunne risikere strafforfølgning for medvirken til V1’s bedragerier eller hæleri med hensyn til udbytte fra bedragerierne.

Uanset om der måtte foreligge et skattepligtigt udbytte for hende, er det herefter betænkeligt at anse det for bevist, at hun var forpligtet til at indberette det til Skat. Der er dermed ikke ført det til domfældelse i en straffesag fornødne bevis for, at tiltalte er skyldig.

Landsretten frifinder derfor tiltalte.

 

T h i   k e n d e s   f o r   r e t:

 

Tiltalte, T, frifindes.

Statskassen skal betale sagens omkostninger for begge retter.